Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

習非成是

xí fēi chéng shì

przez nawyk przyjąć złe za prawidłowe

through habit accept wrong as right

習慣成自然

xí guàn chéng zì rán

Przyzwyczajenie staje się drugą naturą.

Habit becomes second nature. Habit makes things natural.

席上之珍

xí shàng zhī zhēn

cnoty osobiste

personal virtue 〈wr.〉

習以成俗

xí yǐ chéng sú

przyzwyczaić się do czegoś

get accustomed to sth.

習與性成

xí yǔ xìng chéng

przyzwyczajenie staje się drugą naturą

habit becomes second nature

席珍待聘

xí zhēn dài pìn

uzdolniona osoba oczekująca zatrudnienia

a person of ability awaiting employment

向壁虛造

xiàng bì xū zào

wymyślać we własnej głowie; fabrykować

make up in one's head; fabricate

象齒焚身

xiàng chǐ fén shēn

posiadanie władzy może być niebezpieczne; bogactwo przynosi troski

having power-wealth may be dangerous; wealth brings woe

相女配夫

xiàng nǚ pèi fū

Zrozumieć swoją własną córkę przed wyszukaniem jej męża.

f.e. Study your own daughter properly when finding her a husband.

象煞有介事

xiàng shà yǒu jiè shì

udawać powagę z jakąś sprawą

pretend to be serious about doing sth.

相時而動

xiàng shí ér dòng

przeczekiwać, wyczekiwać lepszej okazji

bide one's time

陷落計中

xiàn luò jì zhōng

wpaść w zasadzkę przeciwnika

fall into the enemy's trap

陷身囹圄

xiàn shēn líng yǔ

zostać wtrąconym do więzienia, zostać wziętym do niewoli

f.e. be put in jail be taken prisoner

現世現報

xiàn shì xiàn bò o

cierpieć przez własne błędy tak jaby to Bóg karał; być błyskawicznie ukaranym za właśnie uczynione zło

suffer from one's own bad deeds as if punished by God be punished quickly for the evil one has just done

西窗剪燭

xī chuāng jiǎn zhú

szczęściliwe ponowne spotkanie przyjacił i rozmowa do późna w nocy

?trad.? happy reunion of friends chatting together late into the night

吸風飲露

xī fēn yǐn lù

wytrwać trudy podróży lub pracy w polu

endure the hardship of traveling-fieldwork

羲皇上人

xī huáng shàng rén

hist. ludzie żyjący przed legendarnym władcą Fu Xi; szlachetne "dzikusy"

?hist.? people who lived before the legendary ruler Fu Xi; the ?noble savage?

息交絕游

xī jiāo jué yóu

odciąć się od życia społecznego; udać się w miejsce odosobnienia

shut oneself in and cut oneself off from social life; go into seclusion

熙來攘往

xī lái rǎng wǎng

wrzący, kotlujący się tłum

bustle swarm (of crowds)

惜墨如金

xī mò rú jīn

pisać lub malować oszczędnie

write-paint sparingly

希奇古怪

xī qí gǔ guài

dziwny, rzadki

strange; rare

西山日薄

xī shān rì báo

zbliżający się zmierzch lub śmierć

nearing sunset-death

西施捧心

xī shī pěng xīn

Maałpować zachwoanie pięknej kobiety (?)

?

希世之珍

xī shì zhī zhēn

rzadki skarb

a rare treasure

悉索敝賦

xī suǒ bì fù

arch. zmobilizować siły zbrojne do wojny karnej

〈wr.〉 mobilize all military forces for a punitive war

嬉笑怒罵,皆成文章

xī xiào nù mà jiē chéng wén zhāng

arch. lekki styl humoru i droczenia

light style of humor and abuse

習焉不察

xī yān bù chá

być zbyt przywykłym do kwestionowania czegoś

too accustomed to sth. to question it

夕陽西下

xī yáng xī xià

zachód słońca

sun setting

蕭規曹隨

xiāo guī cáo suí

niewolniczo naśladować precedens

slavishly follow precedent

蕭然物外

xiāo rán wù wài

nieporuszony przez ziemskie problemy

untrammeled/unaffected by worldly affairs

銷聲斂跡

xiāo shēng liǎn jì

być cicho i leżeć w ukryciu

keep silent and lie low

銷聲匿跡

xiāo shēng nì jì

milczeć i nie wychylać się

keep silent and lie low

梟首示眾

xiāo shǒu shì zhòng

wystawić na widok publiczny obciętą głowę - dla ostrzeżenia

expose a cut-off head to public view as a warning

逍遙法外

xiāo yáo fǎ wài

wyjść bez szwanku

get off scot-free

下筆成篇

xià bǐ chéng piān

pisać jak anioł

write like an angel

下車伊始

xià chē yī shǐ

moment zajmowania oficjalnego stanowiska

the moment of assuming an official post

夏蟲疑冰

xià chóng yí bīng

Niemożliwe jest mówić coś osobom z ograniczonym doświadczeniem

It is impossible to speak to persons of limited experience

夏蟲語冰

xià chóng yǔ bīng

ktoś kto mówi o czymś, o czym nie ma pojęcia

sb. who talks of sth. he knows nothing about

夏鼎商彞

xià dǐng shāng yí

antyki, starożytne przedmioty

antiquities

下回分解

xià huí fēn jiě

(Opowieść) będzie kontynuowana w następnym rozdziale

(The story) will be continued in the next chapter

喜不自勝

xǐ bù zì shèng

być ze wszechmiar zachwyconym

f.e. be delighted beyond measure

喜怒不形於色

xǐ nù bù xìng yú sè

z twarzą pokerzysty; bez wyrazu

poker-faced; expressionless

喜氣洋洋

xǐ qì yáng yáng

radosne spojrzenie, lub wygląd

jubilant cheerful look-expression

喜上眉梢

xǐ shàng méi shāo

promieniować radością

be radiant with joy

洗髓伐毛

xǐ suǐ fá máo

odrzucić dawnego siebie; przejść radykalną przemianę

cast off one's old self; make a thoroughgoing change

洗心滌慮

xǐ xīn dí lǜ

żałować w całej pełni

f.e. fully repent

徙宅忘妻

xǐ zhái wàng qī

coś absurdalnego; skrajna zapominalskość

sth. absurd-preposterous extreme forgetfulness〈wr.〉

霞光萬道

xiá guāng wàn dào

arch. miriad promieni słonecznych świeci we wszystkich kierunkach

myriad of sun rays Glowing rays shine in all directions.

銜悲茹恨

xián bēi rú hèn

kryć w sobie smutek i żal

harbor sorrow and resentment

閑花野草

xián huā yě cǎo

chwasty i dzikie kwiaty; trad. prostytutki

weeds and wild flowers 〈trad.〉 prostitutes

涎臉涎皮

xián liǎn xián pí

bezwstydny

34-12: f.e. shameless; brazen

涎皮涎臉

xián pí xián liǎn

bez wstydu, śmiały

shameless; brazen

嫌貧愛富

xián pín ài fù

賢妻良母

f.e. snobbish (materialistically)

閑情逸致

xián qíng yì zhì

beztroski i swobodny nastrój

leisurely and carefree mood

銜石填海

xián shí tián hǎi

wysiłki poczynione nadaremno

labor in vain

閑邪存誠

xián xié cún chéng

powźciągać złe nawyki i pielęgnować cnoty

restrain vicious habits and foster sincere ones

閑言碎語

xián yán suì yǔ

plotki, puste gadanie sarkastyczne uwagi

gossip; idle chatter; sarcastic remarks

閑言閑語

xián yán xián yǔ

plotka

gossip

先睹為快

xiān dǔ wéi kuài

uważać za przyjemność bycie jednym z pierwszych którzy przeczytali dzieło

consider it a pleasure to be among the first to read (a poem-etc.)

先花後果

xiān huā hòu guǒ

wpierw wydać na świat córkę, a potem syna

produce a daughter first, then a son

先見之明

xiān jiàn zhī míng

prorocza wizja, akt przewidywania

prophetic vision; foresight

纖芥之疾

xiān jiè zhī jí

niewielki i nieważny defekt

n. a slight defect of little importance

先難後獲

xiān nán hòu huò

wpierw pracować w znoju a potem cieszyć się owocami

toil first and then enjoy the fruits

先人後己

xiān rén hòu jǐ

stawiać innych ponad samym sobą

put others before oneself

先入為主

xiān rù wéi zhǔ

pierwsze wrażenia sią najsilniejsze

first impressions are strongest

仙山瓊閣

xiān shān qióng gé

pałac jak z marzeń

dreamland palace

先聲奪人

xiān shēng duó rén

zadziwić innych pokazem własnej siły

overawe others by displaying one's strength

掀天揭地

xiān tiān jiē dì

wstrząsajacy ziemią, przytłaczający

earth-shaking; overwhelming

掀天斡地

xiān tiān wò dì

wstrząsający niebem i ziemią

world-shaking

纖悉無遺

xiān xī wú yí

Nic nie zostało pominięte

f.e. nothing has been omitted

先下手為強

xiān xià shǒu wéi qiáng

przejąć inicjatywę oznacza zyskać przewagę

to take the initiative is to gain the upper hand

鮮衣美食

xiān yī měi shí

ekstrawaganckie życie

extravagant living

鮮衣怒馬

xiān yī nù mǎ

wieść życie w luksusie

lead a luxurious life

先憂後樂

xiān yōu hòu lè

planować zawczasu i odpoczywać po zdarzeniu; myślenie zawczasu przynosi szczęście; wpierw praca, potem radość

plan-worry ahead and enjoy only afterwards; Forethought brings happiness; First labor, then enjoy

先知先覺

xiān zhī xiān jué

mieć dar przewidywania; osoba z darem przewidywania

have foresight a person of foresight

下馬看花

xià mǎ kàn huā

(ChRL) intelektualiści odą do pracy do fabryk i na pola; dosł. zsiadać z konia i wąchać kwiaty

?PRC? cadres-intellectuals going to work in factories-villages

下馬威

xià mǎ wēi

surowość okazywana przez urzędnika przy obejmowaniu urzędu

severity shown by an official on assuming office

囂張一時

xiāo zhāng yī shí

biec niekontrolowanie przez jakiś czas

run rampant for a time

惜玉憐香

xī yù lián xiāng

oglądający się za dziewczętami; mieć słabość do pięknych dziewczyn

especially solicitous toward girls; be tender toward pretty girls

祥麟威鳳

xiáng lín wēi fèng

człowiek rzadkich talentów

?wr.? a man of rare talent

降龍伏虎

xiáng lóng fú hǔ

pokonać potężnych przeciwników; toist. przezwyciężyć własne pasje

overcome powerful adversaries; ?Dao.? conquer one's passions

祥雲瑞氣

xiáng yún ruì qì

鸭步鹅行

鴨步鵝行

鴉巢生鳳

yā cháo shēng fèng

feniks z gniazda kruka, wybitna osoba ze zwykłej rodziny

a phoenix from a crow's nest; a distinguished man from a humble family

壓肩迭背

yā jiān dié bèi

stłoczyć się plecy do piersi i ramię do ramienia

press breast-to-back and shoulder-to-shoulder

鴉雀無聞

yā què wú wén

królująca cisza (ani ptak nie wyda dźwięku)

silence reigns

運籌帷幄

yùn chóu wéi wò

obmyślić strategię kampanii

devise a campaign strategy

運用自如

yùn yòng zì rú

operować/używać po mistrzowsku

handle masterfully

有財有勢

yǒu cái yǒu shì

być bogatym i potężnym

be rich and powerful

有福同享

yǒu fú tóng xiǎng

dzielić wspólny los

share each other's fortunes

有福同享,有難同當

yǒu fú tóng xiǎng yǒu nàn tóng dāng

dzielić wspólny los; dzielić z kimś ryzyko

share each other's fortunes; join in with sb. to take a risk

有國難投

yǒu guó nán tóu

choć ktoś ma ojczyznę, nie może jednak powrócić.

Though one has a country one may not return.

有害無利

yǒu hài wú lì

szkodzić raczej niż pomagać

do harm rather than good

有機可乘

yǒu jī kě chéng

są kruczki do wykorzystania

there are loopholes to exploit

有腳陽春

yǒu jiǎo yáng chūn

zachwalać czyjeś cnoty

eulogize sb.'s virtues

有教無類

yǒu jiào wú lèi

zapewnić edukację wszystkim bez dyskryminacji

provide education for all without discrimination

有口皆碑

yǒu kǒu jiē bēi

uzyskać powszechne uznanie

win universal praise

有棱有角

yǒu léng yǒu jiǎo

mieć ostre krawędzie; ostra (krytyka); agresywny o ostrym umyśle (ludzie)

have edges and corners sharp; pointed (of criticism), aggressive and sharp-minded (of people)

有目共賞

yǒu mù gòng shǎng

być powszechnie atrakcyjnym

have universal appeal

有氣沒力

yǒu qì méi lì

nie mieć siły

have no strenghth

有錢能使鬼推磨

yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò

mieć pieniądze na...; poprosić kogoś aby w czymś wyręczył

to have money to ; ask sb. to do sth. for one

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.