Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

好學不倦

hào xué bù juàn

f.e. unflaggingly fond of learning

耗矣哀哉

hào yǐ āi zāi

橫草之功

héng cǎo zhī gōng

橫衝直闖

héng chōng zhí chuǎng

橫衝直撞

héng chōng zhí zhuàng

f.e. elbow one's way; barge about

橫從穿貫

héng cóng chuān guàn

橫刀揭斧

héng dāo jiē fǔ

橫刀躍馬

héng dāo yuè mǎ

f.e. gallop ahead with sword drawn

橫倒豎臥

héng dǎo shù wò

衡短論長

héng duǎn lùn cháng

橫發逆起

héng fā nì qǐ

橫峰側嶺

héng fēng cè lǐng

橫賦暴斂

héng fù bào liǎn

橫戈盤馬

héng gē pán mǎ

橫戈躍馬

héng gē yuè mǎ

恆河沙數

héng hé shā shù

nieprzeliczone jak ziarna piasku w Gangesie

innumerable as the sands in the Ganges

恆河一沙

héng hé yī shā

橫見側出

héng jiàn cè chū

橫金拖玉

héng jīn tuō yù

橫攔豎擋

héng lán shù dǎng

f.e. create all sorts of obstacles; try hard to prevent

衡慮困心

héng lǜ kùn xīn

wielki trud przedsiewzięty przy realizacji zamierzeń

great pains taken in working out a scheme

橫眉瞪目

héng méi dèng mù

橫眉瞪眼

héng méi dèng yǎn

f.e. glare at

橫眉冷目

héng méi lěng mù

橫眉冷眼

héng méi lěng yǎn

橫眉立目

héng méi lì mù

橫眉立眼

héng méi lì yǎn

橫眉努目

héng méi nǔ mù

橫眉怒目

héng méi nù mù

dzikie spojrzenie

dart fierce looks

橫眉怒視

héng méi nù shì

橫眉豎目

héng méi shù mù

f.e. dart a fierce look

橫眉豎眼

héng méi shù yǎn

glare in anger put on a fierce-determined look

橫眉吐氣

héng méi tǔ qì

衡門深巷

héng mén shēn xiàng

橫七豎八

héng qī shù bā

w nieładzie; w chaosie

f.e. at sixes and sevens; in disarray

橫槍躍馬

héng qiāng yuè mǎ

衡情酌理

héng qíng zhuó lǐ

橫驅別騖

héng qū bié wù

橫僿不文

héng sài bù wén

橫三豎四

héng sān shù sì

f.e. disorderly; confused; in disarray

橫三順四

héng sān shùn sì

橫掃千軍

héng sǎo qiān jūn

橫生枝節

héng shēng zhī jié

id. create complications side issues or new problems that appear unexpectedly

衡石程書

héng shí chéng shū

衡石量書

héng shí liàng shū

橫說豎說

héng shuō shù shuō

f.e. exhaust oneself with persuasion

橫槊賦詩

héng shuò fù shī

id. indulge in literary pursuits while in war

橫躺豎臥

héng tǎng shù wò

f.e. lie about in disorder (of a number of persons)

橫挑鼻子豎挑眼

héng tiāo bí zishù tiāo yǎn

橫拖倒扯

héng tuō dào chě

橫拖倒拽

héng tuō dào zhuāi

f.e. drag sb. prone

橫拖豎拉

héng tuō shù lā

橫翔捷出

héng xiáng jié chū

橫行霸道

héng xíng bà dào

tyranizować, dominować

tyrannize; domineer

橫行不法

héng xíng bù fǎ

f.e. act against law and reason

橫行逆施

héng xíng nì shī

橫行天下

héng xíng tiān xià

虎背熊腰

hǔ bèi xióng yāo

ciężka i muskularna budowa ciała

heavy and muscular body build

虎變龍蒸

hǔ biàn lóng zhēng

虎步龍行

hǔ bù lóng xíng

f.e. dignified manner of an emperor 34-12

虎不食兒

hǔ bù shí ér

虎超龍驤

hǔ chāo lóng xiāng

虎黨狐儕

hǔ dǎng hú chái

虎蕩羊群

hǔ dàng yáng qún

虎鬥龍爭

hǔ dòu lóng zhēng

虎踞鯨吞

hǔ jù jīng tūn

虎踞龍盤

hǔ jù lóng pán

nieprzystępny punkt strategiczny

forbidding strategic point

虎據龍蟠

hǔ jù lóng pán

虎踞龍蟠

hǔ jù lóng pán

虎口拔須

hǔ kǒu bá xū

虎口拔牙

hǔ kǒu bá yá

wystąpić śmiało przeciw wielkiemu niebezpieczeństwu

dare the greatest danger

虎口扳須

hǔ kǒu bān xū

虎口逃生

hǔ kǒu táo shēng

虎口餘生

hǔ kǒu yú shēng

ledwie się uratować


Dosłownie: wyjść tygrysowi z paszczy

have-narrow escape

虎窟龍潭

hǔ kū lóng tán

虎狼之勢

hǔ láng zhī shì

虎落平川

hǔ luò píng chuān

虎落平陽

hǔ luò píng yáng

虎略龍韜

hǔ lüè lóng tāo

虎目豕喙

hǔ mù shǐ huì

虎皮羊質

hǔ pí yáng zhì

f.e. sheep in wolf's clothing 34-12

虎珀拾芥

hǔ pò shí jiè

虎入羊群

hǔ rù yáng qún

id. tiger among a flock of sheep

虎生三子,必有一彪

hǔ shēng sān zì bì yǒu yī biāo

虎視眈眈

hǔ shì dān dān

id. eye covetously

虎視耽耽

hǔ shì dān dān

虎視鷹瞵

hǔ shì yīng lín

虎視鷹揚

hǔ shì yīng yáng

虎兕出柙

hǔ sì chū xiá

虎體熊腰

hǔ tǐ xióng yāo

虎體鵷班

hǔ tǐ yuān bān

海北天南

hǎi běi tiān nán

f.e. far away

海不波溢

hǎi bù bō yì

海不揚波

hǎi bù yáng bō

id. peace in the country

海底撈月

hǎi dǐ lāo yuè

dążyć do niemożliwego, realizować iluzoryczny cel

strive for the impossible-illusory

海底撈針

hǎi dǐ lāo zhēn

id. look for a needle in a haystack

海沸波翻

hǎi fèi bō fān

海沸河翻

hǎi fèi hé fān

海沸江翻

hǎi fèi jiāng fān

海沸山崩

hǎi fèi shān bēng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom