Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

涓埃之力

juān āi zhī lì

捐本逐末

juān běn zhú mò

蠲敝崇善

juān bì chóng shàn

捐殘去殺

juān cán qù shā

涓滴不漏

juān dī bù lòu

涓滴不遺

juān dī bù yí

涓滴成河

juān dī chéng hé

涓滴歸公

juān dī guī gōng

f.e. turn in every cent of public money

涓滴微利

juān dī wēi lì

涓滴之勞

juān dī zhī láo

捐忿棄瑕

juān fèn qì xiá

鐫骨銘心

juān gǔ míng xīn

娟好靜秀

juān hǎo jìng xiù

捐金抵璧

juān jīn dǐ bì

涓涓不壅,終為江河

juān juān bù yōng zhōng wéi jiāng hé

鐫空妄實

juān kōng wàng shí

鐫脾琢腎

juān pí zhuó shèn

戒備森嚴

jiè bèi sēn yán

Ścisłe środki bezpieczeńśtwa są w działaniu

Tight security is in force.

藉草枕塊

jiè cǎo zhěn kuài

借貸無門

jiè dài wú mén

f.e. have no one to turn to for a loan

借刀殺人

jiè dāo shā rén

zniszczyć kogoś dzięki wykorzystaniu konfliktu z trzecią stroną

destroy sb. by taking advantage of the conflict with a third party

借風使船

jiè fēng shǐ chuán

achieve one's aims through sb. else's agency

借公行私

jiè gōng xíng sī

借古諷今

jiè gǔ fěng jīn

użyć przeszłości aby zdezawuować teraźniejszość

use the past to disparage the present

借古喻今

jiè gǔ yù jīn

f.e. use the past to allude to the present

借花獻佛

jiè huā xiàn fó

f.e. offer presents provided by someone else

借劍殺人

jiè jiàn shā rén

借交報仇

jiè jiāo bào chóu

戒驕戒躁

jiè jiāo jiè zào

f.e. guard against arrogance-rashness

借景生情

jiè jǐng shēng qíng

借鏡觀形

jiè jìng guān xíng

借酒澆愁

jiè jiǔ jiāo chóu

utopić swoje kłopoty w pijaństwie

drown one's worries in drink

借客報仇

jiè kè bào chóu

借面吊喪

jiè miàn diào sāng

借篷使風

jiè péng shǐ fēng

借坡下驢

jiè pō xià lǘ

戒奢寧儉

jiè shē nìng jiān

借身報仇

jiè shēn bào chóu

借屍還魂

jiè shī huán hún

f.e. revive in a new guise (of sth. evil) reincarnate in sb. else's body

借屍還陽

jiè shī huán yáng

借書留真

jiè shū liú zhēn

借水推船

jiè shuǐ tuī chuán

借水行舟

jiè shuǐ xíng zhōu

f.e. achieve one's aims through sb. else's agency 36

捲地皮

juàn dì pí

v.o. 〈coll.〉 practice graft and corruption (of public officials)

眷紅偎翠

juàn hóng wēi cuì

捲甲束兵

juàn jiǎ shù bīng

捲甲韜戈

juàn jiǎ tāo gē

捲甲銜枚

juàn jiǎ xián méi

狷介之士

juàn jiě zhī shì

眷眷之心

juàn juàn zhī xīn

圈牢養物

juàn láo yǎng wù

倦鳥知還

juàn niǎo zhī huán

倦尾赤色

juàn wěi chì sè

捲席而居

juàn xí ér jū

卷帙浩繁

juàn zhì hào fán

wielotomowa praca; wielka kolekcja książek

voluminous work vast collection of books

酒緑燈紅

jiǔ lǜ dēng hóng

久安長治

jiǔ ān cháng zhì

f.e. a long period of peace and order 34-12

九變十化

jiǔ biàn shí huà

久別重逢

jiǔ bié chóng féng

spotkać się po długim rozdzieleniu

meet after long separation

久病成醫

jiǔ bìng chéng yī

f.e. Prolonged illness makes a doctor of a patient.

酒病花愁

jiǔ bìng huā chóu

酒池肉林

jiǔ chí ròu lín

f.e. debauchery on a grand scale

酒地花天

jiǔ dì huā tiān

f.e. world of women and wine lead a life of luxury and debauchery 34-12

九鼎不足為重

jiǔ dǐng bù zú wéi zhòng

九鼎大呂

jiǔ dǐng dà lǚ

wiekopomne, wielkie słowa lub porada

weighty words-advice

九鼎一絲

jiǔ dǐng yī sī

久而久之

jiǔ ér jiǔ zhī

f.e. in the course of time; as time passes

酒逢知己千杯少

jiǔ féng zhī jǐ qiān bēi shǎo

久負盛名

jiǔ fù shèng míng

f.e. have long enjoyed a good reputation

九垓八埏

jiǔ gāi bā yán

柳骨顏筋

jiǔ gǔ yán jīn

kaligrafia najwyższeo lotu

f.e. calligraphy of the highest order

九故十親

jiǔ gù shí qīn

九關虎豹

jiǔ guān hǔ bào

久慣牢成

jiǔ guàn láo chéng

久慣老誠

jiǔ guàn lǎo chéng

久歸道山

jiǔ guī dào shān

酒酣耳熱

jiǔ hān ěr rè

dostać wypieków od picia wina

flushed with wine

酒酣耳熟

jiǔ hān ěr shú

久旱逢甘雨

jiǔ hàn féng gān yǔ

id. satisfy a long-felt need

九行八業

jiǔ háng bā yè

九合一匡

jiǔ hé yī kuāng

酒後茶餘

jiǔ hòu chá yú

酒後失言

jiǔ hòu shī yán

powiedzieć coś źle po pijanemu

say sth. wrong when drunk

酒後無德

jiǔ hòu wú dé

酒虎詩龍

jiǔ hǔ shī lóng

久懷慕藺

jiǔ huái mù lìn

九回腸斷

jiǔ huí cháng duàn

九閽虎豹

jiǔ hūn hǔ bào

久假不歸

jiǔ jiǎ bù guī

nie oddać czegoś dawno pożyczonego

fail to return sth. long borrowed

九間朝殿

jiǔ jiān cháo diàn

九間大殿

jiǔ jiān dà diàn

九江八河

jiǔ jiāng bā hé

久經風霜

jiǔ jīng fēng shuāng

f.e. experience all sorts of hardships

久久不忘

jiǔ jiǔ bù wàng

九九歸一

jiǔ jiǔ guī yī

w podsumowaniu, na zakończenie

in the final analysis; after all

九九歸原

jiǔ jiǔ guī yuán

powrócić do oryginału; powrócić do punktu startu

go back to the original; return to where it started

久居人下

jiǔ jū rén xià

f.e. remain long in a subordinate position

酒闌人散

jiǔ lán rén sàn

kończą się napitki. a goście odchodzą

liquor is running out and guests are departing

久歷風塵

jiǔ lì fēng chén

f.e. have had a life of sin for a long time (of a woman)

九烈三貞

jiǔ liè sān zhēn

f.e. 〈trad.〉 have a sharp sense of honor

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom