Chiny.pl

polecamy:

Polskie imiona przetłumaczone na język chiński

Ilość przetłumaczonych imion: 132

Uwaga!

Tłumaczenie imienia polskiego fonetycznie nie jest dobrym pomysłem - zwłaszcza na tatuaż. Warto poświęcić chwilę, aby wyszukać sobie dobre imię typowo chińskie, najlepiej z pomocą osoby kompetentnej, rodowitego Chińczyka. Artykuł o nadawaniu chińskich imion znajdziesz tu: Chińskie nazwy i imiona

Znaki chińskie (w nawiasie uproszczone) Wymowa: pinyin i fonetycznie Polski odpowiednik
亞當 (亚当) Yà dāng Adam
阿德里安 Ā dé lǐ ān Adrian
阿加塔, 阿佳塔 Ā jiā tǎ Ágata
阿涅斯 阿格涅什卡 Ā niè sī Agnieszka
阿拉豆娜 Ā lā dòu nà Aldona
亞歷山德拉 (亚历山德拉) Yà lì shān dé lā Aleksandra
亞歷山大 (亚历山大) Yà lì shān dà Aleksander
艾莉西亞 (艾莉西亚) Ài lì xī yà Alicja
安德雷 Ān dé léi Andrzej
安哿麗卡 (安哿丽卡) Ān kě lì kǎ Angelika
安窦腻娜 Antonina
阿爾圖(阿尔图) Ā ěr tú Artur
阿娜 安娜 Ā nà Ān nà Anna
笆笆拉 Bā bā lā Barbara
巴爾托米 (巴尔托米) Bā ěr tuō mǐ Bartłomiej
貝塔 (贝塔) Bèi tǎ Beata
伯格丹 Bó gé dān Bogdan
伯古斯瓦夫 Bó gǔ sī wà fú Bogusław
彼任尼思拉福 Bronisław
茨薩雷(茨萨雷) Cí sà léi Cezary
茨斯拉夫 Cí Sī lā fū Czesław
丹尼爾 丹尼 Dān ní ěr, Dān ní Daniel
丹涅拉 Dān niè lā Daniela
達棉 (达棉) Dá mián Damian
韃貳鴉 塔麗亞 Dá èr yā Tǎ lì yà Daria
大力尤什 Dà lì yóu shí Dariusz
大衛 (大卫) Dà wèi Dawid
迪安那 Dí ān nà Djana
斗米尼可 Dòu mǐ ní kè Dominik
多蜜尼卡 Duō mì ní kǎ Dominika
多蘿她 (多萝她) Duō luó tā Dorota
艾蒂塔 Yì dì tǎ Edyta
艾热别塔 Yì rè bié tǎ Elżbieta
艾瓦 Aì wǎ Ewa
艾薇莉娜 Yì wēi lì nuó Ewelina
費邊 费边 Fèi biān Fabian
閥惡斯滴娜 (阀恶撕滴娜) Fá è sī dī nuó Faustyna
格拉热娜 Gē lā rè nuó Grażyna
伊蓮娜 (伊莲娜) Yī lián nuó Helena
恩里克 Ēn lǐ kè Henryk
恩莉卡 Ēn lì kǎ Henryka
伊沃娜 怡福娜 Yī wò nuó Yí fú nuó Iwona
伊薩貝拉 (伊萨贝拉) Yī sà bèi lā Izabela
亞茨克 (亚茨克) Yà cí kè Jacek
雅庫布 (雅库布) Yǎ kù bù Jakub
亞努師 (亚努师) Yà nǔ shī Janusz
雅妮娜, 雅妮娜 Yǎ nī nà Janina
雅恩 Yǎ ēn Jan
亞洛斯拉夫 (亚洛斯拉夫) Yà luò sī lā fū Jarosław
爺師, 燁師 (爷师, 烨师) 遇熱克 遇热克 Yé shī, yè shī Yù rè kè Jerzy Jurek
唷安娜 友安娜 Yō ān nuó Yǒu ān nuó Joanna
友福藝她 (友福艺她) Yǒu fú yì tā Jowita
玉麗雅 (玉丽雅) Yù lǐ yǎ Julia
玉蓮 (玉莲) Yù lián Julian
玉蓮娜 (玉莲娜) Yù lián nà Juliana
玉絲娜 (玉丝娜) Yù sī nà Justyna
金佳 Jīn jiā Kinga
卡此辟爾(卡此辟尔) Kǎ cǐ pì ěr Kacper
卡瑪 Kǎ mǎ Kama
卡米爾 (卡米尔) 喀冪樂 (喀幂乐)   Kǎ mǐ ěr, Kǎ mǐ le Kamil
卡米拉 Kǎ mǐ lā Kamila
卡爾銀阿 (卡尔银阿) Kǎ ěr yín ā Karina
卡洛麗娜(卡洛丽娜) Kǎ luò lì nà Karolina
卡夏 Kǎ xià Kasia
卡塔熱娜(卡塔热娜) Kǎ tǎ rè nà Katarzyna
卡熱米埃(卡热米埃) Kǎ rè mǐ āi Kazimierz
克勞迪婭(克劳迪娅) 克勞迪(克劳迪) Kè láo dí yà Klaudia
孔拉得 Kǒng lā de Konrad
克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dì nà Krystyna
克什斯托弗 Kè shí sī tuō fú Krzysztof
可石謝 (可石谢) Kě shí xiè Krzyś
禄雌娜 Lù cí nuó Lucyna
婺慈雅(婺慈雅) Wù cí yā Łucja
吴卡什 Wú kǎ shí Łukasz
馬切 (马切) Mǎ qiē Maciej
瑪格達蕾娜(玛格达蕾娜) Mǎ gé dá lěi Magdalena
馬大(马大), 瑪哿她(玛哿她)   Mǎ dà Mǎ kě tā Magda
瑪爾樂娜 (玛尔乐娜) Mǎ ěr lè nà Marlena
瑪鵜娜(玛鹈娜) Mǎ tí nuó Martyna
瑪雅(玛雅) 瑪亞(玛亚) Mǎ yā Mǎ yà Maja
毛戈雅塔 Máo gē yā tǎ Małgorzata
馬爾親(马尔亲) Mǎ ěr qīn Marcin
馬雷克(马雷克) Mǎ léi kè Marek
瑪麗亞(玛丽亚) Mǎ lì yà Maria
瑪爾塔(玛尔塔) Mǎ ěr tǎ Marta
馬柳什(马柳什) Mǎ liǔ shí Mariusz
馬泰烏斯(马泰乌斯) 馬特武士(马特武士) Mǎ tài wū sī Mateusz
米豪 Mǐ háo Michał
米尺斯瓦夫 Mǐ chǐ sī wā fú Mieczysław
米克艾 Mǐ kè ài Mikołaj
米洛斯瓦夫 Mǐ luò sī wā fú Mirosław
莫尼卡 Mò ní kǎ Monika
娜塔莉婭 (娜塔莉娅) 娜塔麗亞(娜塔丽亚) Nà tǎ lì yà Natalia
諾爾貝 ( 诺尔贝) Nuò'ěr bèi Norbert
歐拉 (欧拉) Ōu lā Ola
帕特麗霞(帕特丽霞) Pà tè lì xiá Patrycja
寶拉(宝拉) Bǎo lā Paula
葩琳, 寶麗娜 (宝丽娜)   Pā lín, Bǎo lí nuó Paulina
帕維 (帕维) Pà wéi Paweł
皮特, 皮得 彼歐德兒(彼欧德儿) Pi te, Bi de Bǐ ōu dé ér Piotr (Peter)
浦什梅斯瓦夫 Pǔ shén méi sī wā fú Przemysław
羅克莎娜(罗克莎娜) Luó kè shā nà Roxana
拉多斯瓦夫 Lā duō sī wā fú Radosław
拉法奧(拉法奥) Lā fǎ ào Rafał
羅伯特(罗伯特) Luō bó tè Robert
雷沙爾德(雷沙尔德) Léi shā ěr dé Ryszard
薩碧娜(萨碧娜) Sà bì nuó Sabina
賽巴斯蒂安(赛巴斯蒂安) Sài bā sī dì ān Sebastian
斯拉福密爾(斯拉福密尔) Sī lā fú mì ěr Slawomir
斯蛙福克 斯拉福可 Sī wā fú kè Sī lā fú kě Slawek
斯塔尼斯拉夫 Sī tǎ ní sī lā fū Stanisław
斯特凡 Sī tè fán Stefan
西爾維斯特(西尔维斯特) Xī ěr wéi sī tè Sylwester
茜爾維亞(茜尔维亚) Qiàn ěr wéi yà Sylwia
西蒙 Xī mēng Szymon
塔德烏什 (塔德乌什) Tǎ dé wū shí Tadeusz
泰奧多爾(泰奥多尔) Tài ào duō ěr Teodor
特奧菲(特奥菲) Tè ào fēi Teofil
特蕾薩(特蕾萨) Tè lěi sà Teresa
托馬斯 (托马斯) Tuō mǎ sī Tomasz
瓦克拉夫 Wā kèlā fú Wacław
法樂德馬爾 (法乐德马尔) Fǎ lè dé mǎ ěr Waldemar
薇羅尼卡 (薇罗尼卡) Wēi luó ní kǎ Weronika
婦易斯娃法 (妇易斯娃法) Fù yǐ sī wá fǎ Wiesława
弗拉迪斯拉夫 Fú lā dí sī lā fū Władysław
维克多 维多利亚 Wéi kè duō Wéi duō lì yà Wiktor Wiktoria
否切和 缶旗克 Fǒu qiē hé Fǒu qí kè Wojciech
福友樂她 (福友乐她) Fú yǒu lè tā Wioleta
斯彼哥尼俄福, 斯彼社克 Sī bǐ gē ní é fú, sī bǐ shè kè Zbigniew Zbyszek
佐菲亚 Zuǒ fēi yà Zofia
苏珊娜 苏散娜 Sū shān nuó Sū sàn nuó Zuzanna
苒娥她 Ran e ta Żaneta
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.