Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

毫釐千里

háo lí qiān lǐ

f.e. A small deviation may result in wide divergence.

毫釐絲忽

háo lí sī hū

濠梁之上

háo liáng zhī shàng

豪邁不群

háo mài bù qún

豪氂不伐,將用斧柯

háo máo bù fá jiàng yòng fǔ kē

毫毛不犯

háo máo bù fàn

豪門貴胄

háo mén guì zhòu

豪門巨室

háo mén jù shì

bogata i wpływowa rodzina

rich and powerful family

豪末不掇,將成斧柯

háo mò bù duō jiāng chéng fǔ kē

毫末不札,將尋斧柯

háo mò bù zhā jiāng xún fǔ kē

豪情逸致

háo qíng yì zhì

豪情壯志

háo qíng zhuàng zhì

f.e. lofty sentiments and aspirations

豪取智籠

háo qǔ zhì lóng

豪商巨賈

háo shāng jù jiǎ

豪奢放逸

háo shē fàng yì

號啕大哭

háo táo dà kū

號咷大哭

háo táo dà kū

喉長氣短

hóu cháng qì duǎn

侯服玉食

hóu fú yù shí

f.e. live in extreme luxury

侯門如海

hóu mén rú hǎi

f.e. The mansions of the nobility were inaccessible to the common people.

狐奔鼠竄

hú bēn shǔ cuàn

狐不二雄

hú bù èr xióng

胡猜亂想

hú cāi luàn xiǎng

狐唱梟和

hú chàng xiāo hé

胡打海摔

hú dǎ hǎi shuāi

f.e. 〈coll.〉 schooled in hard knocks; unpampered

胡肥鐘瘦

hú féi zhōng shòu

胡服騎射

hú fú qí shè

湖光山色

hú guāng shān sè

f.e. natural beauty of lakes and mountains

狐虎之威

hú hǔ zhī wēi

狐假鴟張

hú jiǎ chī zhāng

狐假虎威

hú jiǎ hǔ wēi

tyranizować ludzi przez nadużywanie koneksji

bully people by flaunting one's powerful connections

壺漿簞食

hú jiāng dān shí

後車之戒

hòu chē zhī jiè

厚此薄彼

hòu cǐ bó bǐ

f.e. favor one and disfavor another favoritism; partiality

厚德載福

hòu dé zǎi fú

f.e. Great virtue carries happiness (used as a eulogy).

厚德載物

hòu dé zài wù

後發制人

hòu fā zhì rén

f.e. gain mastery by counterattacking

後福無量

hòu fú wú liàng

厚古薄今

hòu gǔ bó jīn

f.e. stress the past and slight the present

後顧之憂

hòu gù zhī yōu

lęk przed niepokojami na tyłach lub na zapleczu walk

fear of disturbance in the rear or on the home front

后海先河

hòu hǎi xiān hé

後患無窮

hòu huàn wú qióng

przyszłe problemy nie mają końca

f.e. no end of future trouble

後悔不及

hòu huǐ bù jí

後悔莫及

hòu huǐ mò jí

f.e. be too late to regret

後悔無及

hòu huǐ wú jí

jest za późno aby żałować

f.e. be too late to regret

後會無期

hòu huì wú qī

後會有期

hòu huì yǒu qī

f.e. We'll meet again some day.

厚積薄發

hòu jī bó fā

後繼無人

hòu jì wú rén

f.e. there is no successor

後繼有人

hòu jì yǒu rén

nie brakuje następców

f.e. there is no lack of successors

厚今薄古

hòu jīn bó gǔ

skupić się na teraźniejszości pomijając przeszłość

stress the present and slight the past

後進領袖

hòu jìn lǐng xiù

後進之秀

hòu jìn zhī xiù

後來居上

hòu lái jū shàng

f.e. Newcomers come to the fore. ?

後來者居上

hòu lái zhě jū shàng

f.e. Newcomers come to the fore.

後來之秀

hòu lái zhī xiù

後浪催前浪

hòu làng cuī qián làng

後浪推前浪

hòu làng tuī qián làng

nowe triumfuje ponad starym

The new excels the old.

厚祿高官

hòu lù gāo guān

wysoki urzędnik ze słusznym uposażeniem

high official with a big salary

厚貌深辭

hòu mào shēn cí

厚貌深情

hòu mào shēn qíng

f.e. kindly appearance but unfathomable heart

厚貌深文

hòu mào shēn wén

後起之秀

hòu qǐ zhī xiù

n. up-and-coming talent

後生可畏

hòu shēng kě wèi

f.e. youths are to be regarded with respect (since they may surpass their elders)

厚生利用

hòu shēng lì yòng

f.e. 〈wr.〉 make proper use of resources and enrich the lives of the people

好吃懶做

hào chī lǎn zuò

powolny i leniwy

gluttonous and lazy

皓齒蛾眉

hào chǐ é méi

皓齒娥眉

hào chǐ é méi

皓齒紅唇

hào chǐ hóng chún

皓齒明眸

hào chǐ míng móu

jasne oczyska i białe zębiska - twarz pięknej kobiety

bright eyes and white teeth; woman's beautiful face

皓齒青蛾

hào chǐ qīng é

皓齒朱唇

hào chǐ zhū chún

f.e. very pretty-handsome

好大喜功

hào dà xǐ gōng

ambitny do wielkich osiągnięć; uwielbiać chwalić się i popisywać

ambitious for great achievements; love to brag and show off

好丹非素

hào dān fēi sù

好高騖遠

hào gāo wù yuǎn

浩浩蕩蕩

hào hào dàng dàng

r.f. vast and mighty; in formidable array

浩浩湯湯

hào hào shāng shāng

r.f. go forward with great strength and vigor

好酒貪杯

hào jiǔ tān bēi

號令如山

hào lìng rú shān

(wojsk.) rozkazy są nienaruszalne jak góra.

Orders are as inviolable as a mountain.

好謀善斷

hào móu shàn duàn

pomysłowy i sprawnie podejmujący decyzje

f.e. resourceful and decisive

好騎者墮

hào qí zhě duò

浩氣長存

hào qì cháng cún

f.e. imperishable noble spirit

浩氣凜然

hào qì lǐn rán

浩然之氣

hào rán zhī qì

szlachetny duch, siła moralna

n. noble spirit; moral force

浩如煙海

hào rú yān hǎi

.e. voluminous; vast

好色之徒

hào sè zhī tú

n. lecher; libertine M:ge-²míng-²wèi

好善樂施

hào shàn lè shī

f.e. be happy in doing good

好生之德

hào shēng zhī dé

n. virtue in sparing animal life

好事之徒

hào shì zhī tú

n. busybody; troublemaker

皓首蒼顏

hào shǒu cāng yán

皓首窮經

hào shǒu qióng jīng

Osoba w podeszłym wieku nadal się uczy.

An aged person still learns.

昊天不吊

hào tiān bù diào

號天扣地

hào tiān kòu dì

皡天罔極

hào tiān wǎng jí

昊天罔極

hào tiān wǎng jí

f.e. as vast as the boundless heavens (of parental love)

好為人師

hào wéi rén shī

f.e. like to show off one's knowledge be fond of teaching others

好為事端

hào wéi shì duān

好問決疑

hào wèn jué yí

好問則裕

hào wèn zé yù

好行小惠

hào xíng xiǎo huì

f.e. like to bestow small favors

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom