Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

窮荒絶徼

qióng huāng jué jiào

窮極思變

qióng jí sī biàn

f.e. think of change only when in an extremity

窮極無聊

qióng jí wú liáo

v.p. be utterly bored be absolutely senseless; disgusting ③do very foolish things in desperation

窮極要妙

qióng jí yào miào

窮家富路

qióng jiā fù lù

f.e. splurge on travel

窮奸極惡

qióng jiān jí è

瓊漿金液

qióng jiāng jīn yè

瓊漿玉液

qióng jiāng yù yè

f.e. superb liquor

窮寇莫追

qióng kòu mò zhuī

f.e. don't push sb. to the wall

窮寇勿迫

qióng kòu wù pò

窮寇勿追

qióng kòu wù zhuī

f.e. do not pursue a beaten-desperate enemy

窮困潦倒

qióng kùn liáo dǎo

f.e. be penniless and frustrated

窮理盡性

qióng lǐ jìn xìng

窮理居敬

qióng lǐ jū jìng

瓊林玉樹

qióng lín yù shù

瓊林玉質

qióng lín yù zhì

瓊樓金闕

qióng lóu jīn què

f.e. the imperial palace

瓊樓玉宇

qióng lóu yù yǔ

f.e. magnificent building Palace of the Moon

窮苗苦根

qióng miáo kǔ gēn

窮年盡氣

qióng nián jìn qì

窮年累世

qióng nián lěi shì

f.e. to the end of time; for an infinite time

窮年累歲

qióng nián lěi suì

窮年累月

qióng nián lěi yuè

f.e. year after year

窮年屢月

qióng nián lǚ yuè

窮年沒世

qióng nián méi shì

窮鳥觸籠

qióng niǎo chù lóng

窮鳥歸人

qióng niǎo guī rén

窮鳥入懷

qióng niǎo rù huái

f.e. driven by poverty to seek relief

窮鳥投人

qióng niǎo tóu rén

窮且益堅

qióng qiě yì jiān

煢煢孑立

qióng qióng jié lì

f.e. stand all alone

煢煢孑立,形影相吊

qióng qióng jié lì xíng yǐng

f.e. stand all alone ; f.e. extremely lonesome

窮泉朽壤

qióng quán xiǔ rǎng

跫然足音

qióng rán zú yīn

34-12: f.e. excited to hear footsteps longing to have visitors

窮日落月

qióng rì luò yuè

窮日之力

qióng rì zhī lì

窮山惡水

qióng shān è shuǐ

f.e. barren mountains and dangerous rivers poor, barren land

窮山竭澤

qióng shān jié zé

窮山僻壤

qióng shān pì rǎng

窮奢極侈

qióng shē jí chǐ

f.e. extremely extravagant and luxurious

窮奢極欲

qióng shē jí yù

f.e. indulge in wanton extravagance

窮神觀化

qióng shén guān huà

窮神知化

qióng shén zhī huà

窮鼠嚙狸

qióng shǔ niè lí

id. A person at bay will put up a desperate fight.

窮思畢精

qióng sī bì jīng

窮思極想

qióng sī jí xiǎng

窮搜博採

qióng sōu bó cǎi

窮歲累月

qióng suì lěi yuè

窮泰極侈

qióng tài jí chǐ

窮天極地

qióng tiān jí dì

窮途潦倒

qióng tú liáo dǎo

f.e. poor and frustrated

窮途末路

qióng tú mò lù

f.e. at the end of one's rope

窮途之哭

qióng tú zhī kū

窮亡解沮

qióng wáng jiě jǔ

窮鄉僻壤

qióng xiāng pì rǎng

f.e. out-of-the-way regions

跫響空谷

qióng xiǎng kōng gǔ

窮巷陋室

qióng xiàng lòu shì

窮形極相

qióng xíng jí xiàng

窮形盡相

qióng xíng jì xiàng

f.e. describe in minute, vivid detail appear in all one's ugliness n. mean and distasteful language-conduct

窮凶極暴

qióng xiōng jí bào

窮凶極悖

qióng xiōng jí bèi

窮凶極惡

qióng xiōng jí è

f.e. extremely vicious

窮凶極逆

qióng xiōng jí nì

窮凶極虐

qióng xiōng jí nüè

窮崖絕谷

qióng yá jué gǔ

窮閻漏屋

qióng yán lòu wū

窮言雜語

qióng yán zá yǔ

窮幽極微

qióng yōu jí wēi

窮猿奔林

qióng yuán bēn lín

窮源竟委

qióng yuán jìng wěi

窮原竟委

qióng yuán jìng wěi

窮猿失木

qióng yuán shī mù

窮源朔流

qióng yuán shuò liú

窮源溯流

qióng yuán sù liú

prześledzić coś do źródła

trace sth. to its source

窮猿投林

qióng yuán tóu lín

窮則思變

qióng zé sī biàn

Bieda skłania ludzi aby myśleć o zmianie

Poverty makes people think of change.

瓊枝玉樹

qióng zhī yù shù

瓊枝玉葉

qióng zhī yù yè

id. lineal imperial descendants; royal posterity; a person of noble character

窮陬僻壤

qióng zōu pì rǎng

親操井臼

qīn cāo jǐng jiù

doglądać każdej pracy domowej osobiście

attend to all the housework personally

欽差大臣

qīn chāi dà chén

n. imperial envoy-commissioner nickname for a representative of the higher authorities

親當矢石

qīn dāng shǐ shí

衾寒枕冷

qīn hán zhěn lěng

親離眾叛

qīn lí zhòng pàn

親臨其境

qīn lín qí jìng

親冒矢石

qīn mào shǐ shí

親密無間

qīn mì wú jiàn

f.e. be on very intimate terms

嶔崎磊落

qīn qí lěi luò

f.e. honest and upright

嶔崎歷落

qīn qí lì luò

親仁善鄰

qīn rén shàn lín

親如骨肉

qīn rú gǔ ròu

親如手足

qīn rú shǒu zú

f.e. be as close-dear to each other as brothers-sisters

親上成親

qīn shàng chéng qīn

親上做親

qīn shàng zuò qīn

f.e. marry within the clan

親疏貴賤

qīn shū guì jiàn

親痛仇快

qīn tòng chóu kuài

dręczyć swoich i zadowalać wroga

pain one's own people and gladden the enemy

親賢遠佞

qīn xián yuǎn nìng

衾影獨對

qīn yǐng dú duì

衾影無慚

qīn yǐng wú cán

f.e. do nothing that one can be ashamed of even if there is no one watching

秋波盈盈

qiū bō yíng yíng

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.