Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

以往鑒來

yǐ wǎng jiàn lái

użyć przeszłość jako wyznacznik do przyszłości

take the past as a guide for the future

以文會友

yǐ wén huì yǒu

zjednać przyjaciół dzięki aktywności literackiej, poszerzać znajomości przez pisanie

make friends through literary activities; associate by means of literature

以眼還眼

yǐ yǎn huán yǎn

oko za oko

an eye for an eye

以一當十

yǐ yī dāng shí

postawić jednego przeciw dziesięciu

pit one against ten

以逸待勞

yǐ yì dài láo

czekać, aż przeciwnik się wyczerpie i zmęczy

wait for the enemy to exhaust himself

以戰去戰

yǐ zhàn qù zhàn

walczyć wojną aby nie było wojen

eliminate war with war

以終天年

yǐ zhōng tiān nián

dożyć wieku, który był przeznaczony przez Niebo

f.e. complete one's allotted span of life

應答如流

yìng dá rú liú

odpowiadać chętnie i płynnie

reply readily and fluently

應機立斷

yìng jī lì duàn

działaćko gdy nadarzy się okazja; wykorzystać okazję

make quick decisions when an opportunity offers itself; act upon the opportunity

應接不暇

yìng jiē bù xiá

mieć więcej spraw i gości niż można obsłużyć

have more (visitors-business) than one can attend to

應天順人

yìng tiān shùn rén

(o władcy) w harmonii z Niebem i ludźmi; uszczęśliwiać Niebo i (poprzez) być miłościwym dla ludu

in harmony with Heaven and men (of monarchs); please Heaven and be kind to the people

應運而生

yìng yùn ér shēng

pojawić się za sprawą sprzyjającej sytuacji

emerge because of a favorable situation

雨後春筍

yǔ hòu chūn sǔn

wyrastać jak grzyby po deszczu

spring up like mushrooms

雨淋日曬

yǔ lín rì shài

być zniszczonym przez pogodę

be worn and torn by weather exposure to the elements

羽毛豐滿

yǔ máo fēng mǎn

doświadczony, dojżały

experienced; mature

語妙天下

yǔ miào tiān xià

mówic z niezrównana mądrością

f.e. speak with inimitable wit

雨沐風餐

yǔ mù fēng cān

być spłukanym przez deszcze i wychłostanym przez wiatr

be washed by rain and blown by wind

羽扇綸巾

yǔ shàn guān jīn

spokojny (o dowódcy wojskowym), mistrz strategii.


Dosłownie: wachlarz z piór - (guanjin) rodzaj jedwabnej czapki o kanciastym kształcie

calm; composed (said of a military commander) master strategist

與世俯仰

yǔ shì fǔ yǎng

podążać za trendem, płynąć z prądem

drift-swim with the tide; follow the trend

與世隔絕

yǔ shì gé jué

żyć w samotności

live in solitude

與世偃仰

yǔ shì yǎn yǎng

nie mieć samodzielnego myślenia; płynąć z prądem

have no independent thinking of one's own; drift with the current

與物無忤

yǔ wù wú wǔ

nie obrazić nikogo

have offended no one

鶯歌燕舞

yīng gē yàn wǔ

radość wiosny, atmosfera pomyślności; scena pomyślności

joy of spring; ambience of prosperity ; a prosperous scene

鷹擊毛摯

yīng jī máo zhì

bezlitosny; gwałtowny i brutalny

ruthless; fierce and tough

鷹瞵鶚視

yīng lín è shì

patrzyć na kogoś/coś intensywnie

look at sth.-sb. fiercely

鶯聲燕語

yīng shēng yàn yǔ

kobiecy głos przyjemny jak skowronki i słowiki

woman's voice as pleasant as that of nightingales and swallows

英雄無用武之地

yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì

herosi nie mają jak użyć swych umiejętności

heroes lack scope for their abilities

鷹嘴鷂目

yīng zuǐ yào mù

作壁上观

作壁上觀

作輟無常

zuò chuò wú cháng

z przerwami, zrywami

go by fits and starts

坐地分贓

zuò dì fēn zāng

dzielić łup; dzielić zdobycz na miejscu

share loot; divide the booty on the spot

坐而論道

zuò ér lùn dào

siedzieć i przemawiać dogmatycznie

sit and pontificate

坐觀成敗

zuò guān chéng bài

spoglądać na coś zimno

look on coldly

坐立不安

zuò lì bù ān

być w niezdecydowaniu, być w napięciu oczekiwania

be fidgety; be on tenterhooks

坐視不救

zuò shī bù jiù

siedzieć i obserwować nie idąc na pomoc

sit back and watch without going to the rescue

作威作福

zuò wēi zuò fú

postępować jak tyran

act tyrannically

坐臥不安

zuò wò bù ān

miotać się, nie móc zaznać odpoczynku

be on tenterhooks, cannot rest; fidget about

坐無虛席

zuò wú xū xí

brak wolnych miejsc, miejsca tylko stojące

no empty seat; full house; standing room only.

做小伏低

zuò xiǎo fú dī

przestać zgadzać się na kompromisy

stoop to compromise

坐言起行

zuò yán qǐ xíng

Nie wcześniej powiedziane niż zrobione

No sooner said than done.

坐擁百城

zuò yōng bǎi chéng

otoczyć się książkami

be surrounded by books

駐蹕

zhù bì

(arch.) zatrzymać się w podróży (o cesarzu)

〈wr.〉 make a stopover on tour (by the emperor)

縱橫捭闔

zòng héng bǎi hé

manewrować pomiędzy różnymi grupami politycznymi

maneuver among various political groupings

縱橫馳騁

zòng héng chí chěng

przeszukać wzdłuż i wszerz

sweep through the length and breadth of 〈mil.〉

縱橫天下

zòng héng tiān xià

zdobyć cały świat i iść gdzie się tylko chce

overrun the whole world and go anywhere one pleases

縱虎歸山

zòng hǔ guī shān

przynosić/powodować nieszczęścia na przyszłość

cause-breed calamity for the future

走過場

zǒu guò chǎng

przechodzić przez proces robienia czegoś

go through the motions of doing sth.

走馬觀花

zǒu mǎ guān huā

znać tylko z pobieżnejobserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

走馬看花

zǒu mǎ kàn huā

znać tylko z pobieżnej obserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

走肉行屍

zǒu ròu xíng shī

całkowicie bezwartościowa osoba, krążyć w kółko nie przejawiając żadnych emocji

utterly worthless person; walk around without any feeling-emotion

自暴自棄

zì bào zì qì

przestać wysilać się uznając swoje trudy za beznadziejne; oddać się beznadziei; nie mieć za grosz ambicji

give oneself up as hopeless; abandon oneself to a dissipated life; have no ambition at all

自甘暴棄

zì gān bào qì

pofolgować sobie w byciu rozwięzłym

allow oneself to become dissolute

自顧不暇

zì gù bù xiá

nie móc nawet ochraniać siebie samego

unable even to fend for oneself

自給自足

zì jǐ zì zú

samowystarczalność; autarchia

self-sufficiency; autarchy

自鄶以下

zì kuài yǐ xià

a reszta jest nie warta wzmianki, poza tym i tym

and the rest is not worth mentioning except so-and-so

自鳴得意

zì míng dé yì

wychwalać samego siebie

preen oneself; sing one's own praises

自命不凡

zì mìng bù fán

myśleć wyjątkowo dobrze o sobei samym

think exceptionally well of oneself

自欺欺人

zì qī qī rén

oszukiwać siebie i innych

deceive oneself as well as others

自求多福

zì qiú duō fú

szukać szczęścia dla siebie samego

seek blessings-fortune for oneself

自取滅亡

zì qǔ miè wáng

urosić się o klęskę, dążyć do samozniszczenia

court-invite destruction

自取其禍

zì qǔ qí huò

sprowadzić na siebie nieszczęście

bring misfortune upon oneself

自取其咎

zì qǔ qí jiù

przejąć winę na siebie

bring blame on oneself

自生自滅

zì shēng zì miè

powstać i przeminąć bez zewnętrznej ingerencji

run its course

自食其果

zì shí qí guǒ

zbierać to co się zasiało

reap what one has sown

自食其力

zì shí qí lì

zarabiać na własne utrzymanie

earn one's own living

自食其言

zì shí qí yán

złamać przyrzeczenie

break one's promise

自視甚高

zì shì shèn gāo

mymśleć wysoko o sobie samym

think highly of oneself

自討苦吃

zì tǎo kǔ chī

prosić się o kłopoty; sprowadzić na siebie kłopoty

ask for trouble; bring trouble upon oneself

自討沒趣

zì tǎo méi qù

ściągać na siebie niesławę, prowokować odmowę

bring contempt upon oneself; court a rebuff

自我吹噓

zì wǒ chuí xū

gloryfikowanie siebie, chwalenie siebie

self-glorification; blowing one's own trumpet

自我陶醉

zì wǒ táo zuì

być stryty samozadowoleniem

be intoxicated with self-satisfaction

自相驚擾

zì xiāng jīng rǎo

zaalarmować własną grupę

alarm one's own group

自相矛盾

zì xiāng máo dùn

zaprzeczać samemu sobie; być wewnętrznie sprzecznym

contradict oneself; be self-contradictory

自行其是

zì xíng qí shì

iść własną drogą

go one's own way

自尋煩惱

zì xún fán nǎo

sprowadzić na siebie problemy

bring trouble on oneself

自以為是

zì yǐ wéi shì

mieć opinię zarozumiałego

be opinionated-bumptious

自圓其說

zì yuán qí shuō

przeprowadzić sensowną obronę; usprawiedliwić siebie

make plausible-tenable defense ; justify oneself

裝聾作啞

zhuāng lóng zuò yǎ

udawać głuchego i głupiego; udawać niewiedzę w jakiejś kwestii

pretend to be deaf and dumb; pretend to be ignorant of sth.

滋蔓難圖

zī màn nán tú

będzie za późno zająć się wrogiem jeśli pozwoli mu się urosnąć w siłe.

It will be too late to deal with an enemy if he is allowed to grow in strength.

罪惡滔天

zuì è tāo tiān

lista przestępstw sięga nieba; popełnić straszliwe zbrodnie

the list of crimes reaches the heavens; have committed monstrous crimes

罪惡昭彰

zuì è zhāo zhāng

popełnić straszliwą zbrodnię i przewinienię

commit flagrant crimes-offenses

罪該萬死

zuì gāi wàn sǐ

Ta zbrodnia zasługuje na 10 tysięcy śmierci

The crime deserves ten thousand deaths.

罪加一等

zuì jiā yī děng

podwójnie winny

doubly guilty

罪魁禍首

zuì kuí huò shǒu

herszt rozbójników

ringleader; arch-criminal

壯士斷腕

zhuàng shì duàn wàn

make a quick decision*

make a quick decision

左道旁門

zuǒ dào páng mén

sekta heretyków, herezja; drogi zła

heretical sect; heterodox school heresy; heterodoxy; evil ways

左顧右盼

zuǒ gù yòu pàn

zerkać na lewo i prawo z pogardą, nie poświęcać uwagi; flirtować, ściągać na egzaminie


Dosłownie: spoglądać w lewo i zerkać w prawo

glance right and left look at disdainfully; be inattentive; be flirtatious; cheat in the examinations

左提右挈

zuǒ tí yòu qiè

trzymać coś w obu rękach

hold sth.in each hand

轉嗔為喜

zhuǎn chēn wéi xǐ

złość ustępuje radości

anger gives way to joy

轉瞬之間

zhuǎn shùn zhī jiān

w mgnieniu oka

in the blink of an eye

足兵足食

zú bīng zú shí

dostateczne zaopatrzenie w prowiant i środki obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

足不出戶

zú bù chū hù

pozostać w domu

stay at home

卓爾不群

zhuó ěr bù qún

górować ponad innymi

tower above others

灼見真知

zhuó jiàn zhēn zhī

przeszywający wgląd

penetrating insight

斫輪老手

zhuó lún lǎo shǒu

ekspert, złota rączka, człowiek o bogatym doświadczeniu

expert; wheelwright old hand; a man of rich experience

卓有成效

zhuó yǒu chéng xiào

wysoce skuteczny

highly effective

追奔逐北

zhuī bēn zhú běi

ścigać wrogie siły będące w pełnym odwrocie

chase an enemy force in full retreat

追本窮源

zhuī běn qióng yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the root-source of the matter

追本溯源

zhuī běn sù yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get at the root-source of the matter

錐處囊中

zhuī chǔ náng zhōng

talent w końcu się zamanifestuje

id. talent will eventually manifest itself

追根究底

zhuī gēn jiū dǐ

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the bottom-root of sth.

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.