Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

另起爐灶

lìng qǐ lú zào

id. make a fresh start

另請高明

lìng qǐng gāo míng

v.p. find sb. better qualified

令人齒冷

lìng rén chǐ lěng

wzbudzać pogardę

arouse scorn

令人髮指

lìng rén fà zhǐ

f.e. make one's blood boil; get one's hackles up; make one bristle with anger

令人莫測

lìng rén mò cè

令人噴飯

lìng rén pēn fàn

śmieszny do rozpuku, wybitnie śmieszny

f.e. side-splitting; screamingly funny

令人捧腹

lìng rén pěng fǔ

sprawić, że inni zawyją ze śmiechu

set people roaring with laughter

令人起敬

lìng rén qǐ jìng

令人切齒

lìng rén qiè chǐ

f.e. odious; execrable

令人神往

lìng rén shén wǎng

f.e. fire one's imagination; have a strong appeal

令人矚目

lìng rén zhǔ mù

令人注目

lìng rén zhù mù

令人作嘔

lìng rén zuò ǒu

f.e. make one sick; be revolting

令行禁止

lìng xíng jìn zhǐ

v.p. strict enforcement of orders-prohibitions

令行如流

lìng xíng rú liú

另眼看待

lìng yǎn kàn dài

f.e. regard. sb. with favor

另眼看覷

lìng yǎn kàn qù

另眼看戲

lìng yǎn kàn xì

另眼相待

lìng yǎn xiāng dài

另眼相看

lìng yǎn xiāng kàn

zobaczyć kogoś w nowym świetle

see sb. in a new light

另有洞天

lìng yǒu dòng tiān

zupełnie inny świat

an altogether different world

捋虎鬚

luō hǔ xū

przedsięwziąc wielkie ryzyko

run great risks

捋袖揎拳

luō xiù xuān quán

zakasać rękawy i zacisnąć pięści; przygotować się do walki

pull up the sleeves and raise the fists get ready to fight

魯戈揮日

lǔ gē huī rì

魯戈回日

lǔ gē huí rì

魯斤燕削

lǔ jīn yàn xuē

魯連蹈海

lǔ lián dǎo hǎi

魯靈光殿

lǔ líng guāng diàn

coś lub ktoś kto potrafi przetrwać powtarzające się nieszczęścia

sb.-sth. that survives repeated disasters

鹵莽滅裂

lǔ mǎng miè liè

魯莽滅裂

lǔ mǎng miè liè

f.e. rash and careless

魯人回日

lǔ rén huí rì

魯衛之政

lǔ wèi zhī zhèng

rzeczy całkiem do siebie podobne

things very much alike

閭閻安堵

lǔ yán ān dǔ

魯陽麾戈

lǔ yáng huī gē

魯陽揮戈

lǔ yáng huī gē

魯陽揮日

lǔ yáng huī rì

魯陽回日

lǔ yáng huí rì

魯陽指日

lǔ yáng zhǐ rì

魯魚帝虎

lǔ yú dì hǔ

魯魚亥豕

lǔ yú hài shǐ

id. copying-typographical errors

魯魚陶陰

lǔ yú táo yīn

亂臣賊子

luàn chén zéi zǐ

ministrowie i generałowie współpracujacy z wrogiem

ministers-generals who collaborate with enemy

亂點鴛鴦

luàn diǎn yuān yāng

id. mistakenly identify people as a couple misallocate personnel

亂箭攢心

luàn jiàn cuán xīn

亂七八遭

luàn qī bā zāo

亂七八糟

luàn qī bā zāo

w zupełnym chaosie

at sixes and sevens; in a mess-muddle

亂瓊碎玉

luàn qióng suì yù

亂世凶年

luàn shì xiōng nián

亂世英雄

luàn shì yīng xióng

n. heroes in troubled times

亂首垢面

luàn shǒu gòu miàn

亂彈琴

luàn tán qín

mówić bzdury

v.p. 〈topo.〉 talk nonsense

亂頭粗服

luàn tóu cū fú

niedbale, niechlujnie

slovenly

亂語胡言

luàn yǔ hú yán

gadać nonsensy

talk nonsense; rave

亂墜天花

luàn zhuì tiān huā

dostarczyć ekstrawagancki opis

give an extravagant description

亂作胡為

luàn zuò hú wéi

亂作一團

luàn zuò yī tuán

stać się sceną chaosu

become a scene of chaos

樓船簫鼓

lóu chuán xiāo gǔ

樓閣臺榭

lóu gé tái xiè

樓閣亭臺

lóu gé tíng tái

樓臺亭閣

lóu tái tíng gé

wieża i pawilon; ogólne nawiązanie do wyrafinowanej architektury chińskiej

f.e. tower and pavilion general reference to elaborate Chinese architecture

螻蟻貪生

lóu yǐ tān shēng

臨別贈言

lín bié zèng yán

porada dana na pożegnanie

parting advice

臨別贈語

lín bié zèng yǔ

臨財不苟

lín cái bù gǒu

臨池學書

lín chí xué shū

臨川羡魚

lín chuān xiàn yú

鱗次相比

lín cì xiāng bǐ

鱗次櫛比

lín cì zhì bǐ

id. row upon row (of houses-buildings-etc.)

鱗萃比櫛

lín cuì bǐ zhì

臨敵賣陣

lín dí mài zhèn

臨敵易將

lín dí yì jiàng

臨風對月

lín fēng duì yuè

臨鋒決敵

lín fēng jué dí

麟鳳龜龍

lín fèng guī lóng

id. worthy men

麟鳳一毛

lín fèng yī máo

麟肝鳳髓

lín gān fèng suǐ

林寒洞肅

lín hán dòng sù

林寒澗肅

lín hán jiàn sù

臨河羡魚

lín hé xiàn yú

臨河欲魚

lín hé yù yú

臨機立斷

lín jī lì duàn

臨機能斷

lín jī néng duàn

臨機設變

lín jī shè biàn

臨機應變

lín jī yìng biàn

f.e. decide on the spot adapt to changing circumstances

臨機輒斷

lín jī zhé duàn

臨機製變

lín jī zhì biàn

臨機製勝

lín jī zhì shèng

鱗集毛萃

lín jí máo cuì

鱗集仰流

lín jí yǎng liú

麟角鳳距

lín jiǎo fèng jù

麟角鳳毛

lín jiǎo fèng máo

rzadkie i cenne rzeczy

precious-rare things

麟角鳳觜

lín jiǎo fèng zuǐ

嘴-觜 f.e. precious-rare things.

麟角虎翅

lín jiǎo hǔ chì

臨軍對壘

lín jūn duì lěi

臨軍對陣

lín jūn duì zhèn

臨渴穿井

lín kě chuān jǐng

臨渴掘井

lín kě jué jǐng

id. not make timely preparations

林籟泉韻

lín lài quán yùn

琳琅觸目

lín láng chù mù

琳琅滿目

lín láng mǎn mù

uczta dla oczu

feast for the eyes

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom