Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

授柄於人

shòu bǐng yú rén

壽不壓職

shòu bù yā zhí

受寵若驚

shòu chǒng ruò jīng

f.e. be overwhelmed by an unexpected favor

瘦骨梭棱

shòu gǔ léng léng

瘦骨棱棱

shòu gǔ léng léng

瘦骨嶙峋

shòu gǔ lí xún

f.e. skinny emaciated

瘦骨嶙嶙

shòu gǔ lín lín

瘦骨伶仃

shòu gǔ líng dīng

chuderlawy, skóra i kości

skinny; skin and bones

瘦骨零丁

shòu gǔ líng dīng

瘦骨如柴

shòu gǔ rú chái

f.e. worn to a shadow; be a bag of bones

獸迒鳥跡

shòu hàn niǎo jì

獸聚鳥散

shòu jù niǎo sàn

f.e. gather and disperse like animals and birds

獸困則噬

shòu kùn zé shì

壽陵失步

shòu líng shī bù

zapomnieć to co ktoś się nauczył, aby uczyć się więcej

forget what one has learned in an effort to learn more

壽滿天年

shòu mǎn tiān nián

umrzeć śmiercią naturalną

die a natural death

獸窮則齧

shòu qióng zé niè

獸窮則嚙

shòu qióng zé niè

授人口實

shòu rén kǒu shí

dać ludziom podstawy do plotek

give people a basis for gossip

授人以柄

shòu rén yǐ bǐng

v.p. give people a hold on oneself

壽山福海

shòu shān fú hǎi

授受不親

shòu shòu bù qīn

f.e. 〈trad.〉 no contact between man and woman

獸心人面

shòu xīn rén miàn

瘦羊博士

shòu yáng bó shì

授業解惑

shòu yè jiě huò

壽元無量

shòu yuán wú liàng

狩岳巡方

shòu yuè xún fāng

受制於人

shòu zhì yù rén

f.e. be controlled by sb.

壽終正寢

shòu zhōng zhèng qǐn

f.e. die a natural death

涉筆成趣

shè bǐ chéng qù

f.e. produce good work as soon as the brush touches paper (of a writer or painter)

赦過宥罪

shè guò yòu zuì

涉海登山

shè hǎi dēng shān

社會賢達

shè huì xián dá

射利沽名

shè lì gū míng

攝魄鉤魂

shè pò gōu hún

歙漆阿膠

shè qī ē jiāo

射人先射馬

shè rén xiān shè mǎ

設身處地

shè shēn chǔ dì

postawić siebie na miejscu innej osoby, być rozważnym

put oneself in sb. else's position; be considerate

射石飲羽

shè shí yǐn yǔ

mieć silną wolę (która jest jak strzała przebijająca nawet kamień)

have strong will power (that can make an arrow pierce even a stone)

赦事誅意

shè shì zhū yì

wybaczyć czyn, ale nie motywy

excuse the act, but not the motive

社鼠城狐

shè shǔ chéng hú

f.e. social vultures *

社威擅勢

shè wēi shàn shì

攝威擅勢

shè wēi shàn shì

射像止啼

shè xiàng zhǐ tí

設心處慮

shè xīn chǔ lǜ

設心積慮

shè xīn jī lǜ

社燕秋鴻

shè yàn qiū hóng

射影含沙

shè yǐng hán shā

射魚指天

shè yú zhǐ tiān

失敗為成功之母

shī bài wéi chéng gōng zhī mǔ

詩腸鼓吹

shī chá gǔ chuì

師出無名

shī chū wú míng

f.e. fight a war without just cause *

師出有名

shī chū yǒu míng

f.e. good reason for waging a war *

虱處褌中

shī chǔ kūn zhōng

id. lack vision

失道寡助

shī dào guǎ zhù

f.e. An unjust cause finds scant support.

師道尊嚴

shī dào zūn yán

n. dignity of the teaching profession

虱多不癢

shī duō bù yǎng

施而不費

shī ér bù fèi

施緋拖緑

shī fēi tuō lǜ

施緋拖綠

shī fēi tuō lǜ

施號發令

shī hào fā lìng

屍橫遍野

shī héng biàn yě

f.e. field littered with corpses

失魂蕩魄

shī hún dàng pò

失魂落魄

shī hún luò pò

f.e. be despondent driven to distraction ③scared out of one's life *

失魂喪膽

shī hún sàng dǎn

失魂喪魄

shī hún sàng pò

詩家三昧

shī jiā sān mèi

施衿結褵

shī jīn jié lí

失驚打怪

shī jīng dǎ guài

失驚倒怪

shī jīng dǎo guài

失精落彩

shī jīng luò cǎi

虱脛蟣肝

shī jìng jī gān

屍鳩之平

shī jiū zhī píng

詩酒風流

shī jiǔ fēng liú

詩酒朋儕

shī jiǔ péng chái

屍居龍見

shī jū lóng xiàn

屍居餘氣

shī jū yú qì

f.e. be at one's last gasp

師老兵疲

shī lǎo bīng pí

f.e. worn-out; exhausted

師老兵破

shī lǎo bīng pò

詩禮傳家

shī lǐ chuán jiā

rodzina uczonych

family of scholars

詩禮人家

shī lǐ rén jiā

詩禮之家

shī lǐ zhī jiā

詩禮之訓

shī lǐ zhī xùn

屍利素餐

shī lì sù cān

屍祿素飡

shī lù sù cān

屍祿素餐

shī lù sù cān

失馬塞翁

shī mǎ sài wēng

34-12: id. blessing in disguise

施命發號

shī mìng fā hào

詩朋酒侶

shī péng jiǔ lǚ

詩朋酒友

shī péng jiǔ yǒu

詩情畫意

shī qíng huà yì

idylliczny (o krajobrazie), poetyckie oczarowanie

f.e. idyllic (landscape) poetic charm

施仁布德

shī rén bù dé

濕肉伴乾柴

shī ròu bàn gān chái

屍山血海

shī shān xuè hǎi

施施而行

shī shī ér xíng

失時落勢

shī shí luò shì

詩書發冢

shī shū fà zhǒng

詩庭之訓

shī tíng zhī xùn

屍位素餐

shī wèi sù cān

f.e. hold down a job without doing a stroke of work

獅象搏兔,皆用全力

shī xiàng bó tù jiē yòng quán lì

師心自是

shī xīn zì shì

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach