Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

傲慢不遜

ào màn bù xùn

arogancki i pełen pychy

arrogant and unpertient

傲慢少禮

ào màn shǎo lǐ

arogancki i bez manier

arrogant and without manners

傲慢無禮

ào màn wú lǐ

być aroganckim i chamskim

be arrogant and rude

傲然屹立

ào rán yì lì

dumnie górować nad resztą

tower proudly above the rest

傲睨一世

ào nì yī shì

być zuchwałym

be insolent

傲睨一切

ào nì yī qiè

patrzeć na wszystko z góry

look down on everything

傲睨萬物

ào nì wàn wù

patrzeć z góry na wszystko

look down on everything

傲睨自若

ào nì zì ruò

wyniosłe (stateczne) i niewzruszone spojrzenie

have a haughty and imperturbable look

哀兵必勝

āi bīng bì shèng

Żołnierz w potrzasku musi [zmuszony okolicznością] zwyciężyć

Victory comes when pushed to the wall.

哀哀欲絕

āi āi yù jué

desperacko odżałowywany

desperately grieved

哀而不傷

āi ér bù shāng

powstrzymywane smutek

restrained grief

安樂窩

ān lè wō

przytulne gniazdko; szczęśliwe ustronie; łatwe i wygodne życie

cozy nest; happy retreat; an easy, comfortable life

安於故俗,溺於舊聞

ān yú gù sú nì yú jiù wén

pl

en

安如磐石

ān rú pán shí

twardy jak skała

as solid as a rock

安富尊榮

ān fù zūn róng

cieeszyć się bogactweem i respektem

enjoy wealth and honor

安居樂業

ān jū lè yè

żyć i pracować w pokoju i bez trosk

live and work in peace and contentment; be without fear

安然無恙

ān rán wú yàng

w dobrym zdrowiu i bezpieczny; uciec bez szwanku

safe and sound; (escape) unscathed

安邦定國

ān bāng dìng guó

przynieść państwu spokój i stabilizację

bring peace and stability to the country

按兵不動

àn bīng bù dòng

wstrzymać się, nie podejmować żadnej akcji

hold back; take no action

按圖索驥

àn tú suǒ jì

podążać za wskazówkami w trakcie poszukiwań

follow clues to locate sth.

按部就班

àn bù jiù bān

realizować właściwe procedury

follow conventional procedures

挨家挨戶

āi jiāi hù

(chodzić) od drzwi do drzwi

(go) from door to door

挨肩疊背

āi jiān dié bèi

być bardzo zatłoczonym

be very crowded

挨門挨戶

āi mén āi hù

chodzić od drzwi do drzwi

go from door to door

暗度陳倉

àn dù chén cāng

robić coś pod przykryciem czegoś innego

do sth. under cover of doing sth. else; rendezvous secretly

熬更守夜

áo gēng shǒu yè

zachować czujność nocą

keep vigil all night

愛國如家

ài guó rú jiā

kochać swój kraj jak dom rodzinny

love one's country as if it were home-family

愛屋及烏

ài wū jí wū

kochaj mnie i mojego psa; uczucie które przechodzi także na otoczenie osoby kochanej

love me, love my dog; fondness that carries over to a loved one's surroundings

愛憎分明

ài zēng fēn míng

mieć jasność, co kochać, a co nienawidzieć

be clear about what to love and what to hate

愛民如子

ài mín rú zǐ

(o władcy) kocha poddanych jak własne dzieci

〈trad.〉 love one's subjects as if they were one's own children (of a ruler-official)

聱牙佶屈

áo yá jí qū

pełen trudności, niewypowiadalne słowa

full of difficult, unpronounceable words

藹然可親

ǎi rán kě qīn

miły i uprzejmy

amiable; affable

鞍馬勞頓

ān mǎ láo dùn

wyczerpany podróżą

travel-worn

黯然銷魂

àn rán xiāo hún

飽諳世故

be deeply grieved (as at parting)

寶刀不老

bǎo dāo bù lǎo

stary, ale wciąż żwawy na ciele i umyśle

old but still vigorous in mind and body

寶刀未老

bǎo dāo wèi lǎo

prawdziwej umiejętności nigdy się nie zapomina

true skill is never lost

保國安民

bǎo guó ān mín

strzec kraju, aby lud mógł żyć w pokoju

guard the country so that the people can live in peace

保家衛國

bǎo jiā wèi guó

chronić dom i bronić kraj

protect home and defend the country

飽經滄桑

bǎo jīng cāng sāng

doświadczyć wiele złośliwości losu

have experienced many vicissitudes of life

飽經風霜

bǎo jīng fēng shuāng

znękany przez pogodę; doświadczony przez trudy życia i przeciwności losu

weather-beaten; having experienced hardships of life

半半拉拉

bàn bàn lā lā

niepełny, nieukończony

incomplete; unfinished

半半路路

bàn bàn lù lù

w połowie drogi

halfway; midway

敗軍之將

bài jūn zhī jiàng

generał pokonanej armii

general of a defeated army

敗於垂成

bài yú chuí chéng

odnieść porażkę gdy sukces był (już) w zasiegu

fail within reach of success

半壁江山

bàn bì jiāng shān

połowa kraju (o okupowanej części napadanego kraju)

half the country (in ref. to unoccupied part of invaded country)

斑駁陸離

bān bó lù lí

pasiasty, wielokolorowy

variegated

搬斤播兩

bān jīn bō liǎng

chandryczyć się/ targować nad każdą drobinką

haggle over every ounce

搬口弄舌

bān kǒu nòng shé

opowiadać kłamstwa, kłamać

tell tales

班門弄斧

bān mén nòng fǔ

pokazać swój talent lub umiejętność przed ekspertem

show off one's slight talent-skill before an expert

搬弄是非

bān nòng shì fēi

siać niezgodę, opowiadać bajeczki, wprowadzać w błąd

sow discord; tell tales; make mischief

半截入土

bàn jié rù tǔ

być jedną nogą w grobie

have one foot in the grave

半身不遂

bàn shēn bù suí

med. paraliż połowy ciała

med. hemiplegia (paralysis in half the body)

背城一戰

bèi chéng yī zhàn

walczyć do ostatniej linii obrony

fight to the last ditch

備而不用

bèi ér bù yòng

mieć coś w gotowości na wszelki wypadek

have sth. ready just in case

被髮入山

bèi fā rù shān

zostać pustelnikiem

become a hermit

被髮佯狂

bèi fā yáng kuáng

Z rozwianymi włosami, udawać wariata

With hair disheveled, pretending to be a lunatic.

背井離鄉

bèi jǐng lí xiāng

opuścić swoje rodzinne miejsce

leave one's native place

悖入悖出

bèi rù bèi chū

nieuczciwie zdobyty i nieuczciwie stracony

ill-gotten, ill-spent

備位充數

bèi wèi chōng shù

jedynie aby nie wakowało stanowisko

just to fill a post 〈humb.〉

拔刀相向

bá dāo xiāng xiàng

wyciągnąć na kogoś nóż

pull a knife on sb.

卑鄙無恥

bēi bǐ wú chǐ

godny pogardy i bez wstydu

contemptible and shameless

卑辭厚禮

bēi cí hòu lǐ

skromne słowa i hojne podarki

humble words and generous gifts

悲憤填膺

bēi fèn tián yīng

być przepełnionym żalem i poczuciem krzywdy

be filled with grief and indignation

悲觀厭世

bēi guān yàn shì

być pesymistycznym i zmęczonym życiem

be pessimistic and tired of life

幫狗吃食

bāng gǒu chī shí

pomagać złym ludziom w czynieniu zła

help bad people do evil things

幫虎吃食

bāng hǔ chī shí

działać jako wspólnik, być ręką do wyjajęcia

act as an accomplice; be a hatchetman

抱誠守真

bào chéng shǒu zhēn

uczciwy i prawdomówny

honest and truthful

抱成一團

bào chéng yī tuán

trzymać się razem, być blisko

stick together; be close

報仇雪恨

bào chóu xuě hèn

dokonać zemsty

take revenge

抱打不平

bào dǎ bù píng

bronić kogoś przed neisprawiedliwością

defend sb. against an injustice

暴風驟雨

bào fēng zhòu yǔ

gwałtowna burza, huragan

violent storm; hurricane

暴虎馮河

bào hǔ píng hé

głupi upór

foolhardiness

暴戾恣睢

bào lì zì suī

skrajnie okrótny i despotyczny

〈wr.〉 extremely cruel and despotic

暴露無遺

bào lù wú yí

być całkowicie odsłoniętym

be thoroughly exposed

暴殄天物

bào tiǎn tiān wù

lekkomyślne marnotrastwo ziarna itp.

reckless waste of grain-etc.

暴跳如雷

bào tiào rú léi

dostać furii, dostać ataku szału

stamp in fury; go on a rampage

抱頭痛哭

bào tóu tòng kū

szlochać wspólnie w swoich ramionach

weep in each other's arms

鮑魚之肆

bào yú zhī sì

niewłaściwe środowisko

objectionable environment

彼此彼此

bǐ cǐ bǐ cǐ

udczucie jest wzajemne

the feeling is mutual

本末源流

běn mò yuán liú

dogłębny, zarazem ogólny jak i szczegółówy

all about; fundamental and incidental

傍觀者審,當局者迷

bàng guān zhě shěn dāng jú zhě mí

stojący z boku widzi sprawę jasno, uczestnik nie jest obiektywny

one directly concerned lacks objectivity

傍人門戶

bàng rén mén hù

być od kogoś zależnym

be dependent upon sb.

本鄉本土

běn xiāng běn tǔ

rodzinna wioska lub rodzinne okolice

native village-place

本相畢露

běn xiàng bì lù

prawdziwa natura w pełni wyszla na wierzch

true nature completely revealed

本小利微

běn xiǎo lì wēi

mała inwestycja i mały zysk

small capital and little gain

比肩而立

bǐ jiān ér lì

stać ramię przy ramieniu

stand shoulder to shoulder

比手畫腳

bǐ shǒu huà jiǎo

gestykulować

gesticulate

比物此志

bǐ wù cǐ zhì

wyrażać się metaforycznie

express oneself metaphorically 〈wr.〉

鼻青臉腫

bí qīng liǎn zhǒng

paskudnie obita twarz

badly battered face

逼人太甚

bī rén tài shèn

wymuszać na ludziach zbyt twardo

press-push people too hard

悲喜交集

bēi xǐ jiāo jí

czuć jednocześnie smutek i żal

grief and joy mixed together

跋履山川

bá lǚ shān chuān

podróżować przez wzgórza i rzeki

travel across hills and rivers

拔樹尋根

bá shù xún gēn

prześledzić coś do zamego źródła

trace to the very root of sth.

半文半白

bàn wén bàn bái

wpół analfabeta; wpół-wykształcony

semi-literary, semi-vernacular

半新不舊

bàn xīn bù jiù

już nie nowy, nosić ślady używania; ani nowoczesny, ani przestarzały

no longer new; showing signs of wear neither modern nor obsolete

半信半疑

bàn xìn bàn yí

wpół wierzyć wpół wątpić

half-believe, half-doubt

彬彬有禮

bīn bīn yǒu lǐ

dobrze wychowany i okrzesany

urbane

膘肥體壯

biāo féi tǐ zhuàng

(o trzodzie) silne i zdrowe

plump and strong (of livestock)

便宜施行

bián yú shī xíng

działać wg włąsnego uznania

act at one's discretion

百廢俱舉

bǎi fèi jù jǔ

wszystkimi zaniedbanymi sprawami już się zajęto

All neglected matters have been taken care of

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.