Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

囁嚅小兒

niè rú xiǎo ér

躡手躡腳

niè shǒu niè jiǎo

iść chyłkiem, iść na paluszkach

walk gingerly-stealthily; tiptoe

躡手躡足

niè shǒu niè zú

乜斜纏帳

niè xié chán zhàng

嚙雪餐氈

niè xuě cān zhān

嚙雪吞氈

niè xuě tūn zhān

嚙血沁骨

niè xuè qìn gǔ

嚙血為盟

niè xuè wéi méng

囓血為盟

niè xuè wéi méng

躡影藏形

niè yǐng cáng xíng

躡影潛蹤

niè yǐng qián zōng

躡影追風

niè yǐng zhuī fēng

孽障種子

niè zhàng zhǒng zǐ

孽子孤臣

niè zǐ gū chén

żałosny wyrzutek; zwolennik przegranej sprawy

wretched outcast; supporter of a lost cause

躡足附耳

niè zú fù ěr

f.e. 〈wr.〉 tell a secret *

躡足其間

niè zú qí jiān

f.e. join (a certain profession, trade, group of people, etc.) associate with

躡足潛蹤

niè zú qián zōng

f.e. walk stealthily

拈斷髭鬚

niān duàn zī xū

拈毫弄管

niān háo nòng guǎn

拈花弄柳

niān huā nòng liǔ

拈花弄月

niān huā nòng yuè

拈花惹草

niān huā rě cǎo

id. seek extra-maritial affairs (of men) have promiscuous relations with women

拈花微笑

niān huā wēi xiào

zyskać dogłębną wiedzę o ezoterycznych naukach buddujskich

gain a thorough understanding of esoteric Buddhist teachings

拈花一笑

niān huā yī xiào

拈花摘艷

niān huā zhāi yàn

拈華摘艷

niān huá zhāi yàn

拈斤播兩

niān jīn bō liǎng

拈輕掇重

niān qīng duō zhòng

拈輕怕重

niān qīng pà zhòng

f.e. pick easy jobs and shirk hard ones

拈酸吃醋

niān suān chī cù

f.e. be jealous

拈酸潑醋

niān suān pō cù

駑箭離弦

nǔ jiàn lí xián

弩下逃箭

nǔ xià táo jiàn

弩張劍拔

nǔ zhāng jiàn bá

przygotowany do wojny

poised for war

暖衣飽食

nuǎn yī bǎo shí

f.e. well-clad and well-fed

寧可清貧,不作濁富

nìng kě qīng pín bù zuò zhuó fù

寧可玉碎,不能瓦全

nìng kě yù suì bù néng wǎ quán

寧缺勿濫

nìng quē wù làn

f.e. rather go without than have sth. shabby

寧缺毋濫

nìng quē wù làn

lepiej iść samemu niż z kimś podłym

rather go without than have sth. shabby

寧死不屈

nìng sǐ bù qū

f.e. rather die than submit *

寧為雞口,不為牛後

nìng wéi jī kǒu bù wéi niú hòu

woli być dużą rybą w małym stawie niż małą rybą w dużym

prefer to be a big fish in a small pond rather than a small fish in a big pond

寧為雞口,毋為牛後

nìng wéi jī kǒu wú wéi niú hòu

寧為雞口,無為牛後

nìng wéi jī kǒu wú wéi niú hòu

寧為玉碎,不為瓦全

nìng wéi yù suì bù wéi wǎ quán

lepiej ulec zniszczeniu niż utracić swoje zasady; lepiej umrzeć w chwale niż żyć bez honoru

better to be destroyed than to give up one's principles; better to die in glory than live in dishonor

寧折不彎

nìng zhé bù wān

f.e. 〈wr.〉 would rather break than bend; be adamant

念念不忘

niàn niàn bù wàng

nieustannie mieć w umyśle

bear in mind constantly

念念有詞

niàn niàn yǒu cǐ

f.e. mutter incantations mumble

念茲在茲

niàn zī zài zī

f.e. bear in mind always fix your attention on what you are doing

內查外調

nèi chá wài diào

f.e. make investigations both within and without

內顧之憂

nèi gù zhī yōu

problemy domowe, troski rodzinne

domestic worries; trouble at home

內峻外和

nèi jùn waihé

內柔外剛

nèi róu waigāng

f.e. be soft inside but hard outside (lit.-fig.)

內聖外王

nèi shèng wài wáng

id. learning that is sound in both theory and practice

內視反聽

nèi shì fǎn tīng

f.e. examine oneself and listen to other's opinions *

內外夾攻

nèi wài jiā gōng

加-夾 加-夹 v.p. attack from both within and without n. 〈mil.〉 crossfire

內外交困

nèi wài jiāo kùn

v.p. beset with difficulties at home and abroad

內省不疚

nèi xǐng bù jiù

f.e. 〈wr.〉 find no fault in examining one's heart

內修外攘

nèi xiū wairǎng

內憂外患

nèi yōu wài huàn

f.e. domestic trouble and foreign invasion

內憂外侮

nèi yōu wài wǔ

內助之賢

nèi zhù zhī xián

囊空如洗

náng kōng rú xǐ

id. have empty pockets; be broke

囊括四海

náng kuò sì hǎi

v.o. bring the whole country under imperial rule

囊裡盛錐

náng lǐ shèng zhuī

囊漏儲中

náng lòu chǔ zhōng

囊漏貯中

náng lòu zhù zhōng

囊匣如洗

náng xiá rú xǐ

囊螢映雪

náng yíng yìng xuě

f.e. 〈wr.〉 study hard in spite of poverty

囊螢照書

náng yíng zhào shū

囊螢照讀

náng yíng zhào shū

囊錐露穎

náng zhuī lù yǐng

男唱女隨

nán chàng nǚ suí

南船北車

nán chuán běi chē

男大當婚

nán dà dāng hūn

f.e. every Jack shall have his Jill

男大當娶

nán dà dāng qǔ

男大須婚

nán dà xū hūn

男盜女娼

nán dào nǚ chāng

f.e. dregs of society

難得糊塗

nán dé hú tú

Tam gdzie ignorancja przynosi błogość, gupio jest być madrym

Where ignorance is bliss, it's folly to be wise.

難弟難兄

nán dì nán xiōng

南販北賈

nán fàn běi gǔ

難分難解

nán fēn nán jiě

f.e. be inextricably locked together

難分難捨

nán fēn nán shě

f.e. reluctant to part-separate

南風不競

nán fēng bù jìng

f.e. the opponent is not strong enough

男婦老幼

nán fù lǎo yòu

男耕女織

nán gēng nǚ zhī

mężczyźni płużą, kobiety tkają

men plow the fields and women weave

難更僕數

nán gēng pú shǔ

南冠楚囚

nán guān chǔ qiú

南郭處士

nán guō chǔ shì

南郭先生

nán guō xiān shēng

南航北騎

nán háng běi qí

難乎其難

nán hū qí nán

難乎為繼

nán hū wéi jì

f.e. 〈wr.〉 hard to carry on or keep up

難乎為情

nán hū wéi qíng

南戶窺郎

nán hù kuī láng

男歡女愛

nán huān nǚ ài

f.e. The couple are enraptured with love.

男婚女嫁

nán hūn nǚ jià

f.e. a man should take a wife and a woman should take a husband

男婚女聘

nán hūn nǚ pìn

南箕北斗

nán jī běi dǒu

id. sth. well-known but useless

難解難分

nán jiě nán fēn

być nieodłącznie ze sobą połączonymi

be inextricably locked together

南金東箭

nán jīn dōng jiàn

f.e. 〈wr.〉 good talent

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom