Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

大風大浪

dà fēng dà làng

wielka burza; wiatr i fale

great storms; wind and waves

大腹便便

dà fù pián pián

brzuchaty, gruby

pot-bellied; paunchy; obese

大功告成

dà gōng gào chéng

w końcu zakończyć; ukoronować coś sukcesem

have finally come to completion; be crowned with success

大公無私

dà gōng wú sī

uczciwy i prostolinijny; niesamolubny

fair and square; unselfish

大海撈針

dà hǎi lāo zhēn

szukać igły w stogu siana

look for a needle in a haystack

大含細入

dà hán xì rù

(napisany) z zastosowaniem rozległej wiedzy i dogłębnych studiów

(written) with both extensive knowledge and profound scholarship

大旱雲霓

dà hàn yún ní

coś dającego duże nadzieje

sth. yielding high hopes

大好河山

dà hǎo hé shān

piękne góry i rzeki; czyjś ukochany kraj

beautiful rivers and mountains of a country; one's beloved motherland

大呼小叫

dà hū xiǎo jiào

krzyczeć i awanturować się

shout and wrangle

大吉大利

dà jí dà lì

szczęścia i pomyślności (życzenia)

good luck and great prosperity (an expression of good wishes)

大計小用

dà jì xiǎo yòng

świetny plan ma mizerny rezultat

A good scheme has only a poor result

大家閨秀

dà jiā guī xiù

kobieta w bogatej i wływowej rodzinie

maiden in a rich and influential family

大江東去

dà jiāng dōng qù

Na wschód płynie rzeka Jangcy. Niepowstrzymana siła

Eastward flows the Yangtze River. an irresistible force

大街小巷

dà jiē xiǎo xiàng

w całym mieście, w każdej ulicy i uliczce

all over the city; in every street and alley

大驚失色

dà jīng shī sè

zblednąć ze strachu

turn pale with fright

大驚小怪

dà jīng xiǎo guài

dużo zamieszania o coś zwyczajnego; robić niepotrzebne zamieszanie

much ado about sth. ordinary; make an unwarranted fuss

大開眼界

dà kāi yǎn jiè

bardzo poszerzyć swoje horyzonty

greatly widen one's horizon-outlook

大謬不然

dà miù bù rán

całkowicie pomylony

entirely mistaken

大難不死

dà nàn bù sǐ

uciec śmierci w wielkiej katastrofie

escape from death in a great catastrophe

大難臨頭

dà nàn lín tóu

stanąć naprzeciw wielkiej katastrofie

be faced with imminent catastrophe

大逆不道

dà nì bù dào

zdrada, herezja, najgorsza zbrodnia, bunt

treason and heresy; worst offense; sedition

大起大落

dà qǐ dà luò

zmienić się radykalnie

change radically

大器晚成

dà qì wǎn chéng

wielkie narzędzie dojrzewa późno.. rzymu nie zbudowano w jeden dzień.

great minds mature slowly Rome wasn't built in a day

大千世界

dà qiān shì jiè

(budd.) miliard wszechświatów, bezkresny wszechświat i kalejdoskopowy świat

1,000,000,000 universes; boundless universe the kaleidoscopic world

大巧若拙

dà qiǎo ruò zhuō

Człowiek wielkiej mądrości często wygląda na głupkowatego

A person of great wisdom often seems slow witted.

大權旁落

dà quán páng luò

utracić władzę na rzecz niżej stojących

lose power to others (usu. subordinates)

大權在握

dà quán zài wò

dzierżyć berło

wield the scepter

大殺風景

dà shā fēng jǐng

psuć zabawę innym

殺-煞 杀-煞 spoil the fun; be a wet blanket

大煞風景

dà shā fēng jǐng

zepsuć zabawę, zepsuć nastrój

spoil the fun; be a wet blanket

大事不糊塗

dà shì bù hú tú

jasno myśleć o sprawach wielkiej wagi

be clear-minded in dealing with matters of great importance

大是大非

dà shì dà fēi

kardynalne kwestie dobra i zła

cardinal questions of right and wrong

大事鋪張

dà shì pū zhāng

zrobić ekstrawagancki pokaz...

make an extravagant show of

大勢所趨

dà shì suǒ qū

jak pokazuje bieg rzeczy

as the general trend indicates

大勢已去

dà shì yǐ qù

Sytuacja jest poza możliwością ratunku (unormowania)

The situation is beyond salvation

大手大腳

dà shǒu dà jiǎo

ekstrawagancki, rozrzutny

extravagant; wasteful

大肆揮霍

dà sì huī huò

dopuścić sie ekstrawagancji

. launch out into extravagance

大肆宣傳

dà sì xuān chuán

robić wielki hałas

make a big noise

大同小異

dà tóng xiǎo yì

podobny, ale z drobnymi różnicami

similar with minor differences

大興土木

dà xīng tǔ mù

rozpocząć wielką budowę

go in for large-scale construction

大雅之堂

dà yǎ zhī táng

wyrafinowany smak

refined taste

大有裨益

dà yǒu bì yì

o dużej korzyści

be of great advantage-benefit

大有見地

dà yǒu jiàn dì

umieć skutecznie osądzać; mieć słuszny osąd

have good judgment

大有可觀

dà yǒu kě guān

całkiem niezły

quite remarkable

大雨傾盆

dà yǔ qīng pén

obfity deszcz, oberwanie chmury

heavy downpour; torrential rain

大展宏圖

dà zhǎn hóng tú

zaprzęc swoje talenty do jakiegoś użytku, zrealizować swoje ambicje; osiągać sukces

put one's talents to use; realize one's ambition; ride the crest of success

大展經綸

dà zhǎn jīng lún

użyć umiejętności rządzenia państwem do maksimum

put one's statecraft to full use

大政方針

dà zhèng fāng zhēn

główna polityka (państwa); naczelny wyznacznik działania

fundamental policy (of a state); major policy

大智大勇

dà zhì dà yǒng

wielka odwaga i mądrość

tremendous courage and wisdom

大智若愚

dà zhì ruò yú

mądry wygląda na głupiego

The wise appears dumb.

呆頭呆腦

dāi tóu dāi nǎo

wyglądać na przemęczonego, ogłupiałego

dull-looking

代代相傳

dài dài xiāng chuán

przekazywać z pokolenia na pokolenie

pass on from generation to generation

代人說項

dài rén shuō xiàng

zastąpić kogoś w zadeklarowaniu stanowiska, mówić za kogoś

intercede for someone; speak for someone

待時而動

dài shí ér dòng

wyczekiwać na właściwy moment

bide one's time for the right moment

戴天履地

dài tiān lǚ dì

wielka przysługa


Dosłownie: czyjaś przysługa jest wysoka jak niebo i twarda jak ziemia

great favor; one's favor as high as the sky and thick as the earth

戴月披星

dài yuè pī xīng

wychodzić do pracy w polu przed świtem i wracać gdy już ciemno; podróżować pod księżycem i gwiazdami

go to work in the field before dawn and come home after dark; journey under the moon and stars

待月西廂

dài yuè xī xiāng

czekać na kochanka pośród nocy

wait for one's lover in the night

膽大包天

dǎn dà bāo tiān

wyjątkowo śmiały, bezczelny

extremely audacious

膽喪魂消

dǎn sàng hún xiāo

utracić rozsądek ze strachu

be out of one's wits with fright

膽小怕事

dǎn xiǎo pà shì

strachliwy i nadmiernie ostrożny

timid and overcautious

蹈常襲故

dǎo cháng xí gù

ślepo naśladować konwencje i zwyczaje

follow conventions blindly

倒持太阿

dǎo chí tài ā

oddać swoją władzę innej osobie na własne ryzyko

surrender power to another at one's peril

倒海翻江

dǎo hǎi fān jiāng

płynąć z wielką siłą, powodować wiele tumultu

flow with great force, cause great tumult

蹈矩循規

dǎo jǔ xún guī

przestrzegać reguł; dotykać (ale nie przekraczać) linii

follow rules; toe the line

蹈襲覆轍

dǎo xí fù zhé

podążać tą samą drogą ku zgubie

follow the same old disastrous road

蕩產傾家

dàng chǎn qīng jiā

roztrwonić odziedziczone bogactwa i zruinować rodzinę

squander inherited property and ruin the family

蕩檢逾閑

dàng jiǎn yú xián

lekceważyć zasady i ograniczenia

disregard rules and limits

蕩然無存

dàng rán wú cún

nic nie zostało, wszystko zruinowane

nothing left; everything ruined

蕩析離居

dàng xī lí jū

arch. rozrzuceni z dala od swych domów

〈wr.〉 scattered far from their homes

當場出彩

dāng chǎng chū cǎi

zrobić z siebie widowisko przed tłumem; zrobić pokaz na miejscu

make a spectacle of oneself before a crowd; give the show away on the spot

當斷不斷

dāng duàn bù duàn

nie podjąć decyzji (na czas)

fail to make a decision

當耳邊風

dāng ěr biān fēng

wchodzi jednym uchem a wychodzi drugim

in one ear and out the other

當行出色

dāng háng chū sè

być mistrzem w swojej dziedzinie (specjalizacji)

excel in one's own field

當機立斷

dāng jī lì duàn

podejmować szybkie decyzje

make prompt decisions

當家作主

dāng jiā zuò zhǔ

być panem swoich własnych spraw

be master of one's own affairs

當局者迷

dāng jú zhě mí

bezpośrednio zaangażowany nie jest obiektywny

one directly concerned lacks objectivity

當局者迷,旁觀者清

dāng jú zhě mí páng guān zhě qīng

bezpośrednio zaangażowany nie jest obiektywny, a obserwujacy widzi jasno

one directly concerned lacks objectivity; a spectator-onlooker sees most clearly

當頭棒喝

dāng tóu bàng hè

ostre ostrzeżenie; dać agresorowi zaskakujący cios na samym początku

sharp warning give aggressor a stunning blow at the start

當軸處中

dāng zhóu chǔ zhōng

zajmować ważne stanowisko

hold an important official post

斷髮紋身

duàn fā wén shēn

obciąć włosy i wytatuować ciało; mieć barbarzyńskie zwyczaje

cut one's hair short and tattoo one's body; have barbarous customs

斷梗飄萍

duàn gěng piāo píng

błąkać się wokół

wander about

斷簡殘編

duàn jiǎn cán biān

luźne kawałki tekstu

stray fragments of text

斷頭將軍

duàn tóu jiāng jūn

generał, który raczej zginie niż się podda

a general who would rather die than yield

斷袖之癖

duàn xiù zhī pǐ

męski homoseksualizm

male homosexuality

斷章截句

duàn zhāng jié jù

zapożyczać urywki czyichś dzieł

take bits and pieces of sb.'s writing

斷章取義

duàn zhāng qǔ yì

cytować ignorując kontekst

quote out of context; garble a statement

斷子絕孫

duàn zǐ jué sūn

obyś umarł bezpotomnie

may you die without sons-progeny

敵愾同仇

dí kài tóng chóu

walczyć przeciw wspólnemu wrogowi

fight against the common enemy

滌瑕蕩垢

dí xiá dàng gòu

rozprawić się ze złymi zwyczajami i nawykami

eradicate bad habits and customs

得不償失

dé bù cháng shī

nie warty wysiłku

not worth the effort

得步進步

dé bù jìn bù

nigdy nie być zadowolonym; nadużywać uprzejmości innych

never be satisfied; take advantage of people's kindness

端人正士

duān rén zhèng shì

osoba o wzniosłych zasadach

a high-principled person

燈蛾撲火

dé é pū huǒ

akt samobójczy

suicidal act

德高望重

dé gāo wàng zhòng

być osobą szlachetnego charakteru i o wysokim prestiżu

be of noble character and high prestige

得失參半

dé shī cān bàn

osiągnięć tyle o porażek

achievements equal failures

得失成敗

dé shī chéng bài

sukces i porażka; zyski i straty

success and failure; gain and loss

得天獨厚

dé tiān dú hòu

być szczególnie faworyzowanym przez naturę

be particularly favored by nature

得心應手

dé xīn yìng shǒu

łatwy w użytkowaniu, przystępny, wydajny, itp.

very facile; with high proficiency handy; serviceable

得意忘言

dé yì wàng yán

Gdy zrozumie się myśl, słowa nie są już potrzebne.

The meaning being already known, one's words are no longer necessary.

得魚忘筌

dé yú wàng quán

niewdzięczny

ungrateful

眈眈虎視

dān dān hǔ shì

zerkać łakomie

eye covetously

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.