Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

dd
陳言務去

chén yán wù qù

usunąć z artykułu nadużywane i wytarte frazy

rid an article of hackneyed phrases

dd
沉吟不決

chén yīn bù jué

być neizdecydowanym

be irresolute; undecided

dd
沉魚落雁

chén yú luò yàn

niezwykle piękne(a)

extremely beautiful

dd
沉鬱頓挫

chén yù dùn cuò

głębokie i pełne siły (o dziełach literackich)

profound and forceful (of literary works)

dd
逞強好勝

chěng qiáng hào shèng

obnosić się wyższością i wywyższać się ponad innymi

parade one's superiority and strive to outshine others

dd
愁腸九轉

chóu cháng jiǔ zhuǎn

przytłoczony niepokojem

weighed down with anxiety

dd
躊躇滿志

chóu chú mǎn zhì

kołtuński

smug

dd
愁眉不展

chóu méi bù zhān

z grymasem zatroskania

with worried frown

dd
愁眉苦臉

chóu méi kǔ liǎn

mieć zatroskaną twarz

have a worried look; pull a long face

dd
稠人廣眾

chóu rén guǎng zhòng

duże zgromadzenie, tłum

large gathering-assembly-crowd

dd
逞性妄為

chěng xìng wàng wéi

działać pod wpływem impulsu

act on impulse

dd
沉滓泛起

chén zǐ fàn qǐ

męty społeczne górują

the dregs of society gain the upper hand

dd
吃裡爬外

chī lǐ pá wài

obrócić się przeciw zwolennikom

turn against supporters

dd
魑魅魍魎

chī mèi wǎng liǎng

potwory; demony

demons; monsters

dd
鴟目虎吻

chī mù hǔ wěn

twarz wyglądająca bardzo zaciekle

very fierce-looking face

dd
痴男怨女

chī nán yuàn nǚ

młody mężczyzna i kobieta głęboko zakochani, ale nie mogący spełnić swojej pasji

young men and women who are deeply in love but unable to fulfill their passion

dd
痴人說夢

chī rén shuō mèng

nonsens; wynurzenia wariata

idiotic nonsense; lunatic ravings

dd
吃軟不吃硬

chī ruǎn bù chī yìng

reagować na perswazję, a nie na siłę

respond to persuasion but not to force

dd
痴心妄想

chī xīn wàng xiǎng

Myślenie życzeniowe; marzenie ściętej głowy.

wishful thinking; fond dream

dd
吃啞巴虧

chī yǎ bā kuī

nie być w stanie mówić o swoich troskach

be unable to speak out about one's grievances

dd
充棟汗牛

chōng dòng hàn niú

gigantyczna ilość książek

immense number of books

dd
尺步繩趨

chǐ bù shéng qū

zachowywać się zgodnie z decorum

behave according to decorum

dd
齒亡舌存

chǐ wáng shé cún

miękie i elastyczne przetrwa dłużej. dosł. zęby znikną, a język zostanie.

The soft and flexible last longer than the hard.

dd
出敵不意

chū dí bù yì

schwytać przeciwnika gdy się tego nie spodziewa

catch the enemy unawares

dd
出爾反爾

chū ěr fǎn ěr

odkładając w czasie (z lenistwa); nie dotrzymać słowa

shilly-shally; go back on one's word

dd
出乖露醜

chū guāi lù chǒu

zrobić z siebie przedstawienie

make an exhibition of oneself

dd
出乎反乎

chū hū fǎn hū

sprzeczny, niespójny wewnętrznie

contradictory; inconsistent

dd
出乎預料

chū hū yù liào

ponad oczekiwania, przekroczyć oczekiwania

beyond expectation; exceed expectations

dd
出口傷人

chū kǒu shāng rén

mówić zgryźliwie

speak bitingly

dd
樗櫟庸材

chū lì yōng cái

człowiek z małymi lub średnimi zdolnościami

a man of inferior and ordinary ability

dd
初露鋒芒

chū lù fēng máng

zacząć ujawniać swój talent

begin to display one's talent

dd
初露頭角

chū lù tóu jiǎo

zaczynać ujawniac swoje możliwości

begin to show one's ability

dd
出謀劃策

chū móu huà cè

opracowywać fortel

mastermind a scheme

dd
出其不意,攻其不備

chū qí bù yì gōng qí bù bèi

brać kogoś przez zaskoczenie

take sb. by surprise; catch sb. unawares

dd
出其不意,攻其無備

chū qí bù yì gōng qí wú bèi

wziąć coś z zaskoczenia; złapać kogoś niespodziwanie

take sb. by surprise; catch sb. unawares

dd
出奇制勝

chū qí zhì shèng

pokonać przeciwnika zaskoakującym manewrem

defeat one's opponent by a surprise move

dd
出神入化

chū shén rù huà

osiągnąć szczyt doskonałości, stać się niezrónanym mistrzem, uduchowić się

attain the acme of perfection; become the superb master of sth.; become spiritualized

dd
初生之犢不懼虎

chū shēng zhī dú bù jù hǔ

nowonarodzone cielę; młodzi ludzie nie boją się tygrysa

newborn calf; young people are not scared of a tiger

dd
初生之犢不畏虎

chū shēng zhī dú bù wèi hǔ

nowonarodzone cielę; młodzi ludzie nie boją się tygrysa

newborn calf young people are not scared of a tiger

dd
出師不利

chū shī bù lì

wstać złą nogą

get off on the wrong foot

dd
初寫黃庭

chū xiě huáng tíng

sprawiedliwy i rzetelny (w opisie i krytyce)

just right (in wording-criticism-etc.)

dd
出以公心

chū yǐ gōng xīn

działać bez pobudek egoistycznych

act without any selfish consideration

dd
出淤泥而不染

chū yū ní ér bù rǎn

wyjść z błota neizabrudzonym

come out of mud unsoiled

dd
串通一氣

chuàn tōng yī qì

współpracować, konspirować z, kolaborować

collaborate; conspire with

dd
臭名遠揚

chòu míng yuǎn yáng

postępować notorycznie

be notorious

dd
除惡務盡

chú è wù jìn

zło musi być unicestwione raz na zawsze; wykorzenić wszelkie zło

Evil must be exterminated once and for all.; uproot all evils

dd
傳杯換盞

chuán bēi huàn zhǎn

pić do siebie toast za toastem

drink toast after toast to each other

dd
船到江心補漏遲

chuán dào jiāng xīn bǔ lòu chí

próbować zapobiec nieszczęściu gdy jest już za późno

try to avoid disaster when it's too late

dd
傳經送寶

chuán jīng sòng bǎo

przekazac swoje drogocenne doświadczenie; przekazać doświadczenie, informację, etc.

pass on one's valuable experience; transmit experience-information-etc.

dd
傳為佳話

chuán wéi jiā huà

stać się ulubioną opowieścią

become a favorite tale

dd
觸景傷情

chù jǐng shāng qíng

być poruszonym przez to co się widzi

be moved by what one sees

dd
觸類旁通

chù lèi páng tōng

zrozumieć poprzez analogię

comprehend by analogy

dd
觸目傷心

chù mù shāng xīn

denerwujący lub wytrącający ze spokoju widok

distressing sight-scene

dd
傳為笑柄

chuán wéi xiào bǐng

być przedmiotem śmiechó przez następne pokolenia

be subject of ridicule through the ages

dd
傳為笑談

chuán wéi xiào tán

stać się obiektem śmiechu

be-become standing joke

dd
除舊布新

chú jiù bù xīn

usunąć stare aby zrobić miejsce dla nowego

eliminate the old to make way for the new

dd
除舊更新

chú jiù gēng xīn

zamienić stare na nowe

replace the old with the new

dd
楚館秦樓

chǔ guǎn qín lóu

miejsce przyjemności, burdel

place for pleasure; brothel

dd
杵臼交

chǔ jiù jiāo

przyjaźń mimo różnic w sytuacji materialnej

friendship between persons regardless of their different economic situations

dd
杵臼之交

chǔ jiù zhī jiāo

prawdziwa przyjaźń, które nie zważa na różnice w sławie, bogactwie

true friendship which disregards discrepancy in wealth-influence-fame-etc.

dd
楚囚對泣

chǔ qiú duì qì

płakać nad powszechnym nieszczęściem

lament a common misery

dd
處堂燕雀

chǔ táng yàn què

żyć w raju głupca

live in a fool's paradise

dd
處心積慮

chǔ xīn jī lǜ

planować i snuć zamiary, bezustannie obmyślać strategie

plan (to achieve an end); incessantly scheme

dd
處之泰然

chǔ zhī tài rán

przyjmować zdarzenia na spokojnie

take things calmly

dd
寵辱不驚

chǒng rǔ bù jīng

nieporuszony przez honor i niesławę

unmoved by honors-disgrace

dd
扯旗放炮

chě qí fàng pào

Zrobić imponującą listę "do zrobienia"

make a big to-do (coll.)

dd
扯順風旗

chě shǔn fēng qí

zmienić swoje stanowisko w zależności od sytuacji

change one's attitude according to the situation

dd
抽絲剝繭

chōu sī bāo jiǎn

przeprowadzić bolesne testy i śledztwo

make a painstaking investigation-examination

dd
抽薪止沸

chōu xīn zhǐ fèi

przedsiewziąć drastyczne środki aby coś powstrzymać; uderzyć w źródło kłopotów

take drastic measures to stop sth.; strike at the root of the trouble

dd
朝野上下

cháo yě shàng xià

urzędnicy rządowi i zwykli ludzie

government officials and the people

dd
暢所欲言

chàng suǒ yù yán

wyrażać myśli swobodnie

speak out freely

dd
殘湯剩飯

cán tāng shèng fàn

resztki posiłku

remains of a meal

dd
茶餘飯後

chá yú fàn hòu

czas odpoczynku

leisure time

dd
從天而降

cóng tiān ér jiàng

niespodziewanie spojawić się jak grom z jasnego nieba

appear out of the blue very unexpectedly

dd
春滿人間

chūn mǎn rén jiān

świat jest pełen miłości

the world is full of love

dd
春誦夏弦

chūn sòng xià xián

dostosować metody nauki do zmian pór roku

adapt study methods to seasonal changes

dd
春意闌珊

chūn yì lán shān

wiosna przemija

Spring is waning.

dd
春蚓秋蛇

chūn yǐn qiū shé

słabe pisarstwo; niedbała kaligrafia

poor penmanship; clumsy calligraphy

dd
榱崩棟折

cuī bēng dòng shé

kraj jest w ruinie

The country is in a state of ruin.

dd
摧鋒陷陣

cuī fēng xiàn zhèn

skosić wojsko przeciwnika i zająć jego miejsce

mow down enemy troops and take their position

dd
摧剛為柔

cuī gāng wéi róu

zmusić upartych do uległości

force the obstinate to yield

dd
存而不論

cún ér bù lùn

pozostawić pytanie otwarte

leave a question open

dd
璀璨奪目

cuǐ càn duó mù

oszałąmiające, spektakularne

dazzling

dd
粗風暴雨

cū fēng bào yǔ

gwałtowna burza; silny wiatr i ulewny deszcz

a violent storm; strong winds and pouring rain

dd
粗心浮氣

cū xīn fú qì

nieprzemyślany i pospieszny

unthoughtful and rash

dd
呲牙咧嘴

cī yá liě zuǐ

pokazać zęby; wyglądać dziko, grymas

show one's teeth; look fierce grimace

dd
粗製濫造

cū zhì làn zào

produkować niedbale, źle wykonać zadanie

manufacture in a rough and slipshod way; do a bad job

dd
粗中有細

cū zhōng yǒu xì

pozornie niedbała osoba może okazać się drobiazgowa/skrupulatna

a seemingly careless person may actually be quite meticulous

dd
存心不良

cún xīn bù liáng

knuć niecne plany

harbor evil designs

dd
摧眉折腰

cuī méi zhé yāo

schylić się i podrapać

bow and scrape

dd
摧陷廓清

cuī xiàn kuò qīng

pokonać i kompletnie wybić

defeat and completely wipe out

dd
從頭至尾

cóng tóu zhì wěi

od pierwszego do ostatniego, od początku do końca

from first to last; from start to finish

dd
從一而終

cóng yī ér zhōng

być wiernym aż do śmierci

be faithful unto death

dd
錯彩鏤金

cuò cǎi lòu jīn

kolorowo zdobiony; wspaniale wykuty

colorfully embellished; gorgeously wrought

dd
厝火積薪

cuò huǒ jī xīn

ukryte zagrożenie; nieuchronnie zagrożony

hidden danger; in imminent danger

dd
措手不及

cuò shǒu bù jí

zostać złapanym przez kompletne zaskoczenie

be caught unprepared-unawares

dd
措置裕如

cuò zhì yù rú

zarządzać swoją rpacą spokojnie i bezrosko

manage one's work easily and leisurely

dd
錯綜複雜

cuò zōng fù zá

登鋒履刃

intricate; complex; complicated

dd
大喜若狂

dā xǐ ruò kuáng

oszaleć z radości

go crazy with joy

dd
登峰造極

dēng fēng zào jí

osiągnąć szczyt doskonałości; osiągnąć apogeum

reach the peak of perfection; reach the acme

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny 一 Pulsujący matecznik cywilizacji

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie

Praca zbiorowa w której eksperci i specjaliści prezentują swoje wizje prawidłowości geopolitycznych, okraszając je przykładami z kart historii i wydarzeń współczesnych.