Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

玉不琢,不成器

yù bù zhuó bù chéng qì

nie nadający się do niczego, bezwartościowy

good-for-nothing; worthless

玉慘花愁

yù cǎn huā chóu

id. sad; weeping (of a woman)

玉成其美

yù chéng qí měi

玉成其事

yù chéng qí shì

pomóc komuś wykonać zadanie

help sb. accomplish a task

玉尺量才

yù chǐ liáng cái

鬻寵擅權

yù chǒng shàn quán

欲得而甘心

yù dé ér gān xīn

鬻兒賣女

yù ér mài nǚ

馭鳳驂鶴

yù fèng cān hè

吁咈都俞

yù fú dōu yú

欲蓋而彰

yù gài ér zhāng

欲蓋彌彰

yù gài mí zhāng

f.e. The more one hides, the more one is exposed.

飫甘饜肥

yù gān yàn féi

mieć wszystko co najlepsze w życiu

feed on the fat of the land

御溝紅葉

yù gōu hóng yè

玉骨冰肌

yù gǔ bīng jī

eleganckie zachowanie i [szlachetnie] wzniosła osobowość; bez skazy jak nefryt i czysty jak lód

elegant demeanor and lofty personality; as pure as jade and as clean as ice

玉關人老

yù guān rén lǎo

玉圭金臬

yù guī jīn niè

裕國足民

yù guó zú mín

欲壑難填

yù hè nán tián

pragnienie bogactwa nie ma granic

avarice knows no bounds

裕後光前

yù hòu guāng qián

wzbogacić swoich potomnych i uhonorować przodków

enrich one's posterity and honor one's ancestors

玉毀櫝中

yù huǐ dú zhōng

獄貨非寶

yù huò fēi bǎo

鬻雞為鳳

yù jī wéi fèng

欲加之罪,何患無辭

yù jiā zhī zuì hé huàn wú cí

A pretext for...is never wanting

御駕親征

yù jià qīn zhēng

cesarz osobiście dowodzi ekspedycją; pod bezpośrednimi rozkazami cesarza

the emperor personally led the expedition; under the emperor's personal command

玉減香銷

yù jiǎn xiāng xiāo

玉減香消

yù jiǎn xiāng xiāo

f.e. become emaciated (of a beauty)

玉潔冰清

yù jié bīng qīng

czysty i szlachetny

pure and noble

玉潔松貞

yù jié sōng zhēn

玉昆金友

yù kūn jīn yǒu

grzeczn. twoi bracia

id. your brothers ?court.?

玉粒桂薪

yù lì guì xīn

鬻良雜苦

yù liáng zá kǔ

玉樓赴召

yù lóu fù zhào

die (of soldiers, young scholars) early death of a scholar

玉漏猶滴

yù lòu yóu dī

玉律金科

yù lǜ jīn kē

golden rule; immutable precept

譽滿天下

yù mǎn tiān xià

[jego] sława roztacza się na cały świat

One's fame spreads throughout the world.

鬻矛譽楯

yù máo yù dùn

玉貌花容

yù mào huā róng

裕民足國

yù mín zú guó

遇難呈祥

yù nàn chéng xiáng

遇難成祥

yù nàn chéng xiáng

鬻駑竊價

yù nǔ qiè jià

玉佩瓊琚

yù pèi qióng jū

玉砌雕闌

yù qì diāo lán

欲擒故縱

yù qín gù zòng

wpierw poluźnij aby potem lepiej związać

loosen reins the better to tighten them

玉清冰潔

yù qīng bīng jié

寓情於景

yù qíng yú jǐng

欲取姑予

yù qǔ gū yǔ

f.e. give in order to take; make concessions for the sake of future gains

遇人不淑

yù rén bù shū

be married to a bad husband

欲人勿知,莫若勿為

yù rén wù zhī mò ruò wù wéi

? s2

玉汝於成

yù rǔ yú chéng

玉軟花柔

yù ruǎn huā róu

玉潤冰清

yù rùn bīng qīng

玉潤珠圓

yù rùn zhū yuán

f.e. smooth and soft (of a singing voice)

鬻聲釣世

yù shēng diào shì

玉石不分

yù shí bù fēn

id. make no discriminaton between the good and the bad

玉石混淆

yù shí hùn xiáo

玉石皆碎

yù shí jiē suì

玉食錦衣

yù shí jǐn yī

f.e. sumptuous food and luxurious clothing

玉石俱摧

yù shí jù cuī

玉石俱焚

yù shí jù fén

id. destroy indiscriminately

玉石俱碎

yù shí jù suì

玉石同沉

yù shí tóng chén

玉石同碎

yù shí tóng suì

玉石相揉

yù shí xiāng róu

玉石雜糅

yù shí zá róu

遇事生端

yù shì shēng duān

遇事生風

yù shì shēng fēng

siać niezgode kiedy tylko to możliwe

f.e. sow discord whenever possible

玉樹臨風

yù shù lín fēng

id. the manner of a delicate beauty

玉樹瓊枝

yù shù qióng zhī

玉樹芝蘭

yù shù zhī lán

欲誰歸罪

yù shuí guī zuì

遇水疊橋

yù shuǐ dié qiáo

遇水迭橋

yù shuǐ dié qiáo

遇水架橋

yù shuǐ jià qiáo

欲速不達

yù sù bù dá

f.e. Haste makes waste.; More haste, less speed.

欲速反遲

yù sù fǎn chí

欲速則不達

yù sù zé bù dá

pośpiech powoduje straty

haste makes waste

玉碎香殘

yù suì xiāng cán

玉碎香銷

yù suì xiāng xiāo

玉碎香消

yù suì xiāng xiāo

玉碎珠沉

yù suì zhū chén

the death of a beautiful woman talents gone to waste

玉堂金馬

yù táng jīn mǎ

玉堂人物

yù táng rén wù

吁天呼地

yù tiān hū dì

飫聞厭見

yù wén yàn jiàn

遇物持平

yù wù chí píng

玉簫金琯

yù xiāo jīn guǎn

玉簫金管

yù xiāo jīn guǎn

浴血奮戰

yù xuè fèn zhàn

f.e. fight a bloody battle

欲言又止

yù yán yòu zhǐ

hold one's tougue

玉燕投懷

yù yàn tóu huái

id. wish sb. will give birth to a good son

欲揚先抑

yù yáng xiān yì

玉液金波

yù yè jīn bō

玉液金漿

yù yè jīn jiāng

玉葉金枝

yù yè jīn zhī

członek rodziny królewskiej

member of the royal family

玉液瓊漿

yù yè qióng jiāng

f.e. top-quality liquor; good wine

欲益反弊

yù yì fǎn bì

欲益反損

yù yì fǎn sǔn

寓意深長

yù yì shēn cháng

mieć głębokie metaforyczne znaczenie

have deep metaphorical meaning

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom