Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
異草奇花

yì cǎo qí huā

egzotyczne rośliny

exotic plants

dd
易地而處

yì dì ér chǔ

patrzyć na sprawę z punktu widzenia innych ludzi

look at a matter from sb. else's viewpoint

dd
異端邪說

yì duān xié shuō

herezja

heresy

dd
藝高膽大

yì gāo dǎn dà

Odwaga wykonywania czynności wywodzi się z nadzwyczajnych umiejętności. Osoba będzie odważna jeśli ma wysokie umiejętności.

Boldness of execution stems from superb skill. One will be brave if he has high skills.

dd
意廣才疏

yì guǎng cái shū

bez talentu, ale z wielką wizją

untalented but with a broad vision

dd
一哄而上

yì hōng ér shàng

??

roused to precipitate action

dd
衣錦還鄉

yì jǐn huán xiāng

wrócić do domu po wykonaniu dobrego uczynku

return home after making good

dd
衣錦榮歸

yì jǐn róng guī

powrócić do domu z honorami

return home with high honors

dd
異口同音

yì kǒu tóng yīn

(mówić) jednym głosem

f.e. (speak) with one voice

dd
憶苦思甜

yì kǔ sī tián

zestawić w kontraście przeszłą niedolę i obecne szczęście; mówić o dawnych nieszczęściach i obecnym szczęśliwym życiu

contrast past misery with present happiness; speak of one's past sufferings and present happy life

dd
意馬心猿

yì mǎ xīn yuán

niezdecydowany, wahający się

indecisive; wavering

dd
溢美之言

yì měi zhī yán

pochlebcza lub przesadzona pochwała

fulsome praise

dd
意氣風發

yì qì fēng fā

o wysokom morale i pełny energii; zychwały i naładowany energią

high-spirited and vigorous; daring and energetic

dd
意氣高昂

yì qì gāo áng

o wysokim morale

high-spirited

dd
異曲同工

yì qǔ tóng gōng

różne sposoby, ten sam rezultat

different approaches, same result

dd
逸趣橫生

yì qù héng shēng

pełny humoru i wyrafinowanych zainteresowań

replete with humor and refined interest

dd
益壽延年

yì shòu yán nián

obiecywać długowieczność (o eliksirach itp.)

promise longevity (of tonics-etc.)

dd
異想天開

yì xiǎng tiān kāi

pozwolić wyobraźni działać z szaleńczą kreatywnością

let imagination run riot

dd
意興索然

yì xīng suǒ rán

nie mieć żadnego zainteresowania

have not the least interest

dd
抑揚頓挫

yì yáng dùn cuò

kadencja, modulacja tonu

cadence; modulation in tone

dd
薏苡明珠

yì yǐ míng zhū

oskarżyć kogoś fałszywie o przyjęcie łapówki, cierpieć niesprawiedliwość i być uznanym za złoczyńcę

accuse someone falsely of taking a bribe; suffer injustice and be vilified

dd
薏苡之謗

yì yǐ zhī bàng

być oskarżonym o korupcję

be accused of corruption

dd
悒悒不樂

yì yì bù lè

czuć depresję; odczuwać odrzucenie

feel depressed; mope

dd
翼翼小心

yì yì xiǎo xīn

z wielką starannością; ostrożnie

with great care; cautiously

dd
溢於言表

yì yú yán biǎo

pokazać swoje uczucia jasno w słowach i czynach

show (feelings) clearly in one's words and manner

dd
意在筆先

yì zài bǐ xiān

opracować strukturę przed rozpoczęciem pisania

work out a composition before starting to write

dd
意在言外

yì zài yán wài

znaczenie jest zawarte między wierszami

the meaning is implied

dd
易轍改弦

yì zhé gǎi xián

zmienić kurs

change course

dd
義正詞嚴

yì zhèng cí yán

mówić mając za sobą sprawiedliwość

speak with the force of justice

dd
義重恩深

yì zhòng ēn shēn

głęboka sprawiedliwość i słuszność

deep favor and weighty righteousness

dd
意轉心回

yì zhuǎn xīn huí

zmienić zdanie

change one's mind

dd
易子而食

yì zǐ ér shí

wymienić dzieci na jedzenie (o ludziach dotkniętych straszliwym głodem)

exchange children for food (of people in a severe famine)

dd
蔭子封妻

yìn zǐ fēng qī

zapewnić tytuł szlachecki żonie i dziedziczne stanowisko synowi

f.e. bring a title to one's wife and hereditary rank to one's son 34-12

dd
迎風招展

yíng fēng zhāo zhǎn

być ciskanym przez wiatr we wszystkie strony

flutter in the wind

dd
盈千累萬

yíng qiān lěi wàn

liczny, liczni

numerous

dd
迎刃而解

yíng rèn ér jiě

łatwy do rozwiązania; postępować bez napotkania oporu

be readily solved (of problems); advance without encountering resistance

dd
迎神賽會

yíng shén sài huì

hałaśliwe festiwale dla lokalnych bóstw; procesja religijna

noisy festivals held in honor of local deities, an idolatrous procession

dd
營私舞弊

yíng sī wǔ bì

praktykować łapówkarstwo

f.e. practice graft

dd
迎頭痛擊

yíng tóu tòng jī

odeprzeć frontalny atak; przypuścić frontalny atak zanim przeciwnik się zorganizuje; zadawać ciosy wprost w przeciwnika

repulse a frontal assault; launch a frontal assult before the enemy has a chance to catch his breath; deal head-on blows

dd
蠅頭小利

yíng tóu xiǎo lì

marny, niewielki zysk

a pittance of a profit; a trifling profit

dd
蠅營狗苟

yíng yíng gǒu gǒu

bezwstydnie szukać osobistych zysków

shamelessly seek personal gain

dd
盈盈秋水

yíng yíng shuǐ qiū

smutne spojrzenie młodej panny

young lady's sad look

dd
隱惡揚善

yǐn è yáng shàn

ignorować czyjeś błędy i chwalić zasługi

veil sb.'s faults and praise his merits

dd
引而不發

yǐn ér bù fā

być gotowy, jednak trzymać się z tyłu; pokazywać ludzim jak się coś robi, jednak nie robić tego zamiast nich

be prepared but hold back show people what to do without doing it for them

dd
飲恨吞聲

yǐn hèn tūn shēng

przetrzymać obrazy i razy; wytrzymywać cierpienie w milczeniu

endure insults and injuries; endure suffering in silence

dd
隱晦曲折

yǐn huì qū zhé

zagmatwane i nie wprost (o wypowiedzi)

veiled and roundabout (of a statement)

dd
引火燒身

yǐn huǒ shāo shēn

grzeczn. dokonać samokrytyki aby zachęcić innych do krytykowania; prosić się o kłopoty

pol. make a self-criticism to encourage criticism from others; ask for trouble

dd
引咎自責

yǐn jiù zì zé

winić samego siebie

blame oneself

dd
引狼入室

yǐn láng rù shì

otworzyć drzwi niebezpiecznemu przeciwnikowi

open the door to a dangerous foe

dd
引領而望

yǐn lǐng ér wàng

wyciągać szyję aby coś dojrzeć, oczekiwać czegoś niecierpliwie

crane one's neck to see; eagerly look forward to

dd
引人入勝

yǐn rén rù shèng

fascynujący, absorbujący

fascinating; absorbing

dd
隱忍不言

yǐn rěn bù yán

znosić i cierpieć milcząco

bear-suffer silently

dd
引商刻羽

yǐn shāng kè yǔ

muzyka wyższego lotu

highbrow music

dd
飲食男女

yǐn shí nán nǚ

jedzenie picie i seks; podstawowe pierwotne potrzeby i instynty człowieka

food, drink and sex; the prime wants the natural instincts of man

dd
飲水思源

yǐn shuǐ sī yuán

nigdy nie zapominaj o swoim pochodzeniu

never forget one's origins

dd
隱姓埋名

yǐn xìng mái míng

żyć incognito

f.e. live incognito

dd
引以為憾

yǐn yǐ wéi hàn

uznać za sprawę godną pożałowania

deem it regrettable

dd
引以為戒

yǐn yǐ wéi jiè

przyjąć naukę (z wcześniejszego błędu); przyjąć od kogoś ostrzeżenie

learn a lesson (from a previous error); take warning from sth.

dd
飲鴆止渴

yǐn zhèn zhǐ kě

Lekarstwo gorsze od choroby; doraźne naprawy pogarszają problem

makeshift measures compound one's difficulties; The remedy is worse than the illness.

dd
又紅又專

yòu hóng yòu zhuān

jednocześnie czerwony i ekspert (?), i socjalista i wykształciuch

both red and expert; both socialist-minded and vocationally proficient〈pol.〉

dd
褎然舉首

yòu rán jǔ shǒu

górować intelektem nad resztą

tower above the rest in intellect

dd
幼學壯行

yòu xué zhuàng xíng

uczyć się za młodu i ćwiczyć gdy w pełni sił

learn while young and practice when strong

dd
又作別論

yòu zuò bié lùn

inna rzecz; wyjątek

another thing; an exception

dd
愚不可及

yú bù kě jí

szczyt głupoty; beznadziejnie głupi

height of folly; hopelessly stupid

dd
瑜不掩瑕

yú bù yǎn xiá

zasługi nie przewyższają wad

The merits do not outweigh the defects.

dd
魚沉雁杳

yú chén yàn yǎo

nie słyszeć (o czymś, kimś) nigdy więcej

heard of no more

dd
盂方水方

yú fāng shuǐ fāng

Jeśli pojemnik jest kwadratowy, woda w nim także będzie kwadratowa.

If the basin is square, the water in it will also be square.

dd
于飛之樂

yú fēi zhī lè

szczęście poślubionej pary; w głębokiej miłości

the happiness of a married couple deeply in love

dd
愚公移山

yú gōng yí shān

gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will, there's a way.

dd
魚貫而入

yú guàn ér rù

ustawić się w szeregu

file in one after another

dd
魚貫而行

yú guàn ér xíng

iść w jednej grupie

walk in single file

dd
魚爛而亡

yú làn ér wáng

(o kraju) upaść ze względu na wewnętrzne spory

fall because of internal strife (of a country)

dd
愚昧無知

yú mèi wú zhī

był głupim i ignorantem; być ciemnym

be stupid and ignorant; benighted

dd
魚目混珠

yú mù hùn zhū

podrabiać, maskować, podstawaić rzecz fałszywą pod prawdziwą

id. counterfeit; masquerade; pass of something sham as real

dd
榆木腦袋

yú mù nǎo dài

uparty, bezmózga osoba (kol.)

stubborn; obstinate blockhead; brainless person

dd
逾牆鑽隙

yú qiáng zuān xì

mieć z kimś nielegalne/niewłaściwe relacje

have illicit relations with sb.

dd
予取予求

yú qǔ yú qiú

stawiać niekończące się żądania

make unlimited demands

dd
漁人得利

yú rén dé lì

wykorzystać czyjąś kłótnię

take advantage of others' quarrel

dd
與世沉浮

yú shì chén fú

płynąć z prądem

f.e. drift with the tide

dd
於事無補

yú shì wú bǔ

nie pomaga to w sytuacji; to nic nie zmienia

It doesn't help the situation. It makes no difference to the matter.

dd
與世無爭

yú shì wú zhēng

trzymać się ponad światem

hold oneself aloof from world

dd
魚水和諧

yú shuǐ hé xié

żyć w harmonii, jak ryba w wodzie, małżeńska harmonia

live in harmony; like fish and water; marital harmony

dd
餘味無窮

yú wèi wú qióng

pozostawić trwałe i przyjemne wrażenia; posmak

leave a lasting and pleasant impression;aftertaste

dd
逾閑蕩檢

yú xián dàng jiǎn

nieodpowiednie (zw. seksualnie) zachowanie

licentious in conduct

dd
於心何忍

yú xīn hé rěn

Jak mogłeś tak postąpić?

How can you bear to do it?

dd
餘音裊裊

yú yīn niǎo niǎo

muzyka długo się unosi w powietrzu po zakończeniu koncertu

The music lingered long after the performance ended.

dd
餘勇可賈

yú yǒng kě gǔ

nadal pełen energii; mieć nadal wolę walki

f.e. still full of energy-vitality; still have some fight left

dd
庸人自擾

yōng rén zì rǎo

szczekać na księżyc; głupi ludzie sami tworzą sobie problemy

bark at the moon; stupid people create trouble for themselves

dd
擁政愛民

yōng zhèng ài mín

(o armii) wspierać rząd i dbać o ludzi

support the government and cherish the people (spoken of the army)

dd
冤家路窄

yuān jiā lù zhǎi

wrogowie się spotykają; góra z górą się nie zejdzie

enemies often cross paths one can't avoid one's enemy

dd
冤冤相報

yuān yuān xiāng bào

oko za oko

an eye for an eye

dd
以白為黑

yǐ bái wéi hēi

pomieszać dobre ze złym

confuse right and wrong

dd
以暴易暴

yǐ bào yì bào

zameinić jedną tyranię na inną

f.e. Change one tyranny for another.

dd
倚財仗勢

yǐ cái zhàng shì

polegać na własnym bogactwie i władzy

f.e. rely on one's wealth and power

dd
以詞害意

yǐ cí hài yì

pozwolić, aby słowa zniekształciły wyrażaną myśl

f.e. allow the words to interfere with the thought

dd
以德報德

yǐ dé bào yu

cnota zasługuje na cnotę

f.e. One good turn deserves another.

dd
以德報怨

yǐ dé bào yuàn

dobrem odpłacać za zło

return good for evil; requite evil with good

dd
以耳代目

yǐ ěr dài mù

polegać na zasłyszanych informacjach zamiast na własnym oglądzie

f.e. rely upon hearsay instead of seeing for oneself

dd
以豐補歉

yǐ fēng bǔ qiàn

odkładać zapasy w tłustych latach, aby wykorzystać je w chudych; mieć sprawy/rejony od dużej rentowności aby wspierać te o małej; rekompensować niedos

store up in fat years to make up for lean ones have high-yield areas help low-yield areas ③make up for possible shortages with a surplus

dd
以攻為守

yǐ gōng wéi shǒu

przeprowadzić atak wyprzedzający

f.e. make a preemptive attack

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury