Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

用一當十

yòng yī dāng shí

用逸待勞

yòng yì dài láo

用之不竭

yòng zhī bù jié

inexhaustible

用智鋪謀

yòng zhì pù móu

傭中佼佼

yòng zhōng jiǎo jiǎo

寅吃卯糧

yín chī mǎo liáng

. living hand-to-mouth

齦齒彈舌

yín chǐ dàn shé

齗齒彈舌

yín chǐ dàn shé

淫辭穢語

yín cí huì yǔ

淫詞穢語

yín cí huì yǔ

淫辭邪說

yín cí xié shuō

淫詞褻語

yín cí xiè yǔ

淫詞艷曲

yín cí yàn qǔ

吟風弄月

yín fēng nòng yuè

pisać swobodną i lekką poezję

write carefree verse; write sentimental verse

吟風詠月

yín fēng yǒng yuè

銀鉤蠆尾

yín gōu chài wěi

銀鉤鐵畫

yín gōu tiě huà

銀鉤玉唾

yín gōu yù tuò

銀河倒瀉

yín hé dào xiè

泄-瀉 泄-泻 silvery stream cascading downward; waterfall

銀花火樹

yín huā huǒ shù

吟花詠柳

yín huā yǒng liǔ

淫朋密友

yín péng mì yǒu

淫朋狎友

yín péng xiá yǒu

f.e. debauching company

銀屏金屋

yín píng jīn wū

崟崎磊落

yín qí lěi luò

崟崎歷落

yín qí lì luò

銀山鐵壁

yín shān tiě bì

淫心匿行

yín xīn nì xíng

淫言詖行

yín yán bì xíng

淫言媟語

yín yán liǎng yǔ

淫言狎語

yín yán xiá yǔ

銀樣鑞槍頭

yín yàng là qiāng tóu

銀樣蠟槍頭

yín yàng là qiāng tóu

銀樣鑞鎗頭

yín yàng là qiāng tóu

齦齦計較

yín yín jì jiào

齗齗計較

yín yín jì jiào

夤緣攀附

yín yuán pān fǔ

寅支卯糧

yín zhī mǎo liáng

f.e. live hand-to-mouth

游必有方

yōu bì yǒu fāng

憂讒畏譏

yōu chán wèi jī

憂憤成疾

yōu fèn chéng jí

憂公忘私

yōu gōng wàng sī

憂國愛民

yōu guó ài mín

憂國奉公

yōu guó fèng gōng

憂國忘家

yōu guó wàng jiā

憂國憂民

yōu guó yōu mín

be concerned about the nation and the people

憂患餘生

yōu huàn yú shēng

spędzić resztę życia w smutku i zmagając się z przeciwieństwami

spend the rest of one's life in adversity and sorrow

優孟衣冠

yōu mèng yī guān

follow another's example act on stage

幽期密約

yōu qī mì yuē

悠然自得

yōu rán zì dé

beztroski i zadowolony

carefree and content

優柔寡斷

yōu róu guǎ duàn

f.e. indecisive

優柔饜飫

yōu róu yàn yù

優柔厭飫

yōu róu yàn yù

憂深思遠

yōu shēn sī yuǎn

優勝劣敗

yōu shèng liè bài

przetrwanie najlepiej dostosowanych

survival of the fittest

憂盛危明

yōu shèng wēi míng

優曇一現

yōu tán yī xiàn

優賢揚曆

yōu xián yáng lì

優賢颺曆

yōu xián yáng lì

悠閑自在

yōu xián zì zài

beztrosko i lekko

leisurely and carefree

憂心忡忡

yōu xīn chōng chōng

f.e. care-laden; heavyhearted

憂心悄悄

yōu xīn qiāo qiāo

憂心如搗

yōu xīn rú dǎo

憂心如焚

yōu xīn rú fén

f.e. burning with anxiety

憂形於色

yōu xíng yú sè

wear a sad-worried expression look dismal and unhappy

悠悠蕩蕩

yōu yōu dàng dàng

r.f. drifting gently

悠悠忽忽

yōu yōu hū hū

loiter languidly; lounge around; spend time idly be in a trance

優游不斷

yōu yóu bù duàn

優游涵泳

yōu yóu hán yǒng

優游歲月

yōu yóu suì yuè

f.e. pass one's days in carefree leisure

優游自得

yōu yóu zì dé

悠游自得

yōu yóu zì dé

優游自如

yōu yóu zì rú

優游自若

yōu yóu zì ruò

優游自適

yōu yóu zì shì

悠游自在

yōu yóu zì zài

優游自在

yōu yóu zì zài

swobodnie i beztrosko; być kompletnie wolnym i beztroskim

leisurely and carefree; be completely free and at ease

優游卒歲

yōu yóu zú suì

f.e. pass the year in pleasure

悠哉游哉

yōu zāi yóu zāi

優-悠 优-悠 〈wr.〉 leisurely and carefree

優哉游哉

yōu zāi yóu zāi

lekko i beztrosko (arch.)

leisurely and carefree

雲悲海思

yún bēi hǎi sī

雲布雨潤

yún bù yǔ rùn

雲布雨施

yún bù yǔ shī

雲程發軔

yún chéng fā rèn

雲程萬里

yún chéng wàn lǐ

雲愁海思

yún chóu hǎi sī

雲愁雨怨

yún chóu yǔ yuàn

雲窗霧閣

yún chuāng wù gé

雲窗霧檻

yún chuāng wù jiàn

雲窗霞戶

yún chuāng xiá hù

雲窗月戶

yún chuāng yuè hù

雲窗月帳

yún chuāng yuè zhàng

雲次鱗集

yún cì lín jí

雲淡風輕

yún dàn fēng qīng

łagodna pogoda, spokojna sytuacja

peaceful situation nice weather

雲翻雨覆

yún fān yǔ fù

雲飛泥沉

yún fēi ní chén

雲飛煙滅

yún fēi yān miè

雲飛雨散

yún fēi yǔ sàn

雲過天空

yún guò tiān kōng

雲合景從

yún hé jǐng cóng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom