Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

趨之若鶩

qū zhī ruò wù

屈指可數

qū zhǐ kě shǔ

f.e. very few

屈尊就卑

qū zūn jiù bēi

裙布荊釵

qún bù jīng chāi

群策群力

qún cè qún lì

f.e. work as a team

羣策羣力

qún cè qún lì

群雌粥粥

qún cí yù yù

f.e. gathering of women with cackling voices

羣雌粥粥

qún cí zhōu zhōu

裙帶關係

qún dài guān xì

nepotyzm, kobiecy wpływ

petticoat influence; nepotism

群而不黨

qún ér bù dǎng

f.e. be sociable, but not clannish

羣而不黨

qún ér bù dǎng

羣分類聚

qún fēn lèi jù

群鴻戲海

qún hóng xì hǎi

裙屐少年

qún jī shào nián

n. fops; dandies; coxcombs

群居穴處

qún jū xué chǔ

zamieszkiwać w jaskiniach i żyć w grupach (stadach?)

f.e. dwell in caves and live in groups

羣居穴處

qún jū xué chù

群空冀北

qún kōng jì běi

羣口鑠金

qún kǒu shuò jīn

群龍無首

qún lóng wú shǒu

bez przywództwa

leaderless

羣龍無首

qún lóng wú shǒu

群魔亂舞

qún mó luàn wǔ

f.e. rogues of all kinds running wild

羣魔亂舞

qún mó luàn wǔ

群起而攻之

qún qǐ ér gōng zhī

f.e. rise en masse to attack it-him-etc.

群起效尤

qún qǐ xiào yóu

羣輕折軸

qún qīng zhé zhóu

群輕折軸

qún qīng zhé zhóu

f.e. Minor offenses unchecked may bring disaster. A combination of insignificant efforts or resources can work miracles. *

群情鼎沸

qún qíng dǐng fèi

f.e. vast upsurge of public feeling

群威群膽

qún wēi qún dǎn

masowy heroizm i śmiałość

mass heroism and daring

群雄逐鹿

qún xióng zhú lù

grupa współzawodników walczy o wygraną

a pack of contenders pursues a prize

羣蟻附膻

qún yǐ fù shān

群蟻附膻

qún yǐ fù shān

(o ludziach) ganiać za zyskiem

rush (of people) in search of profit

羣蟻潰堤

qún yǐ kuì dī

群蟻潰堤

qún yǐ kuì dī

羣蟻趨膻

qún yǐ qū shān

麇至沓來

qún zhì tà lái

勸百諷一

quàn bǎi fěng yī

勸善懲惡

quàn shàn chéng è

f.e. exhort virtue and punish vice

勸善黜惡

quàn shàn chù è

勸善戒惡

quàn shàn jiè è

f.e. exhort to be good and guard against evil

去暗投明

qù àn tóu míng

去本就末

qù běn jiù mò

去本趨末

qù běn qū mò

去粗取精

qù cū qǔ jīng

f.e. discard the dross and select the essential

去故就新

qù gù jiù xīn

去故納新

qù gù nà xīn

去就之分

qù jiù zhī fēn

去末歸本

qù mò guī běn

闃其無人

qù qí wú rén

f.e. All was quiet and not a soul was to be seen.

闃然無聲

qù rán wú shēng

f.e. absolutely still

去甚去泰

qù shèn qù tài

udrzucić skrajności i trzymać się umiarkowanego działania

shun the extremes and maintain the middle course

去食存信

qù shí cún xìn

去泰去甚

qù tài qù shèn

unikać ekstremów i trzymać kurs środkiem

shun the extremes and maintain the middle course

去太去甚

qù taiqù shèn

去天尺五

qù tiān chǐ wǔ

去危就安

qù wēi jiù ān

去偽存真

qù wěi cún zhēn

f.e. discard the false and retain the true

闃無人聲

qù wú rén shēng

闃無一人

qù wú yī rén

f.e. All was quiet and not a soul was to be seen.

去邪歸正

qù xié guī zhèng

f.e. return to the orthodox path

去住兩難

qù zhù liǎng nán

卻病延年

què bìng yán nián

f.e. prevent disease and prolong life

鵲巢鳩居

què cháo jiū jū

鵲巢鳩據

què cháo jiū jù

鵲巢鳩踞

què cháo jiū jù

鵲巢鳩占

què cháo jiū zhàn

id. illegal occupation of another's place

鵲巢鳩佔

què cháo jiū zhàn

鵲巢鳩主

què cháo jiū zhǔ

鵲返鸞回

què fǎn luán huí

鵲反鸞驚

què fǎn luán jīng

確固不拔

què gù bù bá

確乎不拔

què hū bù bá

arch. stały i nienaruszalny; niezachwiany

〈wr.〉 firm and unshakable; unswerving; unflinching

雀角鼠牙

què jiǎo shǔ yá

卻金暮夜

què jīn mù yè

榷酒征茶

què jiǔ zhēng chá

卻老還童

què lǎo huán tóng

鵲壘巢鳩

què lěi cháo jiū

雀馬魚龍

què mǎ yú lóng

雀目鼠步

què mù shǔ bù

雀屏中選

què píng zhòng xuǎn

zostać wybranym na zięcia

be chosen as son-in-law

確切不移

què qiè bù yí

確然不羣

què rán bù qún

確然不群

què rán bù qún

雀鼠之爭

què shǔ zhī zhēng

sprawa sądowa, spór

n. lawsuit; dispute quibble

雀小髒全

què xiǎo zàng quán

鵲笑鳩舞

què xiào jiū wǔ

id. All are happy and merry.

卻行求前

què xíng qiú qián

雀喧鳩聚

què xuān jiū jù

闕一不可

què yī bù kě

確鑿不移

què záo bù yí

dobrze osadzony i nie do odparcia

well established and irrefutable

卻之不恭

què zhī bù gōng

f.e. 〈humb.〉 (I'm undeserving but) it's not polite to turn down (your offer). *

劬勞顧複

qú láo gù fù

劬勞之恩

qú láo zhī ēn

犬兔俱斃

quān tù jǜ bì

缺吃短穿

quē chī duǎn chuān

缺吃少穿

quē chī xhǎo chuān

f.e. have not enough for food and clothing

缺口鑷子

quē kǒu niè zi

缺食無衣

quē shí wú yī

缺一不可

quē yī bù kě

f.e. none is dispensable.

缺衣少食

quē yī shǎo shí

f.e. not have enough for food and clothing

沁人肺腑

qìn rén fèi fǔ

f.e. gladden the heart and refresh the mind

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.