Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


鬥志昂揚

斗志昂扬

dòu zhì áng yáng

mieć wysokie morale

have high morale

Szczegóły

斗轉參橫

斗转参横

dǒu zhuǎn shēn héng

świt, przedświt

daybreak; day dawns

Szczegóły

打躬作揖

dǎ gōng zuō yī

skłonić się nisko ze złączonymi dłońmi; złożyć hołd; pokornie poprosić

bow deeply with folded hands; do obeisance; humbly request

Szczegóły

打家劫舍

dǎ jiā jié shè

łupić, plądrować

loot; plunder

Szczegóły

打街罵巷

打街骂巷

dǎ jiē mà xiàng

rugać jedno, bić drugie

?

Szczegóły

打開天窗說亮話

打开天窗说亮话

dǎ kāi tiān chuāng liàng huà

krytykować cenzurę lub instytucje rzadowe; mówić szczerze

?

Szczegóły

打破常規

打破常规

dǎ pò cháng guī

złamać normalną procedurę

break the normal procedure

Szczegóły

打入冷宮

打入冷宫

dǎ rù lěng gōng

skazać na (długą) niepewność

consign to limbo

Szczegóły

打鐵趁熱

打铁趁热

dǎ tiě chèn rè

uderzaj kiedy żelazo gorące

Strike while the iron is hot.

Szczegóły

打退堂鼓

dǎ tuì táng gǔ

cofać się, bić w bębny na odwrót

back out; beat a retreat

Szczegóły

打鴨子上架

打鸭子上架

dǎ yā zishàng jià

prosic ludzi o rzeczy poza ich możliościami

ask people to do things beyond their capacity

Szczegóły

倒背如流

dào bèi rú liú

umieć wyrecytować coś w spak; znać coś na pamięć

able to recite sth. backward fluently; know sth. by heart

Szczegóły

倒持泰阿

dào chí tài ē

na własne ryzyko scedować władzę na kogoś innego

surrender power to another at one's peril

Szczegóły

倒果為因

倒果为因

dào guǒ wéi yīn

zamienić przyczyne i skutek

reverse cause and effect

Szczegóły

道合志同

dào hé zhì tóng

mieć wspólny cel; mieć taki sam gust

have a common goal; be congenial

Szczegóły

道路以目

dào lù yǐ mù

arch. wymieniać spojrzenia na drodze (bo strach mówić otwarcie w tyranii); być przestraszonym tak że całkowicie się milczy

wr.? exchange glances when meeting on the road (not daring to speak out openly under a tyranny); be frightened into complete silence

Szczegóły

悼心失圖

悼心失图

dào xīn shī tú

nie znaleść ogólnego rozwiązania z winy własnych ograniczajacych żalów

fail to find an overall solution owing to one's narrow grievance

Szczegóły

倒行逆施

dào xíng nì shī

robić na przekór zdrowemu rozsądkowi; forsować politykę reakcyjną

go against common-sense rule; push a reactionary policy

Szczegóły

倒懸之危

倒悬之危

dào xuán zhī wēi

krytyczny moment; krawędź zguby i zniszczenia

a critical juncture; the brink of destruction

Szczegóły

道學先生

道学先生

dào xué xiān shēng

konserwatywny badacz

conservative scholar

Szczegóły

盜憎主人

盗憎主人

dào zēng zhǔ rén

Łajdak nienawidzi ludzi wysokiej moralności

Scoundrels hate persons of integrity.

Szczegóły

砥節礪行

砥节砺行

dǐ jié lì xíng

utemperować swojego ducha i poprawić zachowanie

temper one's spirit and correct one's behavior

Szczegóły

抵瑕蹈隙

dǐ xiá dǎo xì

atakować czyjeś słabe miejsca, znajdować w czymś błąd

attack sb.'s weak points; pick holes in; find fault with

Szczegóły

抵掌而談

抵掌而谈

dǐ zhǎng ér tán

mieć bliską osobistą rozmowę

have a close and animated talk

Szczegóły

顛倒黑白

颠倒黑白

diān dǎo hēi bái

pomieszać białe z czarnym; pomieszać prawdę z fałszem

confound black and white; confuse truth and falsehood

Szczegóły

顛顛倒倒

颠颠倒倒

diān diān dǎo dǎo

niespójny, w nieładzie, zmieszany

incoherent; disorderly; confused

Szczegóły

顛鸞倒鳳

颠鸾倒凤

diān luán dǎo fèng

odbyć stosunek seksualny

have sexual intercourse

Szczegóły

地覆天翻

dì fù tiān fān

niebo i ziemia stają do góry nogami

heaven and earth turning upside down

Szczegóły

地廣人稀

地广人稀

dì guǎng rén xī

rzadko zaludniony

sparsely inhabited

Szczegóły

地角天涯

dì jiǎo tiān yá

cztery zakątki świata; krańce ziemi

the four corners of the earth; the ends of the earth

Szczegóły

地曠人稀

地旷人稀

dì kuàng rén xī

rozległe terytoria i nieliczna populacja; rozległe ziemie i mało ludzi

a vast territory with a sparse population; much land and few people

Szczegóły

地老天荒

dì lǎo tiān huāng

przetrwać nawet czas Nieba i ziebi (o miłości); na całą wieczność

outlast even heaven and earth (of love); for all eternity

Szczegóły

地利人和

dì lì rén hé

teren jest korzystny a ludzie przyjaźni

The terrain is favorable and the people are friendly.

Szczegóły

地靈人傑

地灵人杰

dì líng rén jié

Wyróżniające się miejsce wytwarza znamienitych ludzi; Przyjazny teren i przyjaźni ludzie

A remarkable place produces outstanding people. favorable terrain and friendly people

Szczegóły

地平天成

dì píng tiān chéng

wszystko w porządku

all in order

Szczegóły

帝王將相

帝王将相

dì wáng jiò nxiàng

cesarz, generałowie i ministrowie

emperor, generals, and ministers

Szczegóły

地下修文

dì xià xiū wén

literaci pomarli

Dosł. pod ziemią poprawiać eseje

A literatus has died.

Szczegóły

堤潰蟻孔

堤溃蚁孔

dī kuì yǐ kǒng

małę zaniedbanie może prowadzić do wielkiej katastrofy

Slight negligence may lead to great disaster.

Szczegóły

低聲下氣

低声下气

dī shēng xià qì

mówiący łagodnie i ulegle

soft-spoken and submissive

Szczegóły

滴水不漏

dī shuǐ bù lòu

chłodno kontrolujący swoją mowę, wodoszczelny, ciasno upakowany, całkowicie zamknięty

coolly controlled in speech; watertight; tightly packed; completely enclosed

Szczegóły

滴水穿石

dī shuǐ chuān shí

wytrwałość pokona wszelkie przeszkody

persistence overcomes all difficulties

Szczegóły

羝羊觸藩

羝羊触藩

dī yáng chù fān

siedzieć okrakiem na płocie jakiegoś dylematu

on the horns of a dilemma

Szczegóły

達官顯宦

达官显宦

dá guān xiǎn huàn

potężni i wpływowi urzędnicy

high and powerful officials

Szczegóły

雕肝琢腎

雕肝琢肾

diāo gān zhuó shèn

szlifować wytrwale (eseje, wiersze itp)

polish painstakingly (essays-poems-etc.)

Szczegóły

貂裘換酒

貂裘换酒

diāo qiú huàn jiǔ

ekstrawagancja bogatych

extravagance of the rich

Szczegóły

雕章琢句

diāo zhāng zhuó jù

pisać ozdobnym stylem, szlifować tekst

write in an ornate style; polish a composition

Szczegóły

掉臂不顧

掉臂不顾

diào bì bù gù

odwrócić się i wyjść (wbrew komuś)

walk out on (sb.)

Szczegóły

調兵遣將

调兵遣将

diào bīng qiǎn jiàng

przemieszczać wojsko, organizować i trenować armię (w zależności od potrzeb)

move troops; deploy forces; muster and organize manpower (according to needs)

Szczegóły

吊兒郎當

吊儿郎当

diào erláng dāng

beztroski i spokojny; bez dbałości

careless and casual; slovenly

Szczegóły

吊古尋幽

吊古寻幽

diào gǔ xún yōu

skłaniać się ku przeszłości i używiać historyczne wydarzenia raz jeszcze

dwell on the past and make the historic scenes live again

Szczegóły

調虎離山

调虎离山

diào hǔ lí shān

wywabić przeciwnika z jego twierdzy

Dosł. wywabić tygrysa z gór

lure the enemy away from his base

Szczegóły

吊民伐罪

diào mín fá zuì

pociszać lud karząc występnych

console the people by punishing the wicked

Szczegóły

掉書袋

掉书袋

diào shū dài

wypełnić pisany tekst cytatami

fill writing with quotations

Szczegóły

吊死問疾

吊死问疾

diào sǐ wèn jí

okazywać wielką troskę o biędnych i chorych

show great concern for the poor and ill

Szczegóły

釣譽沽名

钓誉沽名

diào yù gū míng

szukać sławy i komplementów

fish for fame and compliments

Szczegóły

大筆如椽

大笔如椽

dà bǐ rú chuán

silne pociągnięcia lub pełne siły utwory

powerful strokes or forceful writing

Szczegóły

大材小用

dà cái xiǎo yòng

robić słaby użytek z wielkiego talentu

make little use of great talent

Szczegóły

大澈大悟

dà chè dà wù

głębokie zrozumienie, pełne zrozumienie, wielkie objawienie

profound-complete realization-understanding great revelation

Szczegóły

大吃一驚

大吃一惊

dà chī yī jīng

być wielce zaszokowanym lub zaskoczonym

be greatly surprised-shocked

Szczegóły

大處著墨

大处着墨

dà chù zhuó mò

skoncentrować się na kluczowych aspektach

concentrate on the key points

Szczegóły

大處著眼

大处着眼

dà chù zhuó yǎn

mieć ogólną ocenę; widzieć sprawy z perspektywy

keep an overall assessment; see the big picture

Szczegóły

大錯特錯

大错特错

dà cuò tè cuò

bardzo poważny błąd

very serious mistake

Szczegóły

大得人心

dà dé rén xīn

czarujący, uważny;popularny; mający poparcie ludzi; stać się popularnym

delightful; charming considerate; thoughtful; popular; having the support of the people; become popular

Szczegóły

對簿公堂

对簿公堂

duì bù gōng táng

dokonać konfrontacji w sądzie

confront at court

Szczegóły

對床夜雨

对床夜雨

duì chuáng yè yǔ

odbyć serdeczną rozmowę do długim niewidzeniu

have a heart-to-heart talk after a long separation (of friends-brothers)

Szczegóły

對牛彈琴

对牛弹琴

duì niú tán qín

perły przed wieprze

cast pearls before swine; talk over sb.'s head

Szczegóły

對頭冤家

对头冤家

duì tóu yuān jiā

przeciwnicy mający zadawnione rachunki; zaprzysięgli wrogowie

opponents bearing grudges-enmity; sworn enemies

Szczegóły

對癥下藥

对症下药

duì zhèng xià yào

dostosować lekarstwo do choroby; dostosowac środki zaradcze do sytuacji

suit the medicine to the illness suit one's methods to the situation

Szczegóły

大敵當前

大敌当前

dà dí dāng qián

zmierzyć się z potężnym wrogiem

faced with a formidable foe

Szczegóły

大動干戈

大动干戈

dà dòng gān gē

iść na wojnę; wdać się w walkę

go to war; get into a fight

Szczegóły

大恩大德

dà ēn dà dé

wielka dobroć

great kindness

Szczegóły

大而化之

dà ér huà zhī

niedbale, swobodnie

carelessly; casually; sloppily

Szczegóły

大發雷霆

大发雷霆

dà fā léi tíng

być wściekłym, wpść w straszliwą złość

be furious; fly into a terrible rage

Szczegóły

大發議論

大发议论

dà fā yì lùn

mówić za dużo

talk a lot

Szczegóły

大放厥詞

大放厥词

dà fàng jué cí

przechwalać się, gadać nonsensy

przechwalać się, gadać nonsensy

Szczegóły

大風大浪

大风大浪

dà fēng dà làng

wielka burza; wiatr i fale

great storms; wind and waves

Szczegóły

大腹便便

dà fù pián pián

brzuchaty, gruby

pot-bellied; paunchy; obese

Szczegóły

大功告成

dà gōng gào chéng

w końcu zakończyć; ukoronować coś sukcesem

have finally come to completion; be crowned with success

Szczegóły

大公無私

大公无私

dà gōng wú sī

uczciwy i prostolinijny; niesamolubny

fair and square; unselfish

Szczegóły

大海撈針

大海捞针

dà hǎi lāo zhēn

szukać igły w stogu siana

look for a needle in a haystack

Szczegóły

大含細入

大含细入

dà hán xì rù

(napisany) z zastosowaniem rozległej wiedzy i dogłębnych studiów

(written) with both extensive knowledge and profound scholarship

Szczegóły

大旱雲霓

大旱云霓

dà hàn yún ní

coś dającego duże nadzieje

sth. yielding high hopes

Szczegóły

大好河山

dà hǎo hé shān

piękne góry i rzeki; czyjś ukochany kraj

beautiful rivers and mountains of a country; one's beloved motherland

Szczegóły

大吉大利

dà jí dà lì

szczęścia i pomyślności (życzenia)

good luck and great prosperity (an expression of good wishes)

Szczegóły

大計小用

大计小用

dà jì xiǎo yòng

świetny plan ma mizerny rezultat

A good scheme has only a poor result

Szczegóły

大家閨秀

大家闺秀

dà jiā guī xiù

kobieta w bogatej i wływowej rodzinie

maiden in a rich and influential family

Szczegóły

大江東去

大江东去

dà jiāng dōng qù

Na wschód płynie rzeka Jangcy. Niepowstrzymana siła

Eastward flows the Yangtze River. an irresistible force

Szczegóły

大街小巷

dà jiē xiǎo xiàng

w całym mieście, w każdej ulicy i uliczce

all over the city; in every street and alley

Szczegóły

大驚失色

大惊失色

dà jīng shī sè

zblednąć ze strachu

turn pale with fright

Szczegóły

大驚小怪

大惊小怪

dà jīng xiǎo guài

dużo zamieszania o coś zwyczajnego; robić niepotrzebne zamieszanie

much ado about sth. ordinary; make an unwarranted fuss

Szczegóły

大開眼界

大开眼界

dà kāi yǎn jiè

bardzo poszerzyć swoje horyzonty

greatly widen one's horizon-outlook

Szczegóły

大謬不然

大谬不然

dà miù bù rán

całkowicie pomylony

entirely mistaken

Szczegóły

大難不死

大难不死

dà nàn bù sǐ

uciec śmierci w wielkiej katastrofie

escape from death in a great catastrophe

Szczegóły

大難臨頭

大难临头

dà nàn lín tóu

stanąć naprzeciw wielkiej katastrofie

be faced with imminent catastrophe

Szczegóły

大逆不道

dà nì bù dào

zdrada, herezja, najgorsza zbrodnia, bunt

treason and heresy; worst offense; sedition

Szczegóły

大起大落

dà qǐ dà luò

zmienić się radykalnie

change radically

Szczegóły

大器晚成

dà qì wǎn chéng

wielkie narzędzie dojrzewa późno.. rzymu nie zbudowano w jeden dzień.

great minds mature slowly Rome wasn't built in a day

Szczegóły

大千世界

dà qiān shì jiè

(budd.) miliard wszechświatów, bezkresny wszechświat i kalejdoskopowy świat

1,000,000,000 universes; boundless universe the kaleidoscopic world

Szczegóły

大巧若拙

dà qiǎo ruò zhuō

Człowiek wielkiej mądrości często wygląda na głupkowatego

A person of great wisdom often seems slow witted.

Szczegóły

大殺風景

大杀风景

dà shā fēng jǐng

psuć zabawę innym

殺-煞 杀-煞 spoil the fun; be a wet blanket

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.