Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

追根求源

zhuī gēn qiú yuán

poszukiwanie źródła i skutku rzeczy

go to the root of

追根溯源

zhuī gēn sù yuán

odszukać po trudnym i gruntownym poszukiwaniu

find by hard and thorough search

追根問底

zhuī gēn wèn dǐ

podnosić coraz to nowe pytania (aby osiągnąć sedno sprawy)

raise one question after another (in order to reach the bottom of a matter)

捉襟見肘

zhuō jīn jiàn zhǒu

być przytłoczonym problemami

be overwhelmed with problems

湛恩汪濊

zhàn ēn wāng hún

łaska jest głęboka i szeroka

Grace is deep and vast.

咫尺千里

zhǐ chǐ qiān lǐ

fizycznie bliski, ale społecznie daleki

physically close but socially distant

咫尺天涯

zhǐ chǐ tiān yá

tak blisko, a jednak tak daleko

so near and yet so far

指東說西

zhǐ dōng shuō xī

mówić nie na temat, unikać tematu

talk irrelevantly; evade the subject

紙短情長

zhǐ duǎn qíng cháng

Papieru nie starczy aby opisać czyjeś uczucia.

The paper is too short to describe one's feelings.

趾高氣揚

zhǐ gāo qì yáng

pompatyczny, arogancki

pompous; arrogant

紙貴洛陽

zhǐ guì luò yáng

(o publikacjach) być popularne

be popular (of publications)

只可意會,不可言傳

zhǐ kě yì huì bù kě yán chuán

może być tylko odczute sercem, nie może być przekazane w słowach

it can only be sensed; can not be communicated in words

指鹿為馬

zhǐ lù wéi mǎ

celowo zakłamać

deliberately misrepresent

指天畫地

zhǐ tiān huà dì

gestykulować emocjonalnie

gesticulate excitedly

指天誓日

zhǐ tiān shì rì

zaklinać na niebo i słońce

swear by heaven and the sun

只爭旦夕

zhǐ zhēng dàn xī

dobrze wykorzystać swój czas

make good use of one's time

戰天鬥地

zhàn tiān dòu dì

przeciwstawiać się żywiołom, zmagać się z naturą

brave the elements, combat nature

戰無不勝,攻無不克

zhàn wú bù shèng gōng wú bù kè

niezwyciężony

invincible ; all-conquering; ever-victorious

戰戰兢兢

zhàn zhàn jīng jīng

drżąc, ze strachem

with fear and trepidation

戰戰慄慄

zhàn zhàn lì lì

drżeć ze strachu

tremble with fear

茁壯成長

zhuó zhuàng chéng zhǎng

wyrosnąć na silnego i krzepkiego

grow up strong and sturdy

濯足濯纓

zhuó zú zhuó yīng

To czy ktoś jest witany z szacunkiem lub niechęcią zależy od jego włąsnego zachowania.

Whether one is received with respect or contempt depends on one's own conduct.

鑽冰求酥

zuān bīng qiú sū

coś niemożliwego

an impossibility

鑽牛角尖

zuān niú jiǎo jiān

dzielić włos na czworo; zabrnąć w ślepy zaułek

split hairs; reach a dead end

鑽天打洞

zuān tiān dǎ dòng

dzielić włos na czworo; osiągnąć ślepy zaułek

split hairs reach a dead end

鑽天入地

zuān tiān rù dì

poruszyć niebo i ziemię; zrobić wszystko, by znaleźć jakieś wyjście lub rozwiązanie

move heaven and earth; leave no stone unturned search for an opening for oneself by all possible means

足食足兵

zú shí zú bīng

adekwatne zaopatrzenie środki do obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

足音跫然

zú yīn qióng rán

cieszyć się na dźwięk kroków, tęsknić za odwiedzinami

excited to hear footsteps; longing to have visitors

足智多謀

zú zhì duō móu

być obrotnym, mieć wiele mądrości a przez to mieć w zanadrzu wiele forteli

be resourceful

轉彎抹角

zhuǎn wān mò jiǎo

pełne nieoczekiwanych zmian; unikać odpowiedzi, marnować czas

full of twists and turns; beat around the bush

鄒纓齊紫

zōu yīng qí zǐ

To co robią ci na górze jest imitowane przez tych na dole.

What those above do, those below will imitate.

樽酒論文

zūn jiǔ lùn wén

rozmawiać o literaturze nad kubkiem wina

discuss literature over cups of liquor

綜核名實

zōng hé míng shí

sprawdzać i badać rzeczywiste fakty

check and investigate the actual facts

尊姓大名

zūn xìng dà míng

grzeczn. jakie jest twoje szanowne nazwisko?

What is your honorable name?

樽俎折衝

zūn zǔ zhé chōng

wygrać wojnę przy stole konferencyjnym; zwolnić dyplomatę z obowiązków (?)

win a war at the conference table; discharge the duties of a diplomat

轉眼之間

zhuǎn yǎn zhī jiān

w krótkiej chiwli

in a trice

轉憂為喜

zhuǎn yōu wéi xǐ

zmienić smutek na radość

change from sorrow to joy

左右為難

zuǒ yòu wéi nán

w rozterce

in a dilemma-predicament

左支右絀

zuǒ zhī yòu chù

nie być w stanie stawić czoła sytuacji; być w sytuacji ograniczonego wyboru

be unable to cope with a situation; be in straitened circumstances

壯士解腕

zhuàng shì jiě wàn

zrobić szybką decyzję

make a quick decision

壯志未酬

zhuàng zhì wèi chóu

z niezrealizowanymi aspiracjami

with one's lofty aspirations unrealized

子丑寅卯

zǐ chǒu yín mǎo

ukryte przyczyny, motywacje

underlying reasons

紫氣東來

zǐ qì dōng lái

pomyślny omen

a propitious omen

子孝父慈

zǐ xiào fù cí

kochający ojciec i oddany syn

loving father and filial son

子子孫孫

zǐ zǐ sūn sūn

potomkowie, dalecy potomkowie

heirs; offspring generation after generation of descendants

罪有攸歸

zuì yǒu yōu guī

odpowiedzialność za przestępstwo może być wyśledzona

The responsibility for a crime can be traced.

罪責難逃

zuì zé nán táo

nie może uciec przed odpowiedzialnością za przewinę

cannot escape responsibility for an offense

孜孜以求

zī zī yǐ qiú

pilnie poszukiwać

diligently seek

裝神弄鬼

zhuāng shén nòng guǐ

udawać trans i śpiewać przy tym modlitwy; celowo stwarzać aurę tajemniczości

pretend to go into a trance and sing incantations be deliberately mystifying

自知之明

zì zhī zhī míng

samowiedza, znać siebie; prawidłowa samoocena

self-knowledge know oneself; correct self-assessment

字字珠璣

zì zì zhū jī

każde słowo jak klejnot (o czyjejś twórczości literackiej)

each word a gem (said in praise of sb.s writing)

自作聰明

zì zuò cōng míng

mieć o sobie wysokie mniemanie; przechytrzyć samego siebie; pretensjonalny

think oneself clever; outsmart oneself; presumptuous- pretentious

自作主張

zì zuò zhǔ zhāng

działać na własną rękę

act on one's own

自作自受

zì zuò zì shòu

co zasiejesz to zbierzesz

as one sows, so shall one reap; reap what one sows

專心一意

zhuān xīn yī yì

skoncentrować się na

concentrate on

專心一志

zhuān xīn yī zhì

skoncentrować swoja uwagę, wysiłki na

concentrate-focus one's attention-thoughts-efforts on

專心致志

zhuān xīn zhì zhì

z pełnym poświęceniem dla jednej myśli

with single-hearted devotion

煮豆燃萁

zhǔ dòu rán qí

bratobójcze walki

fratricidal strife

煮鶴焚琴

zhǔ hè fén qín

zniszczyć coś cennego, wandalizm

destroy sth. valuable-fine; vandalism

主客顛倒

zhǔ kè diān dǎo

odwrócić położenie gościa i gospodarza

reverse the positions of host and guests

至誠高節

zhì chéng gāo jié

osoba najwyższej cnoty i szlachectwa

a person of supreme sincerity and nobility

至大至剛

zhì dà zhì gāng

największy i najsilniejszy

greatest and strongest

擲地有聲

zhì dì yǒu shēng

(o mowie) silna i podniosła

(of speech) forceful and lofty

治國安邦

zhì guó ān bāng

dobrze zarządzać sprawami kraju i zapewnić mu bezpieczeństwo

擲果潘安

zhì guǒ pān ān

flirtowanie

flirtation

至理名言

zhì lǐ míng yán

słynna maksyma

famous dictum-maxim

至人無夢

zhì rén wú mèng

człowiek cnotliwy rzadko ma marzenia

A virtuous man seldom has dreams.

至聖先師

zhì shèng xiān shī

największy mędrzec i nauczyciel (np. Konfucjusz)

the greatest sage and teacher (i.e. Confucius)

至聖至明

zhì shèng zhì míng

obdarzony największą mądrością i inteligencją

most sagacious and intelligent

炙手可熱

zhì shǒu kě rè

piekielnie gorący; szczyt czyjejś siły; bardzo popularny i potężny

scorching hot; one's power at its height; extremely popular and powerful

擲鼠忌器

zhì shǔ jì qì

mieć skrupuły do zrobienia czegoś, bać się konsekwencji jakiegoś działania

fear impeaching a corrupt official for; fear of incriminating the emperor fear the repercussions of a certain action; have scruples in doing sth.

治絲而棼

zhì sī ér fén

popsuć coś przez niewłaściwe obchodzenie się

mess up sth. by mishandling

至死不變

zhì sǐ bù biàn

nieznający wahań; stały aż do śmierci

unswerving/constant till death

至死不悟

zhì sǐ bù wù

być niepoprawnie upartym; nie żałować nawet u progu piekła

be incorrigibly stubborn never to repent even at death's door

至死不渝

zhì sǐ bù yú

pozostać wiernym aż do śmierci; nie zmienić się aż do śmierci

remain faithful until death; will never change until death

至矣盡矣

zhì yǐ jìn yǐ

zrobić wszystko możliwe (aby pomóc, zachęcić itp)

have done everything possible (to help-encourage-etc.)

智勇雙全

zhì yǒng shuāng quán

być i odważnym i zmyślnym

be both brave and resourceful

智圓行方

zhì yuán xíng fāng

elastyczny i z zasadami; mieć uzdolnienia i prawy charakter

flexible and principled have a good disposition and an upright character

志在千里

zhì zài qiān lǐ

mieć dalekosiężny cel

have a long-range goal

志在四方

zhì zài sì fāng

gotów służyć gdziekolwiek

eager to serve anywhere

智者見智,仁者見仁

zhì zhě jiàn zhì rén zhě jiàn rén

mędrzec widzi to co mądre, miłosierny - to co miłosierne

置之不顧

zhì zhī bù gù

zignorować, nie brać pod uwagę

ignore; disregard; leave out of account

珠沉玉碎

zhū chén yù suì

śmierć pięknej kobiety; talent zmarnotrawiony

the death of a beautiful woman; talents gone to waste

珠宮貝闕

zhū gōng bèi què

pałac dla boga wody

palace for the god of water

珠還合浦

zhū huán hé pǔ

zwrócić coś dawno zagubionego; odzyskać coś dawno zagubionego

return of sth. long lost; recover sth. which has been lost

誅求無已

zhū qiú wú yǐ

stawiać ciągle zbyt wielkie żądania

make endless exorbitant demands

諸如此類

zhū rú cǐ lèi

cakie jak..., i tak dalej...

such like; and so on; and so forth

諸色人等

zhū sè rén děng

wszystkie rodzaje ludzi

all kinds of people

爭長競短

zhēng cháng jìng duǎn

rozwodzić się nad drobiazgami

squabble over trifles

爭風吃醋

zhēng fēng chī cù

walczyć o uczucia mężczyzny lub kobiety; być zazdrosnym o rywala w miłości

fight for the affection of a man or woman; be jealous of a rival in a love affair

爭貓丟牛

zhēng māo diū niú

szukać drobnych korzyści, ale spowodować dużą stratę

seek small gains but incur big losses

爭名奪利

zhēng míng duó lì

dążyć do bogactwa i sławy

strive for fame and wealth

竹報平安

zhú bào píng ān

poinformować w liście do domu, że wszystko jest w porządku

report in a letter home that everything is well

逐客令

zhú kè lìng

nakaz dla gościa do opuszczenia miejsca

order for a guest to leave

竹籬茅舍

zhú lí máo shè

proste życie

simple dwelling

逐鹿中原

zhú lù zhōng yuán

próbować przejąć kontrolę nad imperium

try to seize control of the empire

逐末舍本

zhú mò shě běn

skupiać się na błahostkach i zaniedbywać istotne części

attend to trifles but neglect essentials

竹頭木屑

zhú tóu mù xiè

rzeczyniewielkiej wartości, lecz pewnej użyteczności

things not of much value but of some use

鑄成大錯

zhù chéng dà cuò

popełnić wielki błąd

make a gross error

鑄劍為犁

zhù jiàn wéi lí

przekuć miecze na lemiesze

beat swords into plowshares

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.