Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
倚官仗勢

yǐ guān zhàng shì

liczyć na powiązania z wpływowymi ludźmi

count on one's powerful connections; presume on official power

dd
以己度人

yǐ jǐ duó rén

oceniać innych biorąc za miarę siebie

f.e. judge others by oneself

dd
以儆效尤

yǐ jǐng xiào yóu

ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych; ostrzec innych przed naśladowaniem złego przykładu

punish sb. as a warning to others; warn others against following a bad example

dd
以狸餌鼠

yǐ lǐ ěr shǔ

używać nieadekwatnych środków

use ineffective measures

dd
以理服人

yǐ lǐ fú rén

przekonywać ludzi rozumowaniem

convince people by reasoning

dd
倚馬可待

yǐ mǎ kě dài

może pisać bardzo szybko; mieć lekkość pióra

can write very fast; wield a facile pen

dd
以貌取人

yǐ mào qǔ rén

oceniać ludzi wyłącznie po ich wyglądzie

judge people solely by their appearance

dd
倚門賣俏

yǐ mén mài qiào

być prostytutką; przyjmować zainteresowanie (o kokieteryjnej kobiecie)

be a prostitute; invite attention (of coquettish women)

dd
以沫相濡

yǐ mò xiāng rú

pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach i czasach

help each other when both are in humble circumstances

dd
旖旎風光

yǐ nǐ fēng guāng

romatyczny piękny widok, przepiękna sceneria

romantic-charming sight; exquisite scenery

dd
以偏概全

yǐ piān gài quán

wziąć część za całość

f.e. take a part for the whole

dd
以勤補拙

yǐ qín bǔ zhuō

nadrabiać brak zdolności ciężką pracą

make up for lack of ability by hard work

dd
以求一逞

yǐ qiú yī chěng

w dążeniu do sukcesu

in a bid for success

dd
以升量石

yǐ shēng liáng dàn

Mali ludzie nigdy nie zrozumieją dróg, którymi kroczą ludzie prawdziwej mądrości; polegać na powierzchownym zrozumeiniu aby komentować głęboką prawdę

A little man can't understand the ways of a man of true wisdom. depend on superficial comprehension to make an appraisal of profound truth

dd
以身許國

yǐ shēng xǔ guó

poświęcić się dla dobra kraju

dedicate oneself to the country's cause

dd
以身殉國

yǐ shēng xùn guó

oddać życie za ojczyznę

give one's life for one's country

dd
以石投水

yǐ shí tóu shuǐ

wyczuwać grunt, dobrze się z kimś zżywać


Dosłownie: wrzucać kamień do wody

test the water; get along well with each other

dd
倚勢凌人

yǐ shì líng rén

realizować swoją siłę na tych wokół

throw one's weight around

dd
以售其奸

yǐ shòu qí jiān

w celu przeprowadzenia niecnego spisku; aby osiągnąć zdradziecki niecny cel

in order to carry out an evil plot; in order to achieve one's treacherous purpose

dd
以私廢公

yǐ sī fèi gōng

dopuścić, aby prywatne odczucia przeważyły nad obowiązkiem publicznym

allow private feelings to outweigh public duty

dd
以退為進

yǐ tuì wéi jìn

zrobić krok do tyłu aby pójść do przodu

retreat in order to advance

dd
以往鑒來

yǐ wǎng jiàn lái

użyć przeszłość jako wyznacznik do przyszłości

take the past as a guide for the future

dd
以文會友

yǐ wén huì yǒu

zjednać przyjaciół dzięki aktywności literackiej, poszerzać znajomości przez pisanie

