Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

有來有往

yǒu lái yǒu wǎng

reciprocal (of exchanging gifts or rendering help) give-and-take

有棱有角

yǒu léng yǒu jiǎo

mieć ostre krawędzie; ostra (krytyka); agresywny o ostrym umyśle (ludzie)

have edges and corners sharp; pointed (of criticism), aggressive and sharp-minded (of people)

有利可圖

yǒu lì kě tú

profitable

有例可援

yǒu lì kě yuán

有利有弊

yǒu lì yǒu bì

have both pros and cons

有名亡實

yǒu míng wáng shí

有名無實

yǒu míng wú shí

. merely nominal; titular

有目共睹

yǒu mù gòng dǔ

be obvious to all *

有目共見

yǒu mù gòng jiàn

be perfectly obvious

有目共賞

yǒu mù gòng shǎng

have universal appeal

有目無睹

yǒu mù wú dǔ

有年無月

yǒu nián wú yuè

有女懷春

yǒu nǚ huái chūn

There is a girl in love.

有憑有據

yǒu píng yǒu jù

. well-founded

有其父必有其子

yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ

有氣沒力

yǒu qì méi lì

nie mieć siły

have no strenghth

有氣無力

yǒu qì wú lì

lackluster feeble

有氣無煙

yǒu qì wú yān

有錢能使鬼推磨

yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò

mieć pieniądze na...; poprosić kogoś aby w czymś wyręczył

to have money to ; ask sb. to do sth. for one

有錢有勢

yǒu qián yǒu shì

have wealth and influence

有求必應

yǒu qiú bì yìng

accede to every plea; grant whatever is asked

有三有倆

yǒu sān yǒu liǎng

有色眼鏡

yǒu sè yǎn jìng

有傷風化

yǒu shāng fēng huà

v.o. harmful to public morals

有生力量

yǒu shēng lì liàng

n. effective strength; effectives

有聲沒氣

yǒu shēng méi qì

słaby, słabowity, niedorozwinięty

feeble

有聲無氣

yǒu shēng wú qì

有聲無實

yǒu shēng wú shí

有生以來

yǒu shēng yǐ lái

ever since birth

有聲有色

yǒu shēng yǒu sè

vivid and dramatic

有生之年

yǒu shēng zhī nián

n. the rest of one's life; as long as one is alive *

有識之士

yǒu shí zhī shì

człowiek z szerokim oglądem

a person with breadth of vision

有始無終

yǒu shǐ wú zhōng

rozpocząć coś, lecz zaniedbać kontynuacji

start sth. but fail to carry it through

有始有終

yǒu shǐ yǒu zhōng

f.e. carry sth. through to the end

有始有卒

yǒu shǐ yǒu zú

有是父必有是子

yǒu shì fù bì yǒu shì zi

有恃無恐

yǒu shì wú kǒng

f.e. secure in the knowledge of having strong backing

有恃毋恐

yǒu shì wú kǒng

有事之秋

yǒu shì zhī qiū

有說有笑

yǒu shuō yǒu xiào

śmiać się i iść

laughing and talking

有死無二

yǒu sǐ wú èr

f.e. die loyally

有損無益

yǒu sǔn wú yì

有所作為

yǒu suǒ zuò wéi

f.e. be about to achieve sth.

有天沒日

yǒu tiān méi rì

outrageous (of remarks) total absence of justice *

有天沒日頭

yǒu tiān méi rì tóu

outrageous (of remarks) total absence of justice

有天無日

yǒu tiān wú rì

id. devoid of justice

有條不紊

yǒu tiáo bù wěn

metodyczny, systematyczny

methodical; systematical

有條有理

yǒu tiáo yǒu lǐ

systematyczny, uporządkowany

systematic; orderly

有頭沒腦

yǒu tóu méi nǎo

有頭無腦

yǒu tóu wú nǎo

f.e. stupid

有頭無尾

yǒu tóu wú wěi

zostawić coś neidokończone, przerwać pracę w połowie

leave sth. unfinished, quit doing something halfway

有頭有臉

yǒu tóu yǒu liǎn

〈coll.〉 f.e. respected; have prestige; command respect n. leader; famed person; VIP

有頭有腦

yǒu tóu yǒu nǎo

有頭有尾

yǒu tóu yǒu wěi

complete have a beginning and an end; start sth. and finish it

有聞必録

yǒu wén bì lù

有聞必錄

yǒu wén bì lù

f.e. record everything one has heard

有文無行

yǒu wén wú xíng

有問必答

yǒu wèn bì dá

odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania

answer all questions asked

有我無人

yǒu wǒ wú rén

有無相通

yǒu wú xiāng tōng

f.e. render financial assistance among good friends

有物有則

yǒu wù yǒu zé

有隙可乘

yǒu xì kě chèng

There's a loophole to exploit.

有心無力

yǒu xīn wú lì

silny wolą, lecz słaby siłą

strong in will but weak in power

有心有意

yǒu xīn yǒu yì

有血有肉

yǒu xuè yǒu ròu

true to life; vivid; lifelike full of vivid details

有言在先

yǒu yán zài xiān

make clear beforehand; forewarn

有眼不識泰山

yǒu yǎn bù shí tài shān

nieświadomie ugościć anioła, nie rozpoznać znamienitego bądź sławnego człowieka

entertain an angel unawares; fail to recognize a great person

有眼如盲

yǒu yǎn rú máng

有眼無瞳

yǒu yǎn wú tóng

有眼無珠

yǒu yǎn wú zhū

mieć oczy, ale nie widzieć

have eyes but fail to see

有一搭沒一搭

yǒu yī dā méi yī dā

make small talk putter along ③be inconsequential ④be unreliable

有一得一

yǒu yī dé yī

no more, no less; just that much

有一利必有一弊

yǒu yī lì bì yǒu yī bì

有一無二

yǒu yī wú èr

rare; unique; only one

有以善處

yǒu yǐ shàn chǔ

有意無意

yǒu yì wú yì

wittingly or unwittingly

有勇無謀

yǒu yǒng wú móu

f.e. be foolhardy

殃及池魚

yāng jí chí yú

niewinni ludzie złapani w zawieruchę; przynieść nieszczęście niewinnym ludziom

innocent people caught up in turmoil bring disaster to innocent people

鞅鞅不樂

yāng yāng bù lè

泱泱大風

yāng yāng dà fēng

impressive manner of a great country

有勇有謀

yǒu yǒng yǒu móu

有勇知方

yǒu yǒng zhī fāng

有約在先

yǒu yuē zài xiān

have a previous engagement; as promised before

有則改之,無則嘉勉

yǒu zé gǎi zhī wú zé jiā miǎn

有則改之,無則加勉

yǒu zé gǎi zhī wú zé jiā miǎn

有增無損

yǒu zēng wú sǔn

有增無已

yǒu zēng wú yǐ

ever-increasing; increasingly; continue to increase

有朝一日

yǒu zhāo yī rì

some day in the future should the day come when

有征無戰

yǒu zhēng wú zhàn

有枝添葉

yǒu zhī tiān yè

id. embellish (a story); deliberately embellish the facts

藥到病除

yào dào bìng chú

As the medicine takes effect, the symptoms lessen-vanish.

藥店飛龍

yào diàn fēi lóng

chudy i kościsty

thin and bony

要而論之

yào ér lùn zhī

要而言之

yào ér yán zhī

to sum up; to put it briefly

要害之地

yào hài zhī dì

要好成歉

yào hǎo chéng qiàn

要價還價

yào jià huán jià

targować się o cenę

bargain; haggle

要利盜名

yào lì dào míng

藥籠中物

yào lóng zhōng wù

id. talents kept in reserve for a future appointment; talent in reserve

樂山樂水

yào shān yào shuǐ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom