Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

根據槃互

gēn jù pán hù

根據盤互

gēn jù pán hù

根牢蒂固

gēn láo dì gù

根連株拔

gēn lián zhū bá

根連株逮

gēn lián zhū dǎi

根盤蒂結

gēn pán dì jié

根盤蔕結

gēn pán dì jié

根蟠節錯

gēn pán jié cuò

根深本固

gēn shēn běn gù

根深柢固

gēn shēn dǐ gù

根深蒂固

gēn shēn dì gù

f.e. deep-rooted; inveterate

根深蔕固

gēn shēn dì gù

根深蒂結

gēn shēn dì jié

根深蔕結

gēn shēn dì jié

根生土長

gēn shēn tǔ zhǎng

be born and raised in a certain locality be indigenous-native-born

根深葉茂

gēn shēn yè mào

f.e. be well established and vigorously developing

根深枝茂

gēn shēn zhī mào

根牙磐錯

gēn yá pán cuò

根牙盤錯

gēn yá pán cuò

根株附麗

gēn zhū fù lì

根株結盤

gēn zhū jié pán

根株牽連

gēn zhū qiān lián

槁項沒齒

gǎo xiàng méi chǐ

槁形灰心

gǎo xíng huī xīn

割席分坐

gē xí fēn zuò

割鬚棄袍

gē xū qì pào

歌鶯舞燕

gē yíng wǔ yàn

歌於斯,哭於斯

gē yǘ sī kū yú sī

亘古奇聞

gèn gǔ qī wén

亘古通今

gèn gǔ tōng jīn

亘古未有

gèn gǔ wèi yǒu

niepowtarzalny na miarę Nieśmiertelnych

unique since time immemorial

亘古新聞

gèn gǔ xīn wén

蓋棺事定

gài guān shì dìng

概莫能外

gài mò néng wài

f.e. There should be no exceptions.; admit of no exception whatsoever

概日凌雲

gài rì líng yún

蓋世無雙

gài shì wú shuāng

f.e. unrivaled; matchless

蓋世英雄

gài shì yīng xióng

n. peerless-matchless hero

蓋世之才

gài shì zhī cái

talent, umiejętność nieprześcigniona w całym pokoleniu

talent; capability; unsurpassed in one's generation

蓋頭換面

gài tóu huàn miàn

關門落閂

guān mén luò shuān

f.e. close the door-gate and bolt it

關門養虎,虎大傷人

guān mén yǎng hǔ hǔ dà shāng rén

冠冕堂皇

guān miǎn táng huáng

wzniośle brzmiący

highfalutin; high-sounding elegant and stately

冠袍帶履

guān páo dài lǚ

官輕勢微

guān qīng shì wēi

關情脈脈

guān qíng mài mài

官情紙薄

guān qíng zhǐ báo

關山迢遞

guān shān tiáo dì

być oddzielonym przez znaczną odległość

be separated far apart

觀山翫水

guān shān wán shuǐ

觀山玩水

guān shān wán shuǐ

關山阻隔

guān shān zǔ gé

冠上加冠

guān shàng jiā guān

冠上履下

guān shàng lǚ xià

觀往知來

guān wǎng zhī lái

Dzięki obserwacji przeszłości można przewidzieć przyszłość.

From observing the past one can predict the future.

觀望不前

guān wàng bù qián

f.e. hesitate; be immobilized; look about and make no move

關心民瘼

guān xīn mín mò

v.o. be concerned about the afflictions of the people

觀釁伺隙

guān xìn sì xì

觀形察色

guān xíng chá sè

官樣文章

guān yàng wén zhāng

zwykłe formalności

mere formalities; officialese

觀隅反三

guān yú fǎn sān

鰥魚渴鳳

guān yú kě fèng

官運亨通

guān yùn hēng gōng

f.e. have a successful official career

觀者成堵

guān zhě chéng dǔ

觀者如堵

guān zhě rú dǔ

f.e. The spectators formed a solid wall of humanity.

觀者如垛

guān zhě rú duǒ

觀者如市

guān zhě rú shì

共貫同條

gòng guàn tóng tiáo

共商國是

gòng shāng guó shì

共挽鹿車

gòng wǎn lù chē

鼓吹喧闐

gǔ chuī xuān tián

鼓唇弄舌

gǔ chún nòng shé

鼓唇搖舌

gǔ chún yáo shé

鼓唇咋舌

gǔ chún zǎ shé

古道熱腸

gǔ dào rè cháng

f.e. considerate and warm-hearted (of behavior)

古調不彈

gǔ diào bù tán

古調單彈

gǔ diào dān tán

古肥今瘠

gǔ féi jīn shòu

谷父蠶母

gǔ fù cán mǔ

鼓腹含哺

gǔ fù hán bǔ

鼓腹含和

gǔ fù hán hé

鼓腹擊壤

gǔ fù jī rǎng

骨鯁在喉

gǔ gěng zài hóu

id. have thoughts one cannot express

骨鯁之臣

gǔ gěng zhī chén

n. an outspoken minister who gives unpleasant advice

股肱之力

gǔ gōng zhī lì

鼓鼓囊囊

gǔ gǔ nāng nāng

bulging filled to the bursting point; overloaded

骨寒毛豎

gǔ hán máo shù

骨化風成

gǔ huà fēng chéng

骨化形銷

gǔ huà xíng xiāo

蠱惑人心

gǔ huò rén xīn

zagrać na emocjach; zatruć i rozemocjonować umysły ludzi

rabble-rouse confuse and poison people's minds

轂擊肩摩

gǔ jī jiān mó

f.e. 〈wr.〉 a crowded booming city

穀賤傷農

gǔ jiàn shāng nóng

f.e. low grain prices hurt peasants-farmers

轂交蹄劘

gǔ jiāo tí mó

鼓角齊鳴

gǔ jiǎo qí míng

古今中外

gǔ jīn zhōng wài

f.e. at all times and in all countries

鼓睛暴眼

gǔ jīng bào yǎn

古井不波

gǔ jǐng bù bō

odporny na pragnienia i pasje

impervious to desires and passions

古井無波

gǔ jǐng wú bō

id. have no more sexual desire

谷馬礪兵

gǔ mǎ lì bīng

古貌古心

gǔ mào gǔ xīn

a patrician demeanor

古木參天

gǔ mù cān tiān

鼓腦爭頭

gǔ nǎo zhēng tóu

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.