Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

彼此彼此

bǐ cǐ bǐ cǐ

udczucie jest wzajemne

the feeling is mutual

筆大如椽

bǐ dà rú chuán

筆底超生

bǐ dǐ chāo shēng

筆底春風

bǐ dǐ chūn fēng

筆底龍蛇

bǐ dǐ lóng shé

筆伐口誅

bǐ fá kǒu zhū

敝蓋不棄

bǐ gài bù qì

筆歌墨舞

bǐ gē mò wǔ

筆耕硯田

bǐ gēng yàn tián

筆酣墨飽

bǐ hān mò bǎo

e in the middle of a creative writing mood

筆翰如流

bǐ hàn rú liú

比戶可封

bǐ hù kě fēng

比肩並起

bǐ jiān bìng qǐ

本固邦寧

běn gù bāng níng

本來面目

běn lái miàn mù

true colors-features

本末倒置

běn mò dào zhì

take the incidental for the fundamental

本末源流

běn mò yuán liú

dogłębny, zarazem ogólny jak i szczegółówy

all about; fundamental and incidental

蚌病成珠

bàng bìng chéng zhū

蚌病生珠

bàng bìng shēng zhū

棒打鴛鴦

bàng dǎ yuān yāng

傍觀冷眼

bàng guān lěng yǎn

傍觀者清

bàng guān zhě qīng

傍觀者審,當局者迷

bàng guān zhě shěn dāng jú zhě mí

stojący z boku widzi sprawę jasno, uczestnik nie jest obiektywny

one directly concerned lacks objectivity

傍花隨柳

bàng huā suí liǔ

enjoy flowers on a spring outing

傍人籬壁

bàng rén lí bì

depend on others

傍人籬落

bàng rén lí luò

傍人門戶

bàng rén mén hù

być od kogoś zależnym

be dependent upon sb.

蚌鷸相持

bàng yù xiāng chí

本同末離

běn tóng mò lí

本同末異

běn tóng mò yì

本鄉本土

běn xiāng běn tǔ

rodzinna wioska lub rodzinne okolice

native village-place

本相畢露

běn xiàng bì lù

prawdziwa natura w pełni wyszla na wierzch

true nature completely revealed

本小利微

běn xiǎo lì wēi

mała inwestycja i mały zysk

small capital and little gain

本性難移

běn xìng nán yí

It's difficult to alter one's character.

本支百世

běn zhī bǒ ishì

本枝百世

běn zhī bǒ ishì

比肩迭跡

bǐ jiān dié jì

比肩疊跡

bǐ jiān dié jì

比肩迭踵

bǐ jiān dié zhǒng

比肩疊踵

bǐ jiān dié zhǒng

比肩而立

bǐ jiān ér lì

stać ramię przy ramieniu

stand shoulder to shoulder

比肩繼踵

bǐ jiān jì zhǒng

in a tightly packed crowd; in close array

比肩接跡

bǐ jiān jiē jì

比肩皆是

bǐ jiān jiē shì

比肩接踵

bǐ jiān jiē zhǒng

比肩連袂

bǐ jiān lián mèi

比肩齊聲

bǐ jiān qí shēng

比肩隨踵

bǐ jiān suí zhǒng

比肩係踵

bǐ jiān xì zhǒng

彼竭我盈

bǐ jié wǒ yíng

筆困紙窮

bǐ kùn zhǐ qióng

筆老墨秀

bǐ lǎo mò xiù

比類從事

bǐ lèi cóng shì

鄙俚淺陋

bǐ lǐ qiǎn lòu

比量齊觀

bǐ liàng qí guān

鄙吝復萌

bǐ lìn fù méng

筆墨官司

bǐ mò guān sī

battle of words; written polemics

筆墨橫姿

bǐ mò héng zī

筆墨之林

bǐ mò zhī lín

比目連枝

bǐ mù lián zhī

比年不登

bǐ nián bù dēng

彼棄我取

bǐ qì wǒ qǔ

比權量力

bǐ quán liàng lì

筆掃千軍

bǐ sǎo qiān jūn

比上不足,比下有餘

bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú

比手畫腳

bǐ shǒu huà jiǎo

gestykulować

gesticulate

比歲不登

bǐ suì bù dēng

筆頭生花

bǐ tóu shēng huā

敝帷不棄

bǐ wéi bù qì

id. 〈wr.〉 not waste anything

比屋而封

bǐ wū ér fēng

比屋可封

bǐ wū kě fēng

比屋連甍

bǐ wū lián méng

比物醜類

bǐ wù chǒu lèi

比物此志

bǐ wù cǐ zhì

wyrażać się metaforycznie

express oneself metaphorically 〈wr.〉

比物假事

bǐ wù jiǎ shì

比物連類

bǐ wù lián lèi

比物屬事

bǐ wù zhǔ shì

筆誤作牛

bǐ wù zuò niú

筆下超生

bǐ xià chāo shēng

spare sb.'s life when writing a verdict

筆下生花

bǐ xià shēng huā

筆削褒貶

bǐ xuē bāo biǎn

秕言謬說

bǐ yán miù shuò

俾夜作晝

bǐ yè zuò zhòu

彼一時,此一時

bǐ yī shí cǐ yī shí

鄙夷不屑

bǐ yí bù xiè

disdain throughfuly

比翼連枝

bǐ yì lián zhī

比翼齊飛

bǐ yì qí fēi

比翼雙飛

bǐ yì shuāng fēi

go places together as a couple

鄙於不屑

bǐ yú bù xiè

筆冢研穿

bǐ zhǒng yán chuān

比眾不同

bǐ zhòng bù tóng

unparalleled

彼眾我寡

bǐ zhòng wǒ guǎ

俾晝作夜

bǐ zhòu zuò yè

turn day into night sleep during the day

筆誅墨伐

bǐ zhū mò fá

筆走龍蛇

bǐ zǒu lóng shé

id. 〈wr.〉 vigorous calligraphic style

鼻端出火

bí duān chū huǒ

鼻端生火

bí duān shēng huǒ

鼻堊揮斤

bí è huī jīn

鼻孔朝天

bí kǒng cháo tiān

鼻孔撩天

bí kǒng liáo tiān

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom