Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

打躬作揖

dǎ gōng zuō yī

skłonić się nisko ze złączonymi dłońmi; złożyć hołd; pokornie poprosić

bow deeply with folded hands; do obeisance; humbly request

打家劫舍

dǎ jiā jié shè

łupić, plądrować

loot; plunder

打街罵巷

dǎ jiē mà xiàng

rugać jedno, bić drugie

?

打開天窗說亮話

dǎ kāi tiān chuāng liàng huà

krytykować cenzurę lub instytucje rzadowe; mówić szczerze

?

打悶葫蘆

dǎ mèn hú lu

odgadnąć czyjąś zagadkę

guess sb.'s riddle

打破常規

dǎ pò cháng guī

złamać normalną procedurę

break the normal procedure

打入冷宮

dǎ rù lěng gōng

skazać na (długą) niepewność

consign to limbo

打鐵趁熱

dǎ tiě chèn rè

uderzaj kiedy żelazo gorące

Strike while the iron is hot.

打退堂鼓

dǎ tuì táng gǔ

cofać się, bić w bębny na odwrót

back out; beat a retreat

打鴨子上架

dǎ yā zishàng jià

prosic ludzi o rzeczy poza ich możliościami

ask people to do things beyond their capacity

倒背如流

dào bèi rú liú

umieć wyrecytować coś w spak; znać coś na pamięć

able to recite sth. backward fluently; know sth. by heart

倒持泰阿

dào chí tài ē

na własne ryzyko scedować władzę na kogoś innego

surrender power to another at one's peril

倒果為因

dào guǒ wéi yīn

zamienić przyczyne i skutek

reverse cause and effect

道合志同

dào hé zhì tóng

mieć wspólny cel; mieć taki sam gust

have a common goal; be congenial

道路以目

dào lù yǐ mù

arch. wymieniać spojrzenia na drodze (bo strach mówić otwarcie w tyranii); być przestraszonym tak że całkowicie się milczy

wr.? exchange glances when meeting on the road (not daring to speak out openly under a tyranny); be frightened into complete silence

悼心失圖

dào xīn shī tú

nie znaleść ogólnego rozwiązania z winy własnych ograniczajacych żalów

fail to find an overall solution owing to one's narrow grievance

倒行逆施

dào xíng nì shī

robić na przekór zdrowemu rozsądkowi; forsować politykę reakcyjną

go against common-sense rule; push a reactionary policy

倒懸之危

dào xuán zhī wēi

krytyczny moment; krawędź zguby i zniszczenia

a critical juncture; the brink of destruction

道學先生

dào xué xiān shēng

konserwatywny badacz

conservative scholar

盜憎主人

dào zēng zhǔ rén

Łajdak nienawidzi ludzi wysokiej moralności

Scoundrels hate persons of integrity.

砥節礪行

dǐ jié lì xíng

utemperować swojego ducha i poprawić zachowanie

temper one's spirit and correct one's behavior

抵瑕蹈隙

dǐ xiá dǎo xì

atakować czyjeś słabe miejsca, znajdować w czymś błąd

attack sb.'s weak points; pick holes in; find fault with

抵掌而談

dǐ zhǎng ér tán

mieć bliską osobistą rozmowę

have a close and animated talk

顛倒黑白

diān dǎo hēi bái

pomieszać białe z czarnym; pomieszać prawdę z fałszem

confound black and white; confuse truth and falsehood

顛顛倒倒

diān diān dǎo dǎo

niespójny, w nieładzie, zmieszany

incoherent; disorderly; confused

顛鸞倒鳳

diān luán dǎo fèng

odbyć stosunek seksualny

have sexual intercourse

地覆天翻

dì fù tiān fān

niebo i ziemia stają do góry nogami

heaven and earth turning upside down

地廣人稀

dì guǎng rén xī

rzadko zaludniony

sparsely inhabited

地角天涯

dì jiǎo tiān yá

cztery zakątki świata; krańce ziemi

the four corners of the earth; the ends of the earth

地曠人稀

dì kuàng rén xī

rozległe terytoria i nieliczna populacja; rozległe ziemie i mało ludzi

a vast territory with a sparse population; much land and few people

地老天荒

dì lǎo tiān huāng

przetrwać nawet czas Nieba i ziebi (o miłości); na całą wieczność

outlast even heaven and earth (of love); for all eternity

地利人和

dì lì rén hé

teren jest korzystny a ludzie przyjaźni

The terrain is favorable and the people are friendly.

地靈人傑

dì líng rén jié

Wyróżniające się miejsce wytwarza znamienitych ludzi; Przyjazny teren i przyjaźni ludzie

A remarkable place produces outstanding people. favorable terrain and friendly people

地平天成

dì píng tiān chéng

wszystko w porządku

all in order

帝王將相

dì wáng jiò nxiàng

cesarz, generałowie i ministrowie

emperor, generals, and ministers

地下修文

dì xià xiū wén

literaci pomarli


Dosłownie: pod ziemią poprawiać eseje

A literatus has died.

堤潰蟻孔

dī kuì yǐ kǒng

małę zaniedbanie może prowadzić do wielkiej katastrofy

Slight negligence may lead to great disaster.

低聲下氣

dī shēng xià qì

mówiący łagodnie i ulegle

soft-spoken and submissive

滴水不漏

dī shuǐ bù lòu

chłodno kontrolujący swoją mowę, wodoszczelny, ciasno upakowany, całkowicie zamknięty

coolly controlled in speech; watertight; tightly packed; completely enclosed

滴水穿石

dī shuǐ chuān shí

wytrwałość pokona wszelkie przeszkody

persistence overcomes all difficulties

羝羊觸藩

dī yáng chù fān

siedzieć okrakiem na płocie jakiegoś dylematu

on the horns of a dilemma

達官顯宦

dá guān xiǎn huàn

potężni i wpływowi urzędnicy

high and powerful officials

雕肝琢腎

diāo gān zhuó shèn

szlifować wytrwale (eseje, wiersze itp)

polish painstakingly (essays-poems-etc.)

貂裘換酒

diāo qiú huàn jiǔ

ekstrawagancja bogatych

extravagance of the rich

雕章琢句

diāo zhāng zhuó jù

pisać ozdobnym stylem, szlifować tekst

write in an ornate style; polish a composition

掉臂不顧

diào bì bù gù

odwrócić się i wyjść (wbrew komuś)

walk out on (sb.)

調兵遣將

diào bīng qiǎn jiàng

przemieszczać wojsko, organizować i trenować armię (w zależności od potrzeb)

move troops; deploy forces; muster and organize manpower (according to needs)

吊兒郎當

diào erláng dāng

beztroski i spokojny; bez dbałości

careless and casual; slovenly

吊古尋幽

diào gǔ xún yōu

skłaniać się ku przeszłości i używiać historyczne wydarzenia raz jeszcze

dwell on the past and make the historic scenes live again

調虎離山

diào hǔ lí shān

wywabić przeciwnika z jego twierdzy


Dosłownie: wywabić tygrysa z gór

lure the enemy away from his base

吊民伐罪

diào mín fá zuì

pociszać lud karząc występnych

console the people by punishing the wicked

掉書袋

diào shū dài

wypełnić pisany tekst cytatami

fill writing with quotations

吊死問疾

diào sǐ wèn jí

okazywać wielką troskę o biędnych i chorych

show great concern for the poor and ill

釣譽沽名

diào yù gū míng

szukać sławy i komplementów

fish for fame and compliments

大筆如椽

dà bǐ rú chuán

silne pociągnięcia lub pełne siły utwory

powerful strokes or forceful writing

大材小用

dà cái xiǎo yòng

robić słaby użytek z wielkiego talentu

make little use of great talent

大澈大悟

dà chè dà wù

głębokie zrozumienie, pełne zrozumienie, wielkie objawienie

profound-complete realization-understanding great revelation

大吃一驚

dà chī yī jīng

być wielce zaszokowanym lub zaskoczonym

be greatly surprised-shocked

大處著墨

dà chù zhuó mò

skoncentrować się na kluczowych aspektach

concentrate on the key points

大處著眼

dà chù zhuó yǎn

mieć ogólną ocenę; widzieć sprawy z perspektywy

keep an overall assessment; see the big picture

大錯特錯

dà cuò tè cuò

bardzo poważny błąd

very serious mistake

大得人心

dà dé rén xīn

czarujący, uważny;popularny; mający poparcie ludzi; stać się popularnym

delightful; charming considerate; thoughtful; popular; having the support of the people; become popular

對簿公堂

duì bù gōng táng

dokonać konfrontacji w sądzie

confront at court

對床夜雨

duì chuáng yè yǔ

odbyć serdeczną rozmowę do długim niewidzeniu

have a heart-to-heart talk after a long separation (of friends-brothers)

對牛彈琴

duì niú tán qín

perły przed wieprze

cast pearls before swine; talk over sb.'s head

對頭冤家

duì tóu yuān jiā

przeciwnicy mający zadawnione rachunki; zaprzysięgli wrogowie

opponents bearing grudges-enmity; sworn enemies

對癥下藥

duì zhèng xià yào

dostosować lekarstwo do choroby; dostosowac środki zaradcze do sytuacji

suit the medicine to the illness suit one's methods to the situation

大敵當前

dà dí dāng qián

zmierzyć się z potężnym wrogiem

faced with a formidable foe

大動干戈

dà dòng gān gē

iść na wojnę; wdać się w walkę

go to war; get into a fight

大恩大德

dà ēn dà dé

wielka dobroć

great kindness

大而化之

dà ér huà zhī

niedbale, swobodnie

carelessly; casually; sloppily

大發雷霆

dà fā léi tíng

być wściekłym, wpść w straszliwą złość

be furious; fly into a terrible rage

大發議論

dà fā yì lùn

mówić za dużo

talk a lot

大放厥詞

dà fàng jué cí

przechwalać się, gadać nonsensy

przechwalać się, gadać nonsensy

大風大浪

dà fēng dà làng

wielka burza; wiatr i fale

great storms; wind and waves

大腹便便

dà fù pián pián

brzuchaty, gruby

pot-bellied; paunchy; obese

大功告成

dà gōng gào chéng

w końcu zakończyć; ukoronować coś sukcesem

have finally come to completion; be crowned with success

大公無私

dà gōng wú sī

uczciwy i prostolinijny; niesamolubny

fair and square; unselfish

大海撈針

dà hǎi lāo zhēn

szukać igły w stogu siana

look for a needle in a haystack

大含細入

dà hán xì rù

(napisany) z zastosowaniem rozległej wiedzy i dogłębnych studiów

(written) with both extensive knowledge and profound scholarship

大旱雲霓

dà hàn yún ní

coś dającego duże nadzieje

sth. yielding high hopes

大好河山

dà hǎo hé shān

piękne góry i rzeki; czyjś ukochany kraj

beautiful rivers and mountains of a country; one's beloved motherland

大吉大利

dà jí dà lì

szczęścia i pomyślności (życzenia)

good luck and great prosperity (an expression of good wishes)

大計小用

dà jì xiǎo yòng

świetny plan ma mizerny rezultat

A good scheme has only a poor result

大家閨秀

dà jiā guī xiù

kobieta w bogatej i wływowej rodzinie

maiden in a rich and influential family

大江東去

dà jiāng dōng qù

Na wschód płynie rzeka Jangcy. Niepowstrzymana siła

Eastward flows the Yangtze River. an irresistible force

大街小巷

dà jiē xiǎo xiàng

w całym mieście, w każdej ulicy i uliczce

all over the city; in every street and alley

大驚失色

dà jīng shī sè

zblednąć ze strachu

turn pale with fright

大驚小怪

dà jīng xiǎo guài

dużo zamieszania o coś zwyczajnego; robić niepotrzebne zamieszanie

much ado about sth. ordinary; make an unwarranted fuss

大開眼界

dà kāi yǎn jiè

bardzo poszerzyć swoje horyzonty

greatly widen one's horizon-outlook

大謬不然

dà miù bù rán

całkowicie pomylony

entirely mistaken

大難不死

dà nàn bù sǐ

uciec śmierci w wielkiej katastrofie

escape from death in a great catastrophe

大難臨頭

dà nàn lín tóu

stanąć naprzeciw wielkiej katastrofie

be faced with imminent catastrophe

大逆不道

dà nì bù dào

zdrada, herezja, najgorsza zbrodnia, bunt

treason and heresy; worst offense; sedition

大起大落

dà qǐ dà luò

zmienić się radykalnie

change radically

大器晚成

dà qì wǎn chéng

wielkie narzędzie dojrzewa późno.. rzymu nie zbudowano w jeden dzień.

great minds mature slowly Rome wasn't built in a day

大千世界

dà qiān shì jiè

(budd.) miliard wszechświatów, bezkresny wszechświat i kalejdoskopowy świat

1,000,000,000 universes; boundless universe the kaleidoscopic world

大巧若拙

dà qiǎo ruò zhuō

Człowiek wielkiej mądrości często wygląda na głupkowatego

A person of great wisdom often seems slow witted.

大權在握

dà quán zài wò

dzierżyć berło

wield the scepter

大殺風景

dà shā fēng jǐng

psuć zabawę innym

殺-煞 杀-煞 spoil the fun; be a wet blanket

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.