Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

重男輕女

zhòng nán qīng nǚ

uważać że mężczyźni górują nad kobietami

regard men as superior to women

眾怒難犯

zhòng nù nán fàn

Niebezpiecznie jest wywoływać złość mas.

It's dangerous to anger the masses.

眾叛親離

zhòng pàn qīn lí

być całkowicie odosobnionym

be utterly isolated

眾所周知

zhòng suǒ zhōu zhī

jak wszyscy wiedzą

as everyone knows

枕戈待敵

zhěn gē dài dí

utrzymywać gotowość bojową

maintain combat readiness

枕戈寢甲

zhěn gē qǐn jiǎ

zachować gotowość bojową; być zaalarmowanym

be on the alert; maintain combat readiness

枕戈以待

zhěn gē yǐ dài

zachować gotowość bojową

maintain combat readiness

枕經籍書

zhěn jīng jí shū

Bardzo sobie upodobać starożytne księgi

be excessively fond of ancient books

枕冷衾寒

zhěn lěng qīn hán

po wyjeździe małżonka czuć chłód i samotność leżąc samemu w łóżku

after the departure of one's spouse feel cold and lonely while lying in bed alone

枕石漱流

zhěn shí sòu liú

żyć w odosobnieniu, wycofać się z życia

retire from the world; live in seclusion

糟糠之妻

zāo kāng zhī qī

żona, która dzieliła ciężki los swojego męża

a wife who has shared her husband's hard lot

糟糠之妻不下堂

zāo kāng zhī qī bù xià táng

żona która dzieliła ciężki los swojego męża nie zostanie opuszczona

a wife who has shared her husband's hard lot will not be abandoned

重於泰山

zhòng yú tài shān

być ważniejszym niż góra Tai; być wielkiego znaczenia

be weightier than Mount Tai; be of greatest significance

眾志成城

zhòng zhì chéng chéng

w jedności siła

In union there is strength

眾醉獨醒

zhòng zuì dú xǐng

Wszyscy stracili zdrowy rozum (dosł. są pijani) oprócz mnie.

All are drunk except for one who is sober.

忠言逆耳

zhōng yán nì ěr

prawda boli; szczera porada często rani uszy

the truth hurts; honest advice often grates on the ear

中原逐鹿

zhōng yuán zhú lù

walka o hegemonię (między władcami na Równinach chińskich)

fight for hegemony (among contending princes-warlords-etc.)

忠貞不渝

zhōng zhēn bù yú

niezachwianie lojalny

unswervingly loyal

種玉藍田

zhǒng yù lán tián

zapłodnić, uczynić kobietę brzemienną

make pregnant

踵趾相接

zhǒng zhǐ xiāng jiē

podążać czyimiś śladami

follow the footsteps

直言無諱

zhí yán wú huì

mówić bez ograniczeń

speak without reservation

直言無隱

zhí yán wú yǐn

mówić szczerze i bez ogródek

f.e. speak one's mind

執意不從

zhí yì bù cóng

uparcie odmawiać poddania się lub uznania się za pokonanego

obstinately refuse to yield

粥少僧多

zhōu shǎo sēng duō

niewystarczająco

not enough to go around

粥粥無能

zhōu zhōu wú néng

(o osobie) słaba i niekompetentna

f.e. weak and incompetent (of a person)

知音識趣

zhī yīn shí qù

być w pełnym wzajemnym zrozumieniu i harmoni

be on fully understanding and harmonious terms with each other

知遇之恩

zhī yù zhī ēn

wdzięczność za słowa zachęty od zwierzchnika

n. gratitude for encouragement from a superior

抓破臉子

zhuā pò liǎn zǐ

drapać się po twarzy; sl. otwarcie wystąpić przeciw komuś; wyciągnąć spór na furum publiczne; nie martwić się o sprawę utraty twarzy

scratch one's face 〈coll.〉 openly turn against sb.; bring a dispute into open; don't care about matters of face n. white flowers flecked with red

知止不殆

zhī zhǐ bù dài

w ten sposób nie wystawisz się na niebezpieczeństwo

知之為知之,不知為不知

zhī zhǐ wéi zhī zhī bù zhī wéi bù zhǐ

Nie udawaj że znasz coś, czego nie znasz.

Don't pretend to know sth. you don't know.

隻字不提

zhī zì bù tí

ani słowa (o czymś)

not say a single word (about sth.)

知足不辱

zhī zú bù rǔ

Być zadowolonym z własnego losu to nie chańba

Being contented with one's lot is no disgrace.

知足常樂

zhī zú cháng lè

być zadowolonym z własnego losu

be content with one's lot

助我張目

zhù wǒ zhāng mù

pomóż mnie dopingować

Help cheer me on

駐顏有術

zhù yán yǒu shù

posiąść sekret zachowania młodego wyglądu

possess the secret of preserving youthful looks-complexion

逐字逐句

zhú zì zhú jù

słowo za słowo i zdanie za zdanie

word for word and sentence for sentence

崢嶸歲月

zhēng róng suì yuè

lata godne zapamiętania, miesiące i lata cieżkiego wysiłku

memorable years, months and years of hard struggles

蒸蒸日上

zhēng zhēng rì shàng

prosperować; kwitnąć

flourish; thrive

肘腋之患

zhǒu yè zhī huàn

kłopoty idace od tych najbliższych

trouble coming from those closest

整裝待發

zhěng zhuāng dài fā

gotowy i czekający; być gotowym do rozpoczęcia

ready and waiting be ready to start out

珠圍翠繞

zhū wéi cuì rào

być przepięknie wystrojonym; (o kobiecie) być otoczoną przez służące

be gorgeously dressed and richly ornamented (of a woman); be surrounded by attending maids

朱衣使者

zhū yī shǐ zhě

egzaminator (trad.)

examiner (trad.)

諸子百家

zhū zǐ bǎi jiā

różne szkoły myśli i ich osiągnięcia w czasach późnej dyn. Zhou

?hist.? various schools of thinkers or their works in late Zhou

置之腦後

zhì zhī nǎo hòu

przeznaczyć na straty; wyrzucić z umysłu

commit to oblivion; put out of mind

置諸度外

zhì zhū dù wài

nie myśleć o czymś

give no thought to

屬垣有耳

zhǔ yuán yǒu ěr

ściany mają uszy; zawsze ktoś słucha

walls have ears sb.is listening

走為上著

zǒu wèi shàng zhāo

ten który ucieka aby później ponownie walczyć

總角之交

zǒng jiǎo zhī jiāo

przyjaśń z dzieciństwa

hildhood friend

在此一舉

zài cǐ yī jǔ

polegać na tym jednym działaniu

hang upon this single action

載酒問字

zài jiǔ wèn zì

pilny w nauce i wnikliwy

studious and inquisitive

在所不辭

zài suǒ bù cí

nie zawahać się w przyszłości by...

will not hesitate to

載笑載言

zài xiào zài yán

mówić i śmiać się jednocześnie

talk and laugh at the same time

再造之恩

zài zào zhī ēn

łaska ponownego narodzenia

the grace of rebirth

賊喊捉賊

zéi hǎn zhuō zéi

złodziej krzyczący "zatrzymać złodzieja!"

thief crying ?Stop thief!?

賊眉鼠眼

zéi méi shǔ yǎn

kurwiki w oczach, wyglądać jakby się miało niecne intencje

shifty-eyed; crafty-looking

賊去關門

zéi qù guān mén

zamknąć wrota stajni po tym jak koń już ukradziony

lock the stable door after the horse is stolen

鑿空之論

záo kōng zhī lùn

demaskujący i ośmieszający argument; wyszukany argument

debunking argument a farfetched argument

債多不愁

zhài duō bù chóu

zbyt wiele zobowiązań sprawi że człowiek utraci poczucie odpowiedzialności; Gdy długów jest zbyt wiele, człowiek przestaje się o nie martwić.

Too many obligations will numb a person's sense of responsibility.; When there are too many debts, one stops worrying about them.

責備求全

zé bèi qiú quán

wymagać doskonałości

demand perfection

擇善而從

zé shàn ér cóng

wybrać to co dobre i za tym podążać

choose what is good and follow it

嘖有煩言

zé yǒu fán yán

jest wiele skarg

there are many complaints

真刀真槍

zhēn dāo zhēn qiāng

prawdziwa rzecz

the real thing

針鋒相對

zhēn fēng xiāng duì

diametralnie się różnić; dawać rónoważny podarune; przeciwstawić się komuś działaniem o równej sile

be diametrically opposed; give tit for tat; oppose each other with equal harshness

針芥相投

zhēn jiè xiāng tóu

Ludzie lubią towarzystwo; wzajemnie się przyciągać (najcz. o dwojgu ludzi)

Human beings are gregarious; be attracted to each other

真金不怕火煉

zhēn jīn bù pà huǒ liàn

Człowiek o silnej moralności przejdzie każdy surowy test

A person of integrity can stand severe tests.

真金烈火

zhēn jīn liè huǒ

być wzmocnionym przez walkę z przeciwieństwami

be strengthened by adversity

珍禽異獸

zhēn qín yì shòu

rzedkie praki i zwierzęta

rare birds and beasts

真情實意

zhēn qíng shí yì

czysta szczerość

genuine sincerity

真人不露相

zhēn rén bù lòu xiàng

Człowiek pewnej wartości nie obnosi się swoją prawdziwą wartością

A man of substance does not like to flaunt his true worth.

真偽莫辨

zhēn wěi mò biàn

nie móc odróżnić prawdziwego od fałszywego, prawdy od fałszu

cannot distinguish between genuine and fake, true and false

真相畢露

zhēn xiāng bì lù

kompletnie odsłonić prawdziwe oblicze (obaźl.)

have one's true face-identity-color completely exposed

真心誠意

zhēn xīn chéng yì

całym sercem, szczerze

wholeheartedly; sincerely

照本宣科

zhào běn xuān kē

spapugować tekst

parrot a text

照螢映雪

zhào yíng yìng xuě

studiować pilnie

study diligently

召之即來,揮之即去

zhào zhī jí lái huī zhī jí qù

przyjść natychmiast po przywołaniu; byc na zawołanie o każdej godzinie

come as soon as called; be on call at any hour

遮地漫天

zhē dì màn tiān

I niebo i ziemia pokryte ciemnością

Both earth and heaven are blotted out.

詐敗佯輸

zhà bài yáng shū

pozorować porażkę

feign defeat

仗馬寒蟬

zhàng mǎ hán chán

ten kto zachowuje dyskretne milczenie

one who maintains a discreet silence

折衝禦侮

zhé chōng yù wǔ

odeprzeć wrogą agresję

repel foreign aggression

折衝尊俎

zhé chōng zūn zǔ

wygrać wojnę przy stole negocjacyjnym; ?

win a war at the conference table discharge the duties of a diplomat

折節讀書

zhé jié dú shū

nagle polubić uczenie się

take a sudden liking to studying-learning

哲人其萎

zhé rén qí wěi

Mądry człowiek umarł (eulogia na pogrzebie)

The wise man is dead. (eulogy at a funeral service)

朝不保夕

zhāo bù bǎo xī

być w stanie podatnym na niebezpieczeństwo

be in a precarious state

朝不慮夕

zhāo bù lǜ xī

nie być w stanie planować naprzód

be unable to plan ahead

招財進寶

zhāo cái jìn bǎo

niech bogactwa i skarby napływają (skrol wieszany w sklepach); przynieś bogactwo i skarby (życzenie zdobycia pieniędzy i zamożności

let riches and treasures come in (a store good-luck placard) bring in wealth and treasure (a felicitous wish for making money)

朝發夕至

zhāo fā xī zhì

odbyć krótką podróż

make a short journey

招蜂引蝶

zhāo fēng yǐn dié

przyciągać motyle, flirtować, przyciągać mężczyzn (o kobiecie)

attract bees and butterflies be flirtatious (of a woman); flirt with men

朝齏暮鹽

zhāo jī mù yán

wieść bardzo ciężkie życie

lead a very hard life

朝氣蓬勃

zhāo qì péng bó

pełny wigoru, pełny młodzieńczego ducha

full of vigor and vitality; full of youthful spirit

朝秦暮楚

zhāo qín mù chǔ

kapryśny

f.e. fickle; capricious

昭如日星

zhāo rú rì xīng

tak oczywisty jak słońce i gwiazdy

as obvious as the sun and the stars

朝生暮死

zhāo shēng mù sǐ

efemeryczne istnienie, przemijanie

an ephemeral existence; transient

朝聞夕改

zhāo wén xī gǎi

błyskawiczna poprawka

rapid amendment

朝聞夕死

zhāo wén xī sǐ

być gotowym umrzeć aby tylko usłyszeć prawdę

willing to die to hear the truth

招降納叛

zhāo xiáng nà pàn

rekrutować dezerteró i zdrajców; oczekiwać uległych i przyjmowac przychylnych

recruit deserters and traitors; welcome the submissive and receive the favorable

朝陽鳴鳳

zhāo yáng míng fèng

wyrażone na głos napomnienia

outspoken admonitions

招搖撞騙

zhāo yáo zhuàng piàn

oszukiwać pozując na ważną osobę

swindle by posing as a VIP

朝饔夕飧

zhāo yōng xī sūn

nie robić nic inego niż jeść i pić

do nothing but eat and drink

昭昭在目

zhāo zhāo zài mù

oczywiste w oczach ludu

obvious in the people's eyes

仗勢欺人

zhàng shì qī rén

wykorzystać władzę, siłę własną lub czyjąś aby zastraszać innych

take advantage of one's or sb. else's power to bully people

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom