Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

聲名鵲起

shēng míng què qǐ

生拼硬湊

shēng pīn yìng còu

zbierać na kupę niepowiązane ze sobą fakty słowa itp...

dish up or lump together unrelated words-facts-etc.

生氣勃勃

shēng qì bó bó

v.p. full of vitality

聲氣相求

shēng qì xiāng qiú

f.e. share the same interests and purpose

聲氣相通

shēng qì xiāng tōng

聲氣相投

shēng qì xiāng tóu

mieć duchowe powinowactwo; odpowiadać (współbrzmieć) jak echo

have a spiritual affinity; echo answers

聲情並茂

shēng qíng bìng mào

f.e. sing beautifully and with feeling

笙磬同音

shēng qìng tóng yīn

f.e. in complete harmony

聲求氣應

shēng qiú qì yìng

生榮沒哀

shēng róng méi āi

生榮死哀

shēng róng sǐ āi

f.e. respected while living and mourned when dead

生榮死衰

shēng róng sǐ shuāi

生榮亡哀

shēng róng wáng āi

生肉枯骨

shēng ròu kū gǔ

聲如洪鐘

shēng rú hóng zhōng

f.e. The voice sounds like a roaring bell.

聲入心通

shēng rù xīn tōng

生桑之夢

shēng sāng zhī mèng

聲色並厲

shēng sè bìng lì

聲色不動

shēng sè bù dòng

聲色狗馬

shēng sè gǒu mǎ

聲色貨利

shēng sè huò lì

聲色俱厲

shēng sè jù lì

f.e. harsh in tone and severe in expression

聲色犬馬

shēng sè quǎn mǎ

id. sensual pleasures

生殺與奪

shēng shā yǔ duó

生殺予奪

shēng shā yù duó

roztoczyć nad kimś absolutną władzę

f.e. wield absolute power over sb.

升山採珠

shēng shān cǎi zhū

生上起下

shēng shàng qǐ xià

生生不息

shēng shēng bù xī

rozmnażać (się) bez końca

multiply endlessly

生生不已

shēng shēng bù yǐ

f.e. The new supersedes the old without end.

生生世世

shēng shēng shì shì

r.f. generation after generation

生生死死

shēng shēng sǐ sǐ

聲勢烜赫

shēng shì

聲勢浩大

shēng shì hào dà

f.e. impressive display of power-influence

聲勢赫奕

shēng shì hè yì

聲勢洶洶

shēng shì xiōng xiōng

f.e. bluster and swagger like a conquering hero

聲勢熏灼

shēng shì xūn zhuó

生手生腳

shēng shǒu shēng jiǎo

聲嘶力竭

shēng sī lì jié

f.e. shout oneself hoarse

生死不易

shēng sǐ bù yì

生死不渝

shēng sǐ bù yú

生死長夜

shēng sǐ cháng yè

生死存亡

shēng sǐ cún wáng

przetrwać lub zginąć w krytycznym okresie/chwili

f.e. survive or perish critical juncture

生死骨肉

shēng sǐ gǔ ròu

生死關頭

shēng sǐ guān tóu

n. life-and-death crisis

生死苦海

shēng sǐ kǔ hǎi

生死肉骨

shēng sǐ ròu gǔ

dostarczyć cudownej ulgi

provide miraculous relief

生死未卜

shēng sǐ wèi bǔ

niepewny swojego życia

uncertain of one's life

生死無貳

shēng sǐ wú èr

生死相依

shēng sǐ xiāng yī

f.e. stick together with sb. in life and death *

生死攸關

shēng sǐ yōu guān

n. matter of life or death

生死予奪

shēng sǐ yǔ duó

生死與共

shēng sǐ yǔ gòng

przejść z kimś wspólnie trudności i radości

go through thick and thin together

生死之交

shēng sǐ zhī jiāo

przyjaźń aż do śmierci

friendship unto death

生死醉夢

shēng sǐ zuì mèng

升堂拜母

shēng táng bài mǔ

升堂入室

shēng táng rù shì

osiągnąć mistrzostwo; mieć dostęp do; być w zażyłych stosunkach z

attain mastery, have an entry to; become intimate with

生吞活剝

shēng tūn huó bō

zaakceptować coś bezprytycznie

accept sth. uncritically

生吞活奪

shēng tūn huó duó

聲吞氣忍

shēng tūn qì rěn

生拖死拽

shēng tuō sǐ zhuāi

f.e. drag sb. away willy-nilly

聲威大震

shēng wēi dà zhèn

f.e. gain widespread fame and prestige

聲聞過情

shēng wén guò qíng

f.e. enjoy a higher reputation than justified

聲希味淡

shēng xī wèi dàn

聲銷跡滅

shēng xiāo jì miè

聲音笑貌

shēng yīn xiào mào

n. voice and expression

聲應氣求

shēng yìng qì qiú

podobne przyciąga podobne

Like attracts like

鼪鼬之徑

shēng yòu zhī jìng

聲譽鵲起

shēng yù què qǐ

f.e. become famous overnight

聲譽十倍

shēng yù shí bèi

聲張勢厲

shēng zhāng shì lì

生張熟魏

shēng zhāng shú wèi

f.e. promiscuous unacquainted with each other

聲振寰宇

shēng zhèn huán yǔ

聲振林木

shēng zhèn lín mù

聲振屋瓦

shēng zhèn wū wǎ

生知安行

shēng zhī ān xíng

生眾食寡

shēng zhòng shí guǎ

produkcja przewyższa konsumpcję

Production exceeds consumption.

生拽活拖

shēng zhuài huó tuō

聲罪致討

shēng zuì zhì tǎo

potępić

condemn; denounce

孫康映雪

sūn kāng yìng xuě

孫龐鬥智

sūn páng dòu zhì

四百四病

sì bǎi sì bìng

駟不及舌

sì bù jí shé

f.e. What is said cannot be unsaid.

四不拗六

sì bù niù liù

似曾相識

sì céng xiāng shí

f.e. seem to have met before

四沖八達

sì chōng bā dá

四沖六達

sì chōng liù dá

四大皆空

sì dà jiē kōng

f.e. everything is emptiness 〈Budd.〉 The sensuous world is illusory.

似懂非懂

sì dǒng fēi dǒng

f.e. not fully understand

四方八面

sì fāng bā miàn

四方輻輳

sì fāng fú còu

四方之志

sì fāng zhī zhì

四分五裂

sì fēn wǔ liè

f.e. disintegrate

四分五落

sì fēn wǔ luò

wyszstko podzielone

all split up

四紛五落

sì fēn wǔ luò

四分五剖

sì fēn wǔ pōu

四海波靜

sì hǎi bō jìng

四海承風

sì hǎi chéng fēng

四海鼎沸

sì hǎi dǐng fèi

四海皆兄弟

sì hǎi jiē xiōng dì

四海九州

sì hǎi jiǔ zhōu

cały kraaj; wszystkie czści kraju

f.e. the whole country

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.