Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

倚官仗勢

yǐ guān zhàng shì

liczyć na powiązania z wpływowymi ludźmi

count on one's powerful connections; presume on official power

以己度人

yǐ jǐ duó rén

oceniać innych biorąc za miarę siebie

f.e. judge others by oneself

以狸餌鼠

yǐ lǐ ěr shǔ

używać nieadekwatnych środków

use ineffective measures

以理服人

yǐ lǐ fú rén

przekonywać ludzi rozumowaniem

convince people by reasoning

倚馬可待

yǐ mǎ kě dài

może pisać bardzo szybko; mieć lekkość pióra

can write very fast; wield a facile pen

倚門賣俏

yǐ mén mài qiào

być prostytutką; przyjmować zainteresowanie (o kokieteryjnej kobiecie)

be a prostitute; invite attention (of coquettish women)

以沫相濡

yǐ mò xiāng rú

pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach i czasach

help each other when both are in humble circumstances

旖旎風光

yǐ nǐ fēng guāng

romatyczny piękny widok, przepiękna sceneria

romantic-charming sight; exquisite scenery

以偏概全

yǐ piān gài quán

wziąć część za całość

f.e. take a part for the whole

以勤補拙

yǐ qín bǔ zhuō

nadrabiać brak zdolności ciężką pracą

make up for lack of ability by hard work

以求一逞

yǐ qiú yī chěng

w dążeniu do sukcesu

in a bid for success

以升量石

yǐ shēng liáng dàn

Mali ludzie nigdy nie zrozumieją dróg, którymi kroczą ludzie prawdziwej mądrości; polegać na powierzchownym zrozumeiniu aby komentować głęboką prawdę

A little man can't understand the ways of a man of true wisdom. depend on superficial comprehension to make an appraisal of profound truth

以身許國

yǐ shēng xǔ guó

poświęcić się dla dobra kraju

dedicate oneself to the country's cause

以身殉國

yǐ shēng xùn guó

oddać życie za ojczyznę

give one's life for one's country

以石投水

yǐ shí tóu shuǐ

wyczuwać grunt, dobrze się z kimś zżywać


Dosłownie: wrzucać kamień do wody

test the water; get along well with each other

倚勢凌人

yǐ shì líng rén

realizować swoją siłę na tych wokół

throw one's weight around

以售其奸

yǐ shòu qí jiān

w celu przeprowadzenia niecnego spisku; aby osiągnąć zdradziecki niecny cel

in order to carry out an evil plot; in order to achieve one's treacherous purpose

以私廢公

yǐ sī fèi gōng

dopuścić, aby prywatne odczucia przeważyły nad obowiązkiem publicznym

allow private feelings to outweigh public duty

以退為進

yǐ tuì wéi jìn

zrobić krok do tyłu aby pójść do przodu

retreat in order to advance

以往鑒來

yǐ wǎng jiàn lái

użyć przeszłość jako wyznacznik do przyszłości

take the past as a guide for the future

以文會友

yǐ wén huì yǒu

zjednać przyjaciół dzięki aktywności literackiej, poszerzać znajomości przez pisanie

make friends through literary activities; associate by means of literature

以眼還眼

yǐ yǎn huán yǎn

oko za oko

an eye for an eye

以一當十

yǐ yī dāng shí

postawić jednego przeciw dziesięciu

pit one against ten

以逸待勞

yǐ yì dài láo

czekać, aż przeciwnik się wyczerpie i zmęczy

wait for the enemy to exhaust himself

以意逆志

yǐ yì nì zhì

Używaj własnych pomysłów do myślenia o umysłach innych

以戰去戰

yǐ zhàn qù zhàn

walczyć wojną aby nie było wojen

eliminate war with war

以終天年

yǐ zhōng tiān nián

dożyć wieku, który był przeznaczony przez Niebo

f.e. complete one's allotted span of life

應答如流

yìng dá rú liú

odpowiadać chętnie i płynnie

reply readily and fluently

應機立斷

yìng jī lì duàn

działaćko gdy nadarzy się okazja; wykorzystać okazję

make quick decisions when an opportunity offers itself; act upon the opportunity

應接不暇

yìng jiē bù xiá

mieć więcej spraw i gości niż można obsłużyć

have more (visitors-business) than one can attend to

應天順人

yìng tiān shùn rén

(o władcy) w harmonii z Niebem i ludźmi; uszczęśliwiać Niebo i (poprzez) być miłościwym dla ludu

in harmony with Heaven and men (of monarchs); please Heaven and be kind to the people

應運而生

yìng yùn ér shēng

pojawić się za sprawą sprzyjającej sytuacji

emerge because of a favorable situation

雨淋日曬

yǔ lín rì shài

być zniszczonym przez pogodę

be worn and torn by weather exposure to the elements

羽毛豐滿

yǔ máo fēng mǎn

doświadczony, dojżały

experienced; mature

語妙天下

yǔ miào tiān xià

mówic z niezrównana mądrością

f.e. speak with inimitable wit

雨沐風餐

yǔ mù fēng cān

być spłukanym przez deszcze i wychłostanym przez wiatr

be washed by rain and blown by wind

與人方便,自己方便

yǔ rén fāng biàn zì jǐ fāng biàn

Ulepszać rzeczy dla innych; dogadzać innym; dostosowywać sprawy dla innych

make things easy for others; accommodate others

與人為善

yǔ rén wéi shàn

pomagać innym; być dobrze usposobionym (do pomocy)

help others; be well-disposed toward

羽扇綸巾

yǔ shàn guān jīn

spokojny (o dowódcy wojskowym), mistrz strategii.


Dosłownie: wachlarz z piór - (guanjin) rodzaj jedwabnej czapki o kanciastym kształcie

calm; composed (said of a military commander) master strategist

與世俯仰

yǔ shì fǔ yǎng

podążać za trendem, płynąć z prądem

drift-swim with the tide; follow the trend

與世隔絕

yǔ shì gé jué

żyć w samotności

live in solitude

與世偃仰

yǔ shì yǎn yǎng

nie mieć samodzielnego myślenia; płynąć z prądem

have no independent thinking of one's own; drift with the current

羽翼既成

yǔ yì jì chéng

dorosły i gotowy do niezależności

grown up and ready for independence

鶯歌燕舞

yīng gē yàn wǔ

radość wiosny, atmosfera pomyślności; scena pomyślności

joy of spring; ambience of prosperity ; a prosperous scene

鷹擊毛摯

yīng jī máo zhì

bezlitosny; gwałtowny i brutalny

ruthless; fierce and tough

鷹瞵鶚視

yīng lín è shì

patrzyć na kogoś/coś intensywnie

look at sth.-sb. fiercely

鶯聲燕語

yīng shēng yàn yǔ

kobiecy głos przyjemny jak skowronki i słowiki

woman's voice as pleasant as that of nightingales and swallows

英雄無用武之地

yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì

herosi nie mają jak użyć swych umiejętności

heroes lack scope for their abilities

鷹嘴鷂目

yīng zuǐ yào mù

作壁上观

作壁上觀

坐吃山空

zuò chī shān kōng

roztrwonić wielką fortunę

fritter away a great fortune

作輟無常

zuò chuò wú cháng

z przerwami, zrywami

go by fits and starts

坐地分贓

zuò dì fēn zāng

dzielić łup; dzielić zdobycz na miejscu

share loot; divide the booty on the spot

坐而論道

zuò ér lùn dào

siedzieć i przemawiać dogmatycznie

sit and pontificate

坐觀成敗

zuò guān chéng bài

spoglądać na coś zimno

look on coldly

坐立不安

zuò lì bù ān

być w niezdecydowaniu, być w napięciu oczekiwania

be fidgety; be on tenterhooks

坐視不救

zuò shī bù jiù

siedzieć i obserwować nie idąc na pomoc

sit back and watch without going to the rescue

作威作福

zuò wēi zuò fú

postępować jak tyran

act tyrannically

坐臥不安

zuò wò bù ān

miotać się, nie móc zaznać odpoczynku

be on tenterhooks, cannot rest; fidget about

坐無虛席

zuò wú xū xí

brak wolnych miejsc, miejsca tylko stojące

no empty seat; full house; standing room only.

做小伏低

zuò xiǎo fú dī

przestać zgadzać się na kompromisy

stoop to compromise

坐言起行

zuò yán qǐ xíng

Nie wcześniej powiedziane niż zrobione

No sooner said than done.

坐擁百城

zuò yōng bǎi chéng

otoczyć się książkami

be surrounded by books

做賊心虛

zuò zéi xīn xū

mieć winę na sumieniu

have a guilty conscience

駐蹕

zhù bì

(arch.) zatrzymać się w podróży (o cesarzu)

〈wr.〉 make a stopover on tour (by the emperor)

縱橫捭闔

zòng héng bǎi hé

manewrować pomiędzy różnymi grupami politycznymi

maneuver among various political groupings

縱橫馳騁

zòng héng chí chěng

przeszukać wzdłuż i wszerz

sweep through the length and breadth of 〈mil.〉

縱橫天下

zòng héng tiān xià

zdobyć cały świat i iść gdzie się tylko chce

overrun the whole world and go anywhere one pleases

縱虎歸山

zòng hǔ guī shān

przynosić/powodować nieszczęścia na przyszłość

cause-breed calamity for the future

走過場

zǒu guò chǎng

przechodzić przez proces robienia czegoś

go through the motions of doing sth.

走馬觀花

zǒu mǎ guān huā

znać tylko z pobieżnejobserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

走馬看花

zǒu mǎ kàn huā

znać tylko z pobieżnej obserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

走肉行屍

zǒu ròu xíng shī

całkowicie bezwartościowa osoba, krążyć w kółko nie przejawiając żadnych emocji

utterly worthless person; walk around without any feeling-emotion

自暴自棄

zì bào zì qì

przestać wysilać się uznając swoje trudy za beznadziejne; oddać się beznadziei; nie mieć za grosz ambicji

give oneself up as hopeless; abandon oneself to a dissipated life; have no ambition at all

自甘暴棄

zì gān bào qì

pofolgować sobie w byciu rozwięzłym

allow oneself to become dissolute

自顧不暇

zì gù bù xiá

nie móc nawet ochraniać siebie samego

unable even to fend for oneself

自壞長城

zì huài cháng chéng

pozbyć się zdolnego porucznika

get rid of a capable lieutenant

自給自足

zì jǐ zì zú

samowystarczalność; autarchia

self-sufficiency; autarchy

自鄶以下

zì kuài yǐ xià

a reszta jest nie warta wzmianki, poza tym i tym

and the rest is not worth mentioning except so-and-so

自鳴得意

zì míng dé yì

wychwalać samego siebie

preen oneself; sing one's own praises

自命不凡

zì mìng bù fán

myśleć wyjątkowo dobrze o sobei samym

think exceptionally well of oneself

自欺欺人

zì qī qī rén

oszukiwać siebie i innych

deceive oneself as well as others

自求多福

zì qiú duō fú

szukać szczęścia dla siebie samego

seek blessings-fortune for oneself

自取滅亡

zì qǔ miè wáng

urosić się o klęskę, dążyć do samozniszczenia

court-invite destruction

自取其禍

zì qǔ qí huò

sprowadzić na siebie nieszczęście

bring misfortune upon oneself

自取其咎

zì qǔ qí jiù

przejąć winę na siebie

bring blame on oneself

自然而然

zì rán ér rán

naturalnie, automatycznie, spontanicznie

naturally; automatically; spontaneously

自生自滅

zì shēng zì miè

powstać i przeminąć bez zewnętrznej ingerencji

run its course

自食其果

zì shí qí guǒ

zbierać to co się zasiało

reap what one has sown

自食其力

zì shí qí lì

zarabiać na własne utrzymanie

earn one's own living

自食其言

zì shí qí yán

złamać przyrzeczenie

break one's promise

自視甚高

zì shì shèn gāo

mymśleć wysoko o sobie samym

think highly of oneself

自討苦吃

zì tǎo kǔ chī

prosić się o kłopoty; sprowadzić na siebie kłopoty

ask for trouble; bring trouble upon oneself

自討沒趣

zì tǎo méi qù

ściągać na siebie niesławę, prowokować odmowę

bring contempt upon oneself; court a rebuff

自我吹噓

zì wǒ chuí xū

gloryfikowanie siebie, chwalenie siebie

self-glorification; blowing one's own trumpet

自我陶醉

zì wǒ táo zuì

być stryty samozadowoleniem

be intoxicated with self-satisfaction

自相驚擾

zì xiāng jīng rǎo

zaalarmować własną grupę

alarm one's own group

自相矛盾

zì xiāng máo dùn

zaprzeczać samemu sobie; być wewnętrznie sprzecznym

contradict oneself; be self-contradictory

自行其是

zì xíng qí shì

iść własną drogą

go one's own way

自尋煩惱

zì xún fán nǎo

sprowadzić na siebie problemy

bring trouble on oneself

自以為是

zì yǐ wéi shì

mieć opinię zarozumiałego

be opinionated-bumptious

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom