Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

罪該萬死

zuì gāi wàn sǐ

Ta zbrodnia zasługuje na 10 tysięcy śmierci

The crime deserves ten thousand deaths.

罪加一等

zuì jiā yī děng

podwójnie winny

doubly guilty

醉酒飽德

zuì jiǔ bǎo dé

be quite well-entertained (conventional thanks to the host at the end of a banquet) I am drunk with your wine and filled with your virtues.

最可觴客

zuì kě shāng kè

罪魁禍首

zuì kuí huò shǒu

herszt rozbójników

ringleader; arch-criminal

晬面盎背

zuì miàn àng bèi

罪逆深重

zuì nì shēn zhòng

罪孽深重

zuì niè shēn zhòng

be grievously sinful

罪人不孥

zuì rén bù nú

The wives and children of the offenders are not involved in their crimes.

罪人不帑

zuì rén bù tǎng

醉山頹倒

zuì shān tuí dǎo

壯髮衝冠

zhuàng fā chōng guàn

撞府沖州

zhuàng fǔ chōng zhōu

壯氣凌雲

zhuàng qì líng yún

壯氣吞牛

zhuàng qì tūn niú

壯士斷腕

zhuàng shì duàn wàn

make a quick decision*

make a quick decision

篆刻蟲雕

zhuàn kè chóng diāo

左道旁門

zuǒ dào páng mén

sekta heretyków, herezja; drogi zła

heretical sect; heterodox school heresy; heterodoxy; evil ways

左輔右弼

zuǒ fǔ yòu bì

emperor's top ministers help from all sides

左顧右眄

zuǒ gù yòu miǎn

左顧右盼

zuǒ gù yòu pàn

zerkać na lewo i prawo z pogardą, nie poświęcać uwagi; flirtować, ściągać na egzaminie


Dosłownie: spoglądać w lewo i zerkać w prawo

glance right and left look at disdainfully; be inattentive; be flirtatious; cheat in the examinations

左家嬌女

zuǒ jiā jiāo nǚ

左建外易

zuǒ jiàn wài yì

左鄰右裡

zuǒ lín yòu lǐ

左鄰右舍

zuǒ lín yòu shè

neighbors; next-door neighbors related work units ③colleagues doing related work

左鉛右槧

zuǒ qiān yòu qiàn

左書右息

zuǒ shū yòu xī

左思右想

zuǒ sī yòu xiǎng

consider from different angles ponder; muse

左提右挈

zuǒ tí yòu qiè

trzymać coś w obu rękach

hold sth.in each hand

左圖右史

zuǒ tú yòu shǐ

a home library

左圖右書

zuǒ tú yòu shū

左宜右有

zuǒ yí yòu fú

be able to put one's hand to anything

左宜右宜

zuǒ yí yòu yí

左縈右拂

zuǒ yíng yòu fú

佐饔得嘗

zuǒ yōng dé cháng

佐雍得嘗

zuǒ yōng dé cháng

轉敗為成

zhuǎn bài wéi chéng

轉敗為功

zhuǎn bài wéi gōng

turn failure into success

轉敗為勝

zhuǎn bài wéi shèng

turn defeat into victory

轉悲為喜

zhuǎn bēi wéi xǐ

change sorrow into joy

轉嗔為喜

zhuǎn chēn wéi xǐ

złość ustępuje radości

anger gives way to joy

轉愁為喜

zhuǎn chóu wéi xǐ

轉鬥千里

zhuǎn dòu qiān lǐ

轉海回天

zhuǎn hǎi huí tiān

轉喉觸諱

zhuǎn hóu chù huì

轉禍為福

zhuǎn huò wéi fú

turn a disaster into a blessing

轉日回天

zhuǎn rì huí tiān

轉瞬之間

zhuǎn shùn zhī jiān

w mgnieniu oka

in the blink of an eye

轉死溝壑

zhuǎn sǐ gōu hè

鑽冰取火

zuàn bīng qǔ huǒ

鑽洞覓縫

zuàn dòng mì féng

鑽故紙堆

zuàn gù zhǐ duī

pore over ancient books-documents, like a pedant

鑽堅研微

zuàn jiān yán wēi

鑽堅仰高

zuàn jiān yǎng gāo

鑽山塞海

zuàn shān sāi hǎi

鑽天覓縫

zuàn tiān mì féng

鑽頭就鎖

zuàn tóu jiù suǒ

鑽心刺骨

zuàn xīn cì gǔ

敩學相長

zuàn xué xiāng cháng

鑽穴逾垣

zuàn xué yú yuán

足兵足食

zú bīng zú shí

dostateczne zaopatrzenie w prowiant i środki obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

足不出戶

zú bù chū hù

pozostać w domu

stay at home

足不出門

zú bù chū mén

足不窺戶

zú bù kuī hù

足不履影

zú bù lǚ yǐng

足不踰戶

zú bù yú hù

足不逾戶

zú bù yú hù

足尺加二

zú chǐ jièr

足蹈手舞

zú dǎo shǒu wǔ

dance for joy gesticulate with hands and feet 34-12

足高氣強

zú gāo qì qiáng

足高氣揚

zú gāo qì yáng

足趼舌敝

zú jiǎn shé bì

足繭手胝

zú jiǎn shǒu zhī

鏃礪括羽

zú lì kuò yǔ

鑽冰求火

zuān bīng qiú huǒ

灼艾分痛

zhuó ài fēn tòng

brotherly love

斫雕為樸

zhuó diāo wéi pǔ

斫-斲 斫-斲 eschew ornamentation for simplicity's sake

斫琱為樸

zhuó diāo wéi pǔ

斲雕為樸

zhuó diāo wéi pǔ

斫-斲 斫-斲 eschew ornamentation for simplicity's sake

斲琱為樸

zhuó diāo wéi pǔ

卓爾不群

zhuó ěr bù qún

górować ponad innymi

tower above others

卓爾不羣

zhuó ěr bù qún

卓爾獨行

zhuó ěr dú xíng

擢發莫數

zhuó fà mò shǔ

擢髮難數

zhuó fà nán shǔ

too numerous to count (of crimes)

酌古參今

zhuó gǔ cān jīn

濁骨凡胎

zhuó gǔ fán tāi

mortals; ordinary people

酌古沿今

zhuó gǔ yán jīn

酌古禦今

zhuó gǔ yù jīn

酌古斟今

zhuó gǔ zhēn jīn

酌古准今

zhuó gǔ zhǔn jīn

卓乎不羣

zhuó hū bù qún

卓乎不群

zhuó hū bù qún

灼見真知

zhuó jiàn zhēn zhī

przeszywający wgląd

penetrating insight

擢筋剝膚

zhuó jīn bō fū

擢筋割骨

zhuó jīn gē gǔ

酌金饌玉

zhuó jīn zhuàn yù

濁涇清渭

zhuó jīng qīng wèi

卓絕千古

zhuó jué qiān gǔ

unmatched in the past and the present

卓立雞群

zhuó lì jī qún

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom