Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

單刀赴會

dān dāo fù huì

w pojedynkę stawić czoła nieprzyjacielowi

face the enemy by oneself

單刀直入

dān dāo zhí rù

trafiający w sedno, wprost

right to the point; straightforward

殫見洽聞

dān jiàn qià wén

arch. erudyta, człowiek wykształcony

?wr.? erudite; learned

殫精竭力

dān jīng jié lì

zrobić wszystko co w mocy, iść na całego

do one's utmost; go all out

殫精竭慮

dān jīng jié lǜ

głowić się, poświęcić całą swoją energię i myśli

rack one's brains; devote one's entire energy and thought

擔驚受怕

dān jīng shòu pà

pozostać w stanie niepokoju

remain in a state of anxiety

丹青妙手

dān qīng miào shǒu

zdolny malarz

skillful painter

簞食瓢飲

dān sì piáo yǐn

żyć w biedzie

live in poverty

等米下鍋

děng mǐ xià guō

żyć na krawędzi ubóstwa, bez pieniędzy

await necessary precondition; live from hand to mouth

東奔西竄

dōng bēn xī cuàn

uciekać we wszystkich kierunkach

flee in all directions

東抄西襲

dōng chāo xī xí

dokonać plagiatu posługując się wieloma źródłami

plagiarize from various sources

東窗事發

dōng chuāng shì fā

wyjść na światło dzienne (spisek, sekret, itp.)

come to the light (of a plot-secret-etc.)

東道主

(dōng dào zhǔ

gospodarz

host

東躲西藏

dōng duǒ xī cáng

chować się to tu to tam

hide oneself from place to place

東躲西跑

dōng duǒ xī pǎo

uciec w panice

flee in terror

東風吹馬耳

dōng fēng chuī mǎ ěr

wejść jednym uchem i wyjść drugim

go in one ear and out the other

東海揚塵

dōng hǎi yáng chén

nieprzewidywalność spraw tego świata

unpredictability of world affairs

東鄰西舍

dōng lín xī shè

sąsiedzi

neighbors

東扭西捏

dōng niǔ xī niē

być emocjonalnie poruszonym i nienaturalnym

be affected and unnatural

東挪西借

dōng nuó xī jiè

pożyczać zewsząd dookoła

borrow all around

冬溫夏清

dōng wēn xià qīng

być bardzo uważnym wobec rodziców

be very attentive to one's parents

東掩西遮

dōng yǎn xī zhē


Dosłownie: bezustannie tuszować błędy

constantly cover up

東游西蕩

dōng yóu xī dàng

kręcić się bez celu

fool around

東張西望

dōng zhāng xī wàng

rozglądać sie wokół; patrzeć dookoła

look around; gaze about

刀山劍樹

dāo shān jiàn shù

narzędzie okrótnych tortur

cruel instrument of torture

刀下留人

dāo xià liú rén

Oszczędzić! Litości!; wstrzymać egzekucję

Spare him-her!; Hold the execution.

點金成鐵

diǎn jīn chéng tiě

błędnie skorygować tekst


Dosłownie: postawić kreskę i zmienić złoto w żelazo

miscorrect a piece of writing

蠹國害民

dù guó hài mín

okradać państwo i ranić ludzi

rob the state and hurt the people

杜門卻掃

dù mén què sǎo

wycofać się ze społeczeństwa i żyć w samotności

withdraw from society and live in solitude

獨步一時

dú bù yī shí

panować, władać przez pewien (krótki) czas

reign supreme for a time

洞察秋毫

dòng chá qiū háo

spostrzegać nawet najmniejsze detale

be perceptive of the minutest detail

洞察一切

dòng chá yī qiè

mieć dobry wgląd we wszystko

have a keen insight into everything

動蕩不安

dòng dàng bù ān

powstanie, niepokoje

upheaval; unrest

洞見癥結

dòng jiàn zhèng jié

przejść do sedna problemu

get to the heart of the problem

棟梁之材

dòng liáng zhī cái

ostoja, filar jakiejś sprawy; ktoś ulepiony na męża stanu; osoba wielkich możliwości i potencjale

1. the mainstay of a cause 2. sb. with the makings of a statesman ; 3.person of great ability and tremendous potential

動魄驚心

dòng pò jīng xīn

głęboko uderzający, porażony strachem

profoundly affecting; struck with fear

動人心魄

dòng rén xīn pò

poruszać czyjeś serce i duszę

move-touch one's heart and soul

動如脫兔

dòng rú tuō tù

przy rozpoczęciu działania zwinny jak uciekający królik

as nimble as an escaping hare when going into action

洞若觀火

dòng ruò guān huǒ

rozumieć coś na wskroś, bardzo dobrze rozumieć

understand thoroughly

洞天福地

dòng tiān fú dì

kraina baśni; słynne wzgórza i miejsca widokowe

fairyland; famous hills and scenic spots

動輒得咎

dòng zhé dé jiù

być zaalarmowanym do tego, co się robi

be blamed for whatever one does

洞燭其奸

dòng zhú qí jiān

przejrzeć czyjeś zło

see through sb.'s villainy

獨出心裁

dú chū xīn cái

pokazać oryginalność

show originality

獨此一家,別無分店

dú cǐ yī jiā bié wú fēn diàn

jedyny oryginalny sklep (lub inny interes), nie ma filii

the only authentic brand, there is no branch

獨膽英雄

dú dǎn yīng xióng

bohater bez strachu

fearless-courageous hero

獨到之處

dú dào zhī chù

oryginalność, wyróżniające cechy; cechy charakterystyczne

originality distinctive qualities; specific characteristics

獨斷專行

dú duàn zhuān xíng

działać arbitralnie

act arbitrarily

獨夫民賊

dú fū mín zéi

autokratyczny zdrajca

autocrat traitor

獨具匠心

dú jù jiàng xīn

pokazać inwencję; mieć wyjątkowy kreatywny umysł

show ingenuity have a special inventive mind

獨具隻眼

dú jù zhī yǎn

mieć wyjątkowy wgląd

have exceptional insight

獨攬大權

dú lǎn dà quán

zagarnąć wszystkie plenipotencje i władzę dla siebie

arrogate all powers to oneself

獨立自主

dú lì zì zhǔ

zachować niezależność i utrymywać inicjatywę; działać niezależnie wg własnej inicjatywy

maintain one's independence and hold the initiative act independently and on one's own initiative

獨木難支

dú mù nán zhī

w pojedynkę nie nie da się uratować sytuacji

one alone can't save the situation

獨辟蹊徑

dú pì xī jìng


Dosłownie: otworzyć sobie drogę (np. do sukcesu)

open up one's own path (to success-etc.)

獨善其身

dú shàn qí shēn

uważać na własny moralny rozwój, nie zważać na innych; zamknąć się w wieży z kości słoniowej

pay attention to one's own moral uplift; without thought of others''; shut oneself up in an ivory tower

頓挫抑揚

dùn cuò yì yáng

modulacja tonu, kadencja

modulation in tone; cadence

頓開茅塞

dùn kāi máo sè

nagle zobaczyć światło

suddenly see light

頓口無言

dùn kǒu wú yán

nie mieć nic do powiedzenia w odpowiedzi

have nothing to say in reply

遁入空門

dùn rù kōng mén

zostać mnichem/mniszką

become a monk-nun

毒蛇猛獸

dú shé měng shòu

jadowite węże i dzikie zwierzęta

venomous serpents and wild beasts

讀書破萬卷

dú shū pò wàn juàn

być dobrze oczytanym

be well read

獨往獨來

dú wǎng dú lái

iść własną drogą

go one's own way

獨行其道

dú xíng qí dào

iść swoją własną drogą

go one's own way

獨行其是

dú xíng qí shì

iść własną drogą niezależnie od opinii innych ludzi

go one's own way do what one thinks is right regardless of others' opinions

獨運匠心

dú yùn jiàng xīn

pokazać zmyślność; mieć wielką orginalność

show ingenuity; have great originality

度德量力

duó dé liàng lì

przejąć czyjeś kompetencje aby coś zrobić

assess one's competency to do sth.

點頭會意

diǎn tóu huì yì

przytaknąć w zrozumieniu

nod in understanding

跌腳捶胸

diē jiǎo chuí xiōng

następować na własne stopy i bić się w piersi z żalu, zawodu etc.

stamp one's feet and beat one's chest in bitterness

澹泊明志,寧靜致遠

dàn bó míng zhì níng jìng zhì yuǎn

okazywać wysokie ideały przez wzniosłe życie

show high ideals by frugal living

旦旦而伐

dàn dàn ér fá

mieć stosunek seksualny każdej nocy

have sexual intercourse every night

淡而無味

dàn ér wú wèi

bez gustu, bez gustu, bez smaku

tasteless; insipid

短兵相接

duǎn bīng xiāng jiē

walczyć w zwarciu z przeciwnikiem

fight at close quarters

短綆汲深

duǎn gěng jí shēn

niewielki talent [osoby] na wysokim stanowisku

small talent in high position

短小精悍

duǎn xiǎo jīng hàn

buć niepozornego wyglądu, ale dużych zdolności; (o utworze) zwięzły i mocny

be of unimposing stature but strong and capable; be short and pithy; be terse and forceful (of writing)

短垣自逾

duǎn yuán zì yú

złamać swoje własne zasady

break one's own rule

彈盡糧絕

dàn jìn liáng jué

wyczerpać amunicję i zapasy żywności

run out of ammunition and food supplies

淡然處之

dàn rán chǔ zhī

traktować z obojętnością

treat with indifference

淡然置之

dàn rán zhì zhī

niepodekscytowany, nie dający się wytrącić z równowagi

unruffled

彈無虛發

dàn wú xū fā

Każdy strzał trafia w dziesiatkę

Every shot hit the mark.

躲躲閃閃

duǒ duǒ shǎn shǎn

stosować uniki, poruszać się z ostrożnością, być nieśmiałym

be evasive; move carefully so as to avoid danger; be bashful-timid-shy

喋喋不休

dié dié bù xiū

bez przerwy trajkotać

jabber on and on

丁一確二

dīng yī què èr

dokładnie; z całą pewnością

exactly; sure enough

鼎鼎有名

dǐng dǐng yǒu míng

mieć dobrą reputację

have a great reputation

鼎新革故

dǐng xīn gé gù

odrzucić stare drogi i przyjąć nowe

discard the old ways of life in favor of the new

定於一尊

dìng yú yī zūn

oprzeć odpowiedź na jednym autorytecie; traktować jednego człowieka jako najwyższy autorytet

settle a given question on a single authority; look up to one man as the highest authority

鼎足三分

dǐng zú sān fēn

trójstronny podział

tripartite division

立盹行眠

dǔn xíng mián

ē dǎng bǐ zhōu

阿党比周

婀娜多姿

ē nuó duō zī

mieć wdzięczną i smukłą figurę

f.e. have graceful and slender figure

阿其所好

ē qí suǒ hào

zaspokajać czyjeś zachcianki

pander to sb.'s whims

峨冠博帶

é guān bó dài

klasa urzędników-mandarynów

official-intellectual class

蛾眉螓首

é méi qín shǒu

wygląd pięknej kobiety

the appearance of a beautiful woman

額手稱慶

é shǒu chēng qìng

być przepełnionym radością

be overjoyed

耳報神

ě bào shén

szpieg, informator; pot. plotka

spy; informer ?coll.? tattler; gossip

扼吭拊背

è gāng fǔ bèi

trzymać najlepsze strategicznie pozycje

hold the best strategic positions

惡貫滿盈

è guàn mǎn yíng

stanąć w obliczu sądu za potworne zbrodnie

face judgment for monstrous crimes

餓虎撲食

è hǔ pū shí

skradać sięjak głodny tygrys

prey like a hungry tiger

餓殍遍野

è piǎo biàn yě

ciała głodujących porozrzucane wszędzie dookoła

Bodies of the starved are strewn everywhere.

惡聲惡氣

è shēng è qì

rozzłoszczone głosy i twarde słowa

angry voices and harsh words

扼腕嘆息

è wǎn tàn xī

roztrząsać z przejęciem o czymś, cierpieć z jakiegoś powodu

agonize

惡有惡報

è yǒu è bào

Złem odpłaca się za zło

Evil is repaid with evil.

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.