Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

風卷殘雲

fēng juǎn cán yún

gruntownie oczyścić

make a clean sweep

風口浪尖

fēng kǒu làng jiān

na lini burzy; gdzie wysiłek jest najzacieklejszy

in the teeth of storm where the struggle is fiercest

風流才子

fēng liú cái zǐ

wyrafinowany erudyta

romantic scholar; refined-cultured man

風流人物

fēng liú rén wù

nadzwyczajna osobowość, romantyczna osoba; wyrafinowana i wykształcona osoba

an outstanding personage; a romantic person; a refined and cultured person

風流雲散

fēng liú yún sàn

(o przyjaciołach) rozdzieleni i rozrzuceni po świecie

separated and scattered (of friends)

鋒芒所向

fēng máng suǒ xiàng

cel ataku

target of attack

風平浪靜

fēng píng làng jìng

spokojny i wyciszony

calm and tranquil

風前殘燭

fēng qián cán zhú

krótki czas pozostały starym ludziom

short time left for aged people

風清月白

fēng qīng yuè bái

Księżyc świeci blado a wiatr odświeża; piękna noc

The moon is pale and the breeze is refreshing. a beautiful night

風聲鶴唳

fēng shēng hè lì

bardzo nerwowy

extremely jittery

風調雨順

fēng tiáo yǔ shùn

dobra pogoda na zbiory

good weather for crops

風行草偃

fēng xíng cǎo yǎn

wpływ nauki moralnej

the influence of moral teaching

風檐寸晷

fēng yán cùn guǐ

cenić każdą minutę

?wr.? value every minute

蜂擁而來

fēng yōng ér lái

przyjść rojąc się

come swarming

風雨同舟

fēng yǔ tóng zhōu

wspólnie znosić przeciwności losu


Dosłownie: wiatr - deszcz - razem - łódź

stand together through thick and thin

風雲變色

fēng yún biàn sè

drastyczna zmiana sytuacji politycznej

drastic change of a political situation

風雲叱吒

fēng yún chì zhà

wstrząsający niebem i ziemią; wszechpotężny

shaking earth and heaven; all-powerful

風韻猶存

fēng yùn yóu cún

nadal wyglądać atrakcyjnie (o kobiecie w średnim wieku)

id. still look attractive (of a middle-aged woman)

馮河暴虎

féng hé bào hǔ

ślepy i głupi upór

foolhardiness

逢人說項

féng rén shuō xiàng

chwalić osobę przed wszystkimi

praise a person before everybody

佛頭著糞

fó tóu zhuó fèn

zdesakrować, sponiewierać

id. desecrate

反唇相譏

fǎn chún xiāng jī

odpowiedzieć sarkastycznie

answer back sarcastically

反唇相稽

fǎn chún xiāng jī

odpowiedzieć sarkastycznie

answer back sarcastically

反復無常

fǎn fù wú cháng

zmienny, kapryśny; ciągle zmieniać zdanie

changeable; fickle; capricious v.p. be unsteady change one's mind constantly

反戈一擊

fǎn gē yī jī

zwrócić się przeciwko dawnym sojusznikom

turn against those one had once sided with

反攻倒算

fǎn gōng dǎo suàn

kontratak w celu wyrównania starych porachunków; wykonać odwet

counterattack to settle old scores; retaliate

反客為主

fǎn kè wéi zhǔ

odwrócić pozycje gościa i gospodarza; przejąć inicjatywę

reverse the positions of host and guest; gain the initiative

反面無情

fǎn miàn wú qíng

zapomnieć o kimś; zapomnieć czyjąś pomoc

turn a cold shoulder; forget sb.'s help-kindness

反璞歸真

fǎn pǔ guī zhēn

odzyskać swoją pierwotną prostotę

recover man's original simplicity

反其道而行之

fǎn qí dào ér xíng zhī

działać przeciw; robić dokłądnie na odwrót

act in opposition to; do exactly the opposite

過從甚密

guò cóng shèn mì

być z kimś w bliskim związku

be in close association with sb.

過街老鼠

guò jiē lǎo shǔ

ktoś znienawidzony przez wszystkich

id. person hated by everyone

過路財神

guò lù cái shén

ktoś, przez którego ręce przechodzą duże sumy pieniędzy

sb. through whose hands pass large sums of money

過目不忘

guò mù bù wàng

mieć fotograficzną pamięć; być obdarzonym nadzwyczajnie pojemną pamięcią

have a photographic memory; be gifted with an extraordinary retentive memory

過屠門而大嚼

guò tú mén ér dà jiáo

żywić się iluzjami

feed on illusions

過眼雲煙

guò yǎn yún yān

przejrzyste chmury

as transient as fleeting clouds

過猶不及

guò yóu bù jí

pójść za daleko jest tak samo złe jak nie dojść wystarczająco daleko

f.e. Going too far is as bad as not going far enough.

怪誕不經

guài dàn bù jīng

dziwny, fantastyczny

weird; fantastic

綆短汲深

gěng duǎn jí shēn

grzeczn. nierówny zadaniu, ponad własny poziom

unequal to a given task; out of one's depth

官卑職小

guān bēi zhí xiǎo

być ledwie niskim urzędnikiem

be merely a petty official

冠蓋如雲

guān gài rú yún

duże zgromadzenie wysokich urzędników

large gathering of high officials

鰥寡孤獨

guān guǎ gū dú

wdowy, sieroty i ci pozbawieni rodzin i nie mogą się utrzymać

widowers, widows, orphans, and the childless those who have no kith and kin and cannot support themselves

官官相護

guān guān xiāng hù

urzędnicy chronią się nawzajem

f.e. bureaucrats shield each other

官官相衛

guān guān xiāng wèi

urzędnicy wzajemnie się osłaniają

bureaucrats shield each other

觀過知仁

guān guò zhī rén

obserwuj porażki człowieka aby poznać kim naprawdę jest

Observe a person's failings to know what he really is.

關懷備至

guān huái bèi zhì

człowiek o niezmiernej troskliwości

show utmost solicitude

冠履倒易

guān lǚ dào yì

do góry nogami

f.e. upside down

冠履倒置

guān lǚ dào zhì

odwrócone role

reversed roles; topsy-turvy world

關門打狗

guān mén dǎ gǒu

zablokować wrogowi drogę odwrotu i go zniszczyć

block the enemy's retreat and then destroy him

蓋棺論定

gài guān lùn dìng

czyjeś zasługi mogą być oceniane po śmierci (po zamknięciu trumny)

One's deserts can be judged only after death.

割雞焉用牛刀

gē jī yān yòng niú dāo

Dlaczego użyć młota aby zabić muchę?; przesada

overkill Why use a sledgehammer to kill a fly?

割肉補瘡

gē ròu bǔ chuāng

doraźne działanie aby przezwyciężyć bieżącą trudność

makeshift to tide over the present difficulty

槁項黃馘

gǎo xiàng huáng xù

stwardniała szyja i żółta twarz

withered neck and yellow face

亘古未有

gèn gǔ wèi yǒu

niepowtarzalny na miarę Nieśmiertelnych

unique since time immemorial

蓋世之才

gài shì zhī cái

talent, umiejętność nieprześcigniona w całym pokoleniu

talent; capability; unsurpassed in one's generation

冠冕堂皇

guān miǎn táng huáng

wzniośle brzmiący

highfalutin; high-sounding elegant and stately

關山迢遞

guān shān tiáo dì

być oddzielonym przez znaczną odległość

be separated far apart

觀往知來

guān wǎng zhī lái

Dzięki obserwacji przeszłości można przewidzieć przyszłość.

From observing the past one can predict the future.

官樣文章

guān yàng wén zhāng

zwykłe formalności

mere formalities; officialese

蠱惑人心

gǔ huò rén xīn

zagrać na emocjach; zatruć i rozemocjonować umysły ludzi

rabble-rouse confuse and poison people's minds

古井不波

gǔ jǐng bù bō

odporny na pragnienia i pasje

impervious to desires and passions

鼓盆之戚

gǔ pén zhī qī

żal po stracie żony

grief at losing one's wife

骨肉相連

gǔ ròu xiāng lián

tak ściśle złączone jak tkanka i krew

as closely linked as flesh and blood

刮腸洗胃

guā cháng xǐ wèi

? i podrażnienie żołądka

〈med.〉 enteroclysis and gastrolavage

瓜瓞綿綿

guā dié mián mián

arch. "oby wasze dzieci żyły w dostatku" (życzenia na ccertyfikacie zawarcia małżeństwa)

?wr.? have prosperous descendants (felicitation on a marriage certificate)

呱呱墜地

guā guā zhuì dì

przyjść na ten świat (o dziecku); wydać pierwszy krzyk życia

come into this world (of a baby); make-raise the first cry of life

刮目相待

guā mù xiāng dài

traktować kogoś ze zwiększającym się respektem; podziwiać czyjś postęp i rozwój

treat sb. with increased respect; marvel at sb.'s progress-improvement

故步自封

gù bù zì fēng

konserwatywny i ostrożny

complacent and conservative

顧復之恩

gù fù zhī ēn

pełna miłości opieka rodziców

one's parents' loving care

故劍情深

gù jiàn qíng shēn

pamiętać poprzednią żoną z czułością

remember a former wife with tender feelings

顧慮重重

gù lǜ chóng chóng

zmartwienia nie mają końca; być pełnym obaw

have no end of worries; be full of misgivings

顧盼生姿

gù pàn shēng zī

patrzeć dookoła uwodzicielsko

look around seductively

顧前不顧後

gù qián bù gù hòu

działać pospiesznie; przeć naprzód bez względu na konsekwencje

act rashly; drive ahead without considering the consequences

顧曲周郎

gù qǔ zhōu láng

koneser muzyki

connoisseur of music

故入人罪

gù rù rén zuì

fałszywie oskarżać kogoś o przestępstwo

accuse sb. of a crime falsely

故作玄虛

gù zuò xuán xū

zrobić z czegoś tajemnicę

make a mystery of sth.

瓜田不納履,李下不整冠

guā tián bù nà lǚ lǐ xià bù zhěng guān

Nie robić niczego wzbudzającego podejrzenia; unikać podejrzeń

Don't do anything to arouse suspicion. avoid suspicion

瓜田不納履,李下不正冠

guā tián bù nà lǚ lǐ xià bù zhèng guān

nic nie robić aby nie wywoływać podejrzeń; unikać podejrzeń

Don't do anything to arouse suspicion. ; f.e. avoid suspicion

瓜田李下

guā tián lǐ xià

w podejrzanych okolicznościach, zostać znalezionym w podejrzanej sytuacji

in suspicious circumstances-surroundings; be found in a suspicious position

宮車晏駕

gōng chē yàn jià

(trad.) śmierć imperatora


Dosłownie: pałacowe powozy wolniej są powodowane

(trad.) death of an emperor

功德無量

gōng dé wú liàng

nieskończona dobroczynność

boundless beneficence

功德圓滿

gōng dé yuán mǎn

osiągnąć sukces

come to a successful issue

甘拜下風

gān bài xià fēng

skrycie przyznać się do porażki

candidly admit defeat

肝膽過人

gān dǎn guò rén

być nieprześcignionym w odwadze

be unsurpassed in valor

肝膽照人

gān dǎn zhào rén

szczerość

sincerity

甘瓜苦蒂

gān guā kǔ dì

nic nie jest doskonałe

Nothing can be perfect

乾凈利落

gān jìng lì luò

łądny i schludny; wydajny, skuteczny

neat and tidy; efficient

甘苦與共

gān kǔ yǔ gòng

dzielić z kimś radości i smutki

share joys and sorrows with sb.

竿頭日上

gān tóu rí shàng

robić stałę postępy w swojej nauce

make constant progress in one's studies

革故鼎新

gé gù dǐng xīn

odrzucić stare i ustanowić nowe

discard the old and establish the new

隔行如隔山

gé háng rú gé shān

być podzielonym na przegrody lub kategorie

be compartmentalized

隔年皇曆

gé nián huáng lì

staromodny, przestarzały

outmoded obsolete

格殺勿論

gé shā wù lùn

zabić na miejscu w imieniu prawa

kill on sight with the authority of the law

格物致知

gé wù zhì zhī

badać rzeczy i otaczający świat, rozszerzać wiedzę do granic poznania; studiować naturę rzeczy

to investigate things is to attain knowledge extend knowledge to the utmost ③study the nature of things

各人自掃門前雪,莫管

gè rén zì sǎo mén qián xuě mò guǎn

cażdy pilnuje swoich spraw; nie wtrącać się do

everyone take care only of one's own business; do not meddle with

干雲蔽日

gān yún bì rì

Rosnąć ponad niebo i zasłaniac słońce

f.e. tower into the clouds and cover up the sun (of trees)

甘之如飴

gān zhī rú yí

przyjmować przeciwności z uśmiechem

take adversity with a smile

功高震主

gōng gāo zhèn zhǔ

czyjeś wielkie osiągnięcia zagrażają pozycji szefa

One's great achievements jeopardize one's boss's position.

恭賀新禧

gōng hè xīn xǐ

Szczęśliwego nowego roku!

Happy New Year

恭敬不如從命

gōng jìng bù rú cóng mìng

lepiej grzecznie przyjąć niż wyszukanie odmówić

f.e. better to accept deferentially than to decline courteously (on accepting gifts, etc. from one's elders)

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.