Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

捏一把汗

niē yī bǎ hàn

oblać się zimnym potem

v.p. break into a cold sweat

獰髯張目

níng rán zhāng mù

寧死不辱

níng sǐ bù rǔ

f.e. 〈wr.〉 prefer death to disgrace

凝脂點漆

níng zhī diǎn qī

凝矚不轉

níng zhǔ bù zhuǎn

鳥道羊腸

niǎo dào yáng cháng

鳥得弓藏

niǎo dé gōng cáng

鳥焚魚爛

niǎo fén yú làn

鳥伏獸窮

niǎo fú shòu qióng

鳥覆危巢

niǎo fù wēi cháo

鳥革翚飛

niǎo gé huī fēi

鳥駭鼠竄

niǎo hài shǔ cuàn

鳥集鱗萃

niǎo jí lín cuì

f.e. flock together a great number gathered together

鳥跡蟲絲

niǎo jì chóng sī

鳥盡弓藏

niǎo jìn gōng cáng

id. cast sb.-sth. aside when the purpose has been served

鳥驚鼠竄

niǎo jīng shǔ cuàn

鳥驚魚駭

niǎo jīng yú hài

鳥驚魚潰

niǎo jīng yú kuì

鳥驚魚散

niǎo jīng yú sàn

鳥哭猿啼

niǎo kū yuán tí

鳥面鵠形

niǎo miàn hú xíng

f.e. gaunt and emaciated from hunger

裊裊娜娜

niǎo niǎo nuó nuó

r.f. 〈wr.〉 delicate and graceful (of a woman)

裊裊娉娉

niǎo niǎo píng píng

r.f. slim and supple (of a woman) 34-12

裊裊婷婷

niǎo niǎo tíng tíng

delikatna i pełna wdzięku, szczupła

delicate and graceful; svelte

裊裊亭亭

niǎo niǎo tíng tíng

褭褭婷婷

niǎo niǎo tíng tíng

褭褭亭亭

niǎo niǎo tíng tíng

裊裊餘音

niǎo niǎo yú yīn

裊娜娉婷

niǎo nuó pīng tíng

鳥槍換砲

niǎo qiāng huàn pào

鳥槍換炮

niǎo qiāng huàn pào

f.e. be better armed

鳥窮則啄

niǎo qióng zé zhuó

鳥入樊籠

niǎo rù fán lóng

ptak przetrzymywany w klatce

a bird kept prisoner in a cage〈wr.〉

鳥散魚潰

niǎo sàn yú kuì

鳥聲獸心

niǎo shēng shòu xīn

鳥獸散

niǎo shòu sàn

f.e. scatter like birds and beasts; flee helter-skelter; stampede

鴞啼鬼嘯

niǎo tí guǐ xiào

鳥啼花落

niǎo tí huā luò

鳥啼花怨

niǎo tí huā yuàn

鳥語花香

niǎo yǔ huā xiāng

f.e. fine spring day

濃眉大眼

nóng méi dà yǎn

f.e. bushy eyebrows and big eyes

濃抹淡妝

nóng mò dàn zhuāng

濃墨重彩

nóng mò zhòng cǎi

f.e. 〈wr.〉 thick and heavy in colors

濃桃艷李

nóng táo yàn lǐ

濃蔭蔽日

nóng yīn bì rì

濃妝淡抹

nóng zhuāng dàn mò

濃妝艷服

nóng zhuāng yàn fú

f.e. 〈wr.〉 make up one's face heavily and dress gaudily

濃妝艷裹

nóng zhuāng yàn guǒ

濃妝艷抹

nóng zhuāng yàn mǒ

f.e. gaily attired and heavily made-up (of women)

濃裝艷抹

nóng zhuāng yàn mò

濃妝艷飾

nóng zhuāng yàn shì

能不稱官

néng bù chèn guān

能工巧匠

néng gōng qiǎo jiàng

uzdolniony rzemieślnik

skilled craftsman

能近取譬

néng jìn qǔ pì

f.e. put oneself in another's place

能謀善斷

néng móu shàn duàn

能掐會算

néng qiā huì suàn

能屈能伸

néng qū néng shēn

f.e. be adaptable to circumstances

能上能下

néng shàng néng xià

być gotowym do przyjęcia niższego bądź wyższego stanowiska

f.e. be ready to accept either a higher or a lower post

能伸能屈

néng shēn néng qū

f.e. be adaptable to circumstances 34-12

能說慣道

néng shuō guàn dào

能說會道

néng shuō huì dào

mieć talent do gadania, być gadułą

have a gift of gab; be glib

能文能武

néng wén néng wǔ

obdarowany przez los i ciałem i umysłem

gifted in both intellectual and physical spheres

能寫會算

néng xiě huì suàn

f.e. can write and use the abacus

能牙利齒

néng yá lì chǐ

能言快說

néng yán kuài shuō

能言快語

néng yán kuài yǔ

f.e. eloquent and frank

能言巧辯

néng yán qiǎo biàn

能言善辯

néng yán shàn biàn

f.e. eloquent; quick-tongued

能者多勞

néng zhě duō láo

f.e. able people should do more or end up doing more

能者為師

néng zhě wéi shī

f.e. let those who know teach (others)

能征慣戰

néng zhēng guàn zhàn

f.e. 〈wr.〉 seasoned in war-fighting

黏恡繳繞

nián

年登花甲

nián dēng huā jiǎ

年富力強

nián fù lì qiáng

f.e. in one's prime

年復一年

nián fù yī nián

f.e. year after year

年該月值

nián gāi yuè zhí

年高德卲

nián gāo dé shào

年高德劭

nián gāo dé shào

f.e. venerable age and eminent virtue advanced in years and virtue

年高德勛

nián gāo dé xūn

年高望重

nián gāo wàng zhòng

f.e. aged and celebrated

年榖不登

nián gǔ bù dēng

年華垂暮

nián huá thuí mù

年近古稀

nián jìn gǔ xī

zbliżać się do siedemdziesiątki

getting on toward seventy (wr.)

年經國緯

nián jīng guó wěi

黏吝繳繞

nián lìn jiǎo rào

黏皮帶骨

nián pí dài gǔ

黏皮著骨

nián pí zhegǔ

粘皮著骨

nián pí zhuó gǔ

年輕力壯

nián qīng lì zhuàng

f.e. young and vigorous

年深日久

nián shēn rì jiǔ

f.e. with the passage of time; as the years go by

年深歲久

nián shēn suì jiǔ

年深月久

nián shēn yuè jiǔ

年事已高

nián shì yǐ gāo

już w zaawansowanym wieku

already of advanced years

年衰歲暮

nián shuāi suì mù

年頭月尾

nián tóu yuè wěi

年湮世遠

nián yān shì yuǎn

年誼世好

nián yì shì hào

年逾古稀

nián yú gǔ xī

być powyżej siedemdziesiątego roku życia

be past seventy years of age〈wr.〉

鯰魚上竿

nián yú shàng gān

鯰魚上竹

nián yú shàng zhú

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom