Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


只可意會,不可言傳

只可意会,不可言传

zhǐ kě yì huì bù kě yán chuán

może być tylko odczute sercem, nie może być przekazane w słowach

it can only be sensed; can not be communicated in words

Szczegóły

指鹿為馬

指鹿为马

zhǐ lù wéi mǎ

celowo zakłamać

deliberately misrepresent

Szczegóły

指天畫地

指天画地

zhǐ tiān huà dì

gestykulować emocjonalnie

gesticulate excitedly

Szczegóły

指天誓日

zhǐ tiān shì rì

zaklinać na niebo i słońce

swear by heaven and the sun

Szczegóły

只爭旦夕

只争旦夕

zhǐ zhēng dàn xī

dobrze wykorzystać swój czas

make good use of one's time

Szczegóły

戰天鬥地

战天斗地

zhàn tiān dòu dì

przeciwstawiać się żywiołom, zmagać się z naturą

brave the elements, combat nature

Szczegóły

戰無不勝,攻無不克

战无不胜,攻无不克

zhàn wú bù shèng gōng wú bù kè

niezwyciężony

invincible ; all-conquering; ever-victorious

Szczegóły

戰戰兢兢

战战兢兢

zhàn zhàn jīng jīng

drżąc, ze strachem

with fear and trepidation

Szczegóły

戰戰慄慄

战战栗栗

zhàn zhàn lì lì

drżeć ze strachu

tremble with fear

Szczegóły

茁壯成長

茁壮成长

zhuó zhuàng chéng zhǎng

wyrosnąć na silnego i krzepkiego

grow up strong and sturdy

Szczegóły

濯足濯纓

濯足濯缨

zhuó zú zhuó yīng

To czy ktoś jest witany z szacunkiem lub niechęcią zależy od jego włąsnego zachowania.

Whether one is received with respect or contempt depends on one's own conduct.

Szczegóły

鑽冰求酥

钻冰求酥

zuān bīng qiú sū

coś niemożliwego

an impossibility

Szczegóły

鑽牛角尖

钻牛角尖

zuān niú jiǎo jiān

dzielić włos na czworo; zabrnąć w ślepy zaułek

split hairs; reach a dead end

Szczegóły

鑽天打洞

钻天打洞

zuān tiān dǎ dòng

dzielić włos na czworo; osiągnąć ślepy zaułek

split hairs reach a dead end

Szczegóły

鑽天入地

钻天入地

zuān tiān rù dì

poruszyć niebo i ziemię; zrobić wszystko, by znaleźć jakieś wyjście lub rozwiązanie

move heaven and earth; leave no stone unturned search for an opening for oneself by all possible means

Szczegóły

足食足兵

zú shí zú bīng

adekwatne zaopatrzenie środki do obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

Szczegóły

足音跫然

zú yīn qióng rán

cieszyć się na dźwięk kroków, tęsknić za odwiedzinami

excited to hear footsteps; longing to have visitors

Szczegóły

足智多謀

足智多谋

zú zhì duō móu

być obrotnym, mieć wiele mądrości a przez to mieć w zanadrzu wiele forteli

be resourceful

Szczegóły

轉彎抹角

转弯抹角

zhuǎn wān mò jiǎo

pełne nieoczekiwanych zmian; unikać odpowiedzi, marnować czas

full of twists and turns; beat around the bush

Szczegóły

鄒纓齊紫

邹缨齐紫

zōu yīng qí zǐ

To co robią ci na górze jest imitowane przez tych na dole.

What those above do, those below will imitate.

Szczegóły

樽酒論文

樽酒论文

zūn jiǔ lùn wén

rozmawiać o literaturze nad kubkiem wina

discuss literature over cups of liquor

Szczegóły

綜核名實

综核名实

zōng hé míng shí

sprawdzać i badać rzeczywiste fakty

check and investigate the actual facts

Szczegóły

尊姓大名

zūn xìng dà míng

grzeczn. jakie jest twoje szanowne nazwisko?

What is your honorable name?

Szczegóły

樽俎折衝

樽俎折冲

zūn zǔ zhé chōng

wygrać wojnę przy stole konferencyjnym; zwolnić dyplomatę z obowiązków (?)

win a war at the conference table; discharge the duties of a diplomat

Szczegóły

轉眼之間

转眼之间

zhuǎn yǎn zhī jiān

w krótkiej chiwli

in a trice

Szczegóły

轉憂為喜

转忧为喜

zhuǎn yōu wéi xǐ

zmienić smutek na radość

change from sorrow to joy

Szczegóły

左右為難

左右为难

zuǒ yòu wéi nán

w rozterce

in a dilemma-predicament

Szczegóły

左支右絀

左支右绌

zuǒ zhī yòu chù

nie być w stanie stawić czoła sytuacji; być w sytuacji ograniczonego wyboru

be unable to cope with a situation; be in straitened circumstances

Szczegóły

左支右吾

zuǒ zhī yòu wū

mówić lub pisać niejasno, kręcić

equivocate; prevaricate; quibble

Szczegóły

壯士解腕

壮士解腕

zhuàng shì jiě wàn

zrobić szybką decyzję

make a quick decision

Szczegóły

壯志未酬

壮志未酬

zhuàng zhì wèi chóu

z niezrealizowanymi aspiracjami

with one's lofty aspirations unrealized

Szczegóły

子丑寅卯

zǐ chǒu yín mǎo

ukryte przyczyny, motywacje

underlying reasons

Szczegóły

紫氣東來

紫气东来

zǐ qì dōng lái

pomyślny omen

a propitious omen

Szczegóły

子孝父慈

zǐ xiào fù cí

kochający ojciec i oddany syn

loving father and filial son

Szczegóły

子子孫孫

子子孙孙

zǐ zǐ sūn sūn

potomkowie, dalecy potomkowie

heirs; offspring generation after generation of descendants

Szczegóły

罪有攸歸

罪有攸归

zuì yǒu yōu guī

odpowiedzialność za przestępstwo może być wyśledzona

The responsibility for a crime can be traced.

Szczegóły

罪責難逃

罪责难逃

zuì zé nán táo

nie może uciec przed odpowiedzialnością za przewinę

cannot escape responsibility for an offense

Szczegóły

孜孜以求

zī zī yǐ qiú

pilnie poszukiwać

diligently seek

Szczegóły

裝神弄鬼

装神弄鬼

zhuāng shén nòng guǐ

udawać trans i śpiewać przy tym modlitwy; celowo stwarzać aurę tajemniczości

pretend to go into a trance and sing incantations be deliberately mystifying

Szczegóły

自知之明

zì zhī zhī míng

samowiedza, znać siebie; prawidłowa samoocena

self-knowledge know oneself; correct self-assessment

Szczegóły

字字珠璣

字字珠玑

zì zì zhū jī

każde słowo jak klejnot (o czyjejś twórczości literackiej)

each word a gem (said in praise of sb.s writing)

Szczegóły

自作聰明

自作聪明

zì zuò cōng míng

mieć o sobie wysokie mniemanie; przechytrzyć samego siebie; pretensjonalny

think oneself clever; outsmart oneself; presumptuous- pretentious

Szczegóły

自作主張

自作主张

zì zuò zhǔ zhāng

działać na własną rękę

act on one's own

Szczegóły

自作自受

zì zuò zì shòu

co zasiejesz to zbierzesz

as one sows, so shall one reap; reap what one sows

Szczegóły

專心一意

专心一意

zhuān xīn yī yì

skoncentrować się na

concentrate on

Szczegóły

專心一志

专心一志

zhuān xīn yī zhì

skoncentrować swoja uwagę, wysiłki na

concentrate-focus one's attention-thoughts-efforts on

Szczegóły

專心致志

专心致志

zhuān xīn zhì zhì

z pełnym poświęceniem dla jednej myśli

with single-hearted devotion

Szczegóły

煮豆燃萁

zhǔ dòu rán qí

bratobójcze walki

fratricidal strife

Szczegóły

煮鶴焚琴

煮鹤焚琴

zhǔ hè fén qín

zniszczyć coś cennego, wandalizm

destroy sth. valuable-fine; vandalism

Szczegóły

主客顛倒

主客颠倒

zhǔ kè diān dǎo

odwrócić położenie gościa i gospodarza

reverse the positions of host and guests

Szczegóły

至誠高節

至诚高节

zhì chéng gāo jié

osoba najwyższej cnoty i szlachectwa

a person of supreme sincerity and nobility

Szczegóły

至大至剛

至大至刚

zhì dà zhì gāng

największy i najsilniejszy

greatest and strongest

Szczegóły

擲地有聲

掷地有声

zhì dì yǒu shēng

(o mowie) silna i podniosła

(of speech) forceful and lofty

Szczegóły

治國安邦

治国安邦

zhì guó ān bāng

dobrze zarządzać sprawami kraju i zapewnić mu bezpieczeństwo

Szczegóły

擲果潘安

掷果潘安

zhì guǒ pān ān

flirtowanie

flirtation

Szczegóły

至理名言

zhì lǐ míng yán

słynna maksyma

famous dictum-maxim

Szczegóły

至人無夢

至人无梦

zhì rén wú mèng

człowiek cnotliwy rzadko ma marzenia

A virtuous man seldom has dreams.

Szczegóły

至聖先師

至圣先师

zhì shèng xiān shī

największy mędrzec i nauczyciel (np. Konfucjusz)

the greatest sage and teacher (i.e. Confucius)

Szczegóły

至聖至明

至圣至明

zhì shèng zhì míng

obdarzony największą mądrością i inteligencją

most sagacious and intelligent

Szczegóły

志士仁人

zhì shì rén rén

ludzie ze szlachetnymi ideami

people with lofty ideals

Szczegóły

炙手可熱

炙手可热

zhì shǒu kě rè

piekielnie gorący; szczyt czyjejś siły; bardzo popularny i potężny

scorching hot; one's power at its height; extremely popular and powerful

Szczegóły

擲鼠忌器

掷鼠忌器

zhì shǔ jì qì

mieć skrupuły do zrobienia czegoś, bać się konsekwencji jakiegoś działania

fear impeaching a corrupt official for; fear of incriminating the emperor fear the repercussions of a certain action; have scruples in doing sth.

Szczegóły

治絲而棼

治丝而棼

zhì sī ér fén

popsuć coś przez niewłaściwe obchodzenie się

mess up sth. by mishandling

Szczegóły

至死不變

至死不变

zhì sǐ bù biàn

nieznający wahań; stały aż do śmierci

unswerving/constant till death

Szczegóły

至死不悟

zhì sǐ bù wù

być niepoprawnie upartym; nie żałować nawet u progu piekła

be incorrigibly stubborn never to repent even at death's door

Szczegóły

至死不渝

zhì sǐ bù yú

pozostać wiernym aż do śmierci; nie zmienić się aż do śmierci

remain faithful until death; will never change until death

Szczegóły

質疑問難

质疑问难

zhì yí wèn nàn

prezentować wątpliwości i trudności w dyskusji

present doubts and difficulties for discussion

Szczegóły

至矣盡矣

至矣尽矣

zhì yǐ jìn yǐ

zrobić wszystko możliwe (aby pomóc, zachęcić itp)

have done everything possible (to help-encourage-etc.)

Szczegóły

智勇雙全

智勇双全

zhì yǒng shuāng quán

być i odważnym i zmyślnym

be both brave and resourceful

Szczegóły

智圓行方

智圆行方

zhì yuán xíng fāng

elastyczny i z zasadami; mieć uzdolnienia i prawy charakter

flexible and principled have a good disposition and an upright character

Szczegóły

志在千里

zhì zài qiān lǐ

mieć dalekosiężny cel

have a long-range goal

Szczegóły

志在四方

zhì zài sì fāng

gotów służyć gdziekolwiek

eager to serve anywhere

Szczegóły

智者見智,仁者見仁

智者见智,仁者见仁

zhì zhě jiàn zhì rén zhě jiàn rén

mędrzec widzi to co mądre, miłosierny - to co miłosierne

Szczegóły

置之不顧

置之不顾

zhì zhī bù gù

zignorować, nie brać pod uwagę

ignore; disregard; leave out of account

Szczegóły

珠沉玉碎

zhū chén yù suì

śmierć pięknej kobiety; talent zmarnotrawiony

the death of a beautiful woman; talents gone to waste

Szczegóły

珠宮貝闕

珠宫贝阙

zhū gōng bèi què

pałac dla boga wody

palace for the god of water

Szczegóły

珠還合浦

珠还合浦

zhū huán hé pǔ

zwrócić coś dawno zagubionego; odzyskać coś dawno zagubionego

return of sth. long lost; recover sth. which has been lost

Szczegóły

誅求無已

诛求无已

zhū qiú wú yǐ

stawiać ciągle zbyt wielkie żądania

make endless exorbitant demands

Szczegóły

諸如此類

诸如此类

zhū rú cǐ lèi

cakie jak..., i tak dalej...

such like; and so on; and so forth

Szczegóły

諸色人等

诸色人等

zhū sè rén děng

wszystkie rodzaje ludzi

all kinds of people

Szczegóły

爭長競短

争长竞短

zhēng cháng jìng duǎn

rozwodzić się nad drobiazgami

squabble over trifles

Szczegóły

爭風吃醋

争风吃醋

zhēng fēng chī cù

walczyć o uczucia mężczyzny lub kobiety; być zazdrosnym o rywala w miłości

fight for the affection of a man or woman; be jealous of a rival in a love affair

Szczegóły

爭貓丟牛

争猫丢牛

zhēng māo diū niú

szukać drobnych korzyści, ale spowodować dużą stratę

seek small gains but incur big losses

Szczegóły

爭名奪利

争名夺利

zhēng míng duó lì

dążyć do bogactwa i sławy

strive for fame and wealth

Szczegóły

竹報平安

竹报平安

zhú bào píng ān

poinformować w liście do domu, że wszystko jest w porządku

report in a letter home that everything is well

Szczegóły

逐客令

zhú kè lìng

nakaz dla gościa do opuszczenia miejsca

order for a guest to leave

Szczegóły

竹籬茅舍

竹篱茅舍

zhú lí máo shè

proste życie

simple dwelling

Szczegóły

逐鹿中原

zhú lù zhōng yuán

próbować przejąć kontrolę nad imperium

try to seize control of the empire

Szczegóły

逐末舍本

zhú mò shě běn

skupiać się na błahostkach i zaniedbywać istotne części

attend to trifles but neglect essentials

Szczegóły

竹頭木屑

竹头木屑

zhú tóu mù xiè

rzeczyniewielkiej wartości, lecz pewnej użyteczności

things not of much value but of some use

Szczegóły

鑄成大錯

铸成大错

zhù chéng dà cuò

popełnić wielki błąd

make a gross error

Szczegóły

鑄劍為犁

铸剑为犁

zhù jiàn wéi lí

przekuć miecze na lemiesze

beat swords into plowshares

Szczegóły

助桀為虐

助桀为虐

zhù jié wéi nüè

być pomocnikiem zła

be an accomplice in evil

Szczegóły

助人為樂

助人为乐

zhù rén wéi lè

znajdować przyjemność w pomaganiu innym

find pleasure in helping others

Szczegóły

築室道謀

筑室道谋

zhù shì dào móu

nie mieć wiedzy i nic nie osiągnąć; Zbyt wielka różnorodność opinii jest bezużyteczna; szukać porady u ignorantów

lack know-how and accomplish nothing; Too much diversity in opinion is useless. ③seek advice from know-nothings

Szczegóły

著書立說

著书立说

zhù shū lì shuō

zostać autorem, pisać rozprawy naukowe, zaprezentować własną teorię, założyć szkołę myśli

become an author; write scholarly works; establish one's theory; found a distinct school of thought

Szczegóły

著書立說

着书立说

zhù shū lì shuō

stać się autorem, pisać dzieła naukowe, zaprezentować swoją teorię, założyć szkołę (myśli stc.)

become an author; write scholarly works; establish one's theory; found a distinct school of thought

Szczegóły

正本清源

zhèng běn qīng yuán

dokonać radykalnych reform; radykalnie odnowić

effect radical reforms; thoroughly overhaul

Szczegóły

政出多門

政出多门

zhèng chū duō mén

każda część instytucji działa po swojemu

each department acting on its own

Szczegóły

正襟危坐

zhèng jīn wēi zuò

siedzieć prosto i patrzeć przed siebie

sit upright and look straight ahead

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.