make friends through literary activities; associate by means of literature

dd
以眼還眼

yǐ yǎn huán yǎn

oko za oko

an eye for an eye

dd
以一當十

yǐ yī dāng shí

postawić jednego przeciw dziesięciu

pit one against ten

dd
以逸待勞

yǐ yì dài láo

czekać, aż przeciwnik się wyczerpie i zmęczy

wait for the enemy to exhaust himself

dd
以戰去戰

yǐ zhàn qù zhàn

walczyć wojną aby nie było wojen

eliminate war with war

dd
以終天年

yǐ zhōng tiān nián

dożyć wieku, który był przeznaczony przez Niebo

f.e. complete one's allotted span of life

dd
應答如流

yìng dá rú liú

odpowiadać chętnie i płynnie

reply readily and fluently

dd
應機立斷

yìng jī lì duàn

działaćko gdy nadarzy się okazja; wykorzystać okazję

make quick decisions when an opportunity offers itself; act upon the opportunity

dd
應接不暇

yìng jiē bù xiá

mieć więcej spraw i gości niż można obsłużyć

have more (visitors-business) than one can attend to

dd
應天順人

yìng tiān shùn rén

(o władcy) w harmonii z Niebem i ludźmi; uszczęśliwiać Niebo i (poprzez) być miłościwym dla ludu

in harmony with Heaven and men (of monarchs); please Heaven and be kind to the people

dd
應運而生

yìng yùn ér shēng

pojawić się za sprawą sprzyjającej sytuacji

emerge because of a favorable situation

dd
雨後春筍

yǔ hòu chūn sǔn

wyrastać jak grzyby po deszczu

spring up like mushrooms

dd
雨淋日曬

yǔ lín rì shài

być zniszczonym przez pogodę

be worn and torn by weather exposure to the elements

dd
羽毛豐滿

yǔ máo fēng mǎn

doświadczony, dojżały

experienced; mature

dd
語妙天下

yǔ miào tiān xià

mówic z niezrównana mądrością

f.e. speak with inimitable wit

dd
雨沐風餐

yǔ mù fēng cān

być spłukanym przez deszcze i wychłostanym przez wiatr

be washed by rain and blown by wind

dd
與日俱增

yǔ rì jù zēng

stopniowo zwiększać, powiększać z każdym mijającym dniem

steadily increase; increase with each passing day

dd
羽扇綸巾

yǔ shàn guān jīn

spokojny (o dowódcy wojskowym), mistrz strategii.


Dosłownie: wachlarz z piór - (guanjin) rodzaj jedwabnej czapki o kanciastym kształcie

calm; composed (said of a military commander) master strategist

dd
與世俯仰

yǔ shì fǔ yǎng

podążać za trendem, płynąć z prądem

drift-swim with the tide; follow the trend

dd
與世隔絕

yǔ shì gé jué

żyć w samotności

live in solitude

dd
與世偃仰

yǔ shì yǎn yǎng

nie mieć samodzielnego myślenia; płynąć z prądem

have no independent thinking of one's own; drift with the current

dd
與物無忤

yǔ wù wú wǔ

nie obrazić nikogo

have offended no one

dd
鶯歌燕舞

yīng gē yàn wǔ

radość wiosny, atmosfera pomyślności; scena pomyślności

joy of spring; ambience of prosperity ; a prosperous scene

dd
鷹擊毛摯

yīng jī máo zhì

bezlitosny; gwałtowny i brutalny

ruthless; fierce and tough

dd
鷹瞵鶚視

yīng lín è shì

patrzyć na kogoś/coś intensywnie

look at sth.-sb. fiercely

dd
鶯聲燕語

yīng shēng yàn yǔ

kobiecy głos przyjemny jak skowronki i słowiki

woman's voice as pleasant as that of nightingales and swallows

dd
英雄無用武之地

yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì

herosi nie mają jak użyć swych umiejętności

heroes lack scope for their abilities

dd
鷹嘴鷂目

yīng zuǐ yào mù

作壁上观

作壁上觀

dd
作輟無常

zuò chuò wú cháng

z przerwami, zrywami

go by fits and starts

dd
坐地分贓

zuò dì fēn zāng

dzielić łup; dzielić zdobycz na miejscu

share loot; divide the booty on the spot

dd
坐而論道

zuò ér lùn dào

siedzieć i przemawiać dogmatycznie

sit and pontificate

dd
坐觀成敗

zuò guān chéng bài

spoglądać na coś zimno

look on coldly

dd
坐立不安

zuò lì bù ān

być w niezdecydowaniu, być w napięciu oczekiwania

be fidgety; be on tenterhooks

dd
坐視不救

zuò shī bù jiù

siedzieć i obserwować nie idąc na pomoc

sit back and watch without going to the rescue

dd
作威作福

zuò wēi zuò fú

postępować jak tyran

act tyrannically

dd
坐臥不安

zuò wò bù ān

miotać się, nie móc zaznać odpoczynku

be on tenterhooks, cannot rest; fidget about

dd
坐無虛席

zuò wú xū xí

brak wolnych miejsc, miejsca tylko stojące

no empty seat; full house; standing room only.

dd
做小伏低

zuò xiǎo fú dī

przestać zgadzać się na kompromisy

stoop to compromise

dd
坐言起行

zuò yán qǐ xíng

Nie wcześniej powiedziane niż zrobione

No sooner said than done.

dd
坐擁百城

zuò yōng bǎi chéng

otoczyć się książkami

be surrounded by books

dd
駐蹕

zhù bì

(arch.) zatrzymać się w podróży (o cesarzu)

〈wr.〉 make a stopover on tour (by the emperor)

dd
縱橫捭闔

zòng héng bǎi hé

manewrować pomiędzy różnymi grupami politycznymi

maneuver among various political groupings

dd
縱橫馳騁

zòng héng chí chěng

przeszukać wzdłuż i wszerz

sweep through the length and breadth of 〈mil.〉

dd
縱橫天下

zòng héng tiān xià

zdobyć cały świat i iść gdzie się tylko chce

overrun the whole world and go anywhere one pleases

dd
縱虎歸山

zòng hǔ guī shān

przynosić/powodować nieszczęścia na przyszłość

cause-breed calamity for the future

dd
雜亂無章

zá luàn wú zhāng

zdezorganizowany, niedbały i niesystematyczny

disorderly and unsystematic; disorganized

dd
走過場

zǒu guò chǎng

przechodzić przez proces robienia czegoś

go through the motions of doing sth.

dd
走馬觀花

zǒu mǎ guān huā

znać tylko z pobieżnejobserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

dd
走馬看花

zǒu mǎ kàn huā

znać tylko z pobieżnej obserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

dd
走肉行屍

zǒu ròu xíng shī

całkowicie bezwartościowa osoba, krążyć w kółko nie przejawiając żadnych emocji

utterly worthless person; walk around without any feeling-emotion

dd
自暴自棄

zì bào zì qì

przestać wysilać się uznając swoje trudy za beznadziejne; oddać się beznadziei; nie mieć za grosz ambicji

give oneself up as hopeless; abandon oneself to a dissipated life; have no ambition at all

dd
自甘暴棄

zì gān bào qì

pofolgować sobie w byciu rozwięzłym

allow oneself to become dissolute

dd
自顧不暇

zì gù bù xiá

nie móc nawet ochraniać siebie samego

unable even to fend for oneself

dd
自給自足

zì jǐ zì zú

samowystarczalność; autarchia

self-sufficiency; autarchy

dd
自鄶以下

zì kuài yǐ xià

a reszta jest nie warta wzmianki, poza tym i tym

and the rest is not worth mentioning except so-and-so

dd
自鳴得意

zì míng dé yì

wychwalać samego siebie

preen oneself; sing one's own praises

dd
自命不凡

zì mìng bù fán

myśleć wyjątkowo dobrze o sobei samym

think exceptionally well of oneself

dd
自欺欺人

zì qī qī rén

oszukiwać siebie i innych

deceive oneself as well as others

dd
自求多福

zì qiú duō fú

szukać szczęścia dla siebie samego

seek blessings-fortune for oneself

dd
自取滅亡

zì qǔ miè wáng

urosić się o klęskę, dążyć do samozniszczenia

court-invite destruction

dd
自取其禍

zì qǔ qí huò

sprowadzić na siebie nieszczęście

bring misfortune upon oneself

dd
自取其咎

zì qǔ qí jiù

przejąć winę na siebie

bring blame on oneself

dd
自生自滅

zì shēng zì miè

powstać i przeminąć bez zewnętrznej ingerencji

run its course

dd
自食其果

zì shí qí guǒ

zbierać to co się zasiało

reap what one has sown

dd
自食其力

zì shí qí lì

zarabiać na własne utrzymanie

earn one's own living

dd
自食其言

zì shí qí yán

złamać przyrzeczenie

break one's promise

dd
自視甚高

zì shì shèn gāo

mymśleć wysoko o sobie samym

think highly of oneself

dd
自討苦吃

zì tǎo kǔ chī

prosić się o kłopoty; sprowadzić na siebie kłopoty

ask for trouble; bring trouble upon oneself

dd
自討沒趣

zì tǎo méi qù

ściągać na siebie niesławę, prowokować odmowę

bring contempt upon oneself; court a rebuff

dd
自我表現

zì wǒ biǎo xiàn

wyrażanie samego siebie

self-expression

dd
自我吹噓

zì wǒ chuí xū

gloryfikowanie siebie, chwalenie siebie

self-glorification; blowing one's own trumpet

dd
自我陶醉

zì wǒ táo zuì

być stryty samozadowoleniem

be intoxicated with self-satisfaction

dd
自我作古

zì wǒ zuò gǔ

być pierwszym w zainicjowaniu czegoś

be the first to initiate sth.

dd
自相驚擾

zì xiāng jīng rǎo

zaalarmować własną grupę

alarm one's own group

dd
自相矛盾

zì xiāng máo dùn

zaprzeczać samemu sobie; być wewnętrznie sprzecznym

contradict oneself; be self-contradictory

dd
自行其是

zì xíng qí shì

iść własną drogą

go one's own way

dd
自尋煩惱

zì xún fán nǎo

sprowadzić na siebie problemy

bring trouble on oneself

dd
自以為是

zì yǐ wéi shì

mieć opinię zarozumiałego

be opinionated-bumptious

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

Oni albo my! 2

Starannie skomponowany pakiet wiedzy, który pozwoli zrozumieć logikę konfliktów na Bliskim Wschodzie. Główny motyw to kwestia przetrwania Izraela, amerykańskiego zatapialnego lotniskowca, zakotwiczonego kilkaset kilometrów od największych na świecie złóż ropy naftowej.

Oni albo My!

Błyskotliwie napisana wizja konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych. Autor prezentuje wgląd w pełne spektrum konfliktu: od motywacji ideologicznych po zaciekłe zmagania o kontrolę nad dostępem do krytycznych surowców.

Wzorce zwyciężania tom 2

Studium historycznych bitew, które zaważyły na losach świata. Autorzy wyliczają błędy i błyskotliwe posunięcia stron, pokazując przy tym jak u obu walczących stron przebiegał proces uczenia się na błędach własnych i przeciwnika. Tom towarzyszy książce „Oni albo my!”, traktującym o walce o władzę nad światem między Ameryką i Chinami

Wzorce Zwyciężania tom 1

Studium historycznych analiz potyczek, bitew i operacji militarnych. Autorzy analizują je tak, aby czytelnik mógł z pozytywnych i negatywnych doświadczeń nauczyć się osiągać sukces militarny w każdej sytuacji.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca, w której sam autor i zaproszeni eksperci prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych. W środku 43 mapy i 29 zdjęć oraz ilustracji, które pomogą zrozumieć zawiłą logikę zmagań między mocarstwami.

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury