Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

李代桃殭

Lǐ dài táo jiāng

裡勾外連

lǐ gōu wài lián

f.e. stir up trouble within and join with those outside

李廣不侯

lǐ guǎng bù hòu

李廣難封

lǐ guǎng nán fēng

李廣未封

lǐ guǎng wèi fēng

李郭同船

lǐ guō tóng chuán

李郭同舟

lǐ guō tóng zhōu

李郭仙舟

lǐ guō xiān zhōu

禮壞樂崩

lǐ huài yuè bēng

醴酒不設

lǐ jiǔ bù shè

澧蘭沅芷

lǐ lán yuán zhǐ

禮輕情意重

lǐ qīng qíng yì zhòng

mały podarunek ale niosący dużo uczucia

a small gift with much feeling

禮輕人意重

lǐ qīng rén yì zhòng

理屈詞窮

lǐ qū cí qióng

f.e. fall silent on being bested in argument not have a leg to stand on

禮讓為國

lǐ ràng wéi guó

kraj, gdzie rzeczy dzieją się we właściwy sposób

a land of propriety and compliance

禮尚往來

lǐ shàng wǎng lái

f.e. courtesy demands reciprocity pay sb. back in their own coin

禮奢寧儉

lǐ shē níng jiǎn

禮順人情

lǐ shùn rén qíng

prezent podarowany w uznaniu znajomości

present given in consideration of social relationship

理所必然

lǐ suǒ bì rán

理所不容

lǐ suǒ bù róng

理所當然

lǐ suǒ dāng rán

f.e. of course; naturally; Etiquette requires it. *

裡談巷議

lǐ tán xiàng yì

裡通外國

lǐ tōng wài guó

f.e. have illicit relations with a foreign country

裡外夾攻

lǐ wài jiā gōng

f.e. attack from within and without

禮為情貌

lǐ wéi qíng mào

禮無不答

lǐ wú bù dá

f.e. Courtesy must be reciprocated.

李下瓜田

lǐ xià guā tián

f.e. be liable to lay oneself open to suspicion

禮先壹飯

lǐ xiān yī fàn

禮先一飯

lǐ xiān yī fàn

禮賢下士

lǐ xián xià shì

(o władcy) traktować mądrych uprzejmie i wspierać wyedukowanych

(of a ruler) treat the wise courteously and cultivate the scholarly

禮儀之邦

lǐ yí zhī bāng

禮義廉恥

lǐ yì lián chǐ

n. propriety. righteousness, honesty, and a sense of shame

裡應外合

lǐ yìng wài hé

współpracować od wewnątrz z siłami zewnętrznymi

collaborate from within with forces from without

鯉魚跳龍門

lǐ yú tiào lóng mén

f.e. gain literary advancement

理冤摘伏

lǐ yuān zhāi fú

理正詞直

lǐ zhèng cí zhí

理之當然

lǐ zhī dāng rán

理直氣壯

lǐ zhí qì zhuàng

zrobić coś z założeniem, że sprawiedliwość jest po stronie wykonawcy

do sth. with the assumption that justice is on one's side

蠡酌管窺

lǐ zhuó guǎn kuī

雷奔雲譎

léi bēn yún jué

雷嗔電怒

léi chēn diàn nù

雷打不動

léi dǎ bù dòng

f.e. unshakable; determined; unyielding final; inviolate (of an arrangement)

雷電交加

léi diàn jiāo jiā

błysk towarzyszący uderzeniu pioruna

lightning accompanied by peals of thunder

雷動風行

léi dòng fēng xíng

擂鼓鳴金

léi gǔ míng jīn

擂鼓篩鑼

léi gǔ shāi luó

f.e. make a fuss about trifles

雷驚電繞

léi jīng diàn rào

雷厲風飛

léi lì fēng fēi

雷厲風行

léi lì fēng xíng

z wigorem i w pośpiechu, rezolutnie

vigorously and speedily; resolutely

雷令風行

léi lìng fēng xíng

雷鳴瓦釜

léi míng wǎ fǔ

mierni robią wielki show

mediocrities are making a big show

雷聲大,雨點小

léi shēng dà yǔ diǎn xiǎo

擂天倒地

léi tiān dǎo dì

雷霆之怒

léi tíng wàn j

雷霆萬鈞

léi tíng wàn jūn

porażający, wszechogarniajacy

overwhelming; overpowering

樂不極盤

lè bù jí pán

樂不可極

lè bù kě jí

樂不可言

lè bù kě yán

樂不可支

lè bù kě zhī

f.e. overjoyed

樂不思蜀

lè bù sī shǔ

f.e. indulge in pleasure and forget home and duty

樂昌分鏡

lè chāng fēn jìng

樂昌破鏡

lè chāng pò jìng

樂昌之鏡

lè chāng zhī jìng

樂成人美

lè chéng rén měi

樂此不倦

lè cǐ bù juàn

zawsze się z czegoś cieszyć

f.e. always enjoy sth.

樂此不疲

lè cǐ bù pí

f.e. never be bored (with sth.)

樂道安命

lè dào ān mìng

樂道安貧

lè dào ān pín

樂道好古

lè dào hǎo gǔ

樂道忘飢

lè dào wàng jī

樂道遺榮

lè dào yí róng

樂而不荒

lè ér bù huāng

樂而不厭

lè ér bù yàn

樂而不淫

lè ér bù yín

przyjemny, lecz nie obsceniczny

pleasant but not obscene

樂而忘返

lè ér wàng fǎn

zbut rozradowany by pamiętać o powrocie; być niewolnikiem przyjemności

too overjoyed to remember to return be a slave of pleasure

樂而忘死

lè ér wàng sǐ

樂禍不悛

lè huò bù quān

樂禍幸災

lè huò xìng zāi

樂極哀來

lè jí āi lái

樂極悲來

lè jí bēi lái

樂極悲生

lè jí bēi shēng

樂極生哀

lè jí shēng āi

樂極生悲

lè jí shēng bēi

f.e. Extreme joy begets sorrow.

樂極則悲

lè jí zé bēi

樂極則憂

lè jí zé yōu

樂嗟苦咄

lè jiē kǔ duō

樂盡哀生

lè jìn āi shēng

樂盡悲來

lè jìn bēi lái

樂山愛水

lè shān ài shuǐ

樂善不倦

lè shàn bù juàn

樂善好義

lè shàn hǎo yì

樂善好施

lè shàn hào shī

f.e. charitable; benevolent

樂事勸功

lè shì quàn gōng

樂天安命

lè tiān ān mìng

樂天任命

lè tiān rèn mìng

樂天知命

lè tiān zhī mìng

f.e. be content with what one is

樂退安貧

lè tuì ān pín

樂往哀來

lè wǎng āi lái

樂新厭舊

lè xīn yàn jiù

樂行憂違

lè xíng yōu wéi

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom