Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

有聲沒氣

yǒu shēng méi qì

słaby, słabowity, niedorozwinięty

feeble

有識之士

yǒu shí zhī shì

człowiek z szerokim oglądem

a person with breadth of vision

有始無終

yǒu shǐ wú zhōng

rozpocząć coś, lecz zaniedbać kontynuacji

start sth. but fail to carry it through

有說有笑

yǒu shuō yǒu xiào

śmiać się i iść

laughing and talking

有條不紊

yǒu tiáo bù wěn

metodyczny, systematyczny

methodical; systematical

有條有理

yǒu tiáo yǒu lǐ

systematyczny, uporządkowany

systematic; orderly

有頭無尾

yǒu tóu wú wěi

zostawić coś neidokończone, przerwać pracę w połowie

leave sth. unfinished, quit doing something halfway

有問必答

yǒu wèn bì dá

odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania

answer all questions asked

有心無力

yǒu xīn wú lì

silny wolą, lecz słaby siłą

strong in will but weak in power

有眼不識泰山

yǒu yǎn bù shí tài shān

nieświadomie ugościć anioła, nie rozpoznać znamienitego bądź sławnego człowieka

entertain an angel unawares; fail to recognize a great person

有眼無珠

yǒu yǎn wú zhū

mieć oczy, ale nie widzieć

have eyes but fail to see

殃及池魚

yāng jí chí yú

niewinni ludzie złapani w zawieruchę; przynieść nieszczęście niewinnym ludziom

innocent people caught up in turmoil bring disaster to innocent people

藥店飛龍

yào diàn fēi lóng

chudy i kościsty

thin and bony

要價還價

yào jià huán jià

targować się o cenę

bargain; haggle

藥石之言

yào shí zhī yán

pouczenia; nieprzyjemna ale konieczna porada

exhortations unpalatable but salutary-needed advice

有志不在年高

yǒu zhì bù zài nián gāo

Sukces osiągają zdeterminowani niezależnie od wieku.

Success goes to the determined regardless of age.

有志竟成

yǒu zhì jìng chéng

Tam gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will there's a way.

有志者事竟成

yǒu zhì zhě shì jìng chéng

Tam gdzie jest wola, tam znajdzie się rozwiązanie

Where there's a will there's a way.

有志之士

yǒu zhì zhī shì

osoba ze wzniosłymi ideami

person with lofty ideals

暈頭轉向

yūn tóu zhuàn xiàng

skonfundowany i zagubiony; bezmózgi

confused and disoriented; addle-brained

由此及彼

yóu cǐ jí bǐ

przechodzić od jednego punktu do następnego

proceed from one point to another

由近及遠

yóu jìn jí yuǎn

od bliskiego do dalszego

from the near to the distant

由淺入深

yóu qiǎn rù shēn

od łatwego do trudnego, od podstawowego do głębokiego

from the easy to the difficult; from the elementary to the profound

游刃有餘

yóu rèn yǒu yú

być więcej niż zdolnym do wykonania zadania

be more than equal to a task

游山玩水

yóu shān wán shuǐ

udać się na wycieczkę krajoznawczą

go on a scenic tour

油頭粉面

yóu tóu fěn miàn

kobieta z obfitym makijażem lub wystrojony nadmiernie mężczyzna

heavily made-up woman or dandified man

游戲人間

yóu xì rén jiān

przehulać życie; traktować życie jedynie jako gry i rozrywki

playing through life; treating life as merely playing games a world of fun and frolic

油鹽醬醋

yóu yán jiàng cù

codzienne potrzeby: olej, sól, sos sojowy, vinegar

oil, salt, soybean sauce, and vinegar daily necessities

游移不定

yóu yí bù dìng

wciąż wahać się, pozosrtawać w niezdecydowaniu

keep on vacillating

用兵如神

yòng bīng rú shén

być wybitnym dowódcą wojskowym

f.e. be a superb military commander

用捨行藏

yòng shě xíng cáng

kontynuować gdy jest się zatrudnionym i stanąć z boku jeśli nie

go forward if employed or stay out of sight if set aside *

用武之地

yòng wǔ zhī dì

pozycja dobra do użycia swoich umiejętności

suitable-favorable position-place for the use of one's skills

用心竭力

yòng xīn jié lì

uważnie i czujnie

attentively and diligently

用行捨藏

yòng xíng cáng shě

działać gdy powołanym do zadania i usunąć się w ukrycie gdy jest się niepotrzebnym

come forward if employed and stay out of sight if set aside

吟風弄月

yín fēng nòng yuè

pisać swobodną i lekką poezję

write carefree verse; write sentimental verse

寅支卯糧

yín zhī mǎo liáng

żyć od pierwszego do pierwszego; ledwo wiązać koniec z końcem

live hand-to-mouth

憂患餘生

yōu huàn yú shēng

spędzić resztę życia w smutku i zmagając się z przeciwieństwami

spend the rest of one's life in adversity and sorrow

悠然自得

yōu rán zì dé

beztroski i zadowolony

carefree and content

優游自在

yōu yóu zì zài

swobodnie i beztrosko; być kompletnie wolnym i beztroskim

leisurely and carefree; be completely free and at ease

優哉游哉

yōu zāi yóu zāi

lekko i beztrosko (arch.)

leisurely and carefree

雲淡風輕

yún dàn fēng qīng

łagodna pogoda, spokojna sytuacja

peaceful situation nice weather

雲龍風虎

yún lóng fēng hǔ

wielki przywódca przyciąga zdolnych naśladowców

A great leader attracts capable followers.

雲屯霧集

yún tún wù jí

gęste jak mgła lub chmury

as thick as fog-clouds

雲行雨施

yún xíng yǔ shī

być miłłosiernym dla ludu

id. be benevolent to the people

雲中白鶴

yún zhōng bái hè

człowiek o niezachwianej uczciwości

a man of unimpeachable integrity

月白風清

yuè bái fēng qīng

Księżyc świeci jasno a wiatr ożywczo dmie; piękna noc

The moon is pale and the breeze is refreshing. a beautiful night

月下老人

yuè xià lǎo rén

swat


Dosłownie: stary człowiek pod księżycem

matchmaker

月異日新

yuè yì rì xīn

coś nowego każdego dnia

sth. new each day

月圓花好

yuè yuán huā hǎo

małżeńskie szczęście

conjugal bliss

躍躍欲試

yuè yuè yù shì

palić się do wypróbowania, sprawdzenia czegoś

itch to have a go-try

越俎代庖

yuè zǔ dài páo

przekraczać swoje kompetencje i wtrącać się w sprawy innych

exceed one's functions and meddle in others' affairs

勇冠三軍

yǒng guàn sān jūn

unikalna odwaga

unique bravery

永生永世

yǒng shēng yǒng shì

na zawsze i po wieki wieków

for ever and ever

永世無窮

yǒng shì wú qióng

ciągły i niewyczerpany

perpetual and inexhaustible

勇者不懼

yǒng zhě bù jù

Odwaga nie przyznaje się do szczęścia

Bravery admits no fear.

陰曹地府

yīn cáo dì fǔ

piekło

hell

陰錯陽差

yīn cuò yáng chā

komedia pomyłek; pechowy dzień

comedy of errors; unlucky-inauspicious day

因風吹火

yīn fēng chuī huǒ

zająć się sprawą przez wykorzystanie okazji

handle matters by making use of the opportunity

殷鑒不遠

yīn jiàn bù yuǎn

nie trzeba szukać daleko po naukę; lekcje historii są na wyciągnięcie ręki

no need to look far for a lesson; the lessons of history are close at hand

因利乘便

yīn lì chéng biàn

wykorzystać nadarzającą się okazję

take the tide at the flood

因陋就簡

yīn lòu jiù jiǎn

robić, co można; robić rzeczy łatwiejszą drogą

make do with what is available; do things the easy way

因人成事

yīn rén chéng shì

dla sukcesu w pracy polegać na innych; stworzyć miejsce pracy dla konkretnej osoby

rely on others for success in work; create a job for a particular individual

因人而異

yīn rén ér yì

różnić sie od osoby do osoby

differ from person to person; vary with each individual

陰山背後

yīn shān bèi hòu

dzikie i odosobnione miejsce

wild and desolate place

因事制宜

yīn shì zhì yí

zrobić to co jest dopasowane do okazji

do what is suited to the occasion

因襲陳規

yīn xí chén guī

przestrzegać niemodnych już zasad

follow outmoded rules

音信杳無

yīn xìn yǎo wú

nie mieć żadnych wieści (o kimś)

be completely without news of (sb.)

因循苟且

yīn xún gǒu qiě

niedbały i bez wyobraźni w działaniu

perfunctory and unimaginative in handling things

因循守舊

yīn xún shǒu jiù

iść ubitą drogą

follow the beaten track

因循坐誤

yīn xún zuò wù

zwlekać, aż będzie za późno

procrastinate until too late

原璧歸趙

yuán bì guī zhào

zwrócić artykuł autorowi

return an article to the owner

原來如此

yuán lái rú cǐ

a więc to tak; a więc to tak się wydarzyło, acha!

so that's how it is; so that's what's happened; I see

源清流清

yuán qīng liú qīng

jeśli przywódca jest dobry, jego zwolennicy też będą dobrzy; czysty strumień, źródło

If the leader is good, his followers will be good.; clear source-stream

源泉萬斛

yuán quán wàn hú

radosny, tryskający radością; wylewny styl

exuberant, outpouring style

原始要終

yuán shǐ yào zhōng

poszukiwanie źródła i skutku rzeczy

search for the origin and the outcome of things

源源而來

yuán yuán ér lái

nadchodzić w stałym tempie

come in a steady-continuous stream

鷸蚌相持,漁翁得利

yù bàng xiāng chí yú wēng dé lì

ktoś kto korzysta z konfliktu dwóch innych osób

sb. who profits from the conflict of two others

鷸蚌相爭,漁翁得利

yù bàng xiāng zhēng yú wēng dé lì

sprzeczka lub walka, z której korzysta jedynie trzecia strona

a quarrel-fight that benefits only a third party ; sb. who profits from the conflict of two others

寓兵於農

yù bīng yú nóng

system obrony kraju w którym żołnierze przeistaczają się w farmerów w czasie pokoju

national defense under which soldiers worked as farmers in times of peace 〈trad.〉

玉不琢,不成器

yù bù zhuó bù chéng qì

nie nadający się do niczego, bezwartościowy

good-for-nothing; worthless

玉成其事

yù chéng qí shì

pomóc komuś wykonać zadanie

help sb. accomplish a task

飫甘饜肥

yù gān yàn féi

mieć wszystko co najlepsze w życiu

feed on the fat of the land

玉骨冰肌

yù gǔ bīng jī

eleganckie zachowanie i [szlachetnie] wzniosła osobowość; bez skazy jak nefryt i czysty jak lód

elegant demeanor and lofty personality; as pure as jade and as clean as ice

欲壑難填

yù hè nán tián

pragnienie bogactwa nie ma granic

avarice knows no bounds

裕後光前

yù hòu guāng qián

wzbogacić swoich potomnych i uhonorować przodków

enrich one's posterity and honor one's ancestors

御駕親征

yù jià qīn zhēng

cesarz osobiście dowodzi ekspedycją; pod bezpośrednimi rozkazami cesarza

the emperor personally led the expedition; under the emperor's personal command

玉潔冰清

yù jié bīng qīng

czysty i szlachetny

pure and noble

玉昆金友

yù kūn jīn yǒu

grzeczn. twoi bracia

id. your brothers ?court.?

譽滿天下

yù mǎn tiān xià

[jego] sława roztacza się na cały świat

One's fame spreads throughout the world.

欲擒故縱

yù qín gù zòng

wpierw poluźnij aby potem lepiej związać

loosen reins the better to tighten them

遇事生風

yù shì shēng fēng

siać niezgode kiedy tylko to możliwe

f.e. sow discord whenever possible

欲速則不達

yù sù zé bù dá

pośpiech powoduje straty

haste makes waste

玉葉金枝

yù yè jīn zhī

członek rodziny królewskiej

member of the royal family

寓意深長

yù yì shēn cháng

mieć głębokie metaforyczne znaczenie

have deep metaphorical meaning

玉宇瓊樓

yù yǔ qióng lóu

wspaniałe domy; wspaniałe budowle

magnificent houses-buildings

鬱鬱不樂

yù yù bù lè

pogrążany w depresji, malancholia

depressed; melancholy

鬱鬱蔥蔥

yù yù cōng cōng

bujna i nietamowana roślinność

green and luxurianta wild profusion of vegetation

鬱鬱寡歡

yù yù guǎ huān

być przygnębionym, w melancholii; odczuwać smutek i załamanie

be depressed-melancholy; mope; feel low

鬱鬱芊芊

yù yù qiān qiān

bujnie zielony

luxuriantly green

玉振金聲

yù zhèn jīn shēng

zebrać to co najlepsze z różnych szkół (myśli etc) i sformować (nową) całość

id. gather the best of various schools of thought and form a complete whole

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.