Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

洞察秋毫

dòng chá qiū háo

spostrzegać nawet najmniejsze detale

be perceptive of the minutest detail

洞察一切

dòng chá yī qiè

mieć dobry wgląd we wszystko

have a keen insight into everything

動蕩不安

dòng dàng bù ān

powstanie, niepokoje

upheaval; unrest

洞見癥結

dòng jiàn zhèng jié

przejść do sedna problemu

get to the heart of the problem

棟梁之材

dòng liáng zhī cái

ostoja, filar jakiejś sprawy; ktoś ulepiony na męża stanu; osoba wielkich możliwości i potencjale

1. the mainstay of a cause 2. sb. with the makings of a statesman ; 3.person of great ability and tremendous potential

動魄驚心

dòng pò jīng xīn

głęboko uderzający, porażony strachem

profoundly affecting; struck with fear

動人心魄

dòng rén xīn pò

poruszać czyjeś serce i duszę

move-touch one's heart and soul

動如脫兔

dòng rú tuō tù

przy rozpoczęciu działania zwinny jak uciekający królik

as nimble as an escaping hare when going into action

洞若觀火

dòng ruò guān huǒ

rozumieć coś na wskroś, bardzo dobrze rozumieć

understand thoroughly

洞天福地

dòng tiān fú dì

kraina baśni; słynne wzgórza i miejsca widokowe

fairyland; famous hills and scenic spots

動輒得咎

dòng zhé dé jiù

być zaalarmowanym do tego, co się robi

be blamed for whatever one does

洞燭其奸

dòng zhú qí jiān

przejrzeć czyjeś zło

see through sb.'s villainy

獨此一家,別無分店

dú cǐ yī jiā bié wú fēn diàn

jedyny oryginalny sklep (lub inny interes), nie ma filii

the only authentic brand, there is no branch

獨膽英雄

dú dǎn yīng xióng

bohater bez strachu

fearless-courageous hero

獨到之處

dú dào zhī chù

oryginalność, wyróżniające cechy; cechy charakterystyczne

originality distinctive qualities; specific characteristics

獨斷專行

dú duàn zhuān xíng

działać arbitralnie

act arbitrarily

獨夫民賊

dú fū mín zéi

autokratyczny zdrajca

autocrat traitor

獨具匠心

dú jù jiàng xīn

pokazać inwencję; mieć wyjątkowy kreatywny umysł

show ingenuity have a special inventive mind

獨具隻眼

dú jù zhī yǎn

mieć wyjątkowy wgląd

have exceptional insight

獨攬大權

dú lǎn dà quán

zagarnąć wszystkie plenipotencje i władzę dla siebie

arrogate all powers to oneself

獨立自主

dú lì zì zhǔ

zachować niezależność i utrymywać inicjatywę; działać niezależnie wg własnej inicjatywy

maintain one's independence and hold the initiative act independently and on one's own initiative

獨木難支

dú mù nán zhī

w pojedynkę nie nie da się uratować sytuacji

one alone can't save the situation

獨辟蹊徑

dú pì xī jìng


Dosłownie: otworzyć sobie drogę (np. do sukcesu)

open up one's own path (to success-etc.)

獨善其身

dú shàn qí shēn

uważać na własny moralny rozwój, nie zważać na innych; zamknąć się w wieży z kości słoniowej

pay attention to one's own moral uplift; without thought of others''; shut oneself up in an ivory tower

頓挫抑揚

dùn cuò yì yáng

modulacja tonu, kadencja

modulation in tone; cadence

頓開茅塞

dùn kāi máo sè

nagle zobaczyć światło

suddenly see light

頓口無言

dùn kǒu wú yán

nie mieć nic do powiedzenia w odpowiedzi

have nothing to say in reply

遁入空門

dùn rù kōng mén

zostać mnichem/mniszką

become a monk-nun

毒蛇猛獸

dú shé měng shòu

jadowite węże i dzikie zwierzęta

venomous serpents and wild beasts

讀書破萬卷

dú shū pò wàn juàn

być dobrze oczytanym

be well read

獨往獨來

dú wǎng dú lái

iść własną drogą

go one's own way

獨行其道

dú xíng qí dào

iść swoją własną drogą

go one's own way

獨行其是

dú xíng qí shì

iść własną drogą niezależnie od opinii innych ludzi

go one's own way do what one thinks is right regardless of others' opinions

獨運匠心

dú yùn jiàng xīn

pokazać zmyślność; mieć wielką orginalność

show ingenuity; have great originality

度德量力

duó dé liàng lì

przejąć czyjeś kompetencje aby coś zrobić

assess one's competency to do sth.

點頭會意

diǎn tóu huì yì

przytaknąć w zrozumieniu

nod in understanding

跌腳捶胸

diē jiǎo chuí xiōng

następować na własne stopy i bić się w piersi z żalu, zawodu etc.

stamp one's feet and beat one's chest in bitterness

澹泊明志,寧靜致遠

dàn bó míng zhì níng jìng zhì yuǎn

okazywać wysokie ideały przez wzniosłe życie

show high ideals by frugal living

旦旦而伐

dàn dàn ér fá

mieć stosunek seksualny każdej nocy

have sexual intercourse every night

短兵相接

duǎn bīng xiāng jiē

walczyć w zwarciu z przeciwnikiem

fight at close quarters

短綆汲深

duǎn gěng jí shēn

niewielki talent [osoby] na wysokim stanowisku

small talent in high position

短小精悍

duǎn xiǎo jīng hàn

buć niepozornego wyglądu, ale dużych zdolności; (o utworze) zwięzły i mocny

be of unimposing stature but strong and capable; be short and pithy; be terse and forceful (of writing)

短垣自逾

duǎn yuán zì yú

złamać swoje własne zasady

break one's own rule

彈盡糧絕

dàn jìn liáng jué

wyczerpać amunicję i zapasy żywności

run out of ammunition and food supplies

淡然處之

dàn rán chǔ zhī

traktować z obojętnością

treat with indifference

淡然置之

dàn rán zhì zhī

niepodekscytowany, nie dający się wytrącić z równowagi

unruffled

彈無虛發

dàn wú xū fā

Każdy strzał trafia w dziesiatkę

Every shot hit the mark.

躲躲閃閃

duǒ duǒ shǎn shǎn

stosować uniki, poruszać się z ostrożnością, być nieśmiałym

be evasive; move carefully so as to avoid danger; be bashful-timid-shy

喋喋不休

dié dié bù xiū

bez przerwy trajkotać

jabber on and on

丁一確二

dīng yī què èr

dokładnie; z całą pewnością

exactly; sure enough

鼎鼎有名

dǐng dǐng yǒu míng

mieć dobrą reputację

have a great reputation

鼎新革故

dǐng xīn gé gù

odrzucić stare drogi i przyjąć nowe

discard the old ways of life in favor of the new

定於一尊

dìng yú yī zūn

oprzeć odpowiedź na jednym autorytecie; traktować jednego człowieka jako najwyższy autorytet

settle a given question on a single authority; look up to one man as the highest authority

鼎足三分

dǐng zú sān fēn

trójstronny podział

tripartite division

立盹行眠

dǔn xíng mián

ē dǎng bǐ zhōu

阿党比周

婀娜多姿

ē nuó duō zī

mieć wdzięczną i smukłą figurę

f.e. have graceful and slender figure

阿其所好

ē qí suǒ hào

zaspokajać czyjeś zachcianki

pander to sb.'s whims

峨冠博帶

é guān bó dài

klasa urzędników-mandarynów

official-intellectual class

蛾眉螓首

é méi qín shǒu

wygląd pięknej kobiety

the appearance of a beautiful woman

額手稱慶

é shǒu chēng qìng

być przepełnionym radością

be overjoyed

耳報神

ě bào shén

szpieg, informator; pot. plotka

spy; informer ?coll.? tattler; gossip

扼吭拊背

è gāng fǔ bèi

trzymać najlepsze strategicznie pozycje

hold the best strategic positions

惡貫滿盈

è guàn mǎn yíng

stanąć w obliczu sądu za potworne zbrodnie

face judgment for monstrous crimes

餓虎撲食

è hǔ pū shí

skradać sięjak głodny tygrys

prey like a hungry tiger

餓殍遍野

è piǎo biàn yě

ciała głodujących porozrzucane wszędzie dookoła

Bodies of the starved are strewn everywhere.

惡聲惡氣

è shēng è qì

rozzłoszczone głosy i twarde słowa

angry voices and harsh words

扼腕嘆息

è wǎn tàn xī

roztrząsać z przejęciem o czymś, cierpieć z jakiegoś powodu

agonize

惡有惡報

è yǒu è bào

Złem odpłaca się za zło

Evil is repaid with evil.

惡作劇

è zuò jù

dowcip, złośliwy kawał

prank; mischief; hazing

恩將仇報

ēn jiāng chóu bào

odwzajemnić uprzejmość wrogością

requite kindness with enmity

恩同再造

ēn tóng zài zào

Twa dobroć uczyniła mnie nowym człowiekiem

Your goodness has made me a new person.

恩重如山

ēn zhòng rú shān

Dług wdzięczności jest ciężki jak góra.

A debt of gratitude is as heavy as a mountain.

而今而後

ér jīn ér hòu

od teraz [będę... etc]

from now on

而立之年

ér lì zhī nián

wiek trzyziestu lat (nawiąz. do Konfucjusza - w wieku 30 lat poglądy ustalają się)

n. thirty years of age

兒女情長

ér nǚ qíng cháng

długa pełna pasji miłość między kobietą a mężczyzną

long-passionate love between a man and a woman

耳順之年

ér shùn zhī nián

wiek sześćdziesięciu lat

sixty years of age

耳邊風

ěr biān fēng

niewysłuchana porada

unheeded advice

耳鬢廝磨

ěr bìn sī mó

być blisko ze sobą (od dzieciństwa)

be close with each other (from childhood)

耳聰目明

ěr cōng mù míng

być czujnym, mieć dobre zrozumienie sytuacji, mieć uszy otwarte

have good ears and eyes; be very perceptive; have a clear understanding (of the situation); be alert

耳目閉塞

ěr mù bì sāi

żle doinformowany

f.e. ill-informed; ignorant

耳目股肱

ěr mù gǔ gōng

bliscy asystenci

close assistants

耳目一新

ěr mù yī xīn

przyjemna zmiana atmosfery; zupełnie nowe wrażenie; wszystko świeże i nowe

pleasant change of atmosphere; have a completely new impression; find everything fresh and new

耳目眾多

ěr mù zhòng duō

(mieć) oczy i uszy wszędzie

eyes and ears everywhere

耳染目濡

ěr rǎn mù rú

być zaznajomionym po długim kontakcie z czymś (idea, miejsce)

become familiar with sth. through long exposure

耳濡目染

ěr rǔ mù rǎn

Być pod wpływem swojego otoczenia.

be influenced by one's surroundings

耳食之談

ěr shí zhī tán

niewiarygodne pogłoski

unreliable hearsay

耳視目聽

ěr shì mù tīng

bardzo inteligentny

very intelligent

耳熟能詳

ěr shú néng xiáng

Co jest często słyszane, może być powtórzone szczegółowo

What's frequently heard can be repeated in detail.

耳聽八方

ěr tīng bā fāng

niezwykle czujny, o bystrych uszach

extremely vigilant; sharp-eared

耳聞不如目見

ěr wén bù rú mù jiàn

Zobaczyć na własne oczy jest lepiej niż usłyszeć od innych.

Seeing for oneself is better than hearing from others.

耳聞目睹

ěr wén mù dǔ

słyszeć i widzieć

hear and see

爾詐我虞

ěr zhà wǒ yú

oszukiwać siebie nawzajem

deceive each other

二八佳人

èr bā jiā rén

rozkwitająca szesanstoletnia piękność

a budding-sixteen-year-old beauty

二虎相鬥,必有一傷

èr hǔ xiāng dòu bì yǒu yī shāng

gdy dwa tygrysy walczą ze sobą, jeden z nich z pewnością odniesie rany

二話不說

èr huà bù shuō

natychmiast; bez straty czasu

immediately; without wasting any time

二三其德

èr sān qí dé

mieć "dwa umysły"; być neizdecydowanym

f.e. have two minds; be undecided

二者不可得兼

èr zhě bù kě dé jiān

nie można mieć dwóch w tym samym czasie

cannot have both at one and the same time

佴之蠶室

èr zhī cán shì

浮白載筆服服貼貼

fú fú tiē tiē

być wodzonym za nos

be led by the nose

伏虎降龍

fú hǔ xiáng lóng

pokonać potężnych przeciwników; toist. przezwyciężyć własne pasje

overcome powerful adversaries ?Dao.? conquer one's passions

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.