Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

北郭先生

běi guō xiān shēng

北門管鑰

běi mén guǎn yuè

北門南牙

běi mén nán yá

背暗投明

bèi àn tóu míng

背碑覆局

bèi bēi fù jú

背本就末

bèi běn jiù mò

背本趨末

bèi běn qū mò

備嘗艱苦

bèi cháng jiān kǔ

備嘗辛苦

bèi cháng xīn kǔ

suffer untold hardships

背城借一

bèi chéng jiè yī

fight to the last ditch

背城一戰

bèi chéng yī zhàn

walczyć do ostatniej linii obrony

fight to the last ditch

被寵若驚

bèi chǒng ruò jīng

背道而馳

bèi dào ér chí

run counter to

倍道而進

bèi dào ér jìn

倍道而行

bèi dào ér xíng

倍道兼進

bèi dào jiān jìn

倍道兼行

bèi dào jiān xíng

備多力分

bèi duō lì fēn

背恩負義

bèi ēn fù yì

背恩棄義

bèi ēn qì yì

背恩忘義

bèi ēn wàng yì

備而不用

bèi ér bù yòng

mieć coś w gotowości na wszelki wypadek

have sth. ready just in case

被髮入山

bèi fā rù shān

zostać pustelnikiem

become a hermit

被發跣足

bèi fā xiǎn zú

被發詳狂

bèi fā xiáng kuáng

被髮佯狂

bèi fā yáng kuáng

Z rozwianymi włosami, udawać wariata

With hair disheveled, pretending to be a lunatic.

被發左袵

bèi fā zuǒ rèn

背腹受敵

bèi fù shòu dí

背公向私

bèi gōng xiàng sī

背公營私

bèi gōng yíng sī

被褐藏輝

bèi hè cáng huī

被褐懷寶

bèi hè huái bǎo

背惠食言

bèi huì shí yán

被甲載兵

bèi jiǎ zài bīng

被甲執鋭

bèi jiǎ zhí ruì

被堅執鋭

bèi jiān zhí ruì

背井離鄉

bèi jǐng lí xiāng

opuścić swoje rodzinne miejsce

leave one's native place

背盟敗約

bèi méng bài yuē

背前面後

bèi qián miàn hòu

背曲腰躬

bèi qǔ yāo gōng

背曲腰彎

bèi qǔ yāo wān

貝闕珠宮

bèi què zhū gōng

倍日並行

bèi rì bìng xíng

悖入悖出

bèi rù bèi chū

nieuczciwie zdobyty i nieuczciwie stracony

ill-gotten, ill-spent

背若芒刺

bèi ruò máng cì

背山起樓

bèi shān qǐ lóu

背生芒刺

bèi shēng máng cì

背水一戰

bèi shuǐ yī zhàn

fight to the death

備位充數

bèi wèi chōng shù

jedynie aby nie wakowało stanowisko

just to fill a post 〈humb.〉

背鄉離井

bèi xiāng lí jǐng

背信棄義

bèi xìn qì yì

break faith with sb.; be perfidious

被繡之犧

bèi xiù zhī xī

被繡晝行

bèi xiù zhòu xíng

悖言亂辭

bèi yán luàn cí

背義負恩

bèi yù fù ēn

背義負信

bèi yù fù xìn

拔羣出萃

八牕玲瓏

bá bā

拔本塞原

bá běn sè yuán

源-原 dig out the root, block up the source

板板六十四

bǎn bǎn liù shí sì

版版六十四 unaccommodating; rigid; inflexible

板上釘釘

bǎn shàng dìng dīng

id. that clinches it; that's final

板上砸釘

bǎn shàng zá dīng

阪上走丸

bǎn shàng zǒu wán

łatwe jak toczenie kłody w dół zbocza

版築飯牛

bǎn zhù fàn niú

拔叢出類

bá cóng chū lèi

拔萃出類

bá cuì chū lèi

拔萃出群

bá cuì chū qún

stand out among one's fellows

拔萃出羣

bá cuì chū qún

薄唇輕言

báo chún qīng yán

garrulous and sharp-tongued

薄情無義

báo qíng wú yì

拔刀相向

bá dāo xiāng xiàng

wyciągnąć na kogoś nóż

pull a knife on sb.

拔刀相助

bá dāo xiāng zhù

help the weak against injustice

拔地參天

bá dì cān tiān

拔地搖山

bá dì yáo shān

拔地倚天

bá dì yǐ tiān

拔丁抽楔

bá dīng chōu xiē

拔鍋捲席

bá guō juǎn xí

跋胡疐尾

bá hú zhì wěi

跋扈飛揚

bá hù fēi yáng

卑卑不足道

bēi bēi bù zú dào

not worth mentioning

卑鄙齷齪

bēi bǐ wò chuò

mean and sordid

卑鄙無恥

bēi bǐ wú chǐ

godny pogardy i bez wstydu

contemptible and shameless

北鄙之聲

bēi bǐ zhī shēng

北鄙之音

bēi bǐ zhī yīn

悲不自勝

bēi bù zì shèng

unbearably sad

卑不足道

bēi bù zú dào

not worth mentioning

卑諂足恭

bēi chǎn jǜ gōng

北辰星拱

bēi chén xīng gǒng

悲愁垂涕

bēi chóu chuí tì

北窗高臥

bēi chuāng gāo wò

卑辭厚幣

bēi cí hòu bì

with humble words and lavish gifts

卑辭厚禮

bēi cí hòu lǐ

skromne słowa i hojne podarki

humble words and generous gifts

卑辭重幣

bēi cí zhòng bì

with humble words and lavish gifts

悲從中來

bēi cóng zhōng lái

overcome by grief

悲憤填膺

bēi fèn tián yīng

być przepełnionym żalem i poczuciem krzywdy

be filled with grief and indignation

悲歌擊築

bēi gē jī zhù

悲歌慷慨

bēi gē kāng kǎi

悲歌易水

bēi gē yì shuǐ

杯羹之讓

bēi gēng zhī ràng

卑宮菲食

bēi gōng fěi shí

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom