Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

牝雞牡鳴

pìn jī mǔ míng

牝雞司晨

pìn jī sī chén

id. a woman ruling the roost; woman usurping man's power

牝雞司旦

pìn jī sī dàn

牝牡驪黃

pìn mǔ lí huáng

sprawa zewnętrznego wyglądu (a nie wewnętrznej wartości); sądzić po cechcach innych niż powierzchownych

a question of outward appearance (i.e., not one of intrinsic worth;) judging by other than the superficial aspects of things

牝咮鳴辰

pìn zhòu míng chén

碰釘子

pèng dìng zǐ

v.o. meet with rebuff

噴薄欲出

pēn bó yù chū

pojawić sie w całym splendorze (o słońcu)

emerge in all its splendor (of the sun)

噴血自污

pēn xuè zì wū

噴雨噓雲

pēn yǔ xū yún

噴雲吐霧

pēn yún tǔ wù

f.e. puff away (of a smoker) belch out smoke (of a chimney-etc.)

噴雲泄霧

pēn yún xiè wù

捧腹大笑

pěng fù dà xiào

f.e. be convulsed with laughter *

捧轂推輪

pěng gǔ tuī lún

捧頭鼠竄

pěng tóu shǔ cuàn

捧心西子

pěng xīn xī zǐ

旁觀者清

páng guān zhě qīng

v.p. a spectator-onlooker sees most clearly

徬徨失措

páng huáng shī cuò

彷徨失措

páng huáng shī cuò

旁見側出

páng jiàn cè chū

f.e. indirect portrayal

龐眉白髮

páng méi bái fà

龐眉皓髮

páng méi hào fà

f.e. bushy brows and white hair (of an aged man)

龐眉皓首

páng méi hào shǒu

龐眉鶴髮

páng méi hè fā

龐眉黃髮

páng méi huáng fā

旁門外道

páng mén wài dào

旁門小道

páng mén xiǎo dào

旁門邪道

páng mén xié dào

旁門左道

páng mén zuǒ dào

id. heterodoxy

旁敲側擊

páng qiāo cè jī

f.e. attack by innuendo

旁求博考

páng qiú bó kǎo

旁求俊彥

páng qiú jùn yàn

龐然大物

páng rán dà wù

kolos, gigant

colossus; giant

旁若無人

páng ruò wú rén

f.e. self-assured; supercilious

傍若無人

páng ruò wú rén

旁收博採

páng shōu bó cǎi

旁搜博採

páng sōu bó cǎi

旁蒐遠紹

páng sōu yuǎn shào

旁搜遠紹

páng sōu yuǎn shào

旁通曲鬯

páng tōng qǔ chàng

旁通曲暢

páng tōng qǔ chàng

旁推側引

páng tuī cè yǐn

滂沱大雨

páng tuó dà yǔ

ulewny deszcz

rain in torrents

旁文剩義

páng wén shèng yì

旁行斜上

páng xíng xié shàng

f.e. horizontal writing

旁搖陰煽

páng yáo yīn shān

旁逸橫出

páng yì héng chū

旁引曲證

páng yǐn qǔ zhèng

旁徵博引

páng zhēng bó yǐn

obwicie cytować z wielu źródeł

quote copiously from many sources

旁枝末節

páng zhī mò jié

旁指曲諭

páng zhǐ qǔ yù

攀蟾折桂

pān chán shé guì

攀車臥轍

pān chē wò zhé

攀高接貴

pān gāo jiē guì

攀高結貴

pān gāo jié guì

攀花折柳

pān huā shé liǔ

id. lead a life of debauchery

攀花問柳

pān huā wèn liǔ

潘江陸海

pān jiāng lù hǎi

id. erudite; learned; much talented

攀今掉古

pān jīn diào gǔ

攀今吊古

pān jīn diào gǔ

攀今攬古

pān jīn lǎn gǔ

攀今擥古

pān jīn lǎn gǔ

攀鱗附翼

pān lín fù yì

攀龍附鳳

pān lóng fù fèng

id. play up to sb. with power

攀龍附驥

pān lóng fù jì

id. ride on the coattails of a brilliant master

攀龍托鳳

pān lóng tuō fèng

攀龍託鳳

pān lóng xiù fèng

攀藤附葛

pān téng fù gě

f.e. take hold of bushes and trees to pull oneself

攀藤攬葛

pān téng lǎn gě

潘文樂旨

pān wén lè zhǐ

攀炎附熱

pān yán fù rè

攀轅臥轍

pān yuán wò zhé

próbować zatrzymać odejście lubianego urzędnika przez zatrzymanie jego wozu lub położenie się przed kołami

?trad.? try to stop the departure of a popular official by grasping the shafts of his carriage and lying down in the wheel ruts

怕風怯雨

pà fēng qiè yǔ

怕鬼有鬼

pà guǐ yǒu guǐ

怕死貪生

pà sǐ tān shēng

f.e. cravenly fear death 34-12 *

怕痛怕癢

pà tòng pà yǎng

怕硬欺軟

pà yìng qī ruǎn

f.e. bully the weak and fear the strong

排斥異己

pái chì yì jǐ

f.e. exclude outsiders; discriminate against dissenters

排除萬難

pái chú wàn nán

v.o. conquer all obstacles; overcome all difficulties

排除異己

pái chú yì jǐ

wydalić obcych

expel outsiders

徘徊歧路

pái huái qí lù

v.p. hesitate at the crossroads (lit.-fig)

排患解紛

pái huàn jiě fēn

排糠障風

pái kāng zhàng fēng

排難解紛

pái nàn jiě fēn

f.e. mediate a dispute

排沙簡金

pái shā jiǎn jīn

揀-簡 拣-简 f.e. pan gold be expert at selecting (the right person-thing) for a job, etc.

排沙見金

pái shā jiàn jīn

排山倒海

pái shān dǎo hǎi

id. overwhelming

排山壓卵

pái shān yā luǎn

id. cause a disaster

排憂解難

pái yōu jiě nán

pozbyć się smutków i przezwyciężyć trudności

get rid of worries and overcome difficulties

畔道離經

pàn dào lí jīng

f.e. depart from the classics and rebel against orthodoxy repudiate socialist directions 34-12

泮林革音

pàn lín gé yīn

判然不同

pàn rán bù tóng

判若鴻溝

pàn ruò hóng gōu

różnica jest oczywista

the difference is obvious

判若兩人

pàn ruò liǎng rén

f.e. become quite a different person

判若水火

pàn ruò shuǐ huǒ

id. completely different

判若天淵

pàn ruò tiān yuān

tak daleko jak morze i niebo

as far apart as sky and sea

判若雲泥

pàn ruò yún ní

id. skrajnie odległy

poles apart

盤根錯節

pán gēn cuò jié

skomplikowany i trudny; zmagać się z głęboko zakorzenionymi [siłami społecznymi]

complicated and difficult; to deal with deep-rooted (of social forces)

盤根究底

pán gēn jiū dǐ

f.e. probe to the heart of a matter *

盤根問底

pán gēn wèn dǐ

f.e. ask in detail

盤古開天地

pán gǔ kāi tiān dì

id. the beginning of the world; Pangu separates heaven and earth *

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.