Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

爭貓丟牛

zhēng māo diū niú

szukać drobnych korzyści, ale spowodować dużą stratę

seek small gains but incur big losses

爭名奪利

zhēng míng duó lì

dążyć do bogactwa i sławy

strive for fame and wealth

竹報平安

zhú bào píng ān

poinformować w liście do domu, że wszystko jest w porządku

report in a letter home that everything is well

逐客令

zhú kè lìng

nakaz dla gościa do opuszczenia miejsca

order for a guest to leave

竹籬茅舍

zhú lí máo shè

proste życie

simple dwelling

逐鹿中原

zhú lù zhōng yuán

próbować przejąć kontrolę nad imperium

try to seize control of the empire

逐末舍本

zhú mò shě běn

skupiać się na błahostkach i zaniedbywać istotne części

attend to trifles but neglect essentials

竹頭木屑

zhú tóu mù xiè

rzeczyniewielkiej wartości, lecz pewnej użyteczności

things not of much value but of some use

鑄成大錯

zhù chéng dà cuò

popełnić wielki błąd

make a gross error

鑄劍為犁

zhù jiàn wéi lí

przekuć miecze na lemiesze

beat swords into plowshares

助桀為虐

zhù jié wéi nüè

być pomocnikiem zła

be an accomplice in evil

助人為樂

zhù rén wéi lè

znajdować przyjemność w pomaganiu innym

find pleasure in helping others

築室道謀

zhù shì dào móu

nie mieć wiedzy i nic nie osiągnąć; Zbyt wielka różnorodność opinii jest bezużyteczna; szukać porady u ignorantów

lack know-how and accomplish nothing; Too much diversity in opinion is useless. ③seek advice from know-nothings

著書立說

zhù shū lì shuō

zostać autorem, pisać rozprawy naukowe, zaprezentować własną teorię, założyć szkołę myśli

become an author; write scholarly works; establish one's theory; found a distinct school of thought

著書立說

zhù shū lì shuō

stać się autorem, pisać dzieła naukowe, zaprezentować swoją teorię, założyć szkołę (myśli stc.)

become an author; write scholarly works; establish one's theory; found a distinct school of thought

正本清源

zhèng běn qīng yuán

dokonać radykalnych reform; radykalnie odnowić

effect radical reforms; thoroughly overhaul

政出多門

zhèng chū duō mén

każda część instytucji działa po swojemu

each department acting on its own

正襟危坐

zhèng jīn wēi zuò

siedzieć prosto i patrzeć przed siebie

sit upright and look straight ahead

證據確鑿

zhèng jù què záo

dowody niemożliwe do odrzucenia

irrefutable-conclusive evidence

正氣凜然

zhèng qì lǐn rán

wzbudzająca podziw prawomyślność

awe-inspiring righteousness

正色厲聲

zhèng sè lì shēng

groźna twarz i surowy głos

with a severe countenance and a harsh voice

正言不諱

zhèng yán bù huì

uzdrawiające słowa, które nie skrywają niczego

正顏厲色

zhèng yán lì sè

wyglądać poważnie i surowo; być surowym

look serious and severe; be stern

芝艾俱焚

zhī ài jù fén

Szlachetni i niscy jednako spotkają swój los; źli przepadli razem z dobrymi

The noble and the lowly alike met their fate.; The good perished with the bad.

知白守黑

zhī bái shǒu hēi

wiedzieć wszystko, ale milczeć

know all but remain silent

知彼知己

zhī bǐ zhī jǐ

znać obie strony

know both sides

知恩報德

zhī ēn bào dé

zrewanżować się gościnnością, którą się wcześniej otrzymało

return the hospitality that one has received

知法犯法

zhī fǎ fàn fǎ

świadomie pogwałcić prawo

knowingly violate the law

枝繁葉茂

zhī fán yè mào

z obfitym ulistnieniem

with luxuriant foliage

芝焚蕙嘆

zhī fén huì tàn

smucić się upadkiem bratniej duszy; podobne współczuje podobnemu

One is saddened over the fall of a kindred spirit.; Like grieves for like.

脂膏不潤

zhī gāo bù rùn

niemożliwy do skorumpowania urzędnik

incorruptible official

知過必改

zhī guò bì gǎi

Zawsze korygować błąd gdy się go zauważy.

Always correct an error when one becomes aware of it.

隻雞絮酒

zhī jī xù jiǔ

arch. ofiara składana zmarłym

sacrifice offered to the dead 〈wr.〉

知己知彼

zhī jǐ zhī bǐ

znać siebie i znać przeciwnika

know one's self and know the enemy

芝蘭玉樹

zhī lán yù shù

godni naśladowcy lub uczniowie

worthy followers-disciples

知命樂天

zhī mìng lè tiān

być zadowolonym z tego czym się jest

be content with what one is

知命之年

zhī mìng zhī nián

wiek 50 lat

the age of fifty

知難而進

zhī nán ér jìn

postęp mimo trudności

advance despite difficulties

知難而退

zhī nán ér tuì

wycofać się przed napotkaniem trudnej sytuacji

retreat from difficulties

知其不可而為之

zhī qí bù kě ér wéi zhī

wiedzieć że coś jest niemożliwe i nadal to robić (oznacza wytrwałość lub czasem ślepy upór)

to know that sth is impossible and still strive to do it

知情不舉

zhī qíng bù jǔ

ukryć wiedzę, znać prawdę ale zachować milczenie

conceal knowledge; know the truth (of a case-etc.) but maintain silence

知情達理

zhī qíng dá lǐ

rozsądny, sensowny

reasonable; sensible

知情識趣

zhī qíng shí qù

rozumieć sprawę

?

知人論世

zhī rén lùn shì

rozumieć pisarzy i ich czasy

understand writers and their times

知人善任

zhī rén shàn rèn

znać podwładnych i wyznaczyć im stanowiska zgodne z ich zdolnościami

know subordinates and assign them jobs commensurate with their abilities

知人知面不知心

zhī rén zhī miàn bù zhī xīn

znać człowieka i jego oblicze, ale nie znać jego prawdziwych zamysłów (serca)

知人之明

zhī rén zhī míng

zdolność i talent do rozpoznawania cech ludzi

capacity to judge a person's qualities

知書達禮

zhī shū dá lǐ

studiować starożytne klasyki i znać zasady etykiety li; być dobrze wyedkowanym; wyedukowany i racjonalny

study the classics and know the rules of propriety; be well-educated; cultured; educated and reasonable

知無不言

zhī wú bù yán

mówić wszystko co się wie

say all you know

隻言片語

zhī yán piàn yǔ

słowo lub dwa; kilka samotnych słów lub zdań

a word or two; a few isolated words and phrases

植黨營私

zhí dǎng yíng sī

gromadzić się dla samolubnych celów

band together for selfish purposes

直道而行

zhí dào ér xíng

podążać prostą drogą, postępować prostolinijnie, nie dać się zwieść; zarządzać sprawami bez uprzedzeń

follow the straight path; act with rectitude; not be led astray; handle affairs without bias

執經問難

zhí jīng wèn nán

trzymac w rękach klasyczne dzieło i dyskutować nad tekstem; stawiać pytania uczniom

hold the classics and discuss the text put questions to pupils

執柯作伐

zhí kē zuò fá

być swatem

be a matchmaker

執迷不悟

zhí mí bù wù

tkwić w błędzie; być uparcie głupim

persist in error; be obstinately foolish

直上青雲

zhí shàng qīng yún

zdobyć najwyższe honory; gwałtowny sukces

get the highest literary honors; meteoric rise

直抒己見

zhí shū jǐ jiàn

głosić swobodnie swoje opinie

state views frankly

直言不諱

zhí yán bù huì

nie[zbyt] wyważone słowa

not mince words

振臂一呼

zhèn bì yī hū

weszwać do działania, unieść rękę i dać sygnał do rozpoczęcia

issue a call for action; raise one's hand and issue a rousing call

振奮人心

zhèn fèn rén xīn

inspirujący, stymulujący

inspiring; stimulating

終成泡影

zhōng chéng pào yǐng

nic z tego nie wyszło, nie dać żadnego rezulstatu

come to naught

鐘鼎人家

zhōng dǐng rén jia

bogate domostwo z wieloma domownikami

rich household with many members

中饋乏人

zhōng kuì fá rén

nie mieć żony; nie mieć nikogo kto ugotuje posiłek

have no wife; have no one to cook one's food

鍾靈毓秀

zhōng líng yù xiù

przyjazne otoczenie przyczynia się do rozwoju talentu

A favorable ambience nurtures talent.

中流砥柱

zhōng liú dǐ zhù

ten, kto stoi wytrwale wbrew okolicznościom

id. one who stands rock-firm; mainstay

鐘鳴鼎食

zhōng míng dǐng shí

żyć extrawagancko; cieszyc się pełnym dostatkiem

live an extravagant life enjoy affluence

螽斯衍慶

zhōng sī yǎn qìng

niech twoi potomkowie będą liczni jak koniki polne (słowa gratulacji dla kolegi, któremu właśnie urodził się syn)

May your offspring be as numerous as a katydid's. (a congratulatory expression used when a son is born to a friend)

終天之恨

zhōng tiān zhī hèn

żal trwajacy całe życie

lifelong regret

忠孝節義

zhōng xiào jié yì

lojalność, synowska troska, czystość, prawomyślność (cztery cnoty konfucjańskie)

loyalty, filial piety, chastity, and righteousness

眾寡不敵

zhòng guǎ bù dí

być w mniejzości przed przeważającą siłą

be outnumbered

眾口鑠金

zhòng kǒu shuò jīn

publiczny chaos może pomieszać dobro ze złem

Public clamor can confound right and wrong.

眾目共睹

zhòng mù gòng dǔ

to co każdy samemu widzi

what everyone can see for himself

眾目昭彰

zhòng mù zhāo zhāng

ludzie widzą wszystko; być jasnym dla wszystkich

the masses are sharp-eyed; be clear to all

重男輕女

zhòng nán qīng nǚ

uważać że mężczyźni górują nad kobietami

regard men as superior to women

眾怒難犯

zhòng nù nán fàn

Niebezpiecznie jest wywoływać złość mas.

It's dangerous to anger the masses.

眾叛親離

zhòng pàn qīn lí

być całkowicie odosobnionym

be utterly isolated

眾所周知

zhòng suǒ zhōu zhī

jak wszyscy wiedzą

as everyone knows

枕戈待敵

zhěn gē dài dí

utrzymywać gotowość bojową

maintain combat readiness

枕戈寢甲

zhěn gē qǐn jiǎ

zachować gotowość bojową; być zaalarmowanym

be on the alert; maintain combat readiness

枕戈以待

zhěn gē yǐ dài

zachować gotowość bojową

maintain combat readiness

枕經籍書

zhěn jīng jí shū

Bardzo sobie upodobać starożytne księgi

be excessively fond of ancient books

枕冷衾寒

zhěn lěng qīn hán

po wyjeździe małżonka czuć chłód i samotność leżąc samemu w łóżku

after the departure of one's spouse feel cold and lonely while lying in bed alone

枕石漱流

zhěn shí sòu liú

żyć w odosobnieniu, wycofać się z życia

retire from the world; live in seclusion

糟糠之妻

zāo kāng zhī qī

żona, która dzieliła ciężki los swojego męża

a wife who has shared her husband's hard lot

糟糠之妻不下堂

zāo kāng zhī qī bù xià táng

żona która dzieliła ciężki los swojego męża nie zostanie opuszczona

a wife who has shared her husband's hard lot will not be abandoned

重於泰山

zhòng yú tài shān

być ważniejszym niż góra Tai; być wielkiego znaczenia

be weightier than Mount Tai; be of greatest significance

眾志成城

zhòng zhì chéng chéng

w jedności siła

In union there is strength

眾醉獨醒

zhòng zuì dú xǐng

Wszyscy stracili zdrowy rozum (dosł. są pijani) oprócz mnie.

All are drunk except for one who is sober.

忠言逆耳

zhōng yán nì ěr

prawda boli; szczera porada często rani uszy

the truth hurts; honest advice often grates on the ear

中原逐鹿

zhōng yuán zhú lù

walka o hegemonię (między władcami na Równinach chińskich)

fight for hegemony (among contending princes-warlords-etc.)

忠貞不渝

zhōng zhēn bù yú

niezachwianie lojalny

unswervingly loyal

種玉藍田

zhǒng yù lán tián

zapłodnić, uczynić kobietę brzemienną

make pregnant

踵趾相接

zhǒng zhǐ xiāng jiē

podążać czyimiś śladami

follow the footsteps

直言無諱

zhí yán wú huì

mówić bez ograniczeń

speak without reservation

直言無隱

zhí yán wú yǐn

mówić szczerze i bez ogródek

f.e. speak one's mind

執意不從

zhí yì bù cóng

uparcie odmawiać poddania się lub uznania się za pokonanego

obstinately refuse to yield

粥少僧多

zhōu shǎo sēng duō

niewystarczająco

not enough to go around

粥粥無能

zhōu zhōu wú néng

(o osobie) słaba i niekompetentna

f.e. weak and incompetent (of a person)

晝伏夜游

zhòu fú yè yóu

kryć się w dzień i pojawiać nocą

hide by day and emerge at night

知音識趣

zhī yīn shí qù

być w pełnym wzajemnym zrozumieniu i harmoni

be on fully understanding and harmonious terms with each other

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom