Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

月明星稀

yuè míng xīng xī

The moon is bright and the stars are few. *

月沒參橫

yuè mò shēn héng

悅目賞心

yuè mù shǎng xīn

悅目娛心

yuè mù yú xīn

越鳥南棲

yuè niǎo nán qī

粵犬吠雪

yuè quǎn fèi xuě

id. People are startled by an unusual phenomenon.

月缺花殘

yuè quē huā cán

f.e. the decline of beautiful things

月缺難圓

yuè quē nán yuán

躍然紙上

yuè rán zhǐ shàng

f.e. appear vividly in writing-painting

閱人多矣

yuè rén duō yǐ

have a great deal of experience of men-people

越人肥瘠

yuè rén féi jí

越瘦秦肥

yuè shòu qín féi

越瘦吳肥

yuè shòu wú féi

月夕花晨

yuè xī huā chén

good time spent together (of lovers)

月夕花朝

yuè xī huā zhāo

delightful circumstances-occasions

月下花前

yuè xià huā qián

a place for lovers a place for rest and entertainment

月下老兒

yuè xià lǎo ér

月下老人

yuè xià lǎo rén

id. matchmaker

月夜花朝

yuè yè huā zhāo

月異日新

yuè yì rì xīn

coś nowego każdego dnia

sth. new each day

月盈則食

yuè yíng zé shí

月圓花好

yuè yuán huā hǎo

małżeńskie szczęście

conjugal bliss

岳岳磊磊

yuè yuè lěi lěi

岳岳犖犖

yuè yuè luò luò

躍躍欲試

yuè yuè yù shì

palić się do wypróbowania, sprawdzenia czegoś

itch to have a go-try

月暈礎潤

yuè yūn chǔ rùn

月暈而風,礎潤而雨

yuè yūn ér fēng chǔ rùn ér yǔ

; Small signs reveal big events ahead.

月暈知風,礎潤知雨

yuè yūn zhī fēng chǔ rùn zhī yǔ

月暈而風

yuè yùn ér fēng

月章星句

yuè zhāng xīng jù

岳鎮淵渟

yuè zhèn yuān tīng

月值年災

yuè zhí nián zāi

刖趾適屨

yuè zhǐ shì jù

刖趾適履

yuè zhǐ shì lǚ

make (sb.-sth.) fit the Procrustean bed

岳峙淵渟

yuè zhì yuān tíng

月中折桂

yuè zhōng shé guì

月墜花折

yuè zhuì huā zhé

越俎代謀

yuè zǔ dài móu

越俎代庖

yuè zǔ dài páo

przekraczać swoje kompetencje i wtrącać się w sprawy innych

exceed one's functions and meddle in others' affairs

永不磨滅

yǒng bù mó miè

詠嘲風月

yǒng cháo fēng yuè

永垂不朽

yǒng chuí bù xiǔ

be immortal; last forever

永垂青史

yǒng chuí qīng shǐ

go down in history

永垂竹帛

yǒng chuí zhú bó

勇而無謀

yǒng ér wú móu

f.e. be brave but without plans; be foolhardy

勇冠三軍

yǒng guàn sān jūn

unikalna odwaga

unique bravery

永劫沉輪

yǒng jié chén lún

永劫沉淪

yǒng jié chén lún

勇猛果敢

yǒng měng guǒ gǎn

f.e. bold and decisive

勇猛精進

yǒng měng jīng jìn

詠桑寓柳

yǒng sāng yù liǔ

id. express one's hidden sentiments by means of gentle allusions and ambiguous phrases

永生永世

yǒng shēng yǒng shì

na zawsze i po wieki wieków

for ever and ever

永矢弗諼

yǒng shǐ fú xuān

永永無窮

yǒng shì wú qióng

永世無窮

yǒng shì wú qióng

ciągły i niewyczerpany

perpetual and inexhaustible

勇往直前

yǒng wǎng zhí qián

f.e. advance bravely

永無寧日

yǒng wú níng rì

f.e. Never will there be days of peace.

永無止境

yǒng wú zhǐ jìng

f.e. without end; endless; boundless

詠月嘲風

yǒng yuè cháo fēng

詠月嘲花

yǒng yuè cháo huā

勇者不懼

yǒng zhě bù jù

Odwaga nie przyznaje się do szczęścia

Bravery admits no fear.

永志不忘

yǒng zhì bù wàng

f.e. remember forever

因材施教

yīn cái shī jiào

teach according to student abilitysuit the instruction to the student's level

陰曹地府

yīn cáo dì fǔ

piekło

hell

陰差陽錯

yīn chā yáng cuò

陰錯陽差

yīn cuò yáng chā

comedy of errors unlucky-inauspicious day

因敵取資

yīn dí qǔ zī

因敵為資

yīn dí wéi zī

因地制宜

yīn dì zhì yí

suit measures to local conditions

因風吹火

yīn fēng chuī huǒ

zająć się sprawą przez wykorzystanie okazji

handle matters by making use of the opportunity

陰服微行

yīn fú wēi xíng

因公假私

yīn gōng jiǎ sī

因公行私

yīn gōng xíng sī

堙穀塹山

yīn gǔ qiàn shān

因果報應

yīn guǒ bào yìng

f.e. 〈Budd.〉 retribution; karma; retributive justice

殷浩書空

yīn hào shū kōng

陰魂不散

yīn hún bù sàn

〈coll.〉 the evil influence remains

因禍得福

yīn huò dé fú

f.e. reap a benefit from misfortune

因禍為福

yīn huò wéi fú

殷鑒不遠

yīn jiàn bù yuǎn

nie trzeba szukać daleko po naukę; lekcje historii są na wyciągnięcie ręki

no need to look far for a lesson; the lessons of history are close at hand

因利乘便

yīn lì chéng biàn

wykorzystać nadarzającą się okazję

take the tide at the flood

因陋就寡

yīn lòu jiù guǎ

因陋就簡

yīn lòu jiù jiǎn

robić, co można; robić rzeczy łatwiejszą drogą

make do with what is available; do things the easy way

因陋守舊

yīn lòu shǒu jiù

殷民阜財

yīn mín fù cái

陰謀詭計

yīn móu guǐ jì

f.e. schemes and intrigues

因難見巧

yīn nán jiàn qiǎo

f.e. a high degree of difficulty reflects masterly skill

陰凝冰堅

yīn níng bīng jiān

陰凝堅冰

yīn níng jiān bīng

因其固然

yīn qí gù rán

因人成事

yīn rén chéng shì

dla sukcesu w pracy polegać na innych; stworzyć miejsce pracy dla konkretnej osoby

rely on others for success in work; create a job for a particular individual

因人而異

yīn rén ér yì

różnić sie od osoby do osoby

differ from person to person; vary with each individual

因人制宜

yīn rén zhì yí

do what is suited to each individual; suit measures to different persons

因任授官

yīn rèn shòu guān

make sb. an official because of his talents

音容如在

yīn róng rú zài

音容宛在

yīn róng wǎn zài

The voice and face seem still here. (usu. inscribed on a funeral banner) *

音容笑貌

yīn róng xiào mào

f.e. evocation (of a deceased)

陰山背後

yīn shān bèi hòu

dzikie i odosobnione miejsce

wild and desolate place

因時制宜

yīn shí zhì yí

f.e. do what is suited to the occasion; act according to circumstances

因勢利導

yīn shì lì dǎo

f.e. guide one's actions according to circumstances

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom