Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

直上青雲

zhí shàng qīng yún

zdobyć najwyższe honory; gwałtowny sukces

get the highest literary honors; meteoric rise

直抒己見

zhí shū jǐ jiàn

głosić swobodnie swoje opinie

state views frankly

直言不諱

zhí yán bù huì

nie[zbyt] wyważone słowa

not mince words

振臂一呼

zhèn bì yī hū

weszwać do działania, unieść rękę i dać sygnał do rozpoczęcia

issue a call for action; raise one's hand and issue a rousing call

振奮人心

zhèn fèn rén xīn

inspirujący, stymulujący

inspiring; stimulating

終成泡影

zhōng chéng pào yǐng

nic z tego nie wyszło, nie dać żadnego rezulstatu

come to naught

鐘鼎人家

zhōng dǐng rén jia

bogate domostwo z wieloma domownikami

rich household with many members

中饋乏人

zhōng kuì fá rén

nie mieć żony; nie mieć nikogo kto ugotuje posiłek

have no wife; have no one to cook one's food

鍾靈毓秀

zhōng líng yù xiù

przyjazne otoczenie przyczynia się do rozwoju talentu

A favorable ambience nurtures talent.

中流砥柱

zhōng liú dǐ zhù

ten, kto stoi wytrwale wbrew okolicznościom

id. one who stands rock-firm; mainstay

鐘鳴鼎食

zhōng míng dǐng shí

żyć extrawagancko; cieszyc się pełnym dostatkiem

live an extravagant life enjoy affluence

螽斯衍慶

zhōng sī yǎn qìng

niech twoi potomkowie będą liczni jak koniki polne (słowa gratulacji dla kolegi, któremu właśnie urodził się syn)

May your offspring be as numerous as a katydid's. (a congratulatory expression used when a son is born to a friend)

終天之恨

zhōng tiān zhī hèn

żal trwajacy całe życie

lifelong regret

忠孝節義

zhōng xiào jié yì

lojalność, synowska troska, czystość, prawomyślność (cztery cnoty konfucjańskie)

loyalty, filial piety, chastity, and righteousness

眾寡不敵

zhòng guǎ bù dí

być w mniejzości przed przeważającą siłą

be outnumbered

眾口鑠金

zhòng kǒu shuò jīn

publiczny chaos może pomieszać dobro ze złem

Public clamor can confound right and wrong.

眾目共睹

zhòng mù gòng dǔ

to co każdy samemu widzi

what everyone can see for himself

眾目昭彰

zhòng mù zhāo zhāng

ludzie widzą wszystko; być jasnym dla wszystkich

the masses are sharp-eyed; be clear to all

重男輕女

zhòng nán qīng nǚ

uważać że mężczyźni górują nad kobietami

regard men as superior to women

眾怒難犯

zhòng nù nán fàn

Niebezpiecznie jest wywoływać złość mas.

It's dangerous to anger the masses.

眾叛親離

zhòng pàn qīn lí

być całkowicie odosobnionym

be utterly isolated

眾所周知

zhòng suǒ zhōu zhī

jak wszyscy wiedzą

as everyone knows

枕戈待敵

zhěn gē dài dí

utrzymywać gotowość bojową

maintain combat readiness

枕戈寢甲

zhěn gē qǐn jiǎ

zachować gotowość bojową; być zaalarmowanym

be on the alert; maintain combat readiness

枕戈以待

zhěn gē yǐ dài

zachować gotowość bojową

maintain combat readiness

枕經籍書

zhěn jīng jí shū

Bardzo sobie upodobać starożytne księgi

be excessively fond of ancient books

枕冷衾寒

zhěn lěng qīn hán

po wyjeździe małżonka czuć chłód i samotność leżąc samemu w łóżku

after the departure of one's spouse feel cold and lonely while lying in bed alone

枕石漱流

zhěn shí sòu liú

żyć w odosobnieniu, wycofać się z życia

retire from the world; live in seclusion

糟糠之妻

zāo kāng zhī qī

żona, która dzieliła ciężki los swojego męża

a wife who has shared her husband's hard lot

糟糠之妻不下堂

zāo kāng zhī qī bù xià táng

żona która dzieliła ciężki los swojego męża nie zostanie opuszczona

a wife who has shared her husband's hard lot will not be abandoned

重於泰山

zhòng yú tài shān

być ważniejszym niż góra Tai; być wielkiego znaczenia

be weightier than Mount Tai; be of greatest significance

眾志成城

zhòng zhì chéng chéng

w jedności siła

In union there is strength

眾醉獨醒

zhòng zuì dú xǐng

Wszyscy stracili zdrowy rozum (dosł. są pijani) oprócz mnie.

All are drunk except for one who is sober.

忠言逆耳

zhōng yán nì ěr

prawda boli; szczera porada często rani uszy

the truth hurts; honest advice often grates on the ear

中原逐鹿

zhōng yuán zhú lù

walka o hegemonię (między władcami na Równinach chińskich)

fight for hegemony (among contending princes-warlords-etc.)

忠貞不渝

zhōng zhēn bù yú

niezachwianie lojalny

unswervingly loyal

種玉藍田

zhǒng yù lán tián

zapłodnić, uczynić kobietę brzemienną

make pregnant

踵趾相接

zhǒng zhǐ xiāng jiē

podążać czyimiś śladami

follow the footsteps

直言無諱

zhí yán wú huì

mówić bez ograniczeń

speak without reservation

直言無隱

zhí yán wú yǐn

mówić szczerze i bez ogródek

f.e. speak one's mind

執意不從

zhí yì bù cóng

uparcie odmawiać poddania się lub uznania się za pokonanego

obstinately refuse to yield

粥粥無能

zhōu zhōu wú néng

(o osobie) słaba i niekompetentna

f.e. weak and incompetent (of a person)

知音識趣

zhī yīn shí qù

być w pełnym wzajemnym zrozumieniu i harmoni

be on fully understanding and harmonious terms with each other

知遇之恩

zhī yù zhī ēn

wdzięczność za słowa zachęty od zwierzchnika

n. gratitude for encouragement from a superior

抓破臉子

zhuā pò liǎn zǐ

drapać się po twarzy; sl. otwarcie wystąpić przeciw komuś; wyciągnąć spór na furum publiczne; nie martwić się o sprawę utraty twarzy

scratch one's face 〈coll.〉 openly turn against sb.; bring a dispute into open; don't care about matters of face n. white flowers flecked with red

知止不殆

zhī zhǐ bù dài

w ten sposób nie wystawisz się na niebezpieczeństwo

知之為知之,不知為不知

zhī zhǐ wéi zhī zhī bù zhī wéi bù zhǐ

Nie udawaj że znasz coś, czego nie znasz.

Don't pretend to know sth. you don't know.

隻字不提

zhī zì bù tí

ani słowa (o czymś)

not say a single word (about sth.)

知足不辱

zhī zú bù rǔ

Być zadowolonym z własnego losu to nie chańba

Being contented with one's lot is no disgrace.

知足常樂

zhī zú cháng lè

być zadowolonym z własnego losu

be content with one's lot

助我張目

zhù wǒ zhāng mù

pomóż mnie dopingować

Help cheer me on

駐顏有術

zhù yán yǒu shù

posiąść sekret zachowania młodego wyglądu

possess the secret of preserving youthful looks-complexion

逐字逐句

zhú zì zhú jù

słowo za słowo i zdanie za zdanie

word for word and sentence for sentence

崢嶸歲月

zhēng róng suì yuè

lata godne zapamiętania, miesiące i lata cieżkiego wysiłku

memorable years, months and years of hard struggles

蒸蒸日上

zhēng zhēng rì shàng

prosperować; kwitnąć

flourish; thrive

肘腋之患

zhǒu yè zhī huàn

kłopoty idace od tych najbliższych

trouble coming from those closest

整裝待發

zhěng zhuāng dài fā

gotowy i czekający; być gotowym do rozpoczęcia

ready and waiting be ready to start out

珠圍翠繞

zhū wéi cuì rào

być przepięknie wystrojonym; (o kobiecie) być otoczoną przez służące

be gorgeously dressed and richly ornamented (of a woman); be surrounded by attending maids

朱衣使者

zhū yī shǐ zhě

egzaminator (trad.)

examiner (trad.)

諸子百家

zhū zǐ bǎi jiā

różne szkoły myśli i ich osiągnięcia w czasach późnej dyn. Zhou

?hist.? various schools of thinkers or their works in late Zhou

置之腦後

zhì zhī nǎo hòu

przeznaczyć na straty; wyrzucić z umysłu

commit to oblivion; put out of mind

置諸度外

zhì zhū dù wài

nie myśleć o czymś

give no thought to

屬垣有耳

zhǔ yuán yǒu ěr

ściany mają uszy; zawsze ktoś słucha

walls have ears sb.is listening

走為上著

zǒu wèi shàng zhāo

ten który ucieka aby później ponownie walczyć

總角之交

zǒng jiǎo zhī jiāo

przyjaśń z dzieciństwa

hildhood friend

災難深重

zāi nán shēn zhòng

nachodzony przez nieszczęścia

disaster-ridden

在此一舉

zài cǐ yī jǔ

polegać na tym jednym działaniu

hang upon this single action

載酒問字

zài jiǔ wèn zì

pilny w nauce i wnikliwy

studious and inquisitive

在所不辭

zài suǒ bù cí

nie zawahać się w przyszłości by...

will not hesitate to

載笑載言

zài xiào zài yán

mówić i śmiać się jednocześnie

talk and laugh at the same time

再造之恩

zài zào zhī ēn

łaska ponownego narodzenia

the grace of rebirth

賊喊捉賊

zéi hǎn zhuō zéi

złodziej krzyczący "zatrzymać złodzieja!"

thief crying ?Stop thief!?

賊眉鼠眼

zéi méi shǔ yǎn

kurwiki w oczach, wyglądać jakby się miało niecne intencje

shifty-eyed; crafty-looking

賊去關門

zéi qù guān mén

zamknąć wrota stajni po tym jak koń już ukradziony

lock the stable door after the horse is stolen

鑿空之論

záo kōng zhī lùn

demaskujący i ośmieszający argument; wyszukany argument

debunking argument a farfetched argument

債多不愁

zhài duō bù chóu

zbyt wiele zobowiązań sprawi że człowiek utraci poczucie odpowiedzialności; Gdy długów jest zbyt wiele, człowiek przestaje się o nie martwić.

Too many obligations will numb a person's sense of responsibility.; When there are too many debts, one stops worrying about them.

責備求全

zé bèi qiú quán

wymagać doskonałości

demand perfection

嘖有煩言

zé yǒu fán yán

jest wiele skarg

there are many complaints

真刀真槍

zhēn dāo zhēn qiāng

prawdziwa rzecz

the real thing

針鋒相對

zhēn fēng xiāng duì

diametralnie się różnić; dawać rónoważny podarune; przeciwstawić się komuś działaniem o równej sile

be diametrically opposed; give tit for tat; oppose each other with equal harshness

針芥相投

zhēn jiè xiāng tóu

Ludzie lubią towarzystwo; wzajemnie się przyciągać (najcz. o dwojgu ludzi)

Human beings are gregarious; be attracted to each other

真金不怕火煉

zhēn jīn bù pà huǒ liàn

Człowiek o silnej moralności przejdzie każdy surowy test

A person of integrity can stand severe tests.

真金烈火

zhēn jīn liè huǒ

być wzmocnionym przez walkę z przeciwieństwami

be strengthened by adversity

珍禽異獸

zhēn qín yì shòu

rzedkie praki i zwierzęta

rare birds and beasts

真情實意

zhēn qíng shí yì

czysta szczerość

genuine sincerity

真人不露相

zhēn rén bù lòu xiàng

Człowiek pewnej wartości nie obnosi się swoją prawdziwą wartością

A man of substance does not like to flaunt his true worth.

真偽莫辨

zhēn wěi mò biàn

nie móc odróżnić prawdziwego od fałszywego, prawdy od fałszu

cannot distinguish between genuine and fake, true and false

真相畢露

zhēn xiāng bì lù

kompletnie odsłonić prawdziwe oblicze (obaźl.)

have one's true face-identity-color completely exposed

真心誠意

zhēn xīn chéng yì

całym sercem, szczerze

wholeheartedly; sincerely

照本宣科

zhào běn xuān kē

spapugować tekst

parrot a text

照螢映雪

zhào yíng yìng xuě

studiować pilnie

study diligently

召之即來,揮之即去

zhào zhī jí lái huī zhī jí qù

przyjść natychmiast po przywołaniu; byc na zawołanie o każdej godzinie

come as soon as called; be on call at any hour

遮地漫天

zhē dì màn tiān

I niebo i ziemia pokryte ciemnością

Both earth and heaven are blotted out.

詐敗佯輸

zhà bài yáng shū

pozorować porażkę

feign defeat

仗馬寒蟬

zhàng mǎ hán chán

ten kto zachowuje dyskretne milczenie

one who maintains a discreet silence

折衝禦侮

zhé chōng yù wǔ

odeprzeć wrogą agresję

repel foreign aggression

折衝尊俎

zhé chōng zūn zǔ

wygrać wojnę przy stole negocjacyjnym; ?

win a war at the conference table discharge the duties of a diplomat

折節讀書

zhé jié dú shū

nagle polubić uczenie się

take a sudden liking to studying-learning

哲人其萎

zhé rén qí wěi

Mądry człowiek umarł (eulogia na pogrzebie)

The wise man is dead. (eulogy at a funeral service)

招兵買馬

zhāo bīng mǎi mǎ

wystawić armię

raise an army

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.