Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

恍如夢寐

huǎng rú mèng mèi

華屋山邱

huá wū shān qiū

華星秋月

huá xīng qiū yuè

嘩眾取寵

huá zhòng qǔ chǒng

mamić publikę pustymi słowami

cajole the public with claptrap

環肥燕瘦

huán féi yàn shòu

id. Each beautiful woman is beautiful in her own way. each literary or artistic work has its distinctive features

還年卻老

huán nián què lǎo

還年卻老

huán nián què lǎo

還年駐色

huán nián zhù sè

還樸反古

huán pǔ fǎn gǔ

還我河山

huán wǒ hé shān

Odzyskajmy naszą utraconą ziemię

Let's restore our lost land!

還鄉晝錦

huán xiāng zhòu jǐn

還元返本

huán yuán fǎn běn

還原反本

huán yuán fǎn běn

還珠返璧

huán zhū fǎn bì

還珠合浦

huán zhū hé pǔ

還珠買櫝

huán zhū mǎi dú

壞植散群

huài zhí sàn qún

壞植散羣

huài zhí sàn qún

黃鐘毀棄

huáng zhōng huǐ qì

zdolni i lojalni oficerowie nie są zatrzymywani

Capable loyal officials are not retained

黃锺毀棄

huáng zhōng huǐ qì

黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴

huáng zhōng huǐ qì wǎ fǔ léi míng

f.e. Capable loyal officials are not retained. ; id. mediocrities are making a big show

黃锺瓦缶

huáng zhōng wǎ fǒu

黃鐘瓦釜

huáng zhōng wǎ fǔ

灰心喪意

huī xīn sàng yì

灰煙瘴氣

huī yān zhàng qì

麾之即去

huī zhī jì qù

渙若冰消

huàn ruò bīng xiāo

換湯不換藥

huàn tāng bù huàn yào

zmienić formę ale nie zawartość

change form but not content-essence

浣衣菲食

huàn yī fēi shí

換羽移宮

huàn yǔ yí gōng

患至呼天

huàn zhì hū tiān

zacząć się szykować dopiero w ostatniej chwili

start to prepare only at the last moment

慧業文人

huì yè wén rén

誨淫誨盜

huì yín huì dào

f.e. incite sex-violence

繪影繪聲

huì yǐng huì shēng

f.e. give vivid and lifelike description

蕙折蘭摧

huì zhé lán cuī

dobrzy i czyści są zniszczeni

the good and pure are destroyed

會者不忙

huì zhě bù máng

蕙質蘭心

huì zhì lán xīn

(o kobiecie) piękna i inteligentna

beautiful and intelligent (of women)

惠子知我

huì zǐ zhī wǒ

畫脂鏤冰

huà zhī lòu bīng

próżny trud; bezproduktywny wysiłek

id. a futile undertaking

話中帶刺

huà zhōng dài cì

話中有話

huà zhōng yǒu huà

à f.e. overtones in conversation

畫中有詩

huà zhōng yǒu shī

f.e. There is poetry in a painting.

劃粥割齏

huà zhōu gē jī u

歡忻鼓舞

huān xīn gǔ wǔ

歡欣鼓舞

huān xīn gǔ wǔ

f.e. elated

歡欣若狂

huān xīn ruò kuáng

獲兔烹狗

huò tù pēng gǒu

禍為福先

huò wéi fú xiān

禍兮福所倚,福兮禍所

huò xī fú suǒ yǐ fú xī hu

禍兮福所倚,福兮禍所伏

huò xī fú suǒ yǐ fú xī huò suǒ fú

禍盈惡稔

huò yíng è rěn

禍在旦夕

huò zài dàn xī

豁口截舌

huō kǒu jié shé

禍棗災梨

huò zǎo zāi lí

id. publish worthless writings

貨真價實

huò zhēn jià shí

oryginalne rzeczy za rozsądną cenę; oryginalna rzecz

genuine goods at fair price; the genuine thing

禍中有福

huò zhōng yǒu fú

禾黍故宮

hé shǔ gù gōng

禾黍之悲

hé shǔ zhī bēi

禾黍之傷

hé shǔ zhī shāng

河水不犯井水

hé shuǐ bù fàn jǐng shuǐ

id. Everyone minds his own business.

河水不洗船

hé shuǐ bù xǐ chuán

涸思幹慮

hé sī qián lǜ

何所不為

hé suǒ bù wéi

何所不有

hé suǒ bù yǒu

何所不至

hé suǒ bù zhì

河同水密

hé tóng shuǐ mì

荷橐持籌

hé tuó chí chóu

河斜月落

hé xié yuè luò

和顏說色

hé yán yuè sè

和顏悅色

hé yán yuè sè

przyjazny sposób, przyjemny wygląd

amiable manner; pleasant countenance

合眼摸象

hé yǎn mō xiàng

和衣而臥

hé yī ér wò

iść spać w ubraniu dziennym

sleep in one's daytime clothes

涸魚得水

hé yú dé shuǐ

河魚腹疾

hé yú fù jí

mieć rozwolnienie (arch.)

have loose bowels; suffer from diarrhea

河魚天雁

hé yú tiān yàn

河魚之疾

hé yú zhī jí

n. 〈wr.〉 diarrhea

涸澤而漁

hé zé ér yú

涸澤而漁,焚林而獵

hé zé ér yú fén lín ér liè

涸轍枯魚

hé zhé kū yú

涸轍之鮒

hé zhé zhī fù

n. a person in a desperate situation

合衷共濟

hé zhōng gòng jì

和衷共濟

hé zhōng gòng jì

f.e. work together with one heart

合從連衡

hé zòng lián héng

f.e. be not worth talking about; Is it really worth mentioning?

何足道哉

hé zú dào zāi

niebyć wartym wspomnienia; Czy rzeczywiście jest o czym mówić?

何足掛齒

hé zú guà chǐ

f.e. not worth bothering about; don't mention it

何足介意

hé zú jiè yì

何足為奇

hé zú wéi qí

być zwyczajnym, wcale nie zaskakiwać

be nothing wonderful-surprising

何罪之有

hé zuì zhī yǒu

峻阪盐车

he zui zhi you峻阪鹽車

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom