Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

愁眉不展

chóu méi bù zhān

z grymasem zatroskania

with worried frown

愁眉苦臉

chóu méi kǔ liǎn

mieć zatroskaną twarz

have a worried look; pull a long face

稠人廣眾

chóu rén guǎng zhòng

duże zgromadzenie, tłum

large gathering-assembly-crowd

逞性妄為

chěng xìng wàng wéi

działać pod wpływem impulsu

act on impulse

沉滓泛起

chén zǐ fàn qǐ

męty społeczne górują

the dregs of society gain the upper hand

吃裡爬外

chī lǐ pá wài

obrócić się przeciw zwolennikom

turn against supporters

魑魅魍魎

chī mèi wǎng liǎng

potwory; demony

demons; monsters

鴟目虎吻

chī mù hǔ wěn

twarz wyglądająca bardzo zaciekle

very fierce-looking face

痴男怨女

chī nán yuàn nǚ

młody mężczyzna i kobieta głęboko zakochani, ale nie mogący spełnić swojej pasji

young men and women who are deeply in love but unable to fulfill their passion

痴人說夢

chī rén shuō mèng

nonsens; wynurzenia wariata

idiotic nonsense; lunatic ravings

吃軟不吃硬

chī ruǎn bù chī yìng

reagować na perswazję, a nie na siłę

respond to persuasion but not to force

痴心妄想

chī xīn wàng xiǎng

Myślenie życzeniowe; marzenie ściętej głowy.

wishful thinking; fond dream

吃啞巴虧

chī yǎ bā kuī

nie być w stanie mówić o swoich troskach

be unable to speak out about one's grievances

充棟汗牛

chōng dòng hàn niú

gigantyczna ilość książek

immense number of books

尺步繩趨

chǐ bù shéng qū

zachowywać się zgodnie z decorum

behave according to decorum

齒亡舌存

chǐ wáng shé cún

miękie i elastyczne przetrwa dłużej. dosł. zęby znikną, a język zostanie.

The soft and flexible last longer than the hard.

出敵不意

chū dí bù yì

schwytać przeciwnika gdy się tego nie spodziewa

catch the enemy unawares

出爾反爾

chū ěr fǎn ěr

odkładając w czasie (z lenistwa); nie dotrzymać słowa

shilly-shally; go back on one's word

出乖露醜

chū guāi lù chǒu

zrobić z siebie przedstawienie

make an exhibition of oneself

出乎反乎

chū hū fǎn hū

sprzeczny, niespójny wewnętrznie

contradictory; inconsistent

出乎預料

chū hū yù liào

ponad oczekiwania, przekroczyć oczekiwania

beyond expectation; exceed expectations

出口傷人

chū kǒu shāng rén

mówić zgryźliwie

speak bitingly

樗櫟庸材

chū lì yōng cái

człowiek z małymi lub średnimi zdolnościami

a man of inferior and ordinary ability

初露鋒芒

chū lù fēng máng

zacząć ujawniać swój talent

begin to display one's talent

初露頭角

chū lù tóu jiǎo

zaczynać ujawniac swoje możliwości

begin to show one's ability

出謀劃策

chū móu huà cè

opracowywać fortel

mastermind a scheme

出其不意,攻其不備

chū qí bù yì gōng qí bù bèi

brać kogoś przez zaskoczenie

take sb. by surprise; catch sb. unawares

出其不意,攻其無備

chū qí bù yì gōng qí wú bèi

wziąć coś z zaskoczenia; złapać kogoś niespodziwanie

take sb. by surprise; catch sb. unawares

出奇制勝

chū qí zhì shèng

pokonać przeciwnika zaskoakującym manewrem

defeat one's opponent by a surprise move

出神入化

chū shén rù huà

osiągnąć szczyt doskonałości, stać się niezrónanym mistrzem, uduchowić się

attain the acme of perfection; become the superb master of sth.; become spiritualized

初生之犢不懼虎

chū shēng zhī dú bù jù hǔ

nowonarodzone cielę; młodzi ludzie nie boją się tygrysa

newborn calf; young people are not scared of a tiger

初生之犢不畏虎

chū shēng zhī dú bù wèi hǔ

nowonarodzone cielę; młodzi ludzie nie boją się tygrysa

newborn calf young people are not scared of a tiger

出師不利

chū shī bù lì

wstać złą nogą

get off on the wrong foot

初寫黃庭

chū xiě huáng tíng

sprawiedliwy i rzetelny (w opisie i krytyce)

just right (in wording-criticism-etc.)

出以公心

chū yǐ gōng xīn

działać bez pobudek egoistycznych

act without any selfish consideration

出淤泥而不染

chū yū ní ér bù rǎn

wyjść z błota neizabrudzonym

come out of mud unsoiled

串通一氣

chuàn tōng yī qì

współpracować, konspirować z, kolaborować

collaborate; conspire with

臭名遠揚

chòu míng yuǎn yáng

postępować notorycznie

be notorious

除惡務盡

chú è wù jìn

zło musi być unicestwione raz na zawsze; wykorzenić wszelkie zło

Evil must be exterminated once and for all.; uproot all evils

傳杯換盞

chuán bēi huàn zhǎn

pić do siebie toast za toastem

drink toast after toast to each other

船到江心補漏遲

chuán dào jiāng xīn bǔ lòu chí

próbować zapobiec nieszczęściu gdy jest już za późno

try to avoid disaster when it's too late

傳經送寶

chuán jīng sòng bǎo

przekazac swoje drogocenne doświadczenie; przekazać doświadczenie, informację, etc.

pass on one's valuable experience; transmit experience-information-etc.

傳為佳話

chuán wéi jiā huà

stać się ulubioną opowieścią

become a favorite tale

觸景傷情

chù jǐng shāng qíng

być poruszonym przez to co się widzi

be moved by what one sees

觸類旁通

chù lèi páng tōng

zrozumieć poprzez analogię

comprehend by analogy

觸目傷心

chù mù shāng xīn

denerwujący lub wytrącający ze spokoju widok

distressing sight-scene

傳為笑柄

chuán wéi xiào bǐng

być przedmiotem śmiechó przez następne pokolenia

be subject of ridicule through the ages

傳為笑談

chuán wéi xiào tán

stać się obiektem śmiechu

be-become standing joke

除舊布新

chú jiù bù xīn

usunąć stare aby zrobić miejsce dla nowego

eliminate the old to make way for the new

楚館秦樓

chǔ guǎn qín lóu

miejsce przyjemności, burdel

place for pleasure; brothel

杵臼交

chǔ jiù jiāo

przyjaźń mimo różnic w sytuacji materialnej

friendship between persons regardless of their different economic situations

杵臼之交

chǔ jiù zhī jiāo

prawdziwa przyjaźń, które nie zważa na różnice w sławie, bogactwie

true friendship which disregards discrepancy in wealth-influence-fame-etc.

楚囚對泣

chǔ qiú duì qì

płakać nad powszechnym nieszczęściem

lament a common misery

處堂燕雀

chǔ táng yàn què

żyć w raju głupca

live in a fool's paradise

處心積慮

chǔ xīn jī lǜ

planować i snuć zamiary, bezustannie obmyślać strategie

plan (to achieve an end); incessantly scheme

處之泰然

chǔ zhī tài rán

przyjmować zdarzenia na spokojnie

take things calmly

寵辱不驚

chǒng rǔ bù jīng

nieporuszony przez honor i niesławę

unmoved by honors-disgrace

扯旗放炮

chě qí fàng pào

Zrobić imponującą listę "do zrobienia"

make a big to-do (coll.)

扯順風旗

chě shǔn fēng qí

zmienić swoje stanowisko w zależności od sytuacji

change one's attitude according to the situation

抽絲剝繭

chōu sī bāo jiǎn

przeprowadzić bolesne testy i śledztwo

make a painstaking investigation-examination

抽薪止沸

chōu xīn zhǐ fèi

przedsiewziąć drastyczne środki aby coś powstrzymać; uderzyć w źródło kłopotów

take drastic measures to stop sth.; strike at the root of the trouble

朝野上下

cháo yě shàng xià

urzędnicy rządowi i zwykli ludzie

government officials and the people

暢所欲言

chàng suǒ yù yán

wyrażać myśli swobodnie

speak out freely

茶餘飯後

chá yú fàn hòu

czas odpoczynku

leisure time

從天而降

cóng tiān ér jiàng

niespodziewanie spojawić się jak grom z jasnego nieba

appear out of the blue very unexpectedly

春滿人間

chūn mǎn rén jiān

świat jest pełen miłości

the world is full of love

春誦夏弦

chūn sòng xià xián

dostosować metody nauki do zmian pór roku

adapt study methods to seasonal changes

春意闌珊

chūn yì lán shān

wiosna przemija

Spring is waning.

春蚓秋蛇

chūn yǐn qiū shé

słabe pisarstwo; niedbała kaligrafia

poor penmanship; clumsy calligraphy

榱崩棟折

cuī bēng dòng shé

kraj jest w ruinie

The country is in a state of ruin.

摧鋒陷陣

cuī fēng xiàn zhèn

skosić wojsko przeciwnika i zająć jego miejsce

mow down enemy troops and take their position

摧剛為柔

cuī gāng wéi róu

zmusić upartych do uległości

force the obstinate to yield

存而不論

cún ér bù lùn

pozostawić pytanie otwarte

leave a question open

璀璨奪目

cuǐ càn duó mù

oszałąmiające, spektakularne

dazzling

粗風暴雨

cū fēng bào yǔ

gwałtowna burza; silny wiatr i ulewny deszcz

a violent storm; strong winds and pouring rain

粗心浮氣

cū xīn fú qì

nieprzemyślany i pospieszny

unthoughtful and rash

呲牙咧嘴

cī yá liě zuǐ

pokazać zęby; wyglądać dziko, grymas

show one's teeth; look fierce grimace

粗製濫造

cū zhì làn zào

produkować niedbale, źle wykonać zadanie

manufacture in a rough and slipshod way; do a bad job

粗中有細

cū zhōng yǒu xì

pozornie niedbała osoba może okazać się drobiazgowa/skrupulatna

a seemingly careless person may actually be quite meticulous

存心不良

cún xīn bù liáng

knuć niecne plany

harbor evil designs

摧眉折腰

cuī méi zhé yāo

schylić się i podrapać

bow and scrape

摧陷廓清

cuī xiàn kuò qīng

pokonać i kompletnie wybić

defeat and completely wipe out

從頭至尾

cóng tóu zhì wěi

od pierwszego do ostatniego, od początku do końca

from first to last; from start to finish

從一而終

cóng yī ér zhōng

być wiernym aż do śmierci

be faithful unto death

錯彩鏤金

cuò cǎi lòu jīn

kolorowo zdobiony; wspaniale wykuty

colorfully embellished; gorgeously wrought

厝火積薪

cuò huǒ jī xīn

ukryte zagrożenie; nieuchronnie zagrożony

hidden danger; in imminent danger

措手不及

cuò shǒu bù jí

zostać złapanym przez kompletne zaskoczenie

be caught unprepared-unawares

措置裕如

cuò zhì yù rú

zarządzać swoją rpacą spokojnie i bezrosko

manage one's work easily and leisurely

錯綜複雜

cuò zōng fù zá

登鋒履刃

intricate; complex; complicated

大喜若狂

dā xǐ ruò kuáng

oszaleć z radości

go crazy with joy

登峰造極

dēng fēng zào jí

osiągnąć szczyt doskonałości; osiągnąć apogeum

reach the peak of perfection; reach the acme

登高自卑

dēng gāo zì bēi

Aby wspiąć się wysoko trzeba zacząć od samego dołu. Ten kto chce wejść po drabinie musi zacąć od pierwszego szczebla.

In order to climb up high one must begin from the bottom. He that climbs a ladder must begin at the first step.

登山涉水

dēng shān shè shuǐ

przekraczać góry i morza

scale mountains and cross rivers

登山陟嶺

dēng shān zhì lǐng

przekraczać góry i wzgórza

go over hills and mountains

登堂入室

dēng táng rù shì

osiągnąć wyższy poziom zaawansowania lub doświadczenia zawodowego

reach a higher level of proficiency; reach a higher level in one's studies-profession

打草驚蛇

dǎ cǎo jīng shé

nieumyślnie zaalarmować przeciwnika; ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych

inadvertently alert an enemy-opponent; punish sb. as a warning to others

打成一片

dǎ chéng yī piàn

integrować się

integrate

打得火熱

dǎ dé huǒ rè

być bliskimi przyjaciółmi, kochać się wzajemnie z pasją, być w samym środku podejmowanych działań

be as thick as thieves, be passionately in love with each other; be in the heat of action

陡壁懸崖

dǒu bì xuán yá

strome klify i skały

steep cliffs and crags

斗方名士

dǒu fāng míng shì

pisarze piszący doufang; literaci-pozerzy

writers of doufang

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.