Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
醇酒美人

chún jiǔ měi rén

indulgence in wine and women; sensual pleasures

dd
鶉居鷇食

chún jū kòu shí

dd
鶉居鷇飲

chún jú kòu yǐn

dd
蓴鱸之思

chún lú zhī sī

homesickness; intention of retiring from office and going back home

dd
唇槍舌劍

chún qiāng shé jiàn

zaangażować się w pojedynek na słowa

engage in a battle of words

dd
唇鎗舌劍

chún qiāng shé jiàn

dd
純屬騙局

chún shú piàn jú

dd
唇亡齒寒

chún wáng chǐ hán

share a common lot

dd
鶉衣百結

chún yī bǎi jié

w łachmanach

in rags

dd
純一不雜

chún yī bù zá

dd
鶉衣鵠面

chún yī hú miàn

dd
鶉衣鷇食

chún yī kòu shí

dd
純正無邪

chún zhèng wú xié

dd
綽約多姿

chuò yuē duō zī

pełne gracji (o ruchach tancerki)

graceful movements (of a woman-dancer)

dd
攢鋒聚鏑

cuán fēng jù dí

dd
攢零合整

cuán líng hé zhěng

dd
攢眉蹙額

cuán mei cù é

knit the brows

dd
攢三集五

cuán sān jí wǔ

dd
攢三聚五

cuán sān jù wǔ

gather in little knots (of people)

dd
簇錦團花

cù jǐn tuán huā

dd
促膝談心

cù xī tán xīn

prowadzić bardzo szczerą rozmowę siedząc obok siebie

talk heart-to-heart sitting side by side

dd
床頭金盡

chuáng tóu jīn jìn

podupaść (przez wizyty w burdelach i kontakty z kobietami niskich obyczajów)

be impoverished (by frequent visits to whorehouses or by association with disreputable women)

dd
床下安床

chuáng xià ān chuáng

dd
床下牛斗

chuáng xià niú dòu

dd
刺上化下

cì shàng huà xià

dd
刺心刻骨

cì xīn kè gǔ

dd
從壁上觀

cóng bì shàng guān

obserwować z daleka

observe from afar

dd
從長計較

cóng cháng jì jiào

dd
從長計議

cóng cháng jì yì

czynić długoterminowe plany

make long term plans

dd
從長商議

cóng cháng shāng yì

dd
從惡如崩

cóng è rú bēng

It is easy to learn what is bad.

dd
從惡若崩

cóng è ruò bēng

dd
從惡是崩

cóng è shì bēng

dd
從風而服

cóng fēng ér fú

dd
從風而靡

cóng fēng ér mí

dd
從諫如流

cóng jiàn rú liú

readily listen to advice

dd
從井救人

cóng jǐng jiù rén

próbować zrobić dobry uczynek w zły sposób

try to do a good deed in the wrong way

dd
從寬發落

cóng kuān fā luò

dd
從令如流

cóng lìng rú liú

dd
從流忘反

cóng liú wàng fǎn

dd
從輕發落

cóng qīng fā luò

let someone off lightly

dd
叢輕折軸

cóng qīng zhé zhóu

dd
叢雀淵魚

cóng què yuān yú

dd
從容不迫

cóng róng bù pò

spokojny i nieśpieszny

calm and unhurried

dd
從容就義

cóng róng jiù yì

stawić czoła śmierci jak bohater

meet one's death like a hero

dd
從容應對

cóng róng yìng duì

dd
從容自如

cóng róng zì rú

dd
從容自若

cóng róng zì ruò

być opanowanym; zrelaksowany

be composed; relaxed

dd
叢山峻嶺

cóng shān jùn lǐng

a succession of mountains and high ranges

dd
慈悲為本

cí bēi wéi běn

zasadą życia jest współczucie

Compassion is the principle of life.

dd
詞不達意

cí bù dá yì

words fail to convey one's thoughts

dd
辭不達義

cí bù dá yì

dd
辭不達意

cí bù dá yì

辭-詞 辞-词 words fail to convey one's thoughts

dd
詞不逮理

cí bù dài lǐ

dd
詞不逮意

cí bù dài yì

dd
辭不獲命

cí bù huò mìng

One's resignation is not approved.

dd
詞鈍意虛

cí dùn yì xū

dd
辭多受少

cí duō shòu shǎo

dd
辭富居貧

cí fù jū pín

odrzucić bogactwa i wybrać biedę

decline riches and prefer poverty

dd
詞華典贍

cí huá diǎn shàn

dd
辭簡義賅

cí jiǎn yì gāi

dd
辭金蹈海

cí jīn dǎo hǎi

dd
慈眉善目

cí méi shàn mù

wygląda jak ktoś miłosierrny lub dobrotliwy

benevolent-looking

dd
慈眉善眼

cí méi shàn yǎn

dd
慈明無雙

cí míng wú shuāng

dd
辭巧理拙

cí qiǎo lǐ zhuō

dd
詞清訟簡

cí qīng sòng jiǎn

dd
詞窮理極

cí qióng lǐ jí

dd
詞窮理盡

cí qióng lǐ jìn

dd
詞窮理絕

cí qióng lǐ jué

dd
詞窮理絶

cí qióng lǐ jué

dd
辭窮理屈

cí qióng lǐ qū

dd
詞窮理屈

cí qióng lǐ qū

fall silent on being bested in argument not have a leg to stand on 34-12

dd
辭微旨遠

cí wēi zhǐ yuǎn

dd
慈烏反哺

cí wū fǎn bǔ

opiekuńczość synowska

filial piety

dd
慈烏返哺

cí wū fǎn bǔ

dd
詞無枝葉

cí wú zhī yè

dd
雌雄未決

cí xióng wèi jué

?

dd
辭嚴氣正

cí yán qì zhèng

dd
詞嚴義密

cí yán yì mì

dd
詞嚴義正

cí yán yì zhèng

詞-辭词-辞 be severe in speech but fair in principle; be stern and just

dd
辭嚴義正

cí yán yì zhèng

詞-辭词-辞严义 be severe in speech but fair in principle; be stern and just

dd
辭嚴誼正

cí yán yì zhèng

dd
踔絕之能

chuō jué zhī néng

dd
踔厲奮發

chuō lì fèn fā

dd
踔厲風發

chuō lì fēng fā

mówić elokwentnie i informująco

talk eloquently and informedly

dd
踔厲駿發

chuō lì jùn fā

dd
逴俗絶物

chuō sú jué wù

dd
闖蕩江湖

chuǎng dàng jiāng hú

dd
闖南走北

chuǎng nán zǒu běi

żyć wędrując z miejsca na miejsce

make a living wandering from place to place

dd
吹篪乞食

chuī chí qǐ shí

dd
吹吹打打

chuī chuī dǎ dǎ

pipe and drum

dd
吹唇唱吼

chuī chún chàng hǒu

dd
吹大法螺

chuī dà fǎ luó

dd
吹燈拔蠟

chuī dēng bá là

over and done with fail; fall through ③die

dd
椎鋒陷陳

chuī fēng xiàn chén

dd
吹垢索瘢

chuī gòu suǒ bān

dd
吹鬍子瞪眼

chuī hú zidèng yǎn

foam with rage (of men)

dd
吹花嚼蕊

chuī huā jiáo ruǐ

dd
吹灰之力

chuī huī zhī lì

tylko mały wysiłek

just a small effort

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.