Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

埒材角妙

liè cái jiǎo miào

埒才角妙

liè cái jué miào

裂裳裹足

liè cháng guǒ zú

裂地分茅

liè dì fēn máo

列鼎而食

liè dǐng ér shí

列風淫雨

liè fēng yín yǔ

列功覆過

liè gōng fù guò

裂冠毀冕

liè guān huǐ miǎn

裂冠毀冕,拔本塞源

liè guān huǐ miǎn bá běn sāi yuán

; f.e. dig out the root, block up the source ?

烈火辨日

liè huǒ biàn rì

烈火乾柴

liè huǒ gān chái

coś lub ktoś łatwo wychodzące spod kontroli


Dosłownie: buzujący ogień i suche drewno

blazing fire and dry firewood; sth.-sb. easily gets out of control

烈火轟雷

liè huǒ hōng léi

f.e. quick-tempered; violent; ferocious

烈火見真金

liè huǒ jiàn zhēn jīn

czasy próby są testem charakteru

trials test character

烈火烹油

liè huǒ pēng yóu

f.e. pour oil on the flames

烈火真金

liè huǒ zhēn jīn

być wzmocnionym przez przeciwności losu

be strengthened by adversity

劣跡昭著

liè jì zhāo zhe

劣跡昭著

liè jì zhāo zhù

烈烈轟轟

liè liè hōng hōng

v.p. flourishing; prospering imposing; majestic

裂裳衣瘡

liè sháng yī chuāng

裂裳裹膝

liè shangguǒ xī

裂石穿雲

liè shí chuān yún

f.e. loud and clear 34-12

裂石流雲

liè shí liú yún

烈士暮年,壯心不已

liè shì mù nián zhuàng xīn bù yǐ

烈士徇名

liè shì xùn míng

捩手覆羹

liè shǒu fù gēng

列土分茅

liè tǔ fēn máo

裂土分茅

liè tǔ fēn máo

列土封疆

liè tǔ fēng jiāng

裂眥嚼齒

liè zì jiáo chǐ

列祖列宗

liè zǔ liè zōng

kolejne pokolenia przodków

successive generations of ancestors

楞頭呆腦

léng tóu dāi nǎo

楞頭磕腦

léng tóu kē nǎo

głupio wyglądający, głupi, w stuporze

stupid looking; stupid; in a stupor rash

楞頭楞腦

léng tóu léng nǎo

蘭艾難分

lán ài nán fēn

蘭艾同焚

lán ài tóng fén

mieć te same przeznaczenie dla szlachetnych i miernych

impose the same destiny on the noble and the mean alike

蘭摧玉折

lán cuī yù zhé

瀾倒波隨

lán dǎo bō suí

闌風伏雨

lán fēng fú yǔ

闌風長雨

lán fēng zhàng yǔ

蘭桂齊芳

lán guì qí fāng

襤褸篳路

lán lǚ bì lù

蘭情蕙性

lán qíng huì xìng

藍田生玉

lán tián shēng yù

f.e. Superior parents produce superior offspring.

蘭心蕙性

lán xīn huì xìng

蘭薰桂馥

lán xūn guì fù

f.e. prosperous descendants lasting moral influence

蘭熏桂馥

lán xūn guì fù

蘭因絮果

lán yīn xù guǒ

f.e. the vicissitudes of life the effects of predestination

蘭芝常生

lán zhī cháng shēng

蘭芷之室

lán zhǐ zhī shì

蘭質蕙心

lán zhì huì xīn

f.e. pure heart and spirit

蘭質熏心

lán zhì xūn xīn

蘭質薰心

lán zhì xūn xīn

量才而為

liàng cái ér wéi

量材錄用

liàng cái lù yòng

量才錄用

liàng cái lù yòng

f.e. assign jobs according to abilities

量才器使

liàng cái qì shǐ

量己審分

liàng jǐ shěn fēn

量金買賦

liàng jīn mǎi fù

量力度德

liàng lì duó dé

量力而為

liàng lì ér wéi

v.p. act according to one's capability

量力而行

liàng lì ér xíng

działać zależnie od własnych uzdolnień

act according to one's capability

踉踉蹌蹌

liàng liàng qiàng qiàng

potknąć się o coś, zająknąć się

stumble along; stagger about

量能授官

liàng néng shòu guān

量如江海

liàng rú jiāng hǎi

量入計出

liàng rù jì chū

量入為出

liàng rù wéi chū

f.e. live within one's means

量枘制鑿

liàng ruì zhì záo

量時度力

liàng shí dù lì

量體裁衣

liàng tǐ cái yī

f.e. act according to actual circumstances

量小力微

liàng xiǎo lì wēi

mali liczebnie i słabi w sile

small in number and weak in strength

量鑿正枘

liàng záo zhèng ruì

了身脫命

leshēn tuō mìng

攬名責實

lǎn míng zé shí

攬轡澄清

lǎn pèi chéng qīng

f.e. aspire to bring perfect order to the nation when one enters upon a political career

攬轡登車

lǎn pèi dēng chē

攬轡中原

lǎn pèi zhōng yuán

攬權納賄

lǎn quán nà huì

覽聞辯見

lǎn wén biàn jiàn

牢不可破

láo bù kě pò

v.p. unbreakable; indestructible

勞而無功

láo ér wú gōng

pracować na próżno

labor in vain

牢甲利兵

láo jiǎ lì bīng

勞筋苦骨

láo jīn kǔ gǔ

勞苦功高

láo kǔ gōng gāo

f.e. work hard and perform valuable service

勞民動眾

láo mín dòng zhòng

勞民費財

láo mín fèi cái

勞民傷財

láo mín shāng cái

marnować pieniądze i siłę ludzką

waste money-manpower

牢騷滿腹

láo sāo mǎn fù

勞身焦思

láo shēn jiāo sī

勞師動眾

láo shī dòng zhòng

marnować ludzką pracę; przerost zatrudnienia, zaangażować zbyt wielu ludzi

waste manpower; over-staff; mobilize too many people involve too many people

勞師糜餉

láo shī mí xiǎng

勞師襲遠

láo shī xí yuǎn

牢什古子

láo shí gǔ zi

勞思逸淫

láo sī yì yín

勞心焦思

láo xīn jiāo sī

勞心苦思

láo xīn kǔ sī

勞形苦心

láo xíng kǔ xīn

勞燕分飛

láo yàn fēn fēi

f.e. part; separate; go separate ways

勞逸結合

láo yì jié hé

f.e. strike a balance between work and rest

量材録用

liáng cái lù yòng

量才録用

liáng cái lù yòng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom