Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

食子徇君

shí zǐ xùn jūn

十字街口

shí zì jiē kǒu

十字街頭

shí zì jiē tóu

skrzyżowanie; miejsce podjęcie decyzji

crisscross streets; road intersection busy city street id. a point of decision

十字路口

shí zì lù kǒu

punkt decyzji


Dosłownie: dosł. rozstaje drogi

crossroads moment; point of decision

十字路頭

shí zì lù tóu

識字知書

shí zì zhī shū

食租衣稅

shí zū yī shuì

f.e. live on taxes and levies (of officials); live on rent

蛇杯弓影

shé bēi gōng yǐng

舌敝唇焦

shé bì chún jiāo

mówić zachrypniętym głosem

talk oneself hoarse

舌敝唇枯

shé bì chún kū

舌敝耳聾

shé bì ěr lóng

f.e. engage in exhausting discussions

舌端月旦

shé duān yuè dàn

舌鋒如火

shé fēng rú huǒ

蛇化為龍,不變其文

shé huà wéi lóng bù biàn qí wén

蛇灰蚓線

shé huī yǐn xiàn

舌尖口快

shé jiān kǒu kuài

舌劍唇槍

shé jiàn chún qiāng

f.e. exchange sharp words

舌劍唇鎗

shé jiàn chún qiāng

折箭為誓

shé jiàn wéi shì

f.e. break an arrow as a pledge

舌撟不下

shé jiǎo bù xià

蛇口蜂針

shé kǒu fēng zhēn

id. venomous heart

蛇毛馬角

shé máo mǎ jiǎo

蛇盤鬼附

shé pán guǐ fù

蛇蟠蚓結

shé pán yǐn jié

舌橋不下

shé qiáo bù xià

蛇雀之報

shé què zhī bào

蛇入鼠出

shé rù shǔ chū

蛇神牛鬼

shé shén niú guǐ

34-12: n. forces of evil; enemies

蛇食鯨吞

shé shí jīng tūn

蛇螫斷腕

shé shì duàn wàn

蛇頭鼠眼

shé tóu shǔ yǎn

id. crafty, cunning and wily repulsively ugly

蛇頭蝎尾

shé tóu xiē wěi

蛇蝎為心

shé xiē wéi xīn

蛇蝎心腸

shé xiē xīn cháng

f.e. as venomous as snakes and scorpions cruel; merciless

蛇心佛口

shé xīn fó kǒu

34-12: id. treacherous

蛇行鱗潛

shé xíng lín qián

蛇行鼠步

shé xíng shǔ bù

折腰五斗

shé yāo wǔ dòu

蛇影杯弓

shé yǐng bēi gōng

v.p. be jittery 34-12: v.p. be jittery

蛇欲吞象

shé yù tūn xiàng

舌戰群儒

shé zhàn qún rú

蛇珠雀環

shé zhū què huán

省吃儉用

shěng chī jiǎn yòng

f.e. live frugally

省吃細用

shěng chī xì yòng

省煩從簡

shěng fán cóng jiǎn

省愆寡過

shěng qiān guǎ guò

省事寧人

shěng shì níng rén

省衣節食

shěng yī jié shí

省役薄賦

shěng yì bó fù

生搬硬套

shēng bān yìng tào

kopiować mechanicznie i stosować bez przemyślenia

copy mechanically and apply indiscriminately

生不逢場

shēng bù féng chǎng

生不逢辰

shēng bù féng chén

f.e. be born at the wrong time

生不逢時

shēng bù féng shí

urodzić się w złym czasie

be born at the wrong time

生不遇時

shēng bù yù shí

生財有道

shēng cái yǒu dào

być ekspertem w robieniu pieniędzy (obraźliwe)

?derog.? be expert in making money

生財之道

shēng cái zhī dào

n. the way to become wealthy

生炒熱賣

shēng chǎo rè mài

生辰吉帖

shēng chén jí tiě

生齒日繁

shēng chǐ rì fán

f.e. The population is growing day by day.

聲東擊西

shēng dōng jī xī

f.e. feint

生棟覆屋

shēng dòng fù wū

生動活潑

shēng dòng huó pō

f.e. vivid and vigorous

聲動梁塵

shēng dòng liáng chén

生奪硬搶

shēng duó yìng qiǎng

生而知之

shēng ér zhī zhī

f.e. have innate knowledge

生發未燥

shēng fà wèi zào

笙歌鼎沸

shēng gē dǐng fèi

生公說法

shēng gōng shuō fǎ

bardzo wzruszający; wywołujący emocje

very touching-convincing; emotion-arousing

生功止過

shēng gōng zhǐ guò

升官發財

shēng guān fā cái

uzyskać awans i wzbogacić się; dążyć do władzy i pieniędzy

win promotion and get rich; be out for power and money

生關死劫

shēng guān sǐ jié

生花妙筆

shēng huā miào bǐ

f.e. a gifted pen

生花妙語

shēng huā miào yǔ

f.e. flowery phrases

生花之筆

shēng huā zhī bǐ

n. a gifted pen

生機勃勃

shēng jī bó bó

f.e. full of vitality

生寄死歸

shēng jì sǐ guī

Żyć to jak byc przyjezdnym na świecie, a umrzeć jest jak powrót do domu.

To live is like being a lodger in the world, and to die is like returning home.

聲價百倍

shēng jià bǎi bèi

聲價倍增

shēng jià bèi zēng

聲價十倍

shēng jià shí bèi

f.e. enhancement of one's status or prestige

生聚教訓

shēng jù jiào xùn

n. pooling and training of manpower

生聚教養

shēng jù jiào yǎng

生拉活扯

shēng lā huó chě

daleko idący

far-fetched

生拉活拽

shēng lā huó zhuài

生拉硬扯

shēng lā yìng chě

生老病死

shēng lǎo bìng sǐ

cztery nieszczęścia ludzkiego życia: narodziny, starość, choroba śmierć

f.e. 〈Budd.〉 the four miseries in human life

聲淚俱發

shēng lèi jù fā

聲淚俱下

shēng lèi jù xià

f.e. weep while speaking

生離死別

shēng lí sǐ bié

f.e. one's bitterest sorrows: separation and death

生靈塗地

shēng líng tú dì

生靈塗炭

shēng líng tú tàn

f.e. people are plunged into an abyss of misery *

生龍活虎

shēng lóng huó hǔ

f.e. full of vigor and vitality

生龍活現

shēng lóng huó xiàn

生米煮成熟飯

shēng mǐ zhǔ chéng shú fàn

co zostało zrobione nie może być cofnięte

What's done can't be undone.

生米做成熟飯

shēng mǐ zuò chéng shú fàn

生民塗炭

shēng mín tú tàn

聲名烜赫

shēng míng

聲名赫奕

shēng míng hè yì

聲名藉甚

shēng míng jí shèn

v.p. have a widespread reputation

聲名狼籍

shēng míng láng jí

聲名狼藉

shēng míng láng jí

v.p. be notorious

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.