Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

嘉言善狀

jiā yán shàn zhuàng

嘉言懿行

jiā yán yì xíng

f.e. wise words and noble deeds

家衍人給

jiā yǎn rén jǐ

家殷人足

jiā yīn rén zú

加油加醋

jiā yóu jiā cù

加油添醋

jiā yóu tiān cù

f.e. add color to narration

加油添醬

jiā yóu tiān jiàng

家有弊帚,享之千金

jiā yǒu bì zhǒu xiǎng zhī qiān jīn

家有敝帚,享之千金

jiā yǒu bì zhǒu xiǎng zhī qiān jīn

家喻戶習

jiā yù hù xí

家諭戶曉

jiā yù hù xiǎo

家喻戶曉

jiā yù hù xiǎo

f.e. become a household word; be known to every family-household

家賊難防

jiā zéi nán fáng

f.e. it's hard to guard against an inside thief-traitor

加枝添葉

jiā zhī tiān yè

sfabrykować szczegóły jakiejś historii

fabricate the details of a story

抉奧闡幽

jué ào chǎn yōu

決不待時

jué bù dài shí

絕長補短

jué cháng bǔ duǎn

odmienić niedostatek w nadmiar

supplement insufficiency with surplus

絶長補短

jué cháng bǔ duǎn

絕長繼短

jué cháng jì duǎn

絶長繼短

jué cháng jì duǎn

絕長續短

jué cháng xù duǎn

絶長續短

jué cháng xù duǎn

絕處逢生

jué chù féng shēng

f.e. be unexpectedly rescued from a desperate situation

絶處逢生

jué chù féng shēng

絕代佳人

jué dài jiā rén

niezrównana piękność

a matchless beauty

崛地而起

jué dì ér qǐ

絶地天通

jué dì tiān tōng

絕頂聰明

jué dǐng cōng míng

f.e. extremely clever-intelligent

決斷如流

jué duàn rú liú

譎而不正

jué ér bù zhèng

być machiawelicznym i raczej nie szlachetnym (arch.)

be crafty and far from upright

絕甘分少

jué gān fēn shǎo

絶甘分少

jué gān fēn shǎo

譎怪之談

jué guài zhī tán

絕國殊俗

jué guó shū sú

絕後光前

jué hòu guāng qián

絶後光前

jué hòu guāng qián

絶後空前

jué hòu kōng qián

倔強倨傲

jué jiàng jù ào

攫金不見人

jué jīn bù jiàn rén

掘井及泉

jué jǐng jǐ quán

絕裾而去

jué jū ér qù

絕裙而去

jué jū ér qù

撅坑撅塹

jué kēng jué qiàn

絕口不道

jué kǒu bù dào

絶類離倫

jué lèi lí lún

絶類離羣

jué lèi lí qún

攫戾執猛

jué lì zhí měng

絕路逢生

jué lù féng shēng

uratować w beznadziejnej sytuacji

rescue in desperate circumstances

絶倫超羣

jué lún chāo qún

絕倫逸群

jué lún yì qún

絶倫逸羣

jué lún yì qún

絕妙好辭

jué miào hǎo cí

quotable quotes; the last say

決命爭首

jué mìng zhēng shǒu

嚼墨噴紙

jué mò pēn zhǐ

抉目東門

jué mù dōng mén

抉目吳門

jué mù wú mén

抉目胥門

jué mù xū mén

抉目懸門

jué mù xuán mén

絕其本根

jué qí běn gēn

絶羣拔類

jué qún bá lèi

覺人覺世

jué rén jué shì

絕仁棄義

jué rén qì yì

絶仁棄義

jué rén qì yì

絕人事

jué rén shì

絕色佳人

jué sè jiā rén

絕少分甘

jué shǎo fēn gān

絶少分甘

jué shǎo fēn gān

決勝廟堂

jué shèng miào táng

絶聖棄知

jué shèng qì zhī

絶聖棄智

jué shèng qì zhì

絕聖棄智

jué shèng qì zhì

uciec się do obskuranctwa

resort to obscurantism

決勝千里

jué shèng qiān lǐ

dobry plan

a good plan

決勝於千里之外

jué shèng yú qiān lǐ zhī wài

絕世超倫

jué shì chāo lún

f.e. absolutely matchless

絕世獨立

jué shì dú lì

trzymać się swoich poglądów mimo ogólnych sprzeciwów

hold on to one's views in spite of a world of objection

絕世佳人

jué shì jiā rén

f.e. an incomparable beauty

掘室求鼠

jué shì qiú shǔ

絶世無雙

jué shì wú shuāng

絕世無雙

jué shì wú shuāng

橛守成規

jué shǒu chéng guī

攫為己有

jué wéi jǐ yǒu

f.e. seize; appropriate

絶無僅有

jué wú jǐn yǒu

絕無僅有

jué wú jǐn yǒu

f.e. only one of its kind; unique

抉瑕掩瑜

jué xiá yǎn yú

局促不安

jú cù bù ān

f.e. feel ill at ease

局地扣天

jú dì kòu tiān

局地吁天

jú dì xū tiān

局地鑰天

jú dì yào tiān

跼地籥天

jú dì yuè tiān

局高蹐厚

jú gāo guǎ hòu

跼高蹐厚

jú gāo jí hòu

局高天蹐厚地

jú gāo tiān jí hòu dì

跼高天,蹐厚地

jú gāo tiān jí hòu dì

鞠躬盡力,死而後已

jú gōng jìn lì sǐ ér hòu yǐ

; f.e. until one's dying day

橘化為枳

jú huà wéi zhǐ

rzeczy rozwiną się różnie w różnych okolicznościach

things will turn out differently in different surroundings

跼蹐不安

jú jí bù ān

菊老荷枯

jú lǎo hé kū

局騙拐帶

jú piàn guǎi dài

局天促地

jú tiān cù dì

跼天促地

jú tiān cù dì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom