Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

駐顏有術

zhù yán yǒu shù

posiąść sekret zachowania młodego wyglądu

possess the secret of preserving youthful looks-complexion

逐字逐句

zhú zì zhú jù

słowo za słowo i zdanie za zdanie

word for word and sentence for sentence

崢嶸歲月

zhēng róng suì yuè

lata godne zapamiętania, miesiące i lata cieżkiego wysiłku

memorable years, months and years of hard struggles

蒸蒸日上

zhēng zhēng rì shàng

prosperować; kwitnąć

flourish; thrive

肘腋之患

zhǒu yè zhī huàn

kłopoty idace od tych najbliższych

trouble coming from those closest

整裝待發

zhěng zhuāng dài fā

gotowy i czekający; być gotowym do rozpoczęcia

ready and waiting be ready to start out

珠圍翠繞

zhū wéi cuì rào

być przepięknie wystrojonym; (o kobiecie) być otoczoną przez służące

be gorgeously dressed and richly ornamented (of a woman); be surrounded by attending maids

朱衣使者

zhū yī shǐ zhě

egzaminator (trad.)

examiner (trad.)

諸子百家

zhū zǐ bǎi jiā

różne szkoły myśli i ich osiągnięcia w czasach późnej dyn. Zhou

?hist.? various schools of thinkers or their works in late Zhou

置之腦後

zhì zhī nǎo hòu

przeznaczyć na straty; wyrzucić z umysłu

commit to oblivion; put out of mind

置諸度外

zhì zhū dù wài

nie myśleć o czymś

give no thought to

屬垣有耳

zhǔ yuán yǒu ěr

ściany mają uszy; zawsze ktoś słucha

walls have ears sb.is listening

走為上著

zǒu wèi shàng zhāo

ten który ucieka aby później ponownie walczyć

總角之交

zǒng jiǎo zhī jiāo

przyjaśń z dzieciństwa

hildhood friend

在此一舉

zài cǐ yī jǔ

polegać na tym jednym działaniu

hang upon this single action

載酒問字

zài jiǔ wèn zì

pilny w nauce i wnikliwy

studious and inquisitive

在所不辭

zài suǒ bù cí

nie zawahać się w przyszłości by...

will not hesitate to

載笑載言

zài xiào zài yán

mówić i śmiać się jednocześnie

talk and laugh at the same time

再造之恩

zài zào zhī ēn

łaska ponownego narodzenia

the grace of rebirth

賊喊捉賊

zéi hǎn zhuō zéi

złodziej krzyczący "zatrzymać złodzieja!"

thief crying ?Stop thief!?

賊眉鼠眼

zéi méi shǔ yǎn

kurwiki w oczach, wyglądać jakby się miało niecne intencje

shifty-eyed; crafty-looking

賊去關門

zéi qù guān mén

zamknąć wrota stajni po tym jak koń już ukradziony

lock the stable door after the horse is stolen

鑿空之論

záo kōng zhī lùn

demaskujący i ośmieszający argument; wyszukany argument

debunking argument a farfetched argument

債多不愁

zhài duō bù chóu

zbyt wiele zobowiązań sprawi że człowiek utraci poczucie odpowiedzialności; Gdy długów jest zbyt wiele, człowiek przestaje się o nie martwić.

Too many obligations will numb a person's sense of responsibility.; When there are too many debts, one stops worrying about them.

責備求全

zé bèi qiú quán

wymagać doskonałości

demand perfection

擇善而從

zé shàn ér cóng

wybrać to co dobre i za tym podążać

choose what is good and follow it

嘖有煩言

zé yǒu fán yán

jest wiele skarg

there are many complaints

真刀真槍

zhēn dāo zhēn qiāng

prawdziwa rzecz

the real thing

針鋒相對

zhēn fēng xiāng duì

diametralnie się różnić; dawać rónoważny podarune; przeciwstawić się komuś działaniem o równej sile

be diametrically opposed; give tit for tat; oppose each other with equal harshness

針芥相投

zhēn jiè xiāng tóu

Ludzie lubią towarzystwo; wzajemnie się przyciągać (najcz. o dwojgu ludzi)

Human beings are gregarious; be attracted to each other

真金不怕火煉

zhēn jīn bù pà huǒ liàn

Człowiek o silnej moralności przejdzie każdy surowy test

A person of integrity can stand severe tests.

真金烈火

zhēn jīn liè huǒ

być wzmocnionym przez walkę z przeciwieństwami

be strengthened by adversity

珍禽異獸

zhēn qín yì shòu

rzedkie praki i zwierzęta

rare birds and beasts

真情實意

zhēn qíng shí yì

czysta szczerość

genuine sincerity

真人不露相

zhēn rén bù lòu xiàng

Człowiek pewnej wartości nie obnosi się swoją prawdziwą wartością

A man of substance does not like to flaunt his true worth.

真偽莫辨

zhēn wěi mò biàn

nie móc odróżnić prawdziwego od fałszywego, prawdy od fałszu

cannot distinguish between genuine and fake, true and false

真相畢露

zhēn xiāng bì lù

kompletnie odsłonić prawdziwe oblicze (obaźl.)

have one's true face-identity-color completely exposed

真心誠意

zhēn xīn chéng yì

całym sercem, szczerze

wholeheartedly; sincerely

照本宣科

zhào běn xuān kē

spapugować tekst

parrot a text

照螢映雪

zhào yíng yìng xuě

studiować pilnie

study diligently

召之即來,揮之即去

zhào zhī jí lái huī zhī jí qù

przyjść natychmiast po przywołaniu; byc na zawołanie o każdej godzinie

come as soon as called; be on call at any hour

遮地漫天

zhē dì màn tiān

I niebo i ziemia pokryte ciemnością

Both earth and heaven are blotted out.

詐敗佯輸

zhà bài yáng shū

pozorować porażkę

feign defeat

仗馬寒蟬

zhàng mǎ hán chán

ten kto zachowuje dyskretne milczenie

one who maintains a discreet silence

折衝禦侮

zhé chōng yù wǔ

odeprzeć wrogą agresję

repel foreign aggression

折衝尊俎

zhé chōng zūn zǔ

wygrać wojnę przy stole negocjacyjnym; ?

win a war at the conference table discharge the duties of a diplomat

折節讀書

zhé jié dú shū

nagle polubić uczenie się

take a sudden liking to studying-learning

哲人其萎

zhé rén qí wěi

Mądry człowiek umarł (eulogia na pogrzebie)

The wise man is dead. (eulogy at a funeral service)

朝不保夕

zhāo bù bǎo xī

być w stanie podatnym na niebezpieczeństwo

be in a precarious state

朝不慮夕

zhāo bù lǜ xī

nie być w stanie planować naprzód

be unable to plan ahead

招財進寶

zhāo cái jìn bǎo

niech bogactwa i skarby napływają (skrol wieszany w sklepach); przynieś bogactwo i skarby (życzenie zdobycia pieniędzy i zamożności

let riches and treasures come in (a store good-luck placard) bring in wealth and treasure (a felicitous wish for making money)

朝發夕至

zhāo fā xī zhì

odbyć krótką podróż

make a short journey

招蜂引蝶

zhāo fēng yǐn dié

przyciągać motyle, flirtować, przyciągać mężczyzn (o kobiecie)

attract bees and butterflies be flirtatious (of a woman); flirt with men

朝齏暮鹽

zhāo jī mù yán

wieść bardzo ciężkie życie

lead a very hard life

朝氣蓬勃

zhāo qì péng bó

pełny wigoru, pełny młodzieńczego ducha

full of vigor and vitality; full of youthful spirit

朝秦暮楚

zhāo qín mù chǔ

kapryśny

f.e. fickle; capricious

昭如日星

zhāo rú rì xīng

tak oczywisty jak słońce i gwiazdy

as obvious as the sun and the stars

朝生暮死

zhāo shēng mù sǐ

efemeryczne istnienie, przemijanie

an ephemeral existence; transient

朝聞夕改

zhāo wén xī gǎi

błyskawiczna poprawka

rapid amendment

朝聞夕死

zhāo wén xī sǐ

być gotowym umrzeć aby tylko usłyszeć prawdę

willing to die to hear the truth

招降納叛

zhāo xiáng nà pàn

rekrutować dezerteró i zdrajców; oczekiwać uległych i przyjmowac przychylnych

recruit deserters and traitors; welcome the submissive and receive the favorable

朝陽鳴鳳

zhāo yáng míng fèng

wyrażone na głos napomnienia

outspoken admonitions

招搖撞騙

zhāo yáo zhuàng piàn

oszukiwać pozując na ważną osobę

swindle by posing as a VIP

朝饔夕飧

zhāo yōng xī sūn

nie robić nic inego niż jeść i pić

do nothing but eat and drink

昭昭在目

zhāo zhāo zài mù

oczywiste w oczach ludu

obvious in the people's eyes

仗勢欺人

zhàng shì qī rén

wykorzystać władzę, siłę własną lub czyjąś aby zastraszać innych

take advantage of one's or sb. else's power to bully people

乍暖還寒

zhà nuǎn hái hán

zrobić się cieplej, ale okazjonalnie powrócić do chłodów

become warmer but occasionally turn cool

遮天蔽日

zhē tiān bì rì

zaćmić niebo i słońce; zakryć całe niebo

blot out the sky and the sun; cover all the sky

遮天蓋地

zhē tiān gài dì

ukryć-zakryć niebo i ziemię

blot out the sky and cover up the earth; cover the sky and earth

真心真意

zhēn xīn zhēn yì

szczere życzenie zrobienia czegoś

genuine and sincere desire (to do sth.)

真贓實犯

zhēn zāng shí fàn

niezaprzeczalny dowód winy; materialny dowód przestępstwa

irrefutable proof of guilt; material evidence of a crime

真知灼見

zhēn zhī zhuó jiàn

przenikliwy wgląd

penetrating insight

沾沾自喜

zhān zhān zì xǐ

być zadowolonym z samego siebie

be pleased with oneself

鑿鑿有據

záo záo yǒu jù

wsparty nieobalalnymi dowodami

supported by irrefutable evidence

賊人膽虛

zéi rén dǎn xū

mieć nieczyste sumienie; obawiać się zdemaskowania lub ujawnienia

have a guilty conscience; fear exposure

掌上明珠

zhǎng shàng míng zhū

ukochana córka

beloved daughter

長幼有序

zhǎng yòu yǒu xù

szacunek dla starszeństwa

respect for seniority

摘句尋章

zhāi jù xún zhāng

pisać kliszami bez oryginalności, bezcelowo trudzić się nad wysłowieniem myśli

write in clichés without originality, labor over the wording in a pointless manner

張口結舌

zhāng kǒu jié shé

zabrakło (komuś) słów; gapić się z otwartymi ustami ze zdziwienia

be at loss for words; gape with astonishment

張三李四

zhāng sān lǐ sì

ktokolwiek, każdy

any Tom, Dick, or Harry (anyone, a set of nobodies)

斬草除根

zhǎn cǎo chú gēn

zniszczyć korzenie i gałęzie; usunąć przyczynę problemu

destroy root and branch; eliminate the cause of a trouble

斬釘截鐵

zhǎn dīng jié tiě

erzolytny i zdecydowany

resolute and decisive

斬將搴旗

zhǎn jiàng qiān qí

ściąć głowy wrogim generałom i przejąć ich sztandary

behead enemy generals and capture their flags

早出晚歸

zǎo chū wǎn guī

(o zajętej osobie) wychodzi wcześnie i wraca późno

go out early and return late (of a busy person)

早占勿藥

zǎo zhān wù yào

(o chorym) wydobrzeć wcześnie; szybko wyzdrowieć; życzyć komuś wyzdrowienia

have gotten well early (of a sick person); get well very soon; wish sb. a speedy recovery from illness

贊不絕口

zàn bù jué kǒu

wylewnie chwalić

praise profusely

贊嘆不已

zàn tàn bù yǐ

być pełnym pochwał, chwalić

be full of praise

造化小兒

zào huà xiǎo ér

los, przeznaczenie

fortune; destiny

造極登峰

zào jí dēng fēng

osiągnąć szczyt doskonałości

reach the peak of perfection; reach the acme 34-12

造謠惑眾

zào yáo huò zhòng

szerzyć plotki aby zwodzić ludzi

spread rumors to confuse people

造作矯揉

zào zuò jiǎo róu

dotknięty (czymś negatywnym); sztuczny

affected; artificial

甑塵釜魚

zēng chén fǔ yú

stan skrajnej nędzy

a state of stark poverty

曾參殺人

zēng shēn shā rén

plotki są przerażające

Rumors are dreadful.

獐頭鼠目

zhāng tóu shǔ mù

godny pogardy, brzydki facet

contemptible, ugly fellow

寓教於樂

yù jiào yú lè

Uczyć i bawić jednocześnie.


Dosłownie: zawierać - naukę - poprzez - zabawę.

不眠不休

bù mián bù xiū

Bez snu ani odpoczynku

奸心畢露

jiān xīn bì lù

[Wydobyć] czyjeś [złe] intencje na wierzch; także: czyjeś intencje wyszły na wierzch.

仇亦可師

chóu yì kě shī

Wróg także może być nauczycielem.


Dosłownie: wróg - także - może [być] - nauczyciel

心誠則靈

xīn chéng zé líng

Pracować tylko wtedy, gdy wierzy się w cel swojego wysiłku.

志在必得

zh? z?i b? dé

być zdeterminowanym aby coś mieć/osiągnąć

be determined to have/win

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom