Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

疑信參半

yí xìn cān bàn

wpół wierząc, wpół wątpiąc

half believing, half doubting

遺簪墜屨

yí zān zhuì jù

stare rzeczy

?wr.? old things

義不容辭

yì bù róng cí

być związanym przez obowiązek

be duty-bound

亦步亦趨

yì bù yì qū

niewolniczo imitować

slavishly imitate

異草奇花

yì cǎo qí huā

egzotyczne rośliny

exotic plants

易地而處

yì dì ér chǔ

patrzyć na sprawę z punktu widzenia innych ludzi

look at a matter from sb. else's viewpoint

異端邪說

yì duān xié shuō

herezja

heresy

藝高膽大

yì gāo dǎn dà

Odwaga wykonywania czynności wywodzi się z nadzwyczajnych umiejętności. Osoba będzie odważna jeśli ma wysokie umiejętności.

Boldness of execution stems from superb skill. One will be brave if he has high skills.

意廣才疏

yì guǎng cái shū

bez talentu, ale z wielką wizją

untalented but with a broad vision

一哄而上

yì hōng ér shàng

??

roused to precipitate action

衣錦還鄉

yì jǐn huán xiāng

wrócić do domu po wykonaniu dobrego uczynku

return home after making good

衣錦榮歸

yì jǐn róng guī

powrócić do domu z honorami

return home with high honors

異軍突起

yì jūn tū qǐ

nowy czynnik zmieniający sytuację

new factor changing the situation

異口同音

yì kǒu tóng yīn

(mówić) jednym głosem

f.e. (speak) with one voice

憶苦思甜

yì kǔ sī tián

zestawić w kontraście przeszłą niedolę i obecne szczęście; mówić o dawnych nieszczęściach i obecnym szczęśliwym życiu

contrast past misery with present happiness; speak of one's past sufferings and present happy life

意馬心猿

yì mǎ xīn yuán

niezdecydowany, wahający się

indecisive; wavering

溢美之言

yì měi zhī yán

pochlebcza lub przesadzona pochwała

fulsome praise

意氣風發

yì qì fēng fā

o wysokom morale i pełny energii; zychwały i naładowany energią

high-spirited and vigorous; daring and energetic

意氣高昂

yì qì gāo áng

o wysokim morale

high-spirited

異曲同工

yì qǔ tóng gōng

różne sposoby, ten sam rezultat

different approaches, same result

逸趣橫生

yì qù héng shēng

pełny humoru i wyrafinowanych zainteresowań

replete with humor and refined interest

益壽延年

yì shòu yán nián

obiecywać długowieczność (o eliksirach itp.)

promise longevity (of tonics-etc.)

異想天開

yì xiǎng tiān kāi

pozwolić wyobraźni działać z szaleńczą kreatywnością

let imagination run riot

意興索然

yì xīng suǒ rán

nie mieć żadnego zainteresowania

have not the least interest

抑揚頓挫

yì yáng dùn cuò

kadencja, modulacja tonu

cadence; modulation in tone

薏苡明珠

yì yǐ míng zhū

oskarżyć kogoś fałszywie o przyjęcie łapówki, cierpieć niesprawiedliwość i być uznanym za złoczyńcę

accuse someone falsely of taking a bribe; suffer injustice and be vilified

薏苡之謗

yì yǐ zhī bàng

być oskarżonym o korupcję

be accused of corruption

悒悒不樂

yì yì bù lè

czuć depresję; odczuwać odrzucenie

feel depressed; mope

溢於言表

yì yú yán biǎo

pokazać swoje uczucia jasno w słowach i czynach

show (feelings) clearly in one's words and manner

意在言外

yì zài yán wài

znaczenie jest zawarte między wierszami

the meaning is implied

易轍改弦

yì zhé gǎi xián

zmienić kurs

change course

義正詞嚴

yì zhèng cí yán

mówić mając za sobą sprawiedliwość

speak with the force of justice

義重恩深

yì zhòng ēn shēn

głęboka sprawiedliwość i słuszność

deep favor and weighty righteousness

意轉心回

yì zhuǎn xīn huí

zmienić zdanie

change one's mind

易子而食

yì zǐ ér shí

wymienić dzieci na jedzenie (o ludziach dotkniętych straszliwym głodem)

exchange children for food (of people in a severe famine)

蔭子封妻

yìn zǐ fēng qī

zapewnić tytuł szlachecki żonie i dziedziczne stanowisko synowi

f.e. bring a title to one's wife and hereditary rank to one's son 34-12

迎風招展

yíng fēng zhāo zhǎn

być ciskanym przez wiatr we wszystkie strony

flutter in the wind

盈千累萬

yíng qiān lěi wàn

liczny, liczni

numerous

迎刃而解

yíng rèn ér jiě

łatwy do rozwiązania; postępować bez napotkania oporu

be readily solved (of problems); advance without encountering resistance

迎神賽會

yíng shén sài huì

hałaśliwe festiwale dla lokalnych bóstw; procesja religijna

noisy festivals held in honor of local deities, an idolatrous procession

營私舞弊

yíng sī wǔ bì

praktykować łapówkarstwo

f.e. practice graft

迎頭痛擊

yíng tóu tòng jī

odeprzeć frontalny atak; przypuścić frontalny atak zanim przeciwnik się zorganizuje; zadawać ciosy wprost w przeciwnika

repulse a frontal assault; launch a frontal assult before the enemy has a chance to catch his breath; deal head-on blows

蠅頭小利

yíng tóu xiǎo lì

marny, niewielki zysk

a pittance of a profit; a trifling profit

蠅營狗苟

yíng yíng gǒu gǒu

bezwstydnie szukać osobistych zysków

shamelessly seek personal gain

盈盈秋水

yíng yíng shuǐ qiū

smutne spojrzenie młodej panny

young lady's sad look

隱惡揚善

yǐn è yáng shàn

ignorować czyjeś błędy i chwalić zasługi

veil sb.'s faults and praise his merits

引而不發

yǐn ér bù fā

być gotowy, jednak trzymać się z tyłu; pokazywać ludzim jak się coś robi, jednak nie robić tego zamiast nich

be prepared but hold back show people what to do without doing it for them

飲恨吞聲

yǐn hèn tūn shēng

przetrzymać obrazy i razy; wytrzymywać cierpienie w milczeniu

endure insults and injuries; endure suffering in silence

隱晦曲折

yǐn huì qū zhé

zagmatwane i nie wprost (o wypowiedzi)

veiled and roundabout (of a statement)

引火燒身

yǐn huǒ shāo shēn

grzeczn. dokonać samokrytyki aby zachęcić innych do krytykowania; prosić się o kłopoty

pol. make a self-criticism to encourage criticism from others; ask for trouble

引咎自責

yǐn jiù zì zé

winić samego siebie

blame oneself

引狼入室

yǐn láng rù shì

otworzyć drzwi niebezpiecznemu przeciwnikowi

open the door to a dangerous foe

引領而望

yǐn lǐng ér wàng

wyciągać szyję aby coś dojrzeć, oczekiwać czegoś niecierpliwie

crane one's neck to see; eagerly look forward to

引人入勝

yǐn rén rù shèng

fascynujący, absorbujący

fascinating; absorbing

隱忍不言

yǐn rěn bù yán

znosić i cierpieć milcząco

bear-suffer silently

引商刻羽

yǐn shāng kè yǔ

muzyka wyższego lotu

highbrow music

飲食男女

yǐn shí nán nǚ

jedzenie picie i seks; podstawowe pierwotne potrzeby i instynty człowieka

food, drink and sex; the prime wants the natural instincts of man

飲水思源

yǐn shuǐ sī yuán

nigdy nie zapominaj o swoim pochodzeniu

never forget one's origins

隱姓埋名

yǐn xìng mái míng

żyć incognito

f.e. live incognito

引以為憾

yǐn yǐ wéi hàn

uznać za sprawę godną pożałowania

deem it regrettable

引以為戒

yǐn yǐ wéi jiè

przyjąć naukę (z wcześniejszego błędu); przyjąć od kogoś ostrzeżenie

learn a lesson (from a previous error); take warning from sth.

飲鴆止渴

yǐn zhèn zhǐ kě

Lekarstwo gorsze od choroby; doraźne naprawy pogarszają problem

makeshift measures compound one's difficulties; The remedy is worse than the illness.

又紅又專

yòu hóng yòu zhuān

jednocześnie czerwony i ekspert (?), i socjalista i wykształciuch

both red and expert; both socialist-minded and vocationally proficient〈pol.〉

褎然舉首

yòu rán jǔ shǒu

górować intelektem nad resztą

tower above the rest in intellect

幼學壯行

yòu xué zhuàng xíng

uczyć się za młodu i ćwiczyć gdy w pełni sił

learn while young and practice when strong

又作別論

yòu zuò bié lùn

inna rzecz; wyjątek

another thing; an exception

愚不可及

yú bù kě jí

szczyt głupoty; beznadziejnie głupi

height of folly; hopelessly stupid

瑜不掩瑕

yú bù yǎn xiá

zasługi nie przewyższają wad

The merits do not outweigh the defects.

魚沉雁杳

yú chén yàn yǎo

nie słyszeć (o czymś, kimś) nigdy więcej

heard of no more

盂方水方

yú fāng shuǐ fāng

Jeśli pojemnik jest kwadratowy, woda w nim także będzie kwadratowa.

If the basin is square, the water in it will also be square.

于飛之樂

yú fēi zhī lè

szczęście poślubionej pary; w głębokiej miłości

the happiness of a married couple deeply in love

愚公移山

yú gōng yí shān

gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will, there's a way.

魚貫而行

yú guàn ér xíng

iść w jednej grupie

walk in single file

魚爛而亡

yú làn ér wáng

(o kraju) upaść ze względu na wewnętrzne spory

fall because of internal strife (of a country)

愚昧無知

yú mèi wú zhī

był głupim i ignorantem; być ciemnym

be stupid and ignorant; benighted

魚目混珠

yú mù hùn zhū

podrabiać, maskować, podstawaić rzecz fałszywą pod prawdziwą

id. counterfeit; masquerade; pass of something sham as real

榆木腦袋

yú mù nǎo dài

uparty, bezmózga osoba (kol.)

stubborn; obstinate blockhead; brainless person

逾牆鑽隙

yú qiáng zuān xì

mieć z kimś nielegalne/niewłaściwe relacje

have illicit relations with sb.

予取予求

yú qǔ yú qiú

stawiać niekończące się żądania

make unlimited demands

漁人得利

yú rén dé lì

wykorzystać czyjąś kłótnię

take advantage of others' quarrel

與世沉浮

yú shì chén fú

płynąć z prądem

f.e. drift with the tide

於事無補

yú shì wú bǔ

nie pomaga to w sytuacji; to nic nie zmienia

It doesn't help the situation. It makes no difference to the matter.

與世無爭

yú shì wú zhēng

trzymać się ponad światem

hold oneself aloof from world

魚水和諧

yú shuǐ hé xié

żyć w harmonii, jak ryba w wodzie, małżeńska harmonia

live in harmony; like fish and water; marital harmony

餘味無窮

yú wèi wú qióng

pozostawić trwałe i przyjemne wrażenia; posmak

leave a lasting and pleasant impression;aftertaste

於心何忍

yú xīn hé rěn

Jak mogłeś tak postąpić?

How can you bear to do it?

餘音裊裊

yú yīn niǎo niǎo

muzyka długo się unosi w powietrzu po zakończeniu koncertu

The music lingered long after the performance ended.

餘勇可賈

yú yǒng kě gǔ

nadal pełen energii; mieć nadal wolę walki

f.e. still full of energy-vitality; still have some fight left

庸人自擾

yōng rén zì rǎo

szczekać na księżyc; głupi ludzie sami tworzą sobie problemy

bark at the moon; stupid people create trouble for themselves

擁政愛民

yōng zhèng ài mín

(o armii) wspierać rząd i dbać o ludzi

support the government and cherish the people (spoken of the army)

冤家路窄

yuān jiā lù zhǎi

wrogowie się spotykają; góra z górą się nie zejdzie

enemies often cross paths one can't avoid one's enemy

冤冤相報

yuān yuān xiāng bào

oko za oko

an eye for an eye

以暴易暴

yǐ bào yì bào

zameinić jedną tyranię na inną

f.e. Change one tyranny for another.

倚財仗勢

yǐ cái zhàng shì

polegać na własnym bogactwie i władzy

f.e. rely on one's wealth and power

以詞害意

yǐ cí hài yì

pozwolić, aby słowa zniekształciły wyrażaną myśl

f.e. allow the words to interfere with the thought

以德報德

yǐ dé bào yu

cnota zasługuje na cnotę

f.e. One good turn deserves another.

以德報怨

yǐ dé bào yuàn

dobrem odpłacać za zło

return good for evil; requite evil with good

以耳代目

yǐ ěr dài mù

polegać na zasłyszanych informacjach zamiast na własnym oglądzie

f.e. rely upon hearsay instead of seeing for oneself

以豐補歉

yǐ fēng bǔ qiàn

odkładać zapasy w tłustych latach, aby wykorzystać je w chudych; mieć sprawy/rejony od dużej rentowności aby wspierać te o małej; rekompensować niedos

store up in fat years to make up for lean ones have high-yield areas help low-yield areas ③make up for possible shortages with a surplus

以攻為守

yǐ gōng wéi shǒu

przeprowadzić atak wyprzedzający

f.e. make a preemptive attack

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom