Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

自以為是

zì yǐ wéi shì

mieć opinię zarozumiałego

be opinionated-bumptious

自圓其說

zì yuán qí shuō

przeprowadzić sensowną obronę; usprawiedliwić siebie

make plausible-tenable defense ; justify oneself

裝聾作啞

zhuāng lóng zuò yǎ

udawać głuchego i głupiego; udawać niewiedzę w jakiejś kwestii

pretend to be deaf and dumb; pretend to be ignorant of sth.

滋蔓難圖

zī màn nán tú

będzie za późno zająć się wrogiem jeśli pozwoli mu się urosnąć w siłe.

It will be too late to deal with an enemy if he is allowed to grow in strength.

罪惡滔天

zuì è tāo tiān

lista przestępstw sięga nieba; popełnić straszliwe zbrodnie

the list of crimes reaches the heavens; have committed monstrous crimes

罪惡昭彰

zuì è zhāo zhāng

popełnić straszliwą zbrodnię i przewinienię

commit flagrant crimes-offenses

罪該萬死

zuì gāi wàn sǐ

Ta zbrodnia zasługuje na 10 tysięcy śmierci

The crime deserves ten thousand deaths.

罪加一等

zuì jiā yī děng

podwójnie winny

doubly guilty

罪魁禍首

zuì kuí huò shǒu

herszt rozbójników

ringleader; arch-criminal

壯士斷腕

zhuàng shì duàn wàn

make a quick decision*

make a quick decision

左道旁門

zuǒ dào páng mén

sekta heretyków, herezja; drogi zła

heretical sect; heterodox school heresy; heterodoxy; evil ways

左顧右盼

zuǒ gù yòu pàn

zerkać na lewo i prawo z pogardą, nie poświęcać uwagi; flirtować, ściągać na egzaminie


Dosłownie: spoglądać w lewo i zerkać w prawo

glance right and left look at disdainfully; be inattentive; be flirtatious; cheat in the examinations

左提右挈

zuǒ tí yòu qiè

trzymać coś w obu rękach

hold sth.in each hand

轉嗔為喜

zhuǎn chēn wéi xǐ

złość ustępuje radości

anger gives way to joy

轉瞬之間

zhuǎn shùn zhī jiān

w mgnieniu oka

in the blink of an eye

足兵足食

zú bīng zú shí

dostateczne zaopatrzenie w prowiant i środki obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

足不出戶

zú bù chū hù

pozostać w domu

stay at home

卓爾不群

zhuó ěr bù qún

górować ponad innymi

tower above others

灼見真知

zhuó jiàn zhēn zhī

przeszywający wgląd

penetrating insight

斫輪老手

zhuó lún lǎo shǒu

ekspert, złota rączka, człowiek o bogatym doświadczeniu

expert; wheelwright old hand; a man of rich experience

卓有成效

zhuó yǒu chéng xiào

wysoce skuteczny

highly effective

追奔逐北

zhuī bēn zhú běi

ścigać wrogie siły będące w pełnym odwrocie

chase an enemy force in full retreat

追本窮源

zhuī běn qióng yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the root-source of the matter

追本溯源

zhuī běn sù yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get at the root-source of the matter

錐處囊中

zhuī chǔ náng zhōng

talent w końcu się zamanifestuje

id. talent will eventually manifest itself

追根究底

zhuī gēn jiū dǐ

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the bottom-root of sth.

追根求源

zhuī gēn qiú yuán

poszukiwanie źródła i skutku rzeczy

go to the root of

追根溯源

zhuī gēn sù yuán

odszukać po trudnym i gruntownym poszukiwaniu

find by hard and thorough search

追根問底

zhuī gēn wèn dǐ

podnosić coraz to nowe pytania (aby osiągnąć sedno sprawy)

raise one question after another (in order to reach the bottom of a matter)

捉襟見肘

zhuō jīn jiàn zhǒu

być przytłoczonym problemami

be overwhelmed with problems

湛恩汪濊

zhàn ēn wāng hún

łaska jest głęboka i szeroka

Grace is deep and vast.

咫尺千里

zhǐ chǐ qiān lǐ

fizycznie bliski, ale społecznie daleki

physically close but socially distant

咫尺天涯

zhǐ chǐ tiān yá

tak blisko, a jednak tak daleko

so near and yet so far

指東說西

zhǐ dōng shuō xī

mówić nie na temat, unikać tematu

talk irrelevantly; evade the subject

紙短情長

zhǐ duǎn qíng cháng

Papieru nie starczy aby opisać czyjeś uczucia.

The paper is too short to describe one's feelings.

趾高氣揚

zhǐ gāo qì yáng

pompatyczny, arogancki

pompous; arrogant

紙貴洛陽

zhǐ guì luò yáng

(o publikacjach) być popularne

be popular (of publications)

只可意會,不可言傳

zhǐ kě yì huì bù kě yán chuán

może być tylko odczute sercem, nie może być przekazane w słowach

it can only be sensed; can not be communicated in words

指鹿為馬

zhǐ lù wéi mǎ

celowo zakłamać

deliberately misrepresent

指天畫地

zhǐ tiān huà dì

gestykulować emocjonalnie

gesticulate excitedly

指天誓日

zhǐ tiān shì rì

zaklinać na niebo i słońce

swear by heaven and the sun

只爭旦夕

zhǐ zhēng dàn xī

dobrze wykorzystać swój czas

make good use of one's time

戰天鬥地

zhàn tiān dòu dì

przeciwstawiać się żywiołom, zmagać się z naturą

brave the elements, combat nature

戰無不勝,攻無不克

zhàn wú bù shèng gōng wú bù kè

niezwyciężony

invincible ; all-conquering; ever-victorious

戰戰兢兢

zhàn zhàn jīng jīng

drżąc, ze strachem

with fear and trepidation

戰戰慄慄

zhàn zhàn lì lì

drżeć ze strachu

tremble with fear

茁壯成長

zhuó zhuàng chéng zhǎng

wyrosnąć na silnego i krzepkiego

grow up strong and sturdy

濯足濯纓

zhuó zú zhuó yīng

To czy ktoś jest witany z szacunkiem lub niechęcią zależy od jego włąsnego zachowania.

Whether one is received with respect or contempt depends on one's own conduct.

鑽冰求酥

zuān bīng qiú sū

coś niemożliwego

an impossibility

鑽牛角尖

zuān niú jiǎo jiān

dzielić włos na czworo; zabrnąć w ślepy zaułek

split hairs; reach a dead end

鑽天打洞

zuān tiān dǎ dòng

dzielić włos na czworo; osiągnąć ślepy zaułek

split hairs reach a dead end

鑽天入地

zuān tiān rù dì

poruszyć niebo i ziemię; zrobić wszystko, by znaleźć jakieś wyjście lub rozwiązanie

move heaven and earth; leave no stone unturned search for an opening for oneself by all possible means

足食足兵

zú shí zú bīng

adekwatne zaopatrzenie środki do obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

足音跫然

zú yīn qióng rán

cieszyć się na dźwięk kroków, tęsknić za odwiedzinami

excited to hear footsteps; longing to have visitors

足智多謀

zú zhì duō móu

być obrotnym, mieć wiele mądrości a przez to mieć w zanadrzu wiele forteli

be resourceful

轉彎抹角

zhuǎn wān mò jiǎo

pełne nieoczekiwanych zmian; unikać odpowiedzi, marnować czas

full of twists and turns; beat around the bush

鄒纓齊紫

zōu yīng qí zǐ

To co robią ci na górze jest imitowane przez tych na dole.

What those above do, those below will imitate.

樽酒論文

zūn jiǔ lùn wén

rozmawiać o literaturze nad kubkiem wina

discuss literature over cups of liquor

尊師重道

zūn shī zhòng dào

szanować nauczycieli i ich nauki

respect teachers and their teachings

綜核名實

zōng hé míng shí

sprawdzać i badać rzeczywiste fakty

check and investigate the actual facts

尊姓大名

zūn xìng dà míng

grzeczn. jakie jest twoje szanowne nazwisko?

What is your honorable name?

樽俎折衝

zūn zǔ zhé chōng

wygrać wojnę przy stole konferencyjnym; zwolnić dyplomatę z obowiązków (?)

win a war at the conference table; discharge the duties of a diplomat

轉眼之間

zhuǎn yǎn zhī jiān

w krótkiej chiwli

in a trice

轉憂為喜

zhuǎn yōu wéi xǐ

zmienić smutek na radość

change from sorrow to joy

左右為難

zuǒ yòu wéi nán

w rozterce

in a dilemma-predicament

左支右絀

zuǒ zhī yòu chù

nie być w stanie stawić czoła sytuacji; być w sytuacji ograniczonego wyboru

be unable to cope with a situation; be in straitened circumstances

壯士解腕

zhuàng shì jiě wàn

zrobić szybką decyzję

make a quick decision

壯志未酬

zhuàng zhì wèi chóu

z niezrealizowanymi aspiracjami

with one's lofty aspirations unrealized

子丑寅卯

zǐ chǒu yín mǎo

ukryte przyczyny, motywacje

underlying reasons

紫氣東來

zǐ qì dōng lái

pomyślny omen

a propitious omen

子孝父慈

zǐ xiào fù cí

kochający ojciec i oddany syn

loving father and filial son

子子孫孫

zǐ zǐ sūn sūn

potomkowie, dalecy potomkowie

heirs; offspring generation after generation of descendants

罪有攸歸

zuì yǒu yōu guī

odpowiedzialność za przestępstwo może być wyśledzona

The responsibility for a crime can be traced.

罪責難逃

zuì zé nán táo

nie może uciec przed odpowiedzialnością za przewinę

cannot escape responsibility for an offense

孜孜以求

zī zī yǐ qiú

pilnie poszukiwać

diligently seek

裝神弄鬼

zhuāng shén nòng guǐ

udawać trans i śpiewać przy tym modlitwy; celowo stwarzać aurę tajemniczości

pretend to go into a trance and sing incantations be deliberately mystifying

自知之明

zì zhī zhī míng

samowiedza, znać siebie; prawidłowa samoocena

self-knowledge know oneself; correct self-assessment

字字珠璣

zì zì zhū jī

każde słowo jak klejnot (o czyjejś twórczości literackiej)

each word a gem (said in praise of sb.s writing)

自作聰明

zì zuò cōng míng

mieć o sobie wysokie mniemanie; przechytrzyć samego siebie; pretensjonalny

think oneself clever; outsmart oneself; presumptuous- pretentious

自作主張

zì zuò zhǔ zhāng

działać na własną rękę

act on one's own

自作自受

zì zuò zì shòu

co zasiejesz to zbierzesz

as one sows, so shall one reap; reap what one sows

專心一意

zhuān xīn yī yì

skoncentrować się na

concentrate on

專心一志

zhuān xīn yī zhì

skoncentrować swoja uwagę, wysiłki na

concentrate-focus one's attention-thoughts-efforts on

專心致志

zhuān xīn zhì zhì

z pełnym poświęceniem dla jednej myśli

with single-hearted devotion

煮豆燃萁

zhǔ dòu rán qí

bratobójcze walki

fratricidal strife

煮鶴焚琴

zhǔ hè fén qín

zniszczyć coś cennego, wandalizm

destroy sth. valuable-fine; vandalism

主客顛倒

zhǔ kè diān dǎo

odwrócić położenie gościa i gospodarza

reverse the positions of host and guests

至誠高節

zhì chéng gāo jié

osoba najwyższej cnoty i szlachectwa

a person of supreme sincerity and nobility

至大至剛

zhì dà zhì gāng

największy i najsilniejszy

greatest and strongest

擲地有聲

zhì dì yǒu shēng

(o mowie) silna i podniosła

(of speech) forceful and lofty

治國安邦

zhì guó ān bāng

dobrze zarządzać sprawami kraju i zapewnić mu bezpieczeństwo

擲果潘安

zhì guǒ pān ān

flirtowanie

flirtation

至理名言

zhì lǐ míng yán

słynna maksyma

famous dictum-maxim

至人無夢

zhì rén wú mèng

człowiek cnotliwy rzadko ma marzenia

A virtuous man seldom has dreams.

至聖先師

zhì shèng xiān shī

największy mędrzec i nauczyciel (np. Konfucjusz)

the greatest sage and teacher (i.e. Confucius)

至聖至明

zhì shèng zhì míng

obdarzony największą mądrością i inteligencją

most sagacious and intelligent

炙手可熱

zhì shǒu kě rè

piekielnie gorący; szczyt czyjejś siły; bardzo popularny i potężny

scorching hot; one's power at its height; extremely popular and powerful

擲鼠忌器

zhì shǔ jì qì

mieć skrupuły do zrobienia czegoś, bać się konsekwencji jakiegoś działania

fear impeaching a corrupt official for; fear of incriminating the emperor fear the repercussions of a certain action; have scruples in doing sth.

治絲而棼

zhì sī ér fén

popsuć coś przez niewłaściwe obchodzenie się

mess up sth. by mishandling

至死不變

zhì sǐ bù biàn

nieznający wahań; stały aż do śmierci

unswerving/constant till death

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach