Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

風馳電騁

fēng chí diàn chěng

風馳電赴

fēng chí diàn fù

風馳電擊

fēng chí diàn jī

風馳電卷

fēng chí diàn juǎn

with lightning speed

風馳電逝

fēng chí diàn shì

風馳霆擊

fēng chí tíng jī

風馳雨驟

fēng chí yǔ zhòu

風馳雲卷

fēng chí yún juǎn

風馳雲走

fēng chí yún zǒu

蜂出泉流

fēng chū quán liú

風吹草動

fēng chuī cǎo dòng

oznaki zaniepokojenia lub broblemów

sign of disturbance or trouble

風吹浪打

fēng chuī làng dǎ

be beaten by wind and waves; be battered by a storm

風吹馬耳

fēng chuī mǎ ěr

風吹日曬

fēng chuī rì shài

be exposed to the elements

風吹雨打

fēng chuī yǔ dǎ

be battered by wind and rain stand a severe test

風吹雲散

fēng chuī yún sàn

風從虎,雲從龍

fēng cóng hǔ yún cóng lóng

風從響應

fēng cóng xiǎng yìng

蜂攢蟻集

fēng cuán yǐ jí

蜂攢蟻聚

fēng cuán yǐ jù

封刀掛劍

fēng dāo guà jiàn

wycofać się z aktywego współzawodnictwa sportowego

retire from active athletic competition

風刀霜劍

fēng dāo shuāng jiàn

piercing wind and biting cold adverse circumstances

鋒鏑餘生

fēng dí yú shēng

przetrwać o mały włos

survive by the skin of one's teeth

風度翩翩

fēng dù piān piān

be handsome and suave

風度翩翩

fēng dù piān piān

be handsome and suave

鋒發韻流

fēng fā yùn liú

fluent and overpowering

蜂房蟻穴

fēng fáng yǐ xué

風飛雲會

fēng fēi yún huì

葑菲之采

fēng fēi zhī cǎi

風風火火

fēng fēng huǒ huǒ

pilny, pośpieszny

urgent; stirring;rash

風風雨雨

fēng fēng yǔ yǔ

trials and hardships M:chǎng groundless gossip ③storms; winds and rains ④rife rumors; gossip going the rounds ⑤ups and downs

風風韻韻

fēng fēng yùn yùn

風飡水宿

fēng fěng

風僝雨僽

fēng fěng

豐富多彩

fēng fù duō cǎi

bogaty i różnorodny, kolorowy

rich and varied;colorful

蜂附雲集

fēng fù yún jí

風高放火,月黑殺人

fēng gāo fàng huǒ yuè hēi shā rén

豐功厚利

fēng gōng hòu lì

豐功茂德

fēng gōng mào dé

豐功盛烈

fēng gōng shèng liè

豐功碩德

fēng gōng shuò dé

豐功偉績

fēng gōng wěi jì

wielkie osiągnięcia

great achievements, or contributions

豐功懿德

fēng gōng yì dé

烽鼓不息

fēng gǔ bù xī

風骨峭峻

fēng gǔ qiào jùn

封官許原

fēng guān xǔ yuán

封官許願

fēng guān xǔ yuàn

promise high posts and other favors

風光旖旎

fēng guāng yǐ nǐ

exquisite scenery; charming sight

風光月霽

fēng guāng yuè jì

風禾盡起

fēng hé jìn qǐ

風和日麗

fēng hé rì lì

ciepła i słoneczna pogoda

warm and sunny weather

風和日美

fēng hé rì měi

風和日煗

fēng hé rì nuǎn

風和日暖

fēng hé rì nuǎn

warm and sunny weather

風和日暄

fēng hé rì xuān

蜂合豕突

fēng hé shǐ tū

蜂合蟻聚

fēng hé yǐ jù

豐亨豫大

fēng hēng yù dà

封胡遏末

fēng hú è mò

封胡羯末

fēng hú jié mò

風虎雲龍

fēng hǔ yún lóng

風花雪夜

fēng huā xuě yè

風花雪月

fēng huā xuě yuè

effete and sentimental writing life of gaiety

風華絕代

fēng huá jué dài

być nieopisanie piękną i olśniewającą

be indescribably beautiful and striking

風華正茂

fēng huá zhèng mào

id. in one's prime

風華濁世

fēng huá zhuó shì

風鬟霧鬢

fēng huán wù bìn

distressed appearance of a woman

風鬟雨鬢

fēng huán yǔ bìn

niepokojący wygląd kobiety

distressed appearance of a woman

風環雨鬢

fēng huán yǔ bìn

風回電激

fēng huí diàn jī

峯回路轉

fēng huí lù zhuǎn

峰回路轉

fēng huí lù zhuǎn

amidst surrounding elevations and winding roads

烽火連天

fēng huǒ lián tiān

ognie bitwy rozlewają się wszędzie

Flames of battle rage everywhere.

烽火四起

fēng huǒ sì qǐ

烽火相連

fēng huǒ xiāng lián

烽火連年

fēng huò lián nián

continuous-prolonged wars

風激電飛

fēng jī diàn fēi

風激電駭

fēng jī diàn hài

豐肌弱骨

fēng jī ruò gǔ

豐肌秀骨

fēng jī xiù gǔ

風急浪高

fēng jí làng gāo

封己守殘

fēng jǐ shǒu cán

豐筋多力

fēng jīn duō lì

封金掛印

fēng jīn guà yìn

風景不殊

fēng jǐng bù shū

風舉雲飛

fēng jǔ yún fēi

風舉雲搖

fēng jǔ yún yáo

風卷殘雲

fēng juǎn cán yún

gruntownie oczyścić

make a clean sweep

風譎雲詭

fēng jué yún guǐ

蜂窠蟻穴

fēng kē yǐ xué

風口浪尖

fēng kǒu làng jiān

in the teeth of storm where the struggle is fiercest

蜂狂蝶亂

fēng kuáng dié luàn

風雷火炮

fēng léi huǒ pào

風雷之變

fēng léi zhī biàn

風裡楊花

fēng lǐ yáng huā

風流藴藉

fēng liú

風流縕藉

fēng liú

風流博浪

fēng liú bó làng

風流才子

fēng liú cái zǐ

romantic scholar; refined-cultured man

風流跌宕

fēng liú diē dàng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom