Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

雲合霧集

yún hé wù jí

clouds are merging chaotic situation

雲合響應

yún hé xiǎng yìng

勻紅點翠

yún hóng diǎn cuì

雲鬟霧鬢

yún huán wù bìn

雲集景從

yún jí jǐng cóng

雲集景附

yún jí jǐng fù

雲集響應

yún jí xiǎng yìng

雲交雨合

yún jiāo yǔ hé

雲堦月地

yún jiē yuè dì

雲階月地

yún jiē yuè dì

雲錦天章

yún jǐn tiān zhāng

雲凈天空

yún jìng tiān kōng

雲譎波詭

yún jué bō guǐ

bewilderingly changeable ever-changing nature of things

雲開見日

yún kāi jiàn rì

The clouds lifted and the sun came out.

雲開見天

yún kāi jiàn tiān

雲開霧散

yún kāi wù sàn

雲開霧釋

yún kāi wù shì

雲龍風虎

yún lóng fēng hǔ

wielki przywódca przyciąga zdolnych naśladowców

A great leader attracts capable followers.

雲龍井蛙

yún lóng jǐng wā

雲羅天網

yún luó tiān wǎng

雲夢閑情

yún mèng xián qíng

雲迷霧鎖

yún mí wù suǒ

雲迷霧罩

yún mí wù zhào

雲泥殊路

yún ní shū lù

雲泥異路

yún ní yì lù

雲泥之別

yún ní zhī bié

worlds-poles apart great difference in social standing

雲泥之差

yún ní zhī chā

雲霓之望

yún ní zhī wàng

雲期雨信

yún qī yǔ xìn

雲期雨約

yún qī yǔ yuē

雲起龍襄

yún qǐ lóng xiāng

雲起龍驤

yún qǐ lóng xiāng

(właściwy) czas sprawia, że pojawiają się bohaterowie

(the times) give rise to great heroes

雲起雪飛

yún qǐ xuě fēi

雲情雨意

yún qíng yǔ yì

雲趨鶩赴

yún qū wù fù

雲擾幅裂

yún rǎo fú liè

雲容月貌

yún róng yuè mào

雲散風流

yún sàn fēng liú

雲收雨散

yún shōu yǔ sàn

separation; dispersion the climax of sexual intercourse

雲舒霞卷

yún shū xiá juǎn

雲樹遙隔

yún shù yáo gé

雲樹之思

yún shù zhī sī

雲天高誼

yún tiān gāo yì

f.e. great kindness and friendship (used mostly in correspondence)

雲天霧地

yún tiān wù dì

雲屯飆散

yún tún biāo sàn

雲屯鳥散

yún tún niǎo sàn

雲屯森立

yún tún sēn lì

雲屯霧集

yún tún wù jí

gęste jak mgła lub chmury

as thick as fog-clouds

雲屯霧散

yún tún wù sàn

雲屯席卷

yún tún xí juǎn

雲屯星聚

yún tún xīng jù

雲屯蟻聚

yún tún yǐ jù

雲屯雨集

yún tún yǔ jí

雲霧迷蒙

yún wù mí méng

雲消霧散

yún xiāo wù sàn

the sky has cleared vanish into thin air (fig.) ③The troubles are over.

雲消雨散

yún xiāo yǔ sàn

雲心鶴眼

yún xīn hè yǎn

雲心水性

yún xīn shuǐ xìng

雲興霞蔚

yún xīng xiá wèi

id. magnificent

雲行雨洽

yún xíng yǔ qià

雲行雨施

yún xíng yǔ shī

być miłłosiernym dla ludu

id. be benevolent to the people

雲煙過眼

yún yān guò yǎn

id. transient glories

雲涌飆發

yún yǒng biāo fā

雲涌風飛

yún yǒng fēng fēi

雲尤雨殢

yún yóu yǔ tì

雲雨巫山

yún yǔ wū shān

id. The couple are enraptured with love

芸芸眾生

yún yún zhòng shēng

wszystkie żywe stworzenia

all living things〈rel.〉

雲朝雨暮

yún zhāo yǔ mù

雲蒸龍變

yún zhēng lóng biàn

雲蒸霧集

yún zhēng wù jí

雲蒸霞蔚

yún zhēng xiá wèi

f.e. magnificent; radiant

勻脂抹粉

yún zhī mǒ fěn

雲中白鶴

yún zhōng bái hè

człowiek o niezachwianej uczciwości

a man of unimpeachable integrity

雲中仙鶴

yún zhōng xiān hè

月白風清

yuè bái fēng qīng

Księżyc świeci jasno a wiatr ożywczo dmie; piękna noc

The moon is pale and the breeze is refreshing. a beautiful night

越次超倫

yuè cì chāo lún

月旦春秋

yuè dàn chūn qiū

f.e. make comments about the good or the evil of a character

月地雲階

yuè dì yún jiē

約定俗成

yuè dìng sú chéng

f.e. established by usage; conventional; customary

約法三章

yuè fǎ sān zhāng

simple laws of the Han emperor Gaozu simple rules to be observed by all ③verbal agreement *

越凡遺世

yuè fán yí shì

越鳧楚乙

yuè fú chǔ yǐ

越古超今

yuè gǔ chāo jīn

月黑風高

yuè hēi fēng gāo

越瘠秦視

yuè jí qín shì

悅近來遠

yuè jìn lái yuǎn

月朗風清

yuè lǎng fēng qīng

月朗星稀

yuè lǎng xīng xī

月裡嫦娥

yuè lǐ cháng é

legendary fairy of the moon the goddess of the moon ③a beauty

月露風雲

yuè lù fēng yún

月露之體

yuè lù zhī tǐ

月落參橫

yuè luò shēn héng

月落烏啼

yuè luò wū tí

The crows caw when the moon goes down.

月落星沉

yuè luò xīng chén

月落星沈

yuè luò xīng Shěn

躍馬彎弓

yuè mǎ wān gōng

躍馬揚鞭

yuè mǎ yáng biān

月滿則虧

yuè mǎn zé kuī

at apogee decline sets in

月貌花容

yuè mào huā róng

id. fair as a flower and the moon (of women) 34-12

月明千里

yuè míng qiān lǐ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom