Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

含血潠人

hán xuè xùn rén

含血噀人

hán xuè xùn rén

含牙帶角

hán yá dài jiǎo

含牙戴角

hán yá dài jiǎo

含飴弄孫

hán yí nòng sūn

cieszyć się szczęśliwym podeszłym wiekiem; wieść beztroskie życie na starość

enjoy happy old age; have a life of leisure in old age

含英咀華

hán yīng jǔ huá

zachwycać się pięknem literatury

relish the beauty of literature

含冤負屈

hán yuān fù qū

f.e. suffer an unjust grievance; nurse a grievance and suffer an injustice

含冤莫白

hán yuān mò bái

suffer a grievous wrong with no hope of vengeance a wrong has not been set right

含冤受屈

hán yuān shòu qū

駭浪驚濤

hài làng jīng tāo

駭龍走蛇

hài lóng zǒu shé

駭目驚心

hài mù jīng xīn

szokujące i przerażające

shocking and appalling

駭目振心

hài mù zhèn xīn

害群之馬

hài qún zhī mǎ

n. black sheep; bad egg

害羣之馬

hài qún zhī mǎ

害人不淺

hài rén bù qiǎn

f.e. do people great harm

駭人視聽

hài rén shì tīng

駭人聽聞

hài rén tīng wén

szokujący, przyciągający (uwagę)

shocking; appalling

酣暢淋灕

hān chàng lín lí

f.e. heartily; fully; to one's heart's content

酣歌恆舞

hān gē héng wǔ

旱魃為虐

hàn bá wèi nüè

汗不敢出

hàn bù gǎn chū

汗出浹背

hàn chū jiā bèi

汗出洽背

hàn chū qià bèi

汗出沾背

hàn chū zhān bèi

撼地搖天

hàn dì yáo tiān

扞格不入

hàn gé bù rù

f.e. mutually conflicting

漢官威儀

hàn guān wēi yí

stateczna maniera urzędników Han

stately manner of Han officials 〈trad.〉

翰林子墨

hàn lín zimò

汗流浹背

hàn liú jiā bèi

zlać się potem; pocić się intensywnie

stream with sweat; perspire all over

汗流夾背

hàn liú jiā bèi

汗流浹膚

hàn liú jiā fū

汗流浹體

hàn liú jiā tǐ

汗流浹踵

hàn liú jiā zhǒng

汗流接踵

hàn liú jiē zhǒng

汗流滿面

hàn liú mǎn miàn

f.e. perspire all over one's face

汗流洽背

hàn liú qià bèi

汗流洽衣

hàn liú qià yī

汗流至踵

hàn liú zhì zhǒng

汗馬功勞

hàn mǎ gōng láo

wyróżnienia zdobyte w walce; osiągnięcia wojenne, czyjś wkład do wspólnej pracy

distinctions won in battle; war exploits one's contribution in work

汗馬之功

hàn mǎ zhī gōng

汗馬之勞

hàn mǎ zhī láo

旱苗得雨

hàn miáo dé yǔ

汗牛充棟

hàn niú chōng dòng

gigantyczna liczba książek

immense number of books

汗牛充屋

hàn niú chōng wū

汗牛塞棟

hàn niú sāi dòng

汗洽股栗

hàn qià gǔ lì

汗青頭白

hàn qīng tóu bái

悍然不顧

hàn rán bù gù

f.e. in flagrant defiance of

漢人煮簀

hàn rén zhǔ zé

汗如雨下

hàn rú yǔ xià

f.e. sweat profusely

撼樹蚍蜉

hàn shù bí fú

przecenić siebie poza punkt śmieszności

ridiculously overrate oneself

熯天熾地

hàn tiān chì dì

撼天震地

hàn tiān zhèn dì

汗血鹽車

hàn xuè yán chē

汗顏無地

hàn yán wú dì

漢賊不兩立

hàn zéi bù liǎng lì

酣歌醉舞

hān gē zuì wǔ

酣然入夢

hān rán rù mèng

鼾聲如雷

hān shēng rú léi

straszliwie chrapać

snore thunderously

酣痛淋漓

hān tòng lín lí

酣嬉淋漓

hān xī lín lí

憨狀可掬

hān zhuàng kě jū

駭人聞見

hài rén wén jiàn

罕譬而喻

hǎn pì ér yù

wyjaśnić jasno za pomocą paru ilustracji; użyć uderzającej ale i łatwe zrozumiałej analogii

?wr.? explain clearly with few illustrations; make a striking yet easily understood analogy

罕言寡語

hǎn yán guǎ yǔ

być cichym i niewymownym

be quiet and unexpressive

喊冤叫屈

hǎn yuān jiào qū

f.e. cry out a grievance

駭人聞聽

hài rén wén tīng

亥豕相望

hài shǐ xiāng wàng

駭心動目

hài xīn dòng mù

駭狀殊形

hài zhuàng shū xíng

含章天挺

hán zhāng tiān tǐng

含章挺生

hán zhāng tǐng shēng

含著骨頭露著肉

hán zhegǔ tóu lù zheròu

海涯天角

hǎi yá tiān jiǎo

海晏河清

hǎi yàn hé qīng

Na świecie panuje pokój

The world is at peace.

海約山盟

hǎi yuē shān méng

海中撈月

hǎi zhōng lāo yuè

虎體原斑

hǔ tǐ yuán bān

虎體元斑

hǔ tǐ yuán bān

虎頭虎腦

hǔ tóu hǔ nǎo

wyglądać silnie i dystyngowanie; działać pospiesznie; wyglądać dobrze (o dziecku)

looking dignified and strong: 〈coll.〉 acting rashly; looking strong and good-natured (of a baby)

虎頭蛇尾

hǔ tóu shé wěi

dobry start i kiepski finisz

fine start and poor finish

虎頭燕額

hǔ tóu yàn é

虎頭燕頷

hǔ tóu yàn hàn

虎尾春冰

hǔ wěi chūn bīng

na niepewnej, ryzykownej pozycji

in a precarious position

虎臥龍跳

hǔ wò lóng tiào

虎嘯風馳

hǔ xiào fēng chí

虎嘯風生

hǔ xiào fēng shēng

id. Great men are evoked by the times.

虎嘯狼號

hǔ xiào láng hào

虎嘯龍吟

hǔ xiào lóng yín

虎穴得子

hǔ xué dé zi

虎穴狼巢

hǔ xué láng cháo

虎穴龍潭

hǔ xué lóng tán

id. a hazardous spot

虎咽狼飡

hǔ yān láng cān

黑白分明

hēi bái fēn míng

in sharp contrast; no ambiguity at all right and wrong clearly distinguished

黑白混淆

hēi bái hùn xiáo

f.e. confound right and wrong 34-12

黑燈瞎火

hēi dēng xiā huǒ

f.e. 〈coll.〉 dark; unlighted

黑燈下火

hēi dēng xià huǒ

f.e. 〈coll.〉 dark; unlighted

黑地昏天

hēi dì hūn tiān

kompletna ciemność; być na skraju zasłabnięcia; utracić świadomość; być porwersyjnym/dekadenckim;

be pitch-dark be dizzy;be perverted-decadent; lose consciousness ⑤be crassly ignorant 34-12

航海梯山

háng hǎi tī shān

f.e. scale mountains and cross seas travel a long and difficult road 34-12

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom