Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

鯰魚上竹竿

nián yú shàng zhú gān

鯰魚緣竹竿

nián yú yuán zhú gān

年壯氣銳

nián zhuàng qì ruì

弄兵潢池

nòng bīng huáng shi

id. do sth. despite the great danger 34-12

弄法舞文

nòng fǎ wǔ wén

przeinaczać prawo przez zabawę frazeologią; naciągać język w dokumentach dla złych celów

pervert the law by playing with legal phraseology; tamper with the language of documents-laws for illicit purposes

弄粉調朱

nòng fěn diào zhū

弄斧班門

nòng fǔ bān mén

34-12 id. show off one's slight talent-skill before an expert

弄管調弦

nòng guǎn diào xián

弄鬼掉猴

nòng guǐ diào hóu

弄鬼弄神

nòng guǐ nòng shén

f.e. rouse gods and devils 34-12

弄鬼妝么

nòng guǐ zhuāng yāo

弄假成真

nòng jiǎ chéng zhēn

f.e. make-believe becomes reality

弄斤操斧

nòng jīn cāo fǔ

弄口鳴舌

nòng kǒu míng shé

弄眉擠眼

nòng méi jǐ yǎn

弄巧成拙

nòng qiǎo chéng zhuō

f.e. outsmart oneself

弄巧反拙

nòng qiǎo fǎn zhuō

弄神弄鬼

nòng shén nòng guǐ

wybudzić bogów i demony

rouse gods and devils

弄瓦之喜

nòng wǎ zhī xǐ

弄性尚氣

nòng xìng shàng qì

f.e. 〈wr.〉 act on impulse

弄虛作假

nòng xū zuò jiǎ

oszukiwać, dokonywać oszustw; zniżyć się do oszukiwania

practice fraud; employ trickery; stoop to deception

弄影團風

nòng yǐng tuán fēng

弄玉吹簫

nòng yù chuí xiāo

弄月嘲風

nòng yuè cháo fēng

34-12 f.e. seek pleasure

弄月吟風

nòng yuè yín fēng

34-12 id. write carefree verse write sentimental verse

弄璋之喜

nòng zhāng zhī xǐ

arch. wydaćc na świat chłopca

n. 〈wr.〉 giving birth to a boy

弄竹彈絲

nòng zhú dàn sī

弄嘴弄舌

nòng zuǐ nòng shé

f.e. talk idly

腦滿腸肥

nǎo mǎn cháng féi

f.e. the idle rich brainless glutton ③fat like a pig ④heavy-jowled and potbellied

惱羞變怒

nǎo xiū biàn nù

惱羞成怒

nǎo xiū chéng nù

f.e. be shamed into anger

撓喉捩嗓

náo hóu liè sǎng

呶呶不休

náo náo bù xiū

f.e. prate endlessly

撓曲枉直

náo qū wǎng zhí

撓腮撧耳

náo sāi juē ěr

撓直為曲

náo zhí wéi qū

牛不喝水強按頭

niú bù hē shuǐ qiǎng àn tóu

牛刀割雞

niú dāo gē jī

id. 〈wr.〉 great talent used in petty things

牛刀小試

niú dāo xiǎo shì

pierwszy zwiastun umiejętności mistrza; użyć nadmiernej siły

hide one's light under a bushel; overkill; first small display of a master's skill

牛鼎烹雞

niú dǐng pēng jī

polować z armatą na muchy

swat a fly with a cannon〈wr.〉

牛高馬大

niú gāo mǎ dà

牛鬼蛇神

niú guǐ shé shén

n. forces of evil; enemies *

牛黃狗寶

niú huáng gǒu bǎo

牛驥共牢

niú jì gòng láo

牛驥同槽

niú jì tóng cáo

牛驥同皁

niú jì tóng wěn

牛驥同皂

niú jì tóng zào

nie rozróżniać mądrych i głupców

id. 〈wr.〉 make no distinction between the wise and the foolish *

牛角掛書

niú jiǎo guà shū

牛角書生

niú jiǎo shū shēng

牛角之歌

niú jiǎo zhī gē

牛口之下

niú kǒu zhī xià

牛郎織女

niú láng zhī nǚ

id. Cowherd and Weaving Maid couple separated against their will

牛馬襟裾

niú mǎ jīn jú

牛毛細雨

niú máo xì yǔ

mżawka

drizzle

牛農對泣

niú nóng duì qì

牛溲馬渤

niú sōu mǎ bó

牛溲馬勃

niú sōu mǎ bó

tani ale użyteczny

cheap but useful

牛蹄之涔

niú tí zhī cén

n. 〈wr.〉 limited capacity

牛蹄之魚

niú tí zhī yú

牛蹄中魚

niú tí zhōng yú

牛聽彈琴

niú tīng tán qín

牛童馬走

niú tóng mǎ zǒu

牛頭不對馬面

niú tóu bù duì mǎ miàn

牛頭不對馬嘴

niú tóu bù duì mǎ zuǐ

nieważny, nieistotny

incongruous; irrelevant

牛頭馬面

niú tóu mǎ miàn

n. attendants on the King of Hades devils in animal forms

牛星織女

niú xīng zhī nǚ

牛羊勿踐

niú yáng wù jiàn

牛衣病臥

niú yī bìng wò

牛衣對泣

niú yī duì qì

arch. para żyjąca w skrajnej nędzy

couple living in extreme poverty

牛衣歲月

niú yī suì yuè

牛衣夜哭

niú yī yè kū

牛之一毛

niú zhī yī máo

泥車瓦狗

ní chē wǎ gǒu

泥車瓦馬

ní chē wǎ mǎ

泥船渡河

ní chuán dù hé

f.e. 〈Budd.〉 Life is filled with dangerous temptations.

泥多佛大

ní duō fó dà

id. the more the supporters, the greater the achievements of the leader

泥金萬點

ní jīn wàn diǎn

呢喃細語

ní nán xì yǔ

泥牛入海

ní niú rù hǎi

przepadło na zawsze

gone forever

泥蟠不滓

ní pān bù zǐ

泥菩薩過江

ní pú sà guò jiāng

id. hardly able to save oneself, let alone anyone else

泥沙俱下

ní shā jù xià

f.e. The good is carried away with the bad. There is a mingling of good and bad.

泥塑木雕

ní sù mù diāo

sztywny jak statua, ktoś pozbawiony emocji

as stiff as a statue; idol; sb. devoid of emotions

泥中隱刺

ní zhōng yǐn cì

泥豬疥狗

ní zhū jiè gǒu

泥豬癩狗

ní zhū lài gǒu

泥豬瓦狗

ní zhū wǎ gǒu

泥足巨人

ní zú jù rén

olbrzym ze stopami z gliny

colossus with feet of clay

嚙臂之好

niè bì zhī hǎo

嚙檗吞針

niè bò tūn zhēn

涅而不淄

niè ér bù zī

涅而不緇

niè ér bù zī

id. rise above the bad environment

泥而不滓

niè ér bù zǐ

孽根禍胎

niè gēn huò tāi

躡腳躡手

niè jiǎo niè shǒu

躡屩檐簦

niè juàn yán dēng

躡蹻擔簦

niè juē dān dēng

躡屩擔簦

niè juē dān dēng

odbyć daleką podróż

f.e. 〈wr.〉 make a long journey

躡蹻檐簦

niè juē dàn dēng

囁囁嚅嚅

niè niè rú rú

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom