Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

挖空心思

wā kōng xīn sī

zachodzić w głowę

rack one's brain

蛙蟆勝負

wā má shèng fù

蛙鳴蟬噪

wā míng chán zào

id. meaningless argument

蛙鳴鴟叫

wā míng chī jiào

蛙鳴狗吠

wā míng gǒu fèi

蛙鳴蚓叫

wā míng yǐn jiào

挖肉補瘡

wā ròu bǔ chuāng

id. apply a remedy worse than the ailment; rob Peter to pay Paul

霧暗雲深

wù àn yún shēn

務本抑末

wù běn yì mò

霧鬢風鬟

wù bìn fēng huán

id. beautiful tresses of a woman *

霧鬢雲鬟

wù bìn yún huán

惡不去善

wù bù qù shàn

霧慘雲愁

wù cǎn yún chóu

誤打誤撞

wù dǎ wù zhuàng

f.e. accidentally

勿怠勿忘

wù dài wù wàng

物腐蟲生

wù fǔ chóng shēng

robaki lęgna się tylko w rzeczy gnijącej; Naród upada tylko wtedy, gdy już od dawna był w stanie upadku

worms breed in decaying matter A nation falls only when it has already been on the decline.

物阜民安

wù fǔ mín ān

f.e. Goods are plentiful and the people are happy.

誤付洪喬

wù fù hóng qiáo

物阜民豐

wù fù mín fēng

f.e. Goods are plentiful and the people live in plenty.

物阜民康

wù fù mín kāng

f.e. Goods are plentiful and the people are happy.

霧閣雲窗

wù gé yún chuāng

物歸原主

wù guī yuán zhǔ

f.e. return sth. to its rightful owner

誤國殃民

wù guó yāng mín

f.e. harm the country and bring calamity on the people

物華天寶

wù huá tiān bǎo

f.e. Good products from the earth are nature's treasures.

物換星移

wù huàn xīng yí

id. passage of time

物極必返

wù jí bì fǎn

物極必反

wù jí bì fǎn

f.e. extremes breed reversals fortunes change; things will develop in the opposite direction when they become extreme

物極將返

wù jí jiāng fǎn

霧集雲合

wù jí yún hé

物極則反

wù jí zé fǎn

f.e. extremes breed reversals fortures change

物盡其用

wù jìn qí yòng

f.e. make the most of things

物競天擇

wù jìn tiān zé

walczyć o przetrwanie w warunkach selekcji naturalnej

struggle for survival by the law of natural selection

惡居下流

wù jū xià liú

物離鄉貴

wù lí xiāng guì

霧裡看花

wù lǐ kàn huā

mieć zamglone widzenie

have blurred vision (as if seeing a flower in a fog)

物力維艱

wù lì wéi jiān

f.e. poor in resources

霧鱗雲爪

wù lín yún zhǎo

寤寐求之

wù mèi qiú zhī

霧起雲涌

wù qǐ yún yǒng

誤人子弟

wù rén zǐ dì

f.e. lead young people astray

誤認顏標

wù rèn yán biāo

誤入歧途

wù rù qí tú

f.e. go astray; be misled

霧散雲披

wù sàn yún pī

物傷其類

wù shāng qí lèi

wszystkie istoty rozpaczają za bliskimi

all beings grieve for their fellow beings

惡濕居下

wù shī jū xià

霧釋冰融

wù shì bīng róng

物是人非

wù shì rén fēi

Rzeczy trwają, ludzie się zmieniają

Things remain, people change.

未艾方興

wèi'ài fāng xīng

właśnie się rozwijać lub rozkwitać, być w rozkwicie

be just unfolding; be in the ascendant

位卑言高

wèi bēi yán gāo

ludzie mali wypowiadający się o ważkich sprawach

lower orders declaiming on high matters

未卜先知

wèi bǔ xiān zhī

przewidzieć, mieć dar przewidywania, coś łatwego do przewidzenia

foresee; have foresight n. sb. endowed with foresight sth.easily foreseeable

位不期驕

wèi bù qī jiāo

蔚成風氣

wèi chéng fēng qì

stać się powszechną praktyką

f.e. become a common practice

未成一簣

wèi chéng yī kuì

渭川千畝

wèi chuān qiān mǔ

為叢驅雀

wèi cóng qū què

zrobić coś kontr-produktywnego

do sth. counterproductive

未達一間

wèi dá yī jiān

niezbyt różny, całkiem podobny

not very different; pretty much the same

畏刀避箭

wèi dāo bì jiàn

畏敵如虎

wèi dí rú hǔ

f.e. fear the enemy as if he were a tiger

未定之天

wèi dìng zhī tiān

niezidentyfikowany czynnik; niepewność

unknown factor; uncertainty

未焚徙薪

wèi fén xǐ xīn

蝟鋒螗斧

wèi fēng táng fǔ

未風先雨

wèi fēng xiān yǔ

未敢苟同

wèi gǎn gǒu tóng

f.e. beg to differ

為國捐軀

wèi guó juān qū

f.e. lay down one's life for one's country

為虎傅翼

wèi hǔ fù yì

id. aid an evildoer lend support to evildoers

為虎添翼

wèi hǔ tiān yì

id. lend support to evil-doers

為虎作倀

wèi hǔ zuò chāng

id. abet an evil-doer

位極人臣

wèi jí rén chén

f.e. 〈trad.〉 become prime minister

蝟結蟻聚

wèi jié yǐ jù

未竟之志

wèi jìng zhī zhì

n. unfulfilled ambition

魏顆結草

wèi kē jié cǎo

未可厚非

wèi kě hòu fēi

f.e. can't fault greatly

未可同日而語

wèi kě tóng rì ér yǔ

f.e. mention in equal terms mention in the same breath s2 *

畏口慎事

wèi kǒu shèn shì

未老先衰

wèi lǎo xiān shuāi

przedwcześnie zestarzały

prematurely senile

未了公案

wèi liǎo gōng àn

nierozwiązany problem

unsettled problem

為民除害

wèi mín chú hài

f.e. eliminate a public scourge

為民請命

wèi mín qǐng mìng

f.e. plead for the people

未明求衣

wèi míng qiú yī

畏難苟安

wèi nán gǒu ān

未能免俗

wèi néng miǎn sú

f.e. be unable to rise above the convention

蝟起雞連

wèi qǐ jī lián

慰情勝無

wèi qíng shèng wú

mały podarek pocieszenia jest lepszy niż nic.

A small comforting gift is better than nothing.

魏鵲無枝

wèi què wú zhī

蔚然成風

wèi rán chéng fēng

f.e. become common practice

為人說項

wèi rén shuō xiàng

v.p. say a good word for someone

為人作嫁

wèi rén zuò jià

v.p. work selflessly for others

味如雞肋

wèi rú jī lèi

味如嚼蠟

wèi rú jiáo là

f.e. insipid; tasteless

未識一丁

wèi shí yī dīng

畏首畏尾

wèi shǒ wèi wěi

bać się własnego cienia

scared of one's shadow

畏死貪生

wèi sǐ tān shēng

畏縮不前

wèi suō bù qián

f.e. hang back in fear

畏天愛民

wèi tiān ài mín

畏天憫人

wèi tiān mǐn rén

畏天恤民

wèi tiān xù mín

畏天知命

wèi tiān zhī mìng

stać w bojaźni przed Niebem i zaakceptować swój los

stand in awe of Heaven and accept one's fate

味同嚼蠟

wèi tóng jiáo cù

f.e. insipid (like chewing wax)

畏頭畏尾

wèi tóu wèi wěi

畏威懷德

wèi wēi huái dé

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